Pretenţii

Sentinţă civilă 2815 din 01.10.2012


Dosar nr…..

Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă nr. 2815/2012

Şedinţa publică de la 01 Octombrie 2012

Completul compus din: A.A.

PREŞEDINTE:

Grefier: V.M.

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile pentru pretenţii formulată de reclamanta B.F., domiciliată în… , împotriva pârâtului N.C., domiciliat în ……

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamanta B.F., lipsă fiind pârâtul N.C.

Procedura de citare legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă după care nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi s-a acordat cuvântul în fond:

Reclamanta a solicitat admiterea acţiunii, arătând că a formulat plângere penală împotriva pârâtului pentru neplata pensiei de întreţinere.

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de, sub nr. 3422/317/2012, reclamanta B.F. a chemat în judecată pe pârâtul N.C., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 5.400 lei, sumă pe care o datorează cu titlu de pensie de întreţinere faţă de cei trei minori.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a fost căsătorită cu pârâtul, căsătorie din care au rezultat 3 minori, N.A.I , N.L.F. şi N.A.C., minori care i-au fost încredinţaţi după despărţirea de pârât.

Că după desfacerea căsătoriei, pârâtul a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 2334/8.07.2010 pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbuneşti în dosarul nr. 2683/317/2010 la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de câte 100 lei lunar pentru fiecare minor în parte, pensie pe care pârâtul nu a achitat-o de la pronunţarea sentinţei, timp de un an şi nemaiavând posibilităţi a fost nevoită să ducă cele două fete minore în plasament, pârâtul acumulând o restanţă de 3600 lei din iulie 2010 şi până în iulie 2011.

A mai arătat reclamanta că pentru minorul rămas în întreţinerea ei s-a dispus majorarea pensiei de întreţinere în sarcina pârâtului prin sentinţa civilă nr. 2428/8.09.2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. 1888/317/2011, de la 100 lei lunar la 150 lei lunar pentru minorul N.A.C., pensie pe care pârâtul nu a achitat-o până în prezent, acumulându-se astfel o restanţă de 1.800 lei.

Acţiunea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosar în copie sentinţa civilă nr. 2334 din  8 iulie 2010 pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbuneşti în dosarul nr. 2683/317/2010 şi sentinţa civilă nr. 2428 din 8 septembrie 2011 pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbuneşti în dosarul nr. 1888/317/2011.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de 17.06.2010, sub nr. 2683/317/2010, reclamanta N.F. a chemat în judecată pe pârâtul N.C., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor N.A.I , N.L.F. şi N.A.C.

Prin sentinţa civilă nr. 2334/08.07.2010 pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbuneşti în dosarul nr. 2683/317/2010, rămasă definitivă prin nerecurare, a fost admisă acţiunea şi obligat pârâtul să plătească reclamantei în favoarea minorilor  N.A.I , N.L.F. şi N.A.C, o pensie de întreţinere în cuantum de 100 lei lunar de fiecare, începând cu data de 08.07.2010 până la majorat sau alte dispoziţii ale instanţei.

Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 2428/08.09.2011 pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbuneşti în dosarul nr. 1888/317/2011, rămasă definitivă prin neapelare, a fost admisă în parte acţiunea civilă de divorţ cu copii, formulată de reclamanta N.F., împotriva pârâtului N.C, în contradictoriu cu Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei Săuleşti, judeţul Gorj şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, fiind desfăcută căsătoria încheiată la data de 29.05.2004 şi înregistrată în registrul stării civile al Primăriei comunei Săuleşti, judeţul Gorj sub nr.  din , din culpa exclusivă a pârâtului şi s-a încredinţat reclamantei spre creştere şi educare minorul N.A.C.

A fost respins capătul de cerere privind încredinţarea minorelor N.I.F. şi N.I.A. şi s-a luat act că pentru acestea s-a stabilit plasamentul în regim de urgenţă la o asistentă maternală profesionistă începând cu data de 21.07.2011, fiind sistată pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 2334 din 8.07.2010 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti în favoarea minorelor N.I.F. şi N.I.A. începând cu data de 21.07.2011.

Totodată a fost majorată pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 2334 din 8.07.2010 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti în favoarea minorului N.A.C. de la 100 lei lunar la câte 150 lei lunar, începând cu data de 21.07.2011 până la majorat sau alte dispoziţii ale instanţei.

Prin cererea de faţă reclamanta B.F. a chemat în judecată pe pârâtul N.C., solicitând obligarea pârâtului la plata sumei de 5.400 lei, sumă pe care o datorează cu titlu de pensie de întreţinere faţă de cei trei minori.

În ceea ce priveşte sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere pentru copii, sentinţele mai sus menţionate sunt potrivit art. 278 pct. 3 Cod procedură civilă executorii de drept şi constituie titluri executorii care pot fi puse în executare în caz de neîndeplinire a obligaţiei de către debitorul întreţinerii.

Instanţa reţine că pronunţarea unei noi sentinţe prin care pârâtul să fie obligat la plata pensiei restante ar duce la existenţa mai multor titluri executorii având acelaşi obiect.

Întrucât reclamanta are deja titluri executorii prin care pârâtul a fost obligat la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorilor, nu mai justifică nici un interes şi are posibilitatea de a solicita executarea silită.

Pentru considerentele expuse, instanţa urmează să respingă acţiunea formulată de reclamanta B.F., împotriva pârâtului N.C.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta B.F., domiciliată în …. împotriva pârâtului N.C., domiciliat în ….

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 01.10.2012.

Preşedinte,

A.A.

Grefier,

V.M.

Red. A.A./tehnored. M.M.

4 ex./02 Noiembrie 2012