Pl cv

Sentinţă civilă 2906 din 17.10.2011


Dosar nr. 2912/317/2011

Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 2906/2011

Şedinţa publică de la 17 Octombrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.B.P.

Grefier I. A.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentul P. I. C. şi pe intimatul I.P.J.G., având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a fost prezent petentul, lipsă fiind intimatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier,după care;

Din oficiu, instanţa, constatând că martorul asistent P. A. A. lipseşte deşi s-a dispus aducerea sa cu mandat, face aplicarea art. 188 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Nemaifiind alte probe de administrat şi cereri de formulat, instanţa acordă cuvântul pe fond.

Petentul solicită admiterea acţiunii aşa cum fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

Instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.07.2011, sub nr. …./317/2011, petentul P. I. C., în contradictoriu cu intimatul I.P.J. G., a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal seria CC nr. … încheiat de către agentul intimatului la data de 10.07.2011.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că la data de 10.07.2011 conducea  autoturismul cu nr. de înmatriculare BP  7327  BA în localitatea B. din comuna H., judeţul G., în cursul nopţii fiind oprit de agentul din cadrul Postului de Poliţie S., care i-a solicitat  rovinieta  cu care  să facă dovada plăţii  taxei de drum.

A mai menţionat petentul că nu a putut prezenta această rovinietă în momentul controlului, solicitându-i agentului constatator să amâne finalizarea controlului până a doua zi, pentru a se putea dovedi plata rovinietei.

A precizat petentul că i-a fost  reţinut certificatul  de  înmatriculare, urmând a-i fi restituit după ce va face dovada plăţii taxei de drum, iar ulterior i-a fost comunicat procesul-verbal contestat.

A mai susţinut petentul că, pentru a dovedi că a plătit  anterior controlului rovinieta,s-a deplasat la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri C., obţinând răspuns cert că plata rovinietei fusese făcută anterior întocmirii procesului-verbal, în documentul obţinut fiind înscrise data  plăţii, perioada de valabilitate, numărul  chitanţei  şi toate elementele care puteau fi obţinute de  către agentul constatator înainte de  întocmirea  procesului-verbal.

În drept, petentul şi-a întemeiat plângerea pe disp. art. 16, art. 19 şi art. 31 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar conform dispoziţiilor art. 36 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 1 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

În dovedirea plângerii, petentul a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri şi probei cu  martori, iar în susţinere a depus la dosarul cauzei, în copie, procesul-verbal contestat, dovada seria DDA nr. 132351/2011, adresa nr. 18626/12.07.2001 emisă de  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A – Direcţia regională de Drumuri şi Poduri C., carte de identitate.

Cu  adresa nr. 5014025 din data de  18.09.2011, intimatul a comunicat la dosar materialul probator care a stat la baza întocmirii procesului-verbal contestat, depunând în copie cererea prin care contravenientul a solicitat  eliberarea exemplarului  nr. 2 al procesului –verbal seria CC nr. 8050532 /10.07.2011.

Cu adresa nr. 26138 din data de 29.09.2011, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A – Direcţia regională de Drumuri şi Poduri C. a comunicat adresa nr.18626 din data de 12.07.2011 formulată de  petentul P. I. C. cât şi documentul  care a fost anexat acesteia (filele 22-25, 28-31).

Analizând ansamblul materialului probator, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria CC nr. 8050532 încheiat de către agentul intimatului la data de 10.07.2011, petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 250 lei, reţinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, întrucât la data de 10.07.2011, pe DN67 B H., a condus autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare BP  7327  BA fără să facă dovada achitării taxei de drum, aducându-i-se la cunoştinţă faptul că trebuie să plătească despăgubirea în cuantum de 28 euro în contul CNADNR.

Petentul nu a fost de faţă la întocmirea procesului-verbal, fapt confirmat de martorul asistent P. A. A.

Instanţa constată ca plângerea a fost introdusă în termenul de 15 zile prevăzut de art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, fiind depusă la instanţă la data de 25.07.2011, împotriva procesului-verbal de contravenţie comunicat la 22.07.2011.

Instanţa sesizată cu soluţionarea plângerii contravenţionale, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal contestat.

Verificând legalitatea procesului-verbal contestat, instanţa reţine că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001, nefiind incidentă vreo cauză de nulitate a procesului-verbal contestat.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa va avea în vedere prevederile art. 8 alin. 1 şi alin. 3 din O.G. nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, potrivit cărora fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă şi obligarea la plata tarifului de despăgubire.

De asemenea, instanţa arată că, potrivit art. 1 alin. 1 indice 1 lit. c din O.G. nr. 15/2002, rovinietă valabilă este rovinieta electronică ce atestă existenţa în baza de date a SIEGMCR a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul în cauză, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea.

În conformitate cu art. 7 din O.G. nr. 15/2002, responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Noţiunea de utilizator român, conform art. 1 alin. 1 lit. b din O.G. nr. 15/2002, este costituită din persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România.

Din perspectiva Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, faptele contravenţionale intră în sfera cauzelor penale.

În acest sens s-a pronunţat CEDO în cauza Anghel contra României, când a hotărât că faptele contravenţionale intră sub  incidenţa art. 6 paragraf  2 din Convenţie.

Art. 6 paragraful 2 din Convenţie prevede că o persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa este legal stabilită.

Astfel, în ceea ce priveşte forţa probantă a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, instanţa arată că acesta, fiind un act ce emană de la o autoritate a statului, se bucură de o triplă prezumţie de autenticitate, veridicitate şi legalitate, ceea ce înseamnă că, până la proba contrară, cele consemnate de agentul constator în procesul verbal corespund adevărului. Această prezumţie este însă una relativă, astfel că poate fi răsturnată prin proba contrară.

Conform art. 1169 C. civ., „Cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o  dovedească”, aşadar petentului îi incumbă obligaţia de a dovedi că cele reţinute prin procesul-verbal nu corespund adevărului.

În speţă, instanţa apreciază că, prin probele propuse de petent şi administrate în cauză, a fost răsturnată tripla prezumţie relativă de care se bucură procesul-verbal.

Astfel, din adresa nr. 26138 din data de 29.09.2011 emisă de CNADNR rezultă că, din verificările efectuate de către această instituţie în baza de date, autoturismul cu nr. de înmatriculare BP  7327  BA deţinea rovinietă valabilă la data întocmirii procesului-verbal contestat, şi anume 10.07.2011, această rovinietă cu seria nr. 7100074028 fiind emisă pe data de 07.10.2010, fiind valabilă 12 luni, până la data de 06.10.2011.

Aşa fiind, instanţa constată că în mod netemeinic s-a reţinut în sarcina petentului, prin procesul-verbal contestat, fapta de a fi circulat fără a deţine rovinietă valabilă, astfel că, având în vedere şi dispoziţiile art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, urmează a admite plângerea contravenţională formulată de petent şi a anula procesul-verbal contestat, iar pe cale de consecinţă va exonera petentul de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 250 lei aplicată prin acesta.

În temeiul art. 274 alin.1 Cod. pr. civ., instanţa urmează a lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul P. I. C., domiciliat în comuna H., sat H., jud. G., în contradictoriu cu intimatul I.P.J. G., împotriva procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. … încheiat la data de 10.07.2011 de către agentul intimatului.

Anulează procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. … încheiat la data de 10.07.2011 de către agentul intimatului.

Exonerează petentul de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 250 lei, aplicată prin procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. 8050532 încheiat la data de 10.07.2011 de către agentul intimatului.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.10.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

P. A. B. A. I.

Red., tehnored. P.A.B- jud./ 20.10.2011, 4 ex.