Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1026/2013 din 26.03.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA Târgu-Cărbuneşti

Sentinţa civilă Nr. 1026/2013

Şedinţa publică de la 26 Martie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE L.M.P.

Grefier E.I.

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei la executare formulată de contestatorul G.G., domiciliat în comuna B., sat P., judeţul G., în contradictoriu cu  intimata A.N.A.F. - AFP T-C, cu sediul  în  oraş T-C., judeţul G..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns contestatorul, personal, lipsă fiind reprezentantul intimatei.

Procedura de citare legal  îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei că, prin Serviciul Registratură, au fost depuse la dosar adresa nr.14281/25.03.2013, având ataşate decizia nr.391/26.10.2012 şi dovada comunicării acesteia către debitorul G.G., şi întâmpinare de către  intimata ANAF – D.G.F.G., după care;

Contestatorul a precizat că nu solicită alte probe şi că nu formulează alte cereri. Totodată, a solicitat plata sumei datorate în rate.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, constatând terminată cercetarea judecătorească şi cauza în stare de judecată, instanţa a acordat cuvântul pe fond.

Contestatorul a solicitat admiterea acţiunii.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.02.2013, sub nr. …/317/2013, contestatorul G.G., în contradictoriu cu intimata ANAF – A.F.P. T-C., a formulat contestaţie la executare împotriva somaţiei nr.18/40/4/2013/184040018566913 şi a titlului executoriu nr.184040013791139, emise în dosarul de executare nr.184040022499283/29.01.2013, în baza deciziei nr.391/26.10.2012 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaţie pentru susţinerea familiei în sumă de 360 lei, decizie trimisă de A.N.P.I.S. – A.J.P.I.S. G..

În motivare, contestatorul a arătat că s-a reţinut că a fost înregistrat la APIA cu 3,5 ha teren, însă în această suprafaţă sunt incluse şi terenuri provenite de la rolul tatălui său, G.V., ce a decedat la data de 17.08.2008, terenuri pe care contestatorul le-a avut în folosinţă doar temporar.

A mai arătat contestatorul că până la data de 29.06.2012 fiul său, G.G. D., era întreţinut tot de el, şi abia la data de mai sus a fost angajat la S.C. C. P.S.G. SRL, cu sediul în C., b-dul  G.C., nr.10, judeţul D., cu contractul individual de muncă nr. R 2243/29.06.2012, iar fiica sa, G.O.D., este elevă la G.S.I. B. şi a beneficiat de alocaţie complementară.

A mai arătat contestatorul faptul că a avut în întreţinere pe soţia sa, G.G.A., care este casnică, şi pe numitul S.C., adus din C., luat în întreţinere din 27.03.2012 până la data decesului din 25.11.2012.

A mai precizat contestatorul că el a primit doar ajutor de 373 lei, din care a trebuit să plătească impozite, facturi, rămânându-i foarte puţini bani pentru hrană, îmbrăcăminte, medicamente.

A mai arătat contestatorul că solicită să i se încuviinţeze să plătească în rate debitul datorat, înscris în actele de executare contestate.

Contestaţia nu a fost motivată în drept.

În dovedire, contestatorul a depus la dosar, în copie, cupon mandat plăţi prestaţie asistenţă socială iunie 2012, cupon mandat plată pensie şi alte drepturi noiembrie 2012, carte de identitate  G.O.D., carte de identitate S.C., filă buletin de identitate S.C., certificat de deces S.C., titlul executoriu  nr.18404001379139  din data de 29.01.2013, somaţia nr.18/40/4/2013/184040018566913/29.01.2013, decizia nr.391/26.10.2012 privind recuperarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de alocaţie pentru susţinerea familiei emisă de A.N.P.I.S.– A.J.P.I.S G., adeverinţa nr.294/11.01.2010 emisă de Consiliul Local B., declaraţie de suprafaţă -2012 – IPA Online din data de 23.04.2012, declaraţie de suprafaţă – 2012 – IPA Online proiect din data de 23.04.2012, adeverinţă nr.139/08.06.2012 emisă de D.S.V.şi pentru  S.A.G., contract individual de muncă nr. R 2243/29.06.2012 (filele 3-17 dosarul cauzei).

Acţiunea a fost legal timbrată cu 38 lei taxă de timbru şi 2 lei timbru judiciar (chitanţe state la filele 25-26).

La solicitarea instanţei, prin serviciul registratură al instanţei, au fost înaintate: adresa nr.11633/25.02.2013 emisă de A.N.A.F. – A.F.P. T-C., având ataşate, în copie, somaţia  nr.1804040022499283/29.01.2013, titlul executoriu nr.184040013791139/29.01.2013, dovada comunicării către petent (filele 21-23) şi adresa nr.14281/25.03.2013 emisă de A.N.A.F. – A.F.P. T-C.,  având ataşate decizia nr.391/26.10.2012 şi dovada comunicării acesteia către debitorul G.G. (filele 35-38).

În cauză a formulat întâmpinare (filele 39-40) intimata D.G.F.P.G., prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată şi menţinerea  actelor de  executare silită ca temeinice şi legale. În motivare, intimata a arătat că solicită ca instanţa de judecată să constate că reclamantul G.G. datorează bugetului statului suma de 363 lei, reprezentând venituri din despăgubiri stabilite de către ANPIS prin decizia  nr.391/26.10.2012, că reclamantul nu a contestat decizia nr.391/26.10.2012 emisă de A.N.P.I.S, în condiţiile stipulate în aceasta, iar decizia în cauză a rămas titlu executoriu, motiv pentru care a fost transmis spre executare, în conformitate cu dispoziţiile OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare. În vederea executării debitului la bugetul general consolidat, organele de executare din cadrul AFP T-C. au procedat la executarea silită, întocmind în cauză acte de  executare silită. S-a mai solicitat să se constate că reclamantul  nu a invocat  nici-un motiv  de nelegalitate sau netemeinicie a  actelor de executare silită, ci a arătat motive pentru care ar fi fost îndreptăţit să primească alocaţia pentru susţinerea familiei, fără relevanţă în cauza dedusă judecăţii. Conform  prevederilor art.411 alin.1 pct.2 din Codul de  procedură civilă a  solicitat soluţionarea cauzei  şi în lipsă.

Analizând actele şi lucrările dosarului:

Potrivit art. 172 alin. 1 şi 3 din O.G. nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor codului de procedură fiscală, iar contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

La data de 29.01.2013 au fost emise titlul executoriu nr.184040013791139 şi somaţia nr.  18/40/4/2013/184040018566913, în dosarul de executare nr.18/40/4/2013/184040018566913, pentru suma de 363 lei.

Se constată că titlul executoriu şi somaţia i-au fost comunicate contestatorului la data de 01.02.2013 (dovada comunicării fila 23 dosar), situaţie în care contestaţia la executare a fost formulată în termenul de 15 zile prevăzut de art.173 din OG 92/2003.

Actele contestate, titlul executoriu şi somaţia, au fost emise în baza deciziei nr.391/26.10.2012 privind recuperarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de alocaţie pentru susţinerea familiei emisă de ANPIS – A.J.P.I.S G..

 Se reţine că, potrivit dispoziţiilor art.205 - art.207 din OG 92/2003, împotriva deciziei nr.391/26.10.2012, contestatorul avea posibilitatea de a formula contestaţie pe cale administrativă, iar decizia emisă în soluţionarea contestaţiei putea fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă. În speţă, decizia nr.391/26.10.2012 i-a fost comunicată contestatorului în data de 02.11.2012 (dovada comunicării fila 38), iar potrivit susţinerilor contestatorului, consemnate în practicaua încheierii de şedinţă din data de 12.03.2013 (fila 31) acesta nu a contestat, în termenul de 30 de zile, decizia emisă.

Se mai reţine că, potrivit art. 141 alin 2 din OG 92/2003, ”titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege”.

De asemenea, potrivit disp. art.34 din Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, „(1)sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie se recuperează de la titularul dreptului la alocaţie în termenul de prescripţie, stabilit de lege pentru creanţele bugetare. (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaţie se face de către agenţia teritorială, prin decizie a directorului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile. (3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.”

Având în vedere faptul că titlul de creanţă reprezentat de decizia nr.391/26.10.2012 privind recuperarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de alocaţie pentru susţinerea familiei emisă de ANPIS – A.J.P.I.S G. nu a fost contestat, creanţa fiscală constatată fiind scadentă, potrivit dispoziţiilor legale menţionate anterior, a fost emis titlul executoriu contestat.

În baza acestui titlu executoriu, întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale, a fost emisă somaţia din data de 29.01.2013 în dosarul de executare  nr.18/40/4/2013/184040018566913.

Motivele invocate de contestator nu reprezintă motive de nelegalitate a actelor de executare silită menţionate anterior, iar în situaţia în care contestatorul aprecia că nu datorează suma de 363 lei, avea posibilitatea de a contesta titlul de creanţă, respectiv decizia menţionată anterior, prin care a fost stabilită şi individualizată creanţa fiscală.

În ceea ce priveşte solicitarea contestatorului de a i se încuviinţa plata în rate a debitului datorat, înscris în actele de executare contestate, motivat de situaţia financiară precară, instanţa reţine că, potrivit disp. art.125 din OG 92/2003, „(1) La cererea temeinic justificată a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante, atât înaintea începerii executării silite, cât şi în timpul efectuării acesteia, înlesniri la plată, în condiţiile legii. (2) La cererea temeinic justificată a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autorităţile administraţiei publice locale care administrează aceste bugete, pot acorda, pentru obligaţiile bugetare restante pe care le administrează, următoarele înlesniri la plată: a) eşalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local; b) amânări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local; c) eşalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eşalonare; d) amânări şi/sau scutiri ori amânări şi/sau reduceri de majorări de întârziere, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de amânare; e) scutiri sau reduceri de impozite şi taxe locale, în condiţiile legii.”

De asemenea, potrivit disp. art.30 alin.1 din Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, “În baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la obligaţiile de plată faţă de bugetele locale pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta lege.”

Din analiza textelor legale invocate, rezultă că, în speţă, contestatorul are deschisă calea formulării unei cereri către organele competente pentru a obţine, cu respectarea condiţiilor legii, una din formele de înlesnire la plată pentru suma datorată bugetului general.

Pentru considerentele menţionate anterior instanţa, constatând legalitatea formelor de executare întocmite în dosarul nr. 18/40/4/2013/184040018566913, în baza art. 172-173 din OG 92/2003, va respinge prezenta contestaţie la executare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul G.G., domiciliat în comuna B., sat  P., judeţul G., în contradictoriu cu  intimata  ANAF – A.F.P. T-C., cu sediul în oraş T-C., judeţul G..

 Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţa publică azi, 26.03.2013.

Preşedinte,

L.M.P.

Grefier,

E.I.

Domenii speta