Majorare pensie întreţinere

Sentinţă civilă 176/2013 din 17.01.2013


Dosar nr. Cod operator 3924

 Majorare pensie

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Civilă Nr. 176

Şedinţa publică de la 17 ianuarie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. M.

Grefier B. L. I.

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile pentru majorare pensie întreţinere minori formulată de reclamanta I. (fostă C.) O. G., cu domiciliul în comuna …, judeţul Gorj, împotriva pârâtului V. C., domiciliat în comuna …, judeţul  Gorj,şi în contradictoriu cu autoritatea tutelară din cadrul Primăriei ..., judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pârâtul personal, lipsind reclamantul şi Autoritatea Tutelară.

S-a făcut referatul oral al cauzei care învederează că prin Serviciul Registratură s-a depus la dosarul cauzei răspunsul solicitat cu privire la veniturile realizate de pârât.

În şedinţă publică pârâtul arată că mai are un copil minor şi depune în acest sens la dosarul cauzei copia xerox a certificatului de naştere al minorului V. D. C. A., precum şi adeverinţa din care rezultă veniturile pe care le încasează.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Pârâtul personal a aratat că nu mai are în întreţinere alţi minori, şi că este de acord cu majorarea pensiei, în funcţie de veniturile realizate.

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă adresată Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de 07.12.2012 şi înregistrată sub nr. …,  reclamanta I. O. G., în calitate de reprezentat legală al minorei V. G.- M., născută la data de …, a chemat în judecată pe  pârâtul V. C., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să fie  majorată  pensia  de  întreţinere .

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr. …/14.07.2005, pronunţată de Judecătoria Tg- Cărbuneşti în dosarul cu nr. …, rămasă definitivă prin decizia civilă nr… din 24 februarie 2006, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, s-a stabilit pensie de întreţinere de 150 lei lunar.

De la pronunţarea acestei hotărâri, veniturile financiare ale pârâtului s-au  majorat, ca  de  altfel şi nevoile minorei, fapt ce impune  majorarea  pensiei de  întreţinere stabilită anterior.

A mai arătat că pârâtul este încadrat la ... şi a solicitat comunicarea veniturilor pe ultimele 6 luni.

În dovedirea  acţiunii, reclamanta  a  depus  la  dosar , în  fotocopie, decizia civilă nr…. din 24 februarie 2006, pronunţată de Curtea de Apel Craiova şi a certificatului de naştere al minorei.

Pârâtul a depus la dosar copia xerox a certificatului de naştere al minorului V. D. C. A., precum şi adeverinţa din care rezultă veniturile pe care le încasează.

Cu adresa nr. 430/09.01.2013 prin Serviciul registratură a fost depus la dosar răspunsul solicitat de la ... (f.13-15) .

La solicitarea instanţei, a  fost depusă la dosar adresa cu veniturile realizate de pârât din care se reţine că acesta este salariat la .... (f.13-15) .

Analizând  actele  şi lucrările  dosarului,  instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. …/14.07.2005, pronunţată de Judecătoria Tg- Cărbuneşti în dosarul cu nr. …, rămasă definitivă prin decizia civilă nr…. din 24 februarie 2006, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, s-a stabilit pensie de întreţinere de 150 lei lunar.

Instanţa  reţine că minora  V. G.- M. a fost încredinţată spre creştere şi educare  reclamantei, nevoile minorei crescând în ultimii ani de la stabilirea pensiei. Şi pârâtul realizează venituri în cuantum sporit faţă de cel  avut în  vedere  la  fixarea pensiei de  întreţinere.

Potrivit art.499 C.civ., tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională iar în caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă.

De asemenea, se vor avea în vedere disp. art.531 C.civ potrivit cărora dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.

Cum, potrivit legii, la  stabilirea cuantumului pensiei de  întreţinere se are în vedere nevoia celui ce o cere şi mijloacele celui ce urmează a o plăti, instanţa urmează să admită  acţiunea  formulată de reclamanta ca reprezentant legal a minorei V. G.- M. împotriva pârâtului V. C. şi să majoreze pensia de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului şi în favoarea minorei V. G. – M. prin sentinţa civilă nr. …/14.07.2005, pronunţată de Judecătoria Tg- Cărbuneşti în dosarul cu nr. …, rămasă definitivă prin decizia civilă nr… din 24 februarie 2006, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, s-a stabilit pensie de întreţinere de 150 lei lunar.

Instanţa are în vedere venitul realizat de pârât fără sporurile acordate. Conform practicii judiciare în materie, aceste categorii de venituri nu pot fi avute în vedere la stabilirea bazei de calcul pentru pensia de întreţinere întrucât reprezintă un efort suplimentar şi chiar un risc pe care şi-l asumă debitorul pensiei de întreţinere şi nu au cu certitudine caracter de continuitate.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

ÎN NUMELE  LEGII

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş T  E

Admite acţiunea pentru majorare pensie întreţinere minori formulată reclamanta  I. (fostă C.) O. G., în nume propriu şi ca reprezentat legal al minorei V. G. M., cu domiciliul în comuna ...,  judeţul Gorj, împotriva pârâtului V. C., domiciliat în comuna ..., judeţul  Gorj,şi în contradictoriu cu autoritatea tutelară din cadrul Primăriei ..., judeţul Gorj şi în consecinţă:

Majorează pensie de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului şi în favoarea minorei V. G. M., născută la data de …, prin decizia civilă nr. …/24.02.2006 de la 150 lei la 466 lei, începând cu data introducerii acţiunii, 07.12.2012 şi până la majoratul acesteia.

Cu drept de recurs.

Pronunţată azi, 17.01.2013, la Judecătoria Tg-Cărbuneşti

Preşedinte,

M.M.

Grefier,

B. L. I.