Contestatie la executare

Sentinţă civilă 34 din 07.03.2013


JUDECATORIA SINAIA

JUDECATOR – RUXANDRA POPESCU

DREPT  PENAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 34/07.03.2013

Dosar nr.  65/310/2013

Domeniu asociat:  CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

Titlul: CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

Soluţie de admitere.

La data de  14.01.2013  s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Sinaia, sub nr. de dosar 65/310/2013, contestaţia la executare formulată de către judecătorul delegat la Compartimentul Executări Penale din cadrul acestei instanţe - contestaţie ce vizează împiedicarea la executare referitor la  situaţia condamnatei persoane juridice SC MC SRL Azuga, , cu sediul social în or. , jud. Prahova, cu privire la executarea pedepsei amenzii.

În motivarea contestaţiei, s-a arătat că prin sentinţa penală nr. 153 din data de 22.09.2011 a Judecătoriei Sinaia, definitivă la data de 11.10.2011 prin nerecurare, s-a dispus  în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 191, art. 531, art. 711 alin. 2 C.penal şi art. 320 1 Cod proc. penală, condamnarea inculpatei SC MC SRL Azuga, la pedeapsa amenzii de 5.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare în termenul legal a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă în perioada 25.10.2009-15.09.2010, iar la data de 11.10.2011 s-a întocmit adresă către condamnată pentru plata amenzii voluntar, în termenul de graţie de 3 luni.

Întrucât aceasta nu a achitat voluntar amenda penală, s-a menţionat că amenda a fost pusă în executare prin debitare la Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Buşteni (f. 87 din dosarul nr. 1123/310/2011), iar la data de 11.04.2012 s-a înaintat adresă către A.F.P.O. Buşteni pentru a  comunica stadiul executării amenzii, iar aceasta cu adresa nr. 18.227/17.04.2012 (f. .94) a învederat instanţei că amenda nu a fost achitată până la acea dată.

S-a mai menţionat că s-a revenit conform regulamentului cu o nouă adresă, la data de 11.09.2012, către A.F.P.O. Buşteni (f. 96) cu privire la stadiul executării amenzii penale de 5.000 lei aplicată inculpatei SC MC SRL Azuga, cât şi motivele neexecutării pedepsei penale menţionate (insolvabilitate, sustragere de la plata amenzii,etc.), iar organul de executare bugetară - a răspuns cu adresa nr.38.891/19.09.2012 (f. 97) că nu s-a achitat amenda, menţionându-se că începând cu data de 20.04.2012 SC MC SRL Azuga a fost declarată în stare de insolvabilitate.

Potrivit contestaţiei, la data de 24.09.2012 s-a întocmit adresă către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova în vederea comunicării în ce stadiu funcţional se află SC MC SRL Azuga, iar din relaţiile comunicate de această instituţie reiese că această societate are activitatea temporar întreruptă din data de 14.06.2012 până la 13.06.2015.

În drept, contestaţia a fost  întemeiată pe disp. art. 419 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 461 lit. c C.p.p.

În cauză a fost ataşat dosarul de fond nr.1123/310/2011 al Judecătoriei Sinaia.

Din cuprinsul certificatului de furnizare informaţii nr.  5979/22.01.2013 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova (f. 8-10) rezultă că societatea condamnată SC MC SRL este înregistrată cu o întrerupere temporară de activitate din data de 14.06.2012 şi până la data de 13.06.2015.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului,  apreciază că în cauză sunt incidente disp. art. 461 lit. c Cod pr. penală conform cărora:  ,,contestaţie contra executării hotărârii penale se poate face când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare.

In speţa de faţă se constată o împiedicare la executare in sensul că SC MC SRL a fost declarată în stare de insolvabilitate prin procesul-verbal nr. 18829/20.04.2012 întocmit de Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Buşteni (f 17-20), activitatea acesteia fiind temporar întreruptă  din data de 14.06.2012 până la data de 13.06.2015.

Potrivit art. 176 alin. 2 din Ordonanţa nr. 92/2003, republicată şi actualizată, privind Codul de procedură fiscală, ,pentru creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanţei din evidenţa curentă şi trecerea ei printr-o evidenţă separată”, iar conform alin. 3 din acelaşi act normativ ,,în cazul debitorilor prevăzuţi la alin. 2, prin excepţie de la dispoziţiile art. 148 alin. 3, executarea silită se întrerupe. Organele fiscale au obligaţia ca cel puţin o dată pe an să efectueze o investigaţie asupra stării acestor contribuabili, care nu constituie acte de executare silită.”

Pentru aceste considerente,  în baza art. 461 alin. 1 lit. c C.p.p. va fi admisă contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat la Compartimentul Executări Penale.

În consecinţă, se va dispune ca organele fiscale care efectuează investigaţia asupra stării contribuabilului - prevăzută de art. 176 alin. 3 din OG nr. 92/2003 rep. -  să informeze despre aceasta instanţa de executare.

În baza art. 192 alin. 3 Cod pr. penală cheltuielile judiciare vor rămâne in sarcina statului.