Pretenţii

Sentinţă comercială 181 din 14.12.2011


Dosar nr. 13021/215/2011  Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa comercială nr.181

Şedinţa publică de la 14 Decembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE CV

Grefier MM

Pe rol, judecarea cauzei comerciale privind pe reclamanta SOCIETATE ASIGURARE REASIGURARE A SA BUCUREŞTI-SUCURSALA C, cu sediul  în C, str. A.I. C, nr.28, judeţul D., în contradictoriu cu pârâtul TCD, domiciliat  în comuna C, sat V, judeţul G., având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei că s-a depus la dosar de către reclamantă cerere de probatorii.

Instanţa în temeiul art.167 Cod procedură civilă instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisurile depuse la dosar, proba fiind utilă soluţionării cauzei şi a respins cererea  privind interogatoriul pârâtului, proba nefiind utilă,  după care  nemaifiind alte cereri de  formulat şi nici probe  de administrat, instanţa a constatat  cauza în stare de judecată  şi a reţinut dosarul în pronunţare.

INSTANŢA

Asupra cauzei comerciale de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei C la data de 02.05.2011 la nr. 13021/215/2011, reclamanta Societate de Asigurare – Reasigurare S.C. Astra S.A. a instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtului TCD la plata sumei de 5.338 lei cu titlu de despăgubiri civile, precum şi plata dobânzii legale calculate începând cu data de 28.03.2011 (data punerii în întârziere) şi până la îndeplinirea efectiva a obligaţiei de plată, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că la data de 23.10.2010 în Cruşet, jud. G. a avut loc un eveniment rutier care a avut drept consecinţă avarierea autovehiculului marca Hyundai Accent, cu nr. de înmatriculare …, aparţinând numitului SEAa, asigurat CASCO la S.C. Astra S.A.

Conform constatărilor organelor de cercetare ale poliţiei vinovăţia în producerea evenimentului rutier a aparţinut pârâtului TCD, reţinându-se că acesta a condus atelajul cu tracţiune animală personal pe D.C. 40 S fără ca acesta să fie înregistrat, de asemenea pe timpul conducerii atelajului s-a aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, timp în care pe D.C. 40 Mierlusei - Slăvuţa a acroşat autovehiculul marca Hyundai Accent, cu nr. de înmatriculare … pe care l-a avariat.

Fapta pârâtului TCD a constituit contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 102, alin. 1 pct. 3, art. 101 alin. 1 pct. 5, art. 102 alin. 1 pct. 6 din OUG nr. 195/2002.

La data producerii accidentului autovehiculul marca Hyundai Accent, cu nr. de înmatriculare … era asigurat pentru avarii si furt – CASCO – la S.C. Astra S.A. cu polita de asigurare nr. DJ0005090000252, iar in baza raporturilor contractuale existente reclamanta a achitat o indemnizaţie din asigurare în sumă de 5.338 lei reprezentând costul devizului de reparaţie.

În continuare, reclamanta a arătat că, deşi convocat la conciliere, pârâtul nu a dat curs acesteia.

În drept, cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 998-999 C.civ. si art. 22 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România.

În dovedirea susţinerilor, reclamanta a depus la dosar în copie dosarul de daună şi dovada îndeplinirii procedurii de conciliere directă cu pârâta, procesul-verbal de contravenţie, poliţa CASCO, nota de constatare a  daunelor, deviz de lucrări, factura fiscală, fişa dosarului de daună, cerere de despăgubire şi act de evaluare a daunelor.

Cererea de chemare în judecată a fost timbrată cu taxă de timbru în valoare de 431 lei şi timbre judiciare în valoare de 3 lei.

Pârâtul, deşi legal citat, nu  s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a formulat întâmpinare.

La termenul din 27.05.2011, instanţa a dispus efectuarea unei adrese către Postul de Poliţie Cruşeţ pentru a comunica dacă procesul-verbal seria CC nr. 4770848/23.10.2010 a fost contestat, răspunsul fiind depus cu adresa nr.3010700/09.06.2011.

Prin sentinţa comercială nr.13423/2011 din data de  23 septembrie 2011 s-a admis  excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei C, s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei formulată de reclamanta SOCIETATE ASIGURARE REASIGURARE A SA B, cu sediul în B, str. NT, nr. 3, bl. M 101, et. 10, sector 3- prin SUCURSALA C, cu sediul în C, str. A.I.C, nr. 28, jud. D. în contradictoriu cu pârâtul TCD, cu domiciliul în C , str. V, jud. G., în favoarea Judecătoriei Târgu C.

Dosarul nr.13021/215/2011 a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe, fiind citate părţile.

Deşi legal citat  pârâtul nu s-a prezentat în instanţă şi nici nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, având în vedere dispoziţiile art.146 din Legea nr.71/2011, instanţa reţine următoarea stare de fapt:

La data de 23.10.2010 pârâtul, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice  a condus un atelaj cu tracţiune animală pe DC 40 S şi a acroşat Hyundai Accent cu numărul de înmatriculare …, producând avarii  autoturismului.

În urma evenimentului rutier pârâtul a fost sancţionat contravenţional, în baza  procesului verbal de contravenţie seria CC nr.4770848, încheiat la data de 23.10.2010, proces verbal ce nu a fost  contestat după cum rezultă din adresa nr. 3010700/09.06.2011 comunicată de Poliţia C, astfel că  vinovăţia pârâtului  a fost stabilită în mod  definitiv.

Autoturismul înmatriculat sub nr. … a suferit mai multe avarii, avarii ce au fost constatate în dosarul de daună, aflată ( fila 10), iar potrivit  facturii nr.14029/18.11.2010 costul reparaţiilor s-a ridicat la suma de  5338 lei.

La data  evenimentului  rutier autoturismul avariat era asigurat la Astra S.A., potrivit poliţei de asigurare CASCO nr. DJ 0005090000252 din data de 09.12.2009, astfel încât reclamanta a achitat contravaloarea reparaţiilor(f.29).

În conformitate cu dispoziţiile art.22 din Legea 136/1995, aplicabile contractului, în limitele indemnizaţiei plătite, asigurătorul se subrogă în drepturile asiguratului contra celor răspunzători de producerea pagubei.

În cazul de faţă, aceste condiţii sunt îndeplinite, astfel că reclamanta s-a subrogat în drepturile proprietarului autoturismului avariat, justificând calitate procesuală activă în cauza dedusă judecăţii.

Sunt îndeplinite şi condiţiile prevăzute de art.998, 999 Cod civil pentru angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtului, instanţa reţinând că dovada vinovăţiei acestuia a fost făcută cu procesul verbal de contravenţie seria CC nr.4770848, încheiat la data de 23.10.2010, iar dovada prejudiciului a fost făcută cu devizele de reparaţii şi factura depusă la dosar, proprietarul autoturismului fiind despăgubit pentru prejudiciul suferit.

Pentru considerentele expuse, instanţa va admite acţiunea şi va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 5338 lei despăgubiri civile şi la dobânda legală aferentă acestei sume.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă, pârâtul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată în favoarea reclamantei în cuantum de 434 lei, reprezentând contravaloarea taxei de timbru şi a timbrului judiciar, achitată în prezenta cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

 H O T Ă R Ă Ş T E

 

Admite acţiunea formulată de reclamanta SOCIETATE ASIGURARE REASIGURARE A SA BUCUREŞTI-SUCURSALA C, cu sediul  în C, str. A.I. C, nr.28, judeţul D., în contradictoriu cu pârâtul TCD, domiciliat  în comuna C, sat V, judeţul G., având ca obiect pretenţii.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 5338 lei despăgubiri civile şi la dobânda legală aferentă acestei sume începând cu data de 28.03.2011 şi până la îndeplinirea obligaţiei de plată.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 434 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.12.2011.

Presedinte

Grefier

Red.C.V.tehn.D.A.

4ex/ 11 Ianuarie 2012