Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 11764 din 19.05.2011


Dosar nr. 11764/271/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 6365/2011

Şedinţa publică de la 19 Mai 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Loreley Mirea

Grefier Felicia Sandor

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant P.I, reclamant I I C (ns P) şi pe pârât P M O, pârât O J  C P I - BIHOR, având ca obiect acţiune în constatare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

 Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că prin serviciul registratură s-a depus la dosar din partea reclamanţilor concluzii scrise, după care:

Se constată faptul că fondul cauzei a fost dezbătut în şedinţa publică din 12.05.2011, când părţile au pus concluzii pe fond, concluzii ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată , încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa în vederea deliberării şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise,  a amânat pronunţarea la data de 19.05.2011, dată la care s-a pronunţat prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

1.Cererea de chemare in judecată

Prin cererea înregistrată la instanţă la data de 23.07.2009, înregistrată sub nr. 11764/271/2009, ulterior precizată şi modificată, reclamanţii P.I si Ias Ioana Cristina au solicitat in contradictoriu cu pârâţii Primăria  Municipiului Oradea şi O J  C P I - BIHOR, ca instanţa să constate că pe terenul inscris in CF66197 Oradea sub nr.top.6753/28, teren aflat in proprietatea reclamanţilor, se află construit un corp de clădire, aflat in proprietatea lor, respectiv o anexă gospodărească ce ocupă o suprafaţă de 16 mp, şi să dispună notarea corpului de clădire in cartea funciară.

In motivarea cererii reclamanţii au arătat că reclamantul P.I impreună cu soţia Porumb Iuliana, in prezent decedată, au cumpărat terenul inscris in CF66197 Oradea sub nr.top.6753/28, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.11256 de BNP G D in data de 04.04.1995, dată la care deşi exista o anexa gospodărească care insă nu era notată în CF astfel încât nu s-a făcut vorbire de aceasta in contract.

In dovedirea existenţei anexei la data cumpărării reclamanţii invocăă schiţa de dezmembrare vizată de OCOT cu nr.10399/1994 precum şi fişa de proprietate a nr. cadastral, unde la poziţia B apare înregistrată o anexă de 16 mp, fapt ce se regăseşte şi in planul de amplasament şi delimitare a corpurilor de proprietate vizată de Oficiul Naţional de Geodezie Cadastru şi Cartografie, inregistrat sub nr.1185/2.04.2003.

In probaţiune reclamanţii au ataşat un set de inscrisuri.

2.Poziţia procesuală a pârâţilor

Pârâta P M O prin  I O a formulat întâmpinare depusă la dosar in data de 15.04.2010 (f.33-34 la dosar), prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei şi a solicitat respingerea cererii reclamantilor ca inadmisibilă.

In motivarea poziţiei sale procesuale pârâta a  arătat că nu are calitate procesuală pasivă in prezentul dosar deoarece potrivit schiţelor depuse la dosar şi a anexelor contractului de vânzare cumpărare Primăria M O nu are calitate de vecini, ci alte persoane deţin această calitate.

Cu privire la constatarea existenţei constructiei potrivit art.111 Cod de pr civilă se poate cere doar constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept şi nu a situaţiei de fapt iar din acest punct de vedere acţiunea reclamantei este inadmisibilă.

Pe fondul cauzei pârâta solicită respingerea acţiunii ca neintemeiată deoarece din contractul de vânzare cumpărare la care s-a anexat o schiţă vizată de OCOT Bihor, nu rezultă că imobilul ce face obiectul litigiului ar fi făcut obiectul contractului intervenit intre părţi, astfel încât nu se poate susţine că reclamanţii su dobândit proprietatea imobilului in litigiu.

In drept s-a invocat art.115, art.111, Cod de procedură civilă, Legea nr.50/1991, art.242 alin 2 Cod de procedură civilă.

Pârâta O C P I nu a formulat întâmpinare.

3.Taxa de timbru

Taxa de timbru a fost stabilită la suma de 76 lei si 3 lei timbru judiciar la valoarea declarată a imobilului in litigiu, taxă achitată conform chitanţelor depuse la dosar (fila 5 si 44 la dosar).

 

4. Probatoriul administrat

Instanţa a încuviinţat pentru  reclamanţi in sustinerea pretenţiilor sale proba cu inscrisuri, martori, expertiză de identificare a imobilelor in litigiu iar pentru pârâtă in dovedirea exceptiilor invocate şi a apararilor de fond, proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Au fost depunse astfel in copie certificată contracte, extrase de carte funciară, certificate de atestare fiscală şi alte inscrisuri privind imobilul in litigiu.

S-a incuviinţat pentru reclamantă şi a fost audiati martorii A A  in sedinţa publică din 14.10.2010 (f.65 la dosar) şi D I V in sedinţa publică din 10.02.2011 (f.88 la dosar).

De asemenea in data de 09.02.2011 a fost depusă la dosar expertiza tehnică de identificare topografică  inregistrată la Biroul de Expertiză Judiciară Bihor sub nr.128 din 09.02.2011 impreună cu schiţa de identificare, efectuate de expert numit in cauză ing. S T (f.79-87).Ulterior această expertiză a fost rectificată datorită unei erori materiale strecurate in privinţa numărului topo, rectificarea fiind inregistrată la instanţa la data de din 10.05.2011.

Excepţiile invocate de pârâta P O a lipsei calităţii procesuale pasive şi a inadmisibilităţii au fost unite cu fondul cauzei.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

5. Incidente procedurale. Soluţionarea excepţiilor invocate

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei P O şi a inadmisibilităţii

Analizând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a P O instanţa urmează a o respinge pentru argumentele ce succed:

Calitatea procesuală pasivă a pârâtei in prezentul litigiu este conferită nu de calitate de proprietar al unui imobil invecinat, asa cum au sustinut autorii exceptiei ci de calitatea sa de autoritate publică, indrituită cu atribuţii in domeniul emiterii autorizaţiilor de contruire, şi care in această calitate are abilitatea de a contesta condiţiile in care a fost edificat imobilul in litigiu şi chiar de a solicita demolarea sa.Pentru aceste considerente instanţa va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâtei Primăria Oradea ca neîntemeiată-

 

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii instanţa reţine că şi aceasta este neîntemeiată deoarece reclamanţii urmăresc realizarea unui drept şi nu  constatarea existenţei unei situaţii de fapt compatibile cu dispoziţiile art.111 Cod de procedură civilă.Pentru aceste motive instanţa va respinge excepţia inadimisibilităţii cererii ca neîntemeiată-

6.Situaţia de fapt reţinută de instanţă pe fond

Pe fondul cauzei instanţa reţine că potrivit inscrisurilor depuse la dosarul cauzei coroborate cu declaraţiile martorilor şi cu concluziile expertizei topografice refăcute, reclamantul  P.I si sotia, in prezent decedată, P I, au dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.11256 de BNP G D in data de 04.04.1995, proprietatea asupra unei suprafeţe de teren intravilan in suprafaţă de 2257 mp, situat in Oradea, aflat pe nr.top.6753/28 inscris in CF 66197 Oradea (f.7 contract, f.9 extras CF).Ulterior in urma decesului cumărătoarei Porumb Iuliana dreptul de proprietate al acesteia asupra terenului s-a transmis prin succesiune, in baza certificatului de moştenitor nr.89 din 28 martei 2008 emis de BNP Pană Florin, către soţul supravieţuitor P.I  in cotă de 1 si fiica Ias Ioana Cristina in cotă de 3.In consecinţă in prezent cei doi au calitatea de coproprietari ai terenului in cote părţi.

Aşa cum rezultă din concluziile expertului coroborate cu declaraţiile martorilor, asupra terenului in litigiu respectiv pe nr. top.6753/28 inscris in CF 66197 Oradea, aflat proprietatea reclamanţilor a fost edificată, in urmă cu aproximativ 20 de ani, prin anul 1990, o anexă gospodărească de locuit in suprafaţă de 15,57 mp cu dimensiunile de 3,04 m  ori 5,14m.Aşa cum rezultă şi din declaraţiile martorilor audiaţi anexa respectivă a existat pe terenul proprietatea reclamanţilor incă dinainte de cumpărare fiind folosit ulterior de cumpărătorii terenului.

Dreptul de proprietate asupra construcţiei anexe nu a fost inscris in cartea funciară, fiind o proprietate extratabulară, neidentificată pe schiţa de dezmembrare la data cumpărării terenului insă dobândită fără urmă de tăgadă ca efect al accesiunii imobiliare artificiale de proprietarii tabulari ai terenului, in condiţiile art.482 Cod Civil.

Potrivit declaraţiei martorilor audiaţi  şi a certificatului de atestare fiscală nr.14904 din 03.06.2009 (f.13) rezultă că pe str.Livezilor nr.3D Oradea, figurează in evidenţele fiscale o construcţie anexă de 16 mp situată in afata corpului principal de clădire cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton construită potrivit expertizei efectuate in cauză, prin anul 1990, iar in calitate de proprietari apar inscrisi reclamanţii P.I si I I C, care au si achitat impozitul atât pe construcţie cât şi pe terenul din intavilan.

Plata impozitului de o perioadă indelungată este un fapt notoriu ce putea fi lesne cunoscut şi de pârâtă.

Reclamanţii şi antecesorii in drepturi ai acestora s-au aflat in proprietatea si in folosinţa exclusivă a acestui imobil constructiei, respectiv anexă gospodărească incă de la data cumpărării terenului in anul 1995, dobândind anexele ca efect al accesiunii reale imobiliare, plătind si impozitul aferent, astfel incât dreptul acestora de proprietate este incontestatibil.

6.Soluţia instanţei

In drept instanţa reţine că actiunea formulata de reclamanţi  nu este una in constatare, potrivit art. 111 C.pr.civ., ci este una in realizarea dreptului, prin care se tinde la recunoasterea unui drept de proprietate  asupra edificatelor, dobandit de catre proprietarul construcţiei prin construire de către antecesorul său in drepturi pe un terenul proprietatea sa, adică prin accesiune imobiliară artificială.

Actiunea se judeca in contradictoriu cu cel care ar putea contestat dreptul de proprietate al reclamanţilor prin competenţele speciale conferite de lege in emiterea autorizaţiilor de contrucţiei , in speta autoritatea publica locală competentă.

Se reţine că nu s-a făcut dovada existenţei in prezenta cauza a vreunei autorizaţii de construire, nici nu s-a susţinut că ar fi existat una, casa fiind edificată in jurul anului 1990.

Insa inexistenta autorizatiei de construire si a procesului verbal  de predare primire  nu pot determina respingerea cererii de a se constata dreptul dobandit de reclamantă, putand atrage eventul consecinte  pe planul raporturilor de natura  aministrativa, conform Legii nr 50 din 1991, antrenand o raspundere contraventionala, astfel cum a retinut ICCJ prin decizia nr 3668 din 2005  a sectiei civile si de proprietate intelectuala.

Atata timp cat parata in cei anii ce au trecut de la edificarea anexein de catre antecesorii  reclamantilor nu a facut nici un demers in vederea  reglementarii situatiei  pe planul raporturilor de natura administrativa si de incadrare a reclamantului in dispozitiile Legii nr 50 din 1991,  aspectele de ordin formal legate de inexistenta autorizatiei de construire si a procesului verbal de receptie finala  nu pot obstructiona sau limita dreptul de proprietate  al reclamantilor,  dupa cum nici recunoasterea dreptului de proprietate al reclamantei asupra constructilor edificate  nu poate avea consecinte  pe planul raporturilor administrative  legate de inexistenta documentelor mai sus aratate,  pentru a se putea afirma  ca acesta a tins , pe calea actiunii de fata, sa eludeze prevederile Legii nr 50 din 1991.

Pe calea expertizei de specialitate  efectuate in cauza  s-a realizat identificarea si pozitionarea constructiei pe teren,  in privinta căreia reclamanţii  au urmarit  recunoaterea si consolidarea unui drept subiectiv preexistent.

In ceea ce priveşte inscrierea dreptului in cartea funciara se reţine că potrivit ART. 55 din Lg.7/1996:” (1) Dreptul de proprietate dobîndit prin construire se va putea înscrie în cartea funciara pe baza unui certificat eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, prin care se atesta, cînd este cazul, faptul ca proprietarul a edificat constructiile în conformitate cu autorizatia de construire eliberata potrivit legii, precum si a unei documentatii cadastrale.

Iar potrivit alin 1 ind 1 din acelaşi articol art. 55, care a fost introdus de pct. 32 al art. I din O.U.G. nr. 64 din 30 iunie 2010, publicata în M. Of nr. 451 din 2 iulie 2010.  (1^1) In cazul constructiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, înscrierea se face în baza:

a) autorizatiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului prin care se atesta ca imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum si în evidentele fiscale, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata aceasta constructie;

b) documentatiei cadastrale.

Rezultă deci că suntem in prezenţa art.55 ind 1 din Legea 7/1996 actualizată imobilul fiind construit inainte de intrarea in vigoare a legii nr.453/2001, este inregistrat in evidente fiscale si deţine o documentaţie cadastrală, motiv pentru care cererea de inscriere in cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiei, respectiv a anexei, al reclamantilor este intemieiată.

 In consecinţă având in vedere toate aceste temeiuri de fapt şi de drept instanţa va admite acţiunea  reclamantilor va constata că pe terenul inscris in CF66197 Oradea sub nr.top.6753/28, teren aflat in proprietatea reclamanţilor in cote de 1 respectiv 3 , se află construit un corp de clădire, aflat in proprietarea reclamanţilor, respectiv o anexă gospodărească ce ocupă o suprafaţă de 15,57 mp, conform raportului de expertiză tehnică intregistrat sub nr.128/09.02.2011 la Biroul de Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului Bihor si a schitei de identificare intocmite de expert tehnic inginer S T, expertiză ce face parte din prezenta hotărâre.

Va dispune notarea în CF66197 Oradea sub nr.top.6753/28 a dreptului de proprietate al reclamantilor P.I SI I I C asupra anexei gospodăreşti cu titlu de construire.

7.Cheltuieli de judecată.

 

In temeiul art.274 Cod de procedură civilă instanţa văzând căderea in pretenţii a pârâtei P O o va oblige la plata către reclamanţi a  cheltuielilor de judecată in cuantum de 500 lei constând in onorariu avocat ales Frâncu Anamaria, dovedit cu chitanţa nr.34 din 20.07.2009, de la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a P O şi a inadmisibilităţii cererii, invocată de pârâtă prin întâmpinare.

Admite cererea formulată de reclamanţii P.I  si I I C  în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului Oradea şi O J  C P I - BIHOR.

Constată că pe terenul inscris in CF66197 Oradea sub nr.top.6753/28, teren aflat in proprietatea reclamanţilor in cote de 1 respectiv 3 , se află construit un corp de clădire, aflat in proprietarea reclamanţilor, respectiv o anexă gospodărească ce ocupă o suprafaţă de 15,57 mp, conform raportului de expertiză tehnică intregistrat sub nr.128/09.02.2011 la Biroul de Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului Bihor si a schitei de identificare intocmite de expert tehnic inginer S T, expertiză ce face parte din prezenta hotărâre.

Dispune notarea în CF66197 Oradea sub nr.top.6753/28 a dreptului de proprietate al reclamanatilor  reclamanţii P.I  si I I C asupra anexei gospodăreşti cu titlu de construire.

Obligă pârâta P M O la plata cheltuielilor  de judecată faţă de reclamanţi in sumă de 500 lei reprezentând onorariu avocat.

Cu recurs în  15 zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.05.2011.

PREŞEDINTE GREFIER

MIREA LORELEY EMESE ŞANDOR FELICIA

red. jud. M.L.E.

Ş.F./6 ex./25.05.2011  -4 com./25.05.2011

- P.I

-I I-C (ns. P)

- OCPI BIHOR

-P M OR