Fara titlu

Decizie 516 din 04.06.2009


CONSTATARE NULITATE ABSOLUTĂ PARŢIALĂ A CERTIFICATULUI DE MOŞTENITOR. CALIATATE PROCESUALĂ ACTIVĂ.  ART. 2 DIN DECRETUL NR. 167/1960.

Conform art. 2 din Decretul nr. 167/1960, nulitatea unui act juridic poate fi invocată oricând, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie, de către oricine are interes. Din interpretarea dispoziţiilor legale sus-menţionate, cât şi a  principiilor ce guvernează instituţia nulităţii absolute, rezultă că are calitate procesuală activă orice persoană care justifică un interes în a solicita nulitatea actului juridic.

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, dec. Civ. nr. 516 din data de 4 iunie 2009

Prin decizia civilă nr. 516 din data de 4 iunie  2009, Curtea de Apel Ploieşti a admis recursul formulat  împotriva deciziei civile nr.209 pronunţată la 19 martie 2009 de Tribunalul Prahova şi pe cale de consecinţă a casat decizia şi sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare la Judecătoria Vălenii de Munte.

Pentru a pronunţa această decizie s-a reţinut că în mod greşit Judecătoria şi Tribunalul au apreciat că se impunea in speţă admiterea exceptiei lipsei calităţii procesual active a reclamantului.

Astfel, obiectul acţiunii cu care reclamantul-recurent a investit instanţa de fond este constatarea nulităţii absolute parţiale a certificatului de moştenitor nr. 569/30.03.1978 întocmit de Notariatul de Stat Local Vălenii de Munte, privind succesiunea defunctei. BV, sub aspectul reţinerii la masa de partaj a suprafeţei de 2300 mp teren, motivat printre altele de faptul că mama reclamantului era  moştenitoarea testamentară a defunctei, a intrat de la deces în stăpânirea bunurilor succesorale, iar mama  pârâtei, cu rea-credinţă, a încercat să o înlăture de la moştenire.

Ca atare, solicitându-se nulitatea absolută a acestui act, sunt aplicabile dispoziţiile art. 2 din Decretul nr. 167/1960, potrivit cărora nulitatea unui act juridic poate fi invocată oricând, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie, de către oricine are interes.

Din interpretarea dispoziţiilor legale sus-menţionate, cât şi a  principiilor ce guvernează instituţia nulităţii absolute, rezultă că are calitate procesuală activă orice persoană care justifică un interes în a solicita nulitatea actului juridic.

În speţa de faţă, interesul este justificat pe deplin în cazul reclamantului, moştenitorul legal al pretinsei legatare universale a averii defunctei B. V., avere ce a făcut obiectul certificatului de moştenitor a cărui nulitate se solicită.

Faţă de considerentele mai sus arătate, urmează a se constata că în mod greşit cauza a fost rezolvată  pe excepţie, conform art. 137 C.pr.civilă,  şi nu a fost analizată pe fond, sub aspectul incidenţei, sau nu, a cauzelor de nulitate absolută prevăzute de lege, în speţă  nesolicitându-se, de exemplu, constatarea calităţii de unic moştenitor a mamei reclamantului sau partajarea averii succesorale a defunctei BV.

Sub acest aspect, instanţa a dat dovadă de lipsă de rol activ, încălcând dispoziţiile art. 129 alin. 5 C.pr.civilă, mărginindu-se a  analiza cauza numai sub aspectul calităţii de moştenitor a mamei reclamantului, fără a analiza dacă la întocmirea certificatului de moştenitor, sub aspectul reţinerii terenului în suprafaţă de 2300 mp, a existat o cauză de nulitate absolută.

De altfel, trebuie observat că reclamantul nu a contestat în întregime certificatul de moştenitor, astfel încât să fie pusă în discuţie calitatea  de  moştenitori a părţilor, ci doar a  contestat suprafaţa de 2300 mp, aspect  care nu a fost elucidat de către prima instanţă.

Faţă de considerentele mai sus arătate, şi  observând că în mod greşit prima instanţă nu a rezolvat cauza pe fondul acesteia, Curtea de Apel, admiţând recursul în baza art. 304 pct. 9 C.pr.civilă, a trimis, conform art. 312  alin. 5 C.pr.civilă,  cauza spre rejudecare la Judecătoria Vălenii de Munte.

Cu această ocazie, instanţa va proceda la punerea în discuţia părţilor a motivelor de nulitate absolută parţială a certificatului de moştenitor, precum  şi administrarea oricăror probatorii ce vor rezulta din dezbateri, care să clarifice circumstanţele cauzei sub toate aspectele acesteia.