Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2856 din 07.10.2010


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. 2497/317/2010

Sentinţa Civilă Nr. 2856

Şedinţa publică din 07 Octombrie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE ….

Grefier …..

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei la executare formulată de contestatorii B.I., M.M. şi M.I., domiciliaţi în comuna …., judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimaţii C.O., domiciliată în comuna …., sat …., judeţul Gorj, Ş.D., Ş.V.E., Ş.V., domiciliaţi în comuna …., judeţul Gorj, terţii popriţi Schela Petrolieră …, cu sediul în oraşul …., judeţul Gorj, Casa Judeţeană de Pensii Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj, şi intimatul Biroul Executorului Judecătoresc T.E.C., cu sediul în oraş Tg-Cărbuneşti, str. …, nr…., judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-au prezentat contestatorii B.I. asistat de avocat O.I., M.M. şi M.I., intimatele C.O. asistată de avocat B.P., Ş.V., lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul  de şedinţă, care a învederat că a fost ataşat la prezenta cauză, spre observare, dosarul nr.4527/317/2006 al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, după care instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat O.I., pentru contestatorul B.I., solicită admiterea contestaţiei la executare formulată, anularea formelor de executare şi refacerea executării pentru suma stabilită, conform încheierii de îndreptare eroare materială pronunţată în datat de 10.09.2010 în dosarul nr.4527/317/2006, cu obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată, depunând la dosar chitanţa nr.09/30.08.2010 reprezentând dovada achitării onorariului de avocat în cuantum de 300 lei.

Contestatorii M.M. şi M.I. au solicitat admiterea contestaţiei la executare.

Avocat  B.P. pentru intimata C.O. a solicitat respingerea contestaţiei la executare, cu motivarea că nu se opune la anularea formelor de executare pentru suma stabilită conform încheierii de îndreptare eroare materială, dar pentru restul sumei executarea silită trebuie să continue până la acoperirea integrală a acesteia.

Intimata Ş.V. arată că lasă la aprecierea instanţei soluţia asupra acţiunii de faţă.

I N S T A N Ţ A

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată la data de 03.06.2010, sub nr. 2497/317/2010, contestatorii B.I., M.M. şi M.I. au formulat  contestaţie  împotriva tuturor formelor de executare întocmite de către BEJ T.E.C. în dosarul  nr. 62/2010 şi au solicitat suspendarea executării silite pornite de BEJ T.E.C. până la soluţionarea contestaţiei la executare. Au arătat contestatorii că solicită anularea formelor de executare silită şi a investirii cu formulă executorie a sentinţei civile pronunţate în dosarul nr.4527/317/2006 al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, lămurirea dispozitivului sentinţei civile nr.2733/2008, în sensul completării acestui dispozitiv cu indicarea în concret a pârâţilor care sunt obligaţi  în solidar la plata cheltuielilor de judecată şi a despăgubirilor  civile,  indicându-se totodată  adresele acestora aşa cum au fost concepute  în încheierea din 12.11.2007 (fila 89 – dosarul de fond), pentru a se putea îndeplini  în condiţii legale executarea acestei  sentinţe civile către toţi debitorii.

Au mai solicitat contestatorii ca pe calea contestaţiei la executare să fie îndreptată eroarea materială strecurată  în dispozitivul sentinţei 2733/2008, care a fost pusă în executare, eroare care a apărut în raportul de expertiză efectuat  în această cauză prin care s-a  constatat  că în anul 2006 au fost obligaţi să o despăgubească pe  intimata C.O. cu suma de  794+ 160+246,9=4748,9 lei, însă  însumarea  sumelor mai sus  menţionate este de 1200,9 lei după ce se efectuează  calculul  matematic corect. Au mai arătat contestatorii că, în urma acestei erori de calcul, au fost obligaţi să-i plătească intimatei suma de 8297, 4 lei, însă în mod corect  ar trebui să-i  plătească suma de 4749,6 lei şi nu suma  trecută în dispozitivul  sentinţei civile  2733/2008. Au învederat  contestatorii că datorită  acestei erori de calcul  matematic ivită în expertiza tehnică întocmită de expertul P. I. M., ei nu trebuie să-i dea intimatei C.O. suma de 8634,6 lei, cât s-a trecut  în somaţia de plată atacată, ci numai suma de 5086,6 lei.

Au mai arătat contestatorii că, dată fiind  grava eroare de calcul matematic strecurată în raportul de expertiză, se impune anularea somaţiei de plată  emisă pe numele  lui B.I., M.M. şi M.I., anularea popririi  care s-a pornit  împotriva lui B.I. şi a fost adresată  Schelei Petroliere …. – sector de etanizare Turburea, judeţul Gorj; anularea popririi  care s-a pornit împotriva lui M.M.  şi a fost adresată  către Casa Judeţeană de Pensii Gorj, anularea încheierii din data de 24.03.2010  prin care s-a admis cererea de învestire  cu formulă executorie a sentinţei civile nr.2733/2008  rămasă definitivă şi irevocabilă deoarece prezintă  erori materiale  grave  şi nu poate fi făcută  definitivă şi irevocabilă.

În dovedirea contestaţiei contestatorii au depus la dosarul  cauzei, în copie, sentinţa civilă nr.2733/01.09.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.4527/317/2006, investirea cu formulă executorie, raportul de expertiză tehnică întocmit de  expert tehnic  ing. P. M. din dosarul nr.4527/317/2006, trei somaţii  nr.62/20.05.2010 emise de BEJ T.E.C.  din dosarul nr.62/2010, adresele de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate de Schela Petrolieră Ţicleni debitorului B.I. şi a popririi asupra sumelor datorate de C.J.P. Gorj debitoarei M.M., procesul verbal din data de 08.04.2010  întocmit de  Biroul Executorului Judecătoresc T.E.C. în dosarul nr.62/2010  şi procesul – verbal nr.62/03.06.2010.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 194 lei  reprezentând  taxă de timbru şi 5 lei timbru judiciar.

Prin încheierea de şedinţă din data de 01.07.2010 s-a dispus introducerea în cauză şi citarea, în calitate de intimaţi, a creditoarei C.O., a debitorilor Ş.D., Ş.V.E. şi Ş.V., precum şi a terţilor popriţi Schela Petrolieră …. şi Casa Judeţeană de Pensii Gorj.

 De  asemenea, instanţa a dispus emiterea unei adrese către Biroul Executorului Judecătoresc T.E.C. pentru a înainta dosarul nr.62/2010, BEJ comunicând că toată documentaţia întocmită în dosarul de executare solicitat se regăseşte în dosarul nr.1619/317/2010 al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, dosar care a fost ataşat la prezenta cauză.

Prin încheierea de şedinţă din data de 23.09.2010 instanţa a luat act de renunţarea contestatorilor la judecarea capătului de cerere privind suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

La solicitarea contestatorilor, instanţa a dispus ataşarea, spre observare, a dosarului nr.4527/317/2006 al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, dosarul fiind ataşat pentru termenul de judecată din data de 07.10.2010.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2733/01.09.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.4527/317/2006 a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta C.O. în contradictoriu cu pârâţii M.M., M. C. I., B.I., Ş. V. – decedat în cursul judecăţii, prin moştenitori Ş.D., Ş.V.E. şi Ş.V., a fost respinsă acţiunea formulată împotriva pârâtului R. C., au fost obligaţi ceilalţi pârâţi în solidar la plata către reclamantă a sumei de 8297,4 lei, reprezentând despăgubiri civile şi au fost obligaţi ceilalţi pârâţi în solidar la plata către reclamantă a sumei de 337,2 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Ca urmare a faptului că pârâţii nu şi-au îndeplinit de bună-voie obligaţiile stabilite prin sentinţa civilă menţionată, reclamanta creditoare C.O. s-a adresat BEJ T.E.C. şi a solicitat executarea silită a sentinţei civile nr.2733/01.09.2008, constituindu-se dosarul de executare nr.62/2010.

Împotriva formelor de executare au formulat contestaţie contestatorii debitori B.I., M.M. şi M.I..

Instanţa apreciază contestaţia întemeiată în parte pentru următoarele motive:

Prin încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din data de 10.09.2010 pronunţată în dosarul nr.4527/317/2006, Judecătoria Tg-Cărbuneşti a admis cererea de îndreptare eroare materială formulată de M.M., M. C. I. şi B.I., şi a dispus îndreptarea erorii materiale din sentinţa civilă nr.2733/01.09.2008, eroare constând în calculul eronat al sumei la care au fost obligaţi pârâţii către reclamantă cu titlul de despăgubiri, înlocuind, în consecinţă, suma de 8297,4 lei cu suma corectă de 4749,6 lei, atât în considerentele, cât şi în dispozitivul hotărârii. Aşa fiind, instanţa constată că parte din suma pentru care s-a pornit executarea silită nu este datorată de pârâţii – contestatori reclamantei – intimate, fiind rezultatul unei erori materiale a instanţei de judecată, astfel încât urmează să admită în parte contestaţia şi să anuleze formele de executare îndeplinite în dosarul nr.62/2010 al BEJ T.E.C., pentru suma de 3547,8 lei, urmând să menţină formele de executare pentru suma de 5086,8 lei, rezultată din titlul executoriu, şi suma de 1604 lei, cheltuieli de executare, în total 6690,8 lei.

În ceea ce priveşte celelalte capete de cerere, instanţa reţine următoarele:

Pentru capătul de cerere în suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei contestatorii nu au făcut dovada achitării cauţiunii în cuantumul fixat de instanţă, iar în şedinţa publică din data de 23.09.2010 au solicitat instanţei să ia act de renunţarea la judecarea acestui capăt de cerere, prin încheierea de şedinţă de la acea dată, instanţa luând act de manifestarea de voinţă a contestatorilor în acest sens.

În ceea ce priveşte capătul de cerere în lămurirea dispozitivului civile nr.2733/2008, în sensul indicării în concret a pârâţilor care sunt obligaţi în solidar la plata despăgubirilor civile şi a cheltuielilor de judecată, precum şi în sensul menţionării pentru aceştia a adreselor conceptate în încheierea de şedinţă din data de 12.11.2007 (fila 89 – dosarul de fond), instanţa reţine că, potrivit art.399 alin.1 C.pr.civ., dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art.2811 C.pr.civ., se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, fiind în prezenţa unei contestaţii la titlu. O asemenea contestaţie se poate promova atunci când titlul nu este suficient de clar, iar pentru a putea fi pus în executare este necesară clarificarea, interpretarea ori explicarea lui. Faţă de aceste considerente, instanţa constată că în speţă dispozitivul sentinţei civile nr.2733/01.09.2008 al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti este clar formulat, nu cuprinde dispoziţii potrivnice sau neclare care nu pot fi puse în executare, şi că modificarea adreselor părţilor din proces nu este un aspect ce se poate realiza pe calea lămuririi dispozitivului, drept pentru care urmează să respingă acest capăt de cerere.  Faţă de interesul contestatorilor în modificarea adreselor celorlalţi intimaţi – pârâţi pentru ca executarea sentinţei civile să se facă împotriva tuturor debitorilor, instanţa reţine că, prin sentinţa civilă nr.2733/01.09.2008, pârâţii au fost obligaţi în solidar la plata către reclamantă a despăgubirilor civile şi a cheltuielilor de judecată, fiind astfel în prezenţa unei obligaţii solidare pasive, ceea ce înseamnă, faţă de disp. art.1039 C..civ., că creditorul este îndreptăţit să ceară oricărui codebitor solidar executarea integrală a prestaţiei care formează obiectul obligaţiei, rămânând aceluia dintre codebitori care a achitat în întregime datoria să se întoarcă împotriva celorlalţi codebitori solidari şi să le pretindă tot ce a plătit peste partea lui.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind îndreptarea erorii materiale, instanţa reţine că pârâţii contestatori au urmat procedura prevăzută de art.281 C.pr.civ., iar prin încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din data de 10.09.2010 pronunţată în dosarul nr.4527/317/2006, Judecătoria Tg-Cărbuneşti a admis cererea de îndreptare eroare materială, astfel că acest capăt de cerere apare ca rămas fără obiect, cu consecinţa respingerii sale.

Instanţa va respinge, de asemenea, cererea contestatorilor privind obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată, reţinând că, deşi admisă în parte contestaţia la executare formulată, nu se poate reţine culpa procesuală a intimaţilor, de vreme ce soluţia admiterii în parte este justificată de eroarea materială, constând într-o eroare de calcul, săvârşită de instanţa de judecată la pronunţarea sentinţei civile nr.2733/01.09.2008.

Pentru considerentele mai sus arătate,

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii B.I., M.M. şi M. I., domiciliaţi în comuna …., judeţul Gorj, în contradictoriu cu  intimaţii C.O., domiciliată în comuna …., sat …., judeţul Gorj,  Ş.D., Ş.V.E., Ş.V.,  domiciliaţi în comuna …., judeţul Gorj, Schela Petrolieră …, cu sediul în oraşul …., judeţul Gorj, Casa  Judeţeană de Pensii  Gorj  cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj, şi Biroul Executorului Judecătoresc T. E. C., cu sediul în oraş Tg-Cărbuneşti, str. ….., nr….., judeţul Gorj.

Anulează formele de executare îndeplinite în dosarul de executare nr. 62/2010 al BEJ T.E.C., pentru suma de  3547,8 lei.

Menţine formele de executare pentru suma de 5086,8 lei, rezultată din titlul executoriu şi suma de 1604, cheltuieli de executare, în total 6690,8 lei.

Respinge celelalte capete de cerere.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 07.10.2010. 

Preşedinte,

 L. M. P.Grefier,

 M. M.

Red.L.M.P. 01 Noiembrie 2010

Thred. A.D./12 ex.