Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 6683 din 20.04.2012


R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA  NR. 6683

Sedinta publica din 20 aprilie 2012

Completul compus din:

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect plângerea contraventionala formulata de contestatorul CP în contradictoriu cu intimata PCR.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns numitul CB, care depune procura autentica pentru petentul CP si consilier juridic BD, pentru intimat, precum si martorul CBV.

Procedura este legal îndeplinita.

Cererea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Procuratorul petentului depune spre atasare la dosar adresa nr.562/06.04.2012, nota scrisa din partea petentului.

Instanta procedeaza la administrarea probei testimoniale cu declaratia martorului sub prestare de juramânt potrivit dispozitiilor art. 193 din Codul de procedura civila, declaratia acestuia  fiind consemnata, semnata si atasata dosarului cauzei.

Instanta pune în discutie exceptia tardivitatii introducerii plângerii .

Consilier juridic BD, pentru intimat solicita admiterea exceptiei si precizeaza ca întelege sa invoce si exceptia inadmisibilitatii actiunii având în vedere faptul ca s-a început executarea silita a creantei bugetare.

Procuratorul petentului precizeaza ca la solutionarea exceptiilor la aprecierea instantei

Instanta ramâne în pronuntare asupra exceptiei invocate.

J U D E C A T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata,  retine urmatoarele :

La data de 02.03.2012, sub nr. 2871/318/2012, pe rolul acestei instante a fost înregistrata plângerea contraventionala formulata de contestatorul CP împotriva procesului-verbal seria A nr. 000103/30.06.2011 si împotriva procesului-verbal seria A nr. 000043/30.06.2011 întocmite de intimat.

În motivarea plângerii, contestatorul a aratat ca a aflat despre cele doua procese verbale în data de 15.02.2012, când s-a prezentat la POR pentru a-si achita impozitul pe anul 2012 si ca prin modul în care a luat cunostinta despre existenta proceselor verbale s-a încercat punerea sa în imposibilitatea de le  a ataca în instanta, procesul verbal de afisare fiind încheiat în mod abuziv.

Plângerea a fost motivata în drept, fiind invocate dispozitiile O.G. nr. 2/2001 .

Actiunea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar, conform art. 15 lit. i). din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii contraventionale ca neîntemeiata.

Intimatul a depus la dosar, în fotocopie,procesul verbal, copia plicului în care a fost expediat procesul verbal catre petent, declaratia extrajudiciara a acestuia, proces verbal de interventie  si raportul agentului constatator.

Având în vedere faptul ca s-a invocat de catre intimat exceptia tardivitatii formularii plângerii contraventionale, instanta a retinut-o spre solutionare, în temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ., având în vedere ca are natura juridica a unei exceptii de procedura, peremptorii si absolute.

Instanta va analiza cu prioritate exceptia tardivitatii formularii plângerii care are preeminenta asupra exceptiei inadmisibilitatii cererii invocate de catre intimat.

Astfel, analizând actele dosarului, precum si probatoriul administrat, se constata ca plângerea a fost trimisa prin posta de catre petent la data de 29.02.2011, la sediul instantei, asa cum rezulta din analiza plicului în care a fost expediata plângerea contraventionala,  fiind aplicata stampila postei cu mentiunea acestei date (fila 6 din dosar).

Din continutul procesului-verbal seria A nr. 000103/30.06.2011, instanta retine ca petentul a refuzat sa semneze actul sanctionator, iar din continutul procesului-verbal seria A nr. 000043/30.06.2011, instanta retine ca acesta nu a fost de fata la momentul întocmirii actului sanctionator pe care nu l-a semnat, în aceasta situatie intimatul având obligatia de a comunica procesului-verbal, care, potrivit art. 25 si art. 27 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, se comunica în situatia întocmirii actului sanctionator în lipsa petentului sau în cuprinsul caruia se atesta refuzul sau imposibilitatea contravenientului de a semna acest act.

Procesul verbal a fost comunicat petentului în termen legal, fiind afisat de catre intimat la usa apartamentului petentului situat în Rovinari ....la data de 30.06.2011, întrucât acesta nu a fost gasit la domiciliu, asa cum reiese din procesele verbale de afisare aflate la filele 22 si 23 din dosar.

De asemenea, din declaratia martorului CBV rezulta faptul ca în luna iunie a anului 2011 se afla pe strada Muncii din Rovinari si s-a întâlnit cu doi agenti de la Politia locala care l-au chemat cu ei la usa unui apartament, la etajul 3 si a semnat doua procese verbale.

Instanta constata ca petentul a sustinut în notele depuse la termenul de astazi faptul ca politistii comunitari si martorul nu puteau sa ajunga la usa sa decât daca sunau la unii locatari de pe scara sa, întrucât înca din data de 15.05.2007, se montase interfon pentru acces la casa scarii.

Aratându-i-se de catre instanta procesele verbale de afisare, martorul a aratat ca sunt semnate de catre el si ca usa de la intrare era prevazuta cu interfon , însa nu mergea si ca aceasta usa era tinuta de o piatra.

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca procesul verbal a fost comunicat petentului în termen legal, fiind afisat în data de 30.06.2011, la usa apartamentului petentului, cu respectarea dispozitiilor art. 27 din O.G. nr. 2/2001, conform caruia comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.

Potrivit art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.

Petentul a depus la posta plângerea contraventionala adresata Judecatoriei la data de 29.02.2011, ulterior expirarii termenului de 15 zile în care o putea formula, termen procedural care, în baza art. 101 C.pr.civ., se calculeaza pe zile libere,  în continutul sau neintrând nici prima si nici ultima zi, termen care s-a împlinit la data de 18.07.2011.

În consecinta, potrivit temeiurilor de fapt si a dispozitiilor legale mentionate pe parcursul considerentelor si în baza probelor administrate, constatând ca plângerea a fost formulata dupa expirarea termenului legal în care putea fi introdusa, instanta va admite exceptia tardivitatii formularii plângerii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite exceptia tardivitatii formularii plângerii.

Respinge plângerea contraventionala formulata de contestatorul CP, domiciliat în ... ...., împotriva proceselor verbale seria A nr. 000103/30.06.2011 si seria A nr. 000043/30.06.2011 în contradictoriu cu intimata PC ca fiind tardiv formulata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi, 20 aprilie 2012, la Judecatoria Tg-Jiu.

1