Hot care tine loc de act autentic

Sentinţă civilă 2865 din 11.10.2010


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. 1909/317/2010 - acţiune în constatare -

Sentinţa Civilă Nr. 2865

Şedinţa publică din 11 Octombrie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE: …..

Grefier: ……

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul H. I. V.,  domiciliat în oraşul Tg-Cărbuneşti, sat …, judeţul Gorj şi pe pârâtele P. C., domiciliată în Tg-Jiu, str. …, nr. …, judeţul Gorj şi G. C. M., domiciliată în Tg-Jiu, str. …, bl. .., ap. …, judeţul Gorj, având ca obiect acţiune în constatare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul, lipsă fiind pârâtele.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, reclamantul a arătat că nu deţine alte înscrisuri cu privire la terenurile care au făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare, după care nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul în fond. 

Reclamantul a solicitat admiterea acţiunii.

 I N S T A N Ţ A

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti sub nr. 1909/317/2010, reclamantul H. I. V., în contradictoriu cu pârâtul P. G. a solicitat instanţei pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare cu privire la o bucată de teren agricol situată în vatra satului Pojogeni, „Linia Nanilor”, spre vest, până la drumul ce merge de la „Biserica din Văi” (Cimitiru), spre Valea Lacului, învecinată la sud cu moştenitori Visarion Maria şi moştenitori Andronache Emil şi la nord cu proprietatea sa, Pielea Aurel, Cioplea Maria şi moştenitori Sută N. Virgil, în lungime de 312 m şi lat de 14 m, având o suprafaţă de 4368 mp, precum şi la o bucată de pământ situată pe valea „Bisericii”, spre vest până la „Fântâna cu Nuc” - firul pârâului, învecinată la sud cu moştenitori  Visarion Maria şi la nord cu Nanu Gheorghe, Diaconescu Ion, având lungimea de 320 m şi lăţimea de 7 m, în suprafaţă de 2240 mp.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că la data de 02.08.1992 a cumpărat de la P. G. terenurile mai sus menţionate, plătind suma de 45.000 lei ROL.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar înscrisul sub semnătură privată intitulat act de vânzare-cumpărare şi o schiţă.

La data de 31.05.2010 a fost depusă o cerere de către moştenitorii legali ai autorului P. D. G., decedat la data de 28.09.2000, respectiv P. C. şi G. C. M., acestea solicitând introducerea în cauză şi citarea.

La data de 25.06.2010 pârâtele P. C. şi G. C. M. au depus întâmpinare, arătând că înscrisul sub semnătură privată a fost încheiat de autorul lor cu reclamantul, fiind de acord cu promovarea acţiunii în limitele a ceea ce s-a înstrăinat, potrivit antecontractului de vânzare-cumpărare. Au solicitat a se face aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 275 cod procedură civilă, întrucât au recunoscut pretenţiile reclamantului la prima zi de înfăţişare.

În adresa nr. 10305/24.08.2010 emisă de Comisia Locală de Fond Funciar s-a menţionat că nu a fost eliberat titlu de proprietate autorului P. G. sau moştenitorilor acestuia pentru terenul în litigiu.

Cauza a fost suspendată la data de 13.09.2010, fiind repusă pe rol de reclamant la data de 13.09.2010.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

La data de 02.08.1992, între reclamantul H. I. V. şi autorul pârâtelor P. C. şi G. C. M., respectiv P. D. G., în prezent decedat s-a încheiat un înscris sub semnătură privată intitulat „act de vânzare-cumpărare” cu privire la o bucată de teren agricol situată în vatra satului Pojogeni, „Linia Nanilor”, spre vest, până la drumul ce merge de la „Biserica din Văi” (Cimitiru), spre Valea Lacului, învecinată la sud cu moştenitori Visarion Maria şi moştenitori Andronache Emil şi la nord cu proprietatea sa, Pielea Aurel, Cioplea Maria şi moştenitori Sută N. Virgil, în lungime de 312 m şi lat de 14 m, având o suprafaţă de 4368 mp, precum şi la o bucată de pământ situată pe valea „Bisericii”, spre vest până la „Fântâna cu Nuc” - firul pârâului, învecinată la sud cu moştenitori  Visarion Maria şi la nord cu Nanu Gheorghe, Diaconescu Ion, având lungimea de 320 m şi lăţimea de 7 m, în suprafaţă de 2240 mp, preţul vânzării fiind de 45.000 lei ROL.

Potrivit art. 2, titlul X din Legea nr. 247/2005 „terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică”.

Faţă de aceste dispoziţii, convenţia nu poate avea valoare de act de vânzare-cumpărare, ea constituind un antecontract.

Astfel, o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare ce constituie un antecontract prin care părţile s-au obligat să constituie în viitor un drept real asupra unui imobil naşte în sarcina acestora obligaţia de a încheia contractul asumat, instanţa având posibilitatea să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, antecontractul dând naştere numai obligaţiei de a face şi nu de a da, dat fiind dispoziţiile art. 5 alin. 2, titlul X din Legea nr. 247/2005.

Antecontractul încheiat în cauză trebuie să îndeplinească condiţiile de valabilitate ale unei convenţii civile, neputând fi însă valorificat prin încheierea actului translativ de proprietate decât condiţionat de îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de validitate ale unui act juridic, precum şi de îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 1294 şi următoarele din Codul civil, inclusiv existenţa bunurilor sub titlu de proprietar exclusiv, în patrimoniul promitentului vânzător.

Întrucât dovada dreptului de proprietate se face cu titlul de proprietate eliberat de comisia judeţeană de fond funciar anume stabilită de lege, în speţă nefiind eliberat titlu de proprietate pe numele promitentului vânzător sau al moştenitorilor acestuia cu privire la terenul în litigiu, nefiind dovedit nici refuzul acestuia sau al pârâtelor de a se prezenta la un birou notarial în vederea încheierii contractului autentic de vânzare-cumpărare, instanţa urmează să respingă acţiunea formulată de reclamantul H. I. V.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge acţiunea formulată de reclamantul H. I. V., domiciliat în oraşul Tg-Cărbuneşti, sat …., judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâtele P. C., domiciliată în Tg-Jiu, str. …, nr. …, judeţul Gorj şi G.C. M., domiciliată în Tg-Jiu, str. …, bl. …, ap. …., judeţul Gorj.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.10.2010.

Preşedinte,

A. A.Grefier,

M. V.

Red./tehnored. A.A.

5 ex./11 Noiembrie 2010