Obligarea Casei de Pensii Sectorială de a soluţiona cererea de revizuire a pensiei

Sentinţă civilă 1686 din 25.06.2019


Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, la data de 26.03.2019, reclamantul O. I. în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună obligarea  pârâtei să emită decizie motivată la cererea sa  de revizuire cu nr. .2019 a deciziei de pensie  nr.  privind trecerea la pensia pentru limită de vârstă si obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată.

 În motivare, contestatorul arată că este pensionar militar pentru limită de vârstă, conform deciziei nr..2015 emisă sub incidenţa Legii 263/2010 de către  Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale iar prin cererea înregistrată sub nr. 2019  a solicitat revizuirea deciziei de pensie nr. .2015 prin includerea stagiului de pensie asimilat, respectiv, perioada 31.01.1997-01.09.2015, începând cu data acordării drepturilor de pensie.

Prin neemiterea deciziei motivate(de admitere sau de respingere a cererii de revizuire) conform art.64 şi 74 din Legea 223/2015, se încalcă abuziv dreptul său de a contesta la instituţiile abilitate, respectiv dreptul de a se adresa justiţiei.

Reclamantul a mai arătat că, a primit adresa nr. .2019, prin care îi comunică faptul că se menţine motivarea  printr-o decizie anterioară.

În drept îsi întemeiază cererea pe prevederile art. 192,193 alin. 1 cpc şi art. 64,74 din Legea 223/2015.

În scop probator a depus lac dosarul cauzei un set de acte: cererea de revizuire a pensiei, adresa nr. RP .2019 emisă de către pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, deciziei de pensie  nr. .2015.

La data de 24.04.2019, pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a  depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei  ca fiind neîntemeiată.

În cuprinsul întâmpinării, pârâta a prezentat situaţia reclamantului arătând că acesta a beneficiat începând cu data de 01.02.1997 de pensie de invaliditate iar ulterior prin deciziei de pensie  nr. 2015 privind recalcularea pensiei pentru limită de vârstă, în temeiul Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensia de invaliditate a fost transformată în pensie pentru limită de vârstă. Odată cu intrarea în vigoare a Legii 223/2015 în baza art. 109, pensia reclamantului a fost recalculată, astfel că decizia de pensie nr. .2015 a produs efecte până la data de 01.01.2016. Această decizie a fost contestată a fost contestată la Comisia de Contestaţii din cadrul MAN, care prin Hotărârea nr. 2017 a respins contestaţia, însă a observat că datele privind încadrarea în condiţii de muncă au fost valorificate corect doar în parte, în sensul că perioada 01.01.1992-01.01.1996 a fost încadrată eronat în condiţii deosebite de muncă în loc de alte condiţii. În aceste condiţii  a dispus Casei Sectoriale să valorifice pentru perioada 01.01.1992-01.01.1996 datele privind încadrarea în condiţii de muncă menţionate în fişa cu locurile de muncă nr.CRz .2009, eliberată de Centrul Militar Zonal Dolj şi să emită o nouă de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă în baza dispoziţiilor din Legea 263/2010. Drept urmare, a fost emisă decizia nr. .2017, care nu mai fost contestată, motiv pentru care, invocă lipsa de interes a cererii de revizuire a deciziei de pensie  nr. .2015 privind recalcularea pensiei pentru limită de vârstă.

Pe fond solicită respingerea acţiunii, susţinând că temeiul cererii de revizuire este reprezentat de prev. Legii 263/2010 iar prev.art. 64 şi 74 din Legea 223/2015 şi ale art. 106 şi 107 din Legea 263/2010 nu prevăd că respingerea unei cereri de revizuire se face prin decizie. Răspunsul negativ dat cererii reclamantului, este în opinia pârâtei suficient.

În drept îşi întemeiază prezenta pe dispoziţiile art.205 Codul de Procedură Civilă.

În scop probator, anexează un set de înscrisuri: adresa nr. 2019 emisă de către pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, deciziei de pensie  nr. 2015, cererea înregistrată sub numărul RP .2019, sentinţa nr..2018 a Curţii de Apel Craiova, Hotărârea nr.2017 a Comisiei de Contestaţii, decizia nr..1997.

Analizând totalitatea probelor administrate în cauză, precum şi prevederile legale incidente, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul  O I este pensionar  militar conform deciziei de pensie  nr. .2015, emisă în baza prevederilor Legii 263/2010. Situaţia juridică a reclamantului s-a modificat urmare a intrării în vigoare a Legii 223/2015 potrivit căreia "pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, ..." (art.110).

Prin cererea înregistrată la Casa de Pensii Sectorială  a Ministerului Apărării Naţionale, sub numărul RP .2019, reclamantul O I a solicitat revizuirea Deciziei de pensie nr.2015 în sensul valorificării stagiului asimilat. Prin aceeaşi cerere reclamantul a mai solicitat şi "revizuirea deciziilor de pensie emise după intrarea în vigoare a  Legii 223/2015 adică de la 46048/1 la 46048/10, inclusiv".(fila 5)

Prin răspunsul nr..2019 Casa Sectorială de Pensii a MAN i-a comunicat că având în vedere faptul că aţi contestat în instanţă deciziile de pensionare sub diverse aspecte printre care şi cele legate de stagiul de cotizare, solicitarea sa nu poate fi soluţionată favorabil întrucât prin Decizia civilă nr.2999 din  Curtea de Apel a respins apelul declarat de reclamant împotriva sentinţei civile nr.2017 pronunţată de Tribunalul Dol.(fila 6)

În cauza de faţă,  reclamantul a investit instanţa cu o cerere având ca obiect "obligaţie de a face" prin care solicita obligarea  pârâtei să emită decizie motivată la cererea sa  de revizuire cu nr..2019 a deciziei de pensie  nr.  privind trecerea la pensia pentru limită de vârstă. Dat fiind obiectul cererii de chemare în judecată, instanţa reţine că excepţia lipsei de interes invocată de către pârâta Casa Sectorială de Pensii vizează fondul cererii de revizuire, în timp ce obiectul cauzei de faţă este "obligaţie de a face", motiv pentru care va respinge această excepţie care excede cadrului procesual, fixat  de către reclamant.

Referitor la dispoziţiile legale aplicabile în speţa de faţă, prin care se solicită obligarea la  emiterea unei decizii de revizuire a unei  deciziei de pensie, emisă în baza prevederilor Legii 263/2010, instanţa reţine că  sunt aplicabile prevederile Legii 223/2015.

Astfel, din coroborarea art.113 şi 119 din Legea 223/2015  potrivit cărora "litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul", "cererile înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii şi asigurări sociale" reiese că cererea reclamantului Oprea Ion înregistrată la data de 21.01.2019, se soluţionează potrivit Legii 223/2015.

Potrivit art. 65 din Legea 223/2015 "În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu ori la cererea persoanelor îndreptăţite, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire."

Deciziile de pensie emise de casele de pensie sectoriale pot fi contestate, conform art.97 alin. 1 şi 2 din Legea 263/2015, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, iar  procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional. Hotărârile comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, se comunică persoanelor în cauză şi caselor de pensii sectoriale interesate, în termen de 5 zile de la adoptare şi pot fi atacate la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul, în termen de 30 de zile de la comunicare

Ca urmare, conform procedurii speciale şi obligatorii, instituită de Legea nr. 223/2015, cererea de revizuire a pensiei se adresează mai întâi casei sectoriale  de pensii care, la rândul său,  este obligată să o soluţioneze printr-o decizie motivată de admitere sau de respingere, ce se comunică pensionarului, urmând ca acesta  să formuleze contestaţie la comisia de contestaţii şi ulterior, în instanţa de judecată.

Prin emiterea  adresei nr..2019 şi nu a unei decizii prin care să soluţioneze cererea de revizuire, pârâta l-a pus pe reclamant în imposibilitatea de a urma procedura obligatorie prevăzută de Legea 223/2015, cu consecinţa împiedicării accesului la o instanţă.

Faţă de cele reţinute,  instanţa va admite cererea formulată de reclamantul Oprea Ion şi va obliga pârâta să emită reclamantului o  decizie prin care să soluţioneze cererea de revizuire înregistrată sub nr. .2019 .

În baza art. 453cpc, instanţa va obliga pe pârâtă la 600 lei cheltuieli de judecată (onorariu de avocat) către reclamant