Acţiune în constatare hotărâre care ţine loc de act autentic

Sentinţă civilă 1569 din 16.05.2012


Dosar nr. 1101/317/2012 Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă Nr. 1569/2012

Şedinţa publică de la 16 Mai 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.P.

Grefier M.Z.

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile având ca obiect acţiune în constatare, formulată de reclamantul D.M., domiciliat  în …., în contradictoriu cu pârâta D.E.domiciliată  în …..

La apelul  nominal făcut în şedinţa publică a raspuns reclamantul lipsa parata, prezenţi martorii  D.M.F.şi D.G.

S-a expus referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că prin serviciul registratura al instanţei a fost depusa întâmpinare de catre parata.

Instanţa procedează la audierea martorilor prezenţi sub prestare de jurământ religios conform art 193 c.pr.civ declaraţiile acestora fiind consemnate la filele 28, 29.

Interpelate părţile arata ca nu mai au alte cereri de formulat sau probe de administrat.

Instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul părţilor prezente în dezbateri pe fondul cauzei.

Reclamantul solicita admiterea acţiunii.

Instanţa reţine cauza  spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A

 

Prin acţiunea civilă înregistrată  pe rolul Judecătoriei …. la data de 21.03.2012 sub nr. 1101/317/2012 reclamantul D.M., a chemat în judecată pe pârâta D.E., solicitând ca, prin sentinţa ce se va  pronunţa, să se constate că aceasta i-a vândut reclamantului la data de 14 octombrie 2011 un teren situat în intravilanul satului O., comuna D., în suprafaţă de 2203 mp, lat de 20,4 m şi lung de 108 m, T.20, P.766, cu vecinii: N- D.D, S - M.M.G.şi M.A., E- drum comunal 763, V- drum judeţean 605 A  şi, să se  pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare - cumpărare.

În motivarea acţiunii a arătat că la data de 14 octombrie 2011, a încheiat cu pârâta un act sub semnătură privată intitulat „Act de vânzare-cumpărare” prin care aceasta s-a obligat să-i vândă terenul descris mai sus cu preţul de 800 lei, preţ pe care l-a achitat integral la acea dată. De atunci reclamantul a intrat în posesia terenului şi au înţeles că în cel mai scurt timp, şi anume până la data de 11 februarie 2012,  să se prezinte la un notar pentru a încheia actul în formă autentică.

A mai arătat reclamantul că, începând cu data de 1 februarie 2012 s-au deplasat la primărie, unde i s-a eliberat adeverinţă că figurează că figurează în fila de registru agricol cu terenul cumpărat de la pârâtă, că terenul este situat în zonă fostă necooperativizată, că urmau să de prezinte la notar în vederea perfectării actului în formă autentică, însă pârâta a refuzat acest lucru şi practic a refuzat să mai comunice cu reclamantul.

În drept actiunea a fost întemeiată pe disp. art. 5 al.2 titlul 10 din Leg. 247/2005 rap. la art.111 şi 274 C.pr.civ.

Acţiunea a fost timbrata potrivit legii 146/1997.

Reclamantul D.M. a depus la dosarul cauzei in cadrul probei cu înscrisuri certificat de sarcini nr. 7212/08.02.2012 eliberat de OCPI G.; înscrisul intitulat „Act de vânzare-cumpărare”; adeverinţa nr. 308/01.02.2012 eliberată de Primăria comunei D.; adeverinţa nr. 132/16.01.2012 eliberată de  Comisia Locală de Fond Funciar D.; cartea de identitate; acte de stare civilă; schiţa terenului proprietatea D.I.; hartă cadastrală; plan de situaţie privind amplasamentul terenului proprietatea D.E.; certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local nr. 468/14.02.2012 eliberată de Primăria comunei D., filă din registrul parcelar- Cadastrul Funciar.

În cauză la solicitarea reclamantul a  fost încuviinţată proba testimonială în cadrul căreia au fost audiaţi martorii D.M.F. şi D.G.

Parata a formulat întâmpinare în temeiul art 115-118 c.pr.civ.

A recunoscut parata ca a încheiat cu reclamantul actul de vânzare cumpărare, ca a înstrăinat acestuia terenul in suprafaţa de 2203 m.p., ca a fost chemata la notar, ca nu s-a prezentat întrucât recunoaşte vânzarea terenului si nu-l va deranja niciodată pe petent.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine:

Intre reclamant pe de o parte si parata mama acestuia pe de alta parte la data de 14.10.2011 s-a încheiat o promisiune sinalagmatica de vânzare cumpărare privind un imobil proprietatea paratei , prin  care parata s-a obligat sa încheie în viitor contractul de vânzare cumpărare in forma autentică punând la dispoziţia reclamantului toate actele necesare pentru aceasta.

 Din certificatul de atestare fiscală de la dosarul cauzei rezultă că pârâta nu are datorii fiscale către bugetul local, ca terenul înstrăinat de afla într-o zona ce a fost cuprinsa in patrimoniul CAP. De asemenea din cuprinsul certificatului de atestare fiscală nu rezultă ca parata sa-si fi intabulat dreptul de proprietate pentru terenul vândut.

Potrivit disp. art 1669 C.civ in vigoare la data înstrăinării când una din părţile care au încheiat o promisiune bilaterala de vânzare cumpărare refuză nejustificat sa încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunţarea unei hotărâri care sa tine loc  de contract, daca toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinite.

 În urma examinării probelor administrate se retine ca nu s-a făcut dovada refuzului paratei de a se prezenta la notariat.

Instanţa retine in primul rând faptul ca promisiunea bilaterala de vânzare cumpărare a fost încheiată între mama ( parata de fata ) si fiul acesteia ( reclamantul), că după expirarea termenului prevăzut in contract nu s-a făcut dovada notificării pârâtei.

Pârâta a depus o întâmpinare în care a menţionat ca  este de acord cu acţiunea promovată de reclamant şi că nu a considerat necesar a merge la notar întrucât oricum terenul îi aparţine reclamantului. Martorii audiaţi arata de asemenea că parata a menţionat ca reclamantul este stăpân pe teren si de aceea nu merge la notar întrucât nu-l va scoate niciodată afara.

Aceste susţineri ale paratei nu echivalează cu refuzul acesteia de a se prezenta la notar, că aceasta ar fi refuzat perfectarea actului de vânzare cumpărare în forma autentică condiţie esenţială pentru pronunţarea unei hotărâri care sa tina loc de act autentic de vânzare cumpărare.

Dispoziţia legală mai sus amintita are în vedere aceea situaţie in care între părţile contractante intervine un litigiu, un conflict privind executarea antecontractului, deoarece instanţele sunt competente sa intervină numai in soluţionarea unor litigii, a unor diferende intre justiţiabili.

Prin urmare ceea ce se desprinde din întreg materialul probator este împrejurarea că între părţi nu există de fapt un conflict, ci doar o intenţie comuna si frauduloasă de a alege alta cale decât cea pusă la dispoziţie de lege aceea de a merge la un notar, cale ce este mult mai costisitoare,  simulând un aşa zis litigiu intre parţi care in realitate nu există.

Aşa fiind instanţa va respinge acţiunea promovată de reclamant.

PENTRU ACESTE  MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Â Ş T E :

Respinge acţiunea civilă având ca obiect acţiune în constatare, formulată de reclamantul D.M., domiciliat  în ….. în contradictoriu cu pârâta D.E., domiciliată  în ….

Cu recurs în termen de 15 zile de la  comunicare .

Pronunţată  în şedinţa publică azi 16.05.2012.

Preşedinte,

C.P.

Grefier,

M.Z.

C.P. 14Iunie 2012/4 ex