Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2636 din 23.05.2011


Dosar nr. ……………

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţă civilă  Nr. …………

Şedinţa publică de la 23 Mai 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE LD

Grefier FAS

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea AFP şi pe intimata SI, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut in şedinţă publică nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită prin necitarea părţilor.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc in şedinţa publica de la 16.05.2011, fiind consemnate in încheierea de şedinţa de la acea data, parte integranta din prezenta hotărâre când, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 23.05.2011, când, in aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul instanţei la data de 11.02.2011 contestatoarea AFPMO în contradictoriu cu intimata SI, a solicitat instanţei să dispună anularea somaţiei de executare nr. 586/E/2010 din data de 21.01.2011 şi  a procesului verbal din data de 21.01.2011 întocmite în dosarul execuţional nr. 586/E/2010 al B.E.J. PB.

În motivare, contestatoarea a arătat că în data de  27.01.2011 i s-a comunicat somaţia nr. 586/E/2010 prin care i s-a solicitat plata sumei de 681,99 lei reprezentând cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare silită.  Contestatoarea a arătat, că în baza O.G. 22/2002 creanţele împotriva instituţiilor publice se achită după trecerea unui termen de 6 luni de la data la care debitorul a primit somaţia făcută de organul de executare. Contestatoarea a mai arătat că onorariu avocaţial solicitat în faza executării nu se justifică , deoarece nu rezultă ce demersuri a făcut avocatul.

În drept,  contestatoarea a invocat prevederile art. 399 - 401 C.proc.civ. şi OG nr. 22/2002, privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii.

În probaţiune, contestatoarea a depus la dosar somaţia de executare nr. 586/E/2010 (f.5), procesul verbal din data de 21.01.2011 (f. 6), sentinţa civilă nr. 3945/07.04.2010, pronunţată de JO în dosar nr. 5998/271/2009 (f.7), decizia civilă nr. 805/R/2010, pronunţată de TB în acelaşi dosar (f.9),  încheierea nr. 5604/2010 a JO pronunţată în dosar nr. 25179/271/2010 (f.11), chitanţa nr. 26/10.01.2011 emisă de Cab. av. CE.

 La dosar a depus concluzii scrise intimata, solicitând instanţei respingerea contestaţiei la executare ca nefondată.

În motivare, intimata a arătat că somaţia atacată este doar un act premergător actului de executare, iar în ceea ce priveşte termenul de 6 luni invocat de contestatoare , intimata arată că aceasta trebuia să facă dovada lipsei de fonduri a instituţiei. Intimata solicită obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocaţial de 250 lei.

La dosar s-a ataşat dosarul execuţional nr. 586/E/2010 al B.E.J. PB.

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările cauzei instanţa constată următoarele :

În dosarul  execuţional nr. 586/E/2010 al B.E.J. PB a fost pornită executarea silită împotriva contestatoarei în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 3945/07.04.2010, pronunţată de JO în dosar nr. 5998/271/2009 irevocabilă prin decizia civilă nr. 805/R/2010, pronunţată de TB, prin care contestatoarea a fost obligată la plata sumei de 350 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Executarea silită a început împotriva contestatoarei fără ca intimata să-i adreseze vreo cerere contestatoarei în vederea executării voluntare a obligaţiei.

Analizând motivele care stau la baza contestaţie la executare formulate de contestatoare, instanţa constată că acestea sunt întemeiate, urmând a se admite contestaţia la executare.

În ceea ce priveşte termenul de 6 luni consacrat de prevederile O.G. 22/2002 instanţa constată că acest termen nu este aplicabil în speţă. Astfel, dispoziţiile O.G. 22/2002 constituie prevederi de excepţie de la regula executării imediate a hotărârilor judecătoreşti, aceste prevederi putând primi aplicare numai în măsura în care sunt îndeplinite cu stricteţe condiţiile cumulativ prevăzute de art. 2 din O.G. 2/2002. Instanţa constată că una dintre aceste condiţii este ca instituţia publică să facă dovada lipsei de fonduri. O interpretare permisivă a acestui text de lege nu este posibilă deoarece s-ar încălca dreptul la un proces echitabil consacrat de C.E.D.O., drept care presupune şi posibilitatea persoanei de a pune în executare hotărârea judecătorească, executare fără de care toate celelalte garanţii procesuale oferite de art. 6 din C.E.D.O. ar fi teoretice şi iluzorii. Or, în speţă, instanţa constată că nu s-a făcut de către contestatoare dovada lipsei de fonduri, motiv pentru care nu sunt aplicabile prevederile art. 2 din O.G. 22/2002

Pe de altă parte, instanţa constată că în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinul 1899/2004 al M.F.P. instituţiile publice nu au posibilitatea de a restitui sume de la buget decât după efectuarea unei cereri de către persoana interesată şi după trecerea unui termen de 45 de zile de la data înregistrării acestei cereri. Printre sumele considerate  restituite sunt şi cele stabilite prin hotărâri ale organelor jurisdicţionale, fapt statuat de prevederile art. 117 lit. f din O.U.G. 92/2003.

În lipsa unei astfel de cereri adresate instituţiei publice, nu se poate constata refuzul acesteia de a pune în executare un titlu executoriu, refuz fără de care nu poate exista nicio executare silită, regula fiind executarea benevolă a obligaţiilor.

Instanţa apreciază firească existenţa unei astfel de prevederi deoarece o instituţie publică finanţată de la bugetul de stat are un mod de funcţionare specific , având mecanisme şi structuri interne complexe.

Instanţa constată  raportat la considerentele menţionate şi la principiul disponibilităţii că somaţia de executare nr. 586/E/2010 din data de 21.01.2011 şi  procesul verbal din data de 21.01.2011 întocmite în dosarul execuţional nr. 586/E/2010 al B.E.J. PB au fost întocmite fără a se depune o cerere de executare benevolă a obligaţiei stabilite de instanţele judecătoreşti. Trecerea directă la executare silită împotriva unei instituţii publice, fără a i se da şansa acesteia de a-şi executa benevol obligaţia, denotă o atitudine uşor abuzivă din partea creditorului obligaţiei, executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în contradictoriu cu instituţiile statului nefiind admisibil să se transforme în sursă de venituri pentru organele de executare şi pentru persoanele care oferă asistenţă juridică, datoria acestora fiind de a încerca în prealabil executarea benevolă a obligaţiei şi doar dacă acesta nu se poate realiza să se treacă la executarea silită cu stabilirea inevitabilă a unor cheltuieli de executare.

Nedepunerea înainte de a trece la executarea silită a unei cereri menţionate de art. 2 din Ordinul 1899/2004 al M.F.P. şi nerespectarea termenului de 45 de zile stabilit prin această prevedere legală face ca somaţia de executare nr. 586/E/2010 din data de 21.01.2011 şi  procesul verbal din data de 21.01.2011 întocmite în dosarul execuţional nr. 586/E/2010 al B.E.J. PB să fie lovite de nulitate.

Mai mult instanţa constată că această creanţă provine din cheltuielile de judecată pe care intimata le-a făcut în dosarul nr. 5998/271/2009, dosar care a avut ca obiect tot o contestaţie la executare introdusă de contestatoarea de azi, intimată fiind aceeaşi SI, intimata de azi. Se solicita de către contestatoare anularea actelor de executare în dos. execuţional nr. 88/E/2009 al Bej PB, invocându-se aceleaşi motive, nerespectarea termenului de 6 luni prev. de OG 22/2002. Instanţa a respins contestaţia creditoarei arătând că nu s-a făcut dovada de către aceasta că nu deţine fonduri pentru îndeplinirea acestei obligaţii. În aceste condiţii apare cu atât mai abuzivă atitudinea intimatei, care speculând aceeaşi situaţie, profită de aceste cereri, solicitând cheltuieli de judecată şi de executare în lanţ, deşi nu urmează procedura prevăzută de lege din culpa ei.

Pentru aceste motive, instanţa va admite contestaţia la executare şi va anula somaţia de executare nr. nr. 586/E/2010 din data de 21.01.2011 şi  procesul verbal din data de 21.01.2011 întocmite în dosarul execuţional nr. 586/E/2010 al B.E.J. PB

Instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea AFPMO, cu sediul în ……, în contradictoriu cu intimata SI, cu dom. în ………..

Anulează somaţia de executare nr. 586/21.01.2011 şi  procesul verbal din data de 21.01.2011 întocmite în dosarul execuţional nr. 586/E/2010 al B.E.J. PB.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 mai 2011

 Preşedinte,  Grefier,

DL SFA