Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 2739 din 26.09.2012


Titlu: Plangere contraventionala

Domeniu asociat: Amenzi

Dosar nr. 2075/317/2012 Cod operator 3924

 R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă nr.2739

Şedinţa publică de la 26 Septembrie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.V.

Grefier M.N.M.

Pe rol fiind soluţionarea plângerii contravenţionale formulată de petentul D.A.C.I., domiciliat în comuna  T, sat T, judeţul D, în contradictoriu cu intimata Direcţia Silvică G, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat petentul, martorul MN,  lipsă fiind  reprezentantul intimatei.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, a fost audiat martorul prezent sub prestare de jurământ religios, depoziţie consemnată şi ataşată la dosar, după care, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul în fond:

Petentul a solicitat admiterea plângerii aşa cum a fost formulată.

J U D E C Ă T O R I A

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti sub nr. 2075/317/2012 petentul D.A.C.I., a solicitat anularea  procesului - verbal de contravenţie seria ... nr.... din 23.04.2012 întocmit de OS H, exonerarea  sa de  plata amenzii şi înlăturarea  măsurii de  plata despăgubirilor civile.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că prin procesul verbal de contravenţie a  fost sancţionat cu 2000 lei amendă contravenţională şi obligat la 338,69 lei despăgubiri civile, sumă ce reprezintă c/valoarea  materialului lemnos ce ar fi rezultat  ca urmare a  faptului că  în data de  9.12.2011 ar fi  tăiat  ilegal  un număr de 8 arbori, de esenţă gârniţă, din pădurea  ce  se  află  în raza OS H, însă cele reţinute în sarcina sa nu corespund realităţii, întrucât în data  de  9.12.2011, împreună  cu numitul B.I.D.  a fost în localitatea  B, comuna C, judeţul G, la domiciliul numitei G.E., bunica acestuia, unde a lucrat  mai multe zile la construirea unui gard din fier şi a cărat gunoi de  grajd  pe nişte terenuri ale acesteia, din apropierea casei sale şi a rămas la domiciliul acesteia până  în data de  15 decembrie 2011, atunci când a ajutat  şi la tăierea porcului acesteia şi acest  fapt cred că a putut să fie sesizat  de mai multe persoane din satul respectiv pe care le va propune  ca  martori  în instanţă.

A mai arătat petentul că adresa trecută în procesul-verbal este incorectă, întrucât locuieşte  în satul  V, comuna T, judeţul D, că nu se arată despre ce atelaj  este vorba, ce s-a dispus în legătură cu materialul  lemnos, deoarece din cuprinsul  procesului

verbal rezultă că ar fi fost surprins în data de 9.12.2011 la locul faptei, în pădure, de către pădurar şi că avea atelaj, precum şi motivele pentru care agentul  constatator nu a încheiat procesul  verbal  la momentul constatării contravenţiei, atunci când  pretinde că l-a depistat  în pădure şi l-a încheiat după aproape  5 luni.

În drept, şi-a întemeiat  plângerea  pe dispoziţiile OUG nr.2/2001 raportate la  Legea nr.171/2010.

Petentul a depus la dosar copie de  pe procesul  verbal  de contravenţie contestat, înştiinţarea de  plată şi plicul – dovadă a  datei  comunicării  procesului verbal.

La solicitarea instanţei de a depune materialul probator ce a stat la baza întocmirii procesului-verbal de contravenţie, intimata a comunicat, cu adresa nr.1534/27.06.2012, că agentul constatator nu a depus alte documente în afara procesului verbal de contravenţie.

Deşi citat în vederea audierii martorul semnatar al procesului verbal de contravenţie, P.N., nu s-a prezentat în instanţă după citarea cu mandat de aducere şi s-a făcut aplicarea art.188 alin.3 Cod procedură civilă, în cauză fiind audiat cel de-al doilea martor semnatar a procesului-verbal de contravenţie, MN, depoziţie consemnată şi ataşată la dosar (f.33).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că prin procesul verbal de contravenţie seria DSGJ nr.A 479 din 23.04.2012 întocmit de  OS H, petentul D.A.C.I. a fost sancţionat contravenţional cu 2000 lei amendă contravenţională, reţinându-se că în data de  9.12.2011 petentul a  tăiat  un număr de 8 arbori, de esenţă gârniţă, pe care i-a transportat cu atelajul.

Procedând potrivit art.34 alineat 1 din OG nr.2/2001 la verificarea legalităţii procesului verbal de constatare a contravenţiei contestat, instanţa constată că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente şi nu există cauze de nulitate absolută ce ar fi putut fi invocate şi din oficiu, conform art.17 din O.G. nr.2/2001.

Sub aspectul temeiniciei instanţa reţine că deşi OG nr.2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a procesului verbal de contravenţie, din economia textului art.34 rezultă că acesta face dovada deplină a situaţiei de fapt constată personal de agentul constatator şi a încadrării în drept până la proba contrară.

În cauză, procesul verbal de contravenţie, a fost încheiat la data de 23.04.2012, pretinsa faptă fiind săvârşită la data de 09.12.2011, iar în această ipoteză agentul constatator nu a constatat nemijlocit fapta.

Deşi în procesul-verbal de contravenţie s-a consemnat că fapta a fost constatată în prezenţa martorului MN, acesta a declarat, în instanţă, că a văzut o căruţă goală la o distanţă de 400-500 de metri, însă nu a recunoscut persoanele care erau cu acea căruţă, datorită distanţei şi nu îl cunoaşte pe petent.

Cum în cauză, fapta nu a fost constatată personal de agentul constatator, nu există probe din care să rezulte săvârşirea contravenţiei de către petent, sarcina probei revenind agentului constatator la întocmirea procesului verbal de contravenţie, contravenientul beneficiind de prezumţia de nevinovăţie, care în speţă nu a fost răsturnată de către intimată, instanţa reţine că acesta nu a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionat.

Pentru considerentele expuse, văzând şi dispoziţiile prevăzute de art.34 şi următoarele din O.G. nr.2/2001, instanţa va admite plângerea formulată de petentul D.A.C.I., şi va anula procesul verbal de contravenţie contestat. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul D.A..C.I., domiciliat în comuna  T, sat T, judeţul D, în contradictoriu cu intimata Direcţia Silvică G, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

Anulează procesul – verbal seria ... nr....., încheiat la data de 23.04.2012 de Ocolul Silvic H.

 Cu drept de recurs  în termen de 15 zile  de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 26.09.2012.

Preşedinte,

C.V.

Grefier,

M.N.M.

Red.C.V.tehn.D.A.

4ex/ 22 Octombrie 2012