Civil - anulare act - rejudecare

Hotărâre 5486 din 12.12.2011


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la  data de  04.04.2007, sub nr. 2794/2366/2007,  reclamanta S-I KM a chemat în judecată pe pârâţii Consiliul Local al Municipiului Haţeg şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor,  solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a certificatului de vacanţă succesorală nr. 22/19.04.1999 eliberat de B.N.P. Felicia Doiniţa Albulescu, stabilirea calităţii de unic moştenitor al soţului supravieţuitor PG, AB, defuncta PBI C neavând descendenţi, dezbaterea succesiunilor successive şi stabilirea calităţii de moştenitoare a reclamantei, după defuncta PBI Clementina, născută FB IC şi defunctul PG  AB, unchiul reclamantei, rudă de gradul trei, fratele mamei reclamantei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că, pârâtul Consiliul Local al Municipiului Haţeg în cursul anului 1999 a solicitat B.N.P. Felicia Doiniţa Albulescu eliberarea certificatului de vacanţă succesorală prin care s-a declarat vacantă succesiunea defunctei PBI Clementina, născută FB IC, decedată în anul 1960, cu ultimul domiciliu în localitatea Tg-Mureş, fără a se stabili că, unicul moştenitor al defunctei, în lipsa descendenţilor, a fost soţul supravieţuitor PG AB, decedat în anul 1965.

Reclamanta a mai arătat că, este unica moştenitoare a unchiului PG AB, fiind fiica surorii defunctului Pekri Olga, căsătorită Szell, rudă de gradul trei.

În susţinerea cererii sale reclamanta a invocat faptul că, în temeiul Legii nr. 247/2005 a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor identificate în C.F. nr. 124 Nălaţvad şi C.F. nr. 51 Nălaţvad după defunctele Pekri Blanka, căsătorită cu PG, născută FB, Teleky Blanka, căsătorită cu Fay Victor.

În drept, a invocat prevederile art. 46 din Constituţia României, Legea nr. 247/2005, art. 85, art. 88 din Legea nr. 36/1995.

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru de 19 lei şi cu timbru judiciar de 0,3 lei.

Pârâtul Consiliul Local al Oraşului Haţeg prin întâmpinare a solicitat respingerea acţiunii.

În motivarea în fapt, a arătat că, prin cererea de chemare în judecată reclamanta recunoaşte că, nu a acceptat succesiunea în termenul general de prescripţie extinctivă de 6 luni, arătând că moştenirea a fost acceptată prin înregistrarea cererilor în baza Legii nr. 247/2005 şi că, în aceste condiţii reclamanta este străină de moştenire şi nu are calitate procesuală activă.

De asemenea, pârâtul a mai arătat că cererile formulate în baza Legii nr. 247/2005 au fost tardiv introduce întrucât au fost înregistrate după data de 30.11.2005,  iar terenurile solicitate şi cuprinse în C.F. nr. 51 şi 124 au trecut în proprietatea Statului Român cu titlu valabil.

În drept, a invocat prevederile  Legii nr. 36/1991, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 247/2005, art. 700 alin. 1 C.civ.

Pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor, reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş prin note de şedinţă a arătat că, reclamanta nu a făcut dovada  că şi-a exercitat dreptul de opţiune succesorală în termenul de 6 luni de la data deschiderii succesiunii, însă nici nu a făcut dovada, în condiţiile art. 700 alin. 2 C.civ., că a fost împiedicată să-şi exercite acest drept.

La data de 10.10.2007, pârâtul Consiliul Local Haţeg a depus la dosar precizări la întâmpinarea formulată prin care a invocat excepţia tardivităţii cererii de constatare a nulităţii absolute a certificatului de vacanţă succesorală şi excepţia lipsei calităţii procesuale activă a reclamantei .

În motivare, a arătat că, reclamanta nu invocă nici un text de lege care să prevadă ca şi cauză de ineficacitate într-o astfel de speţă nulitatea absolută a certificatului de vacanţă succesorală.

De asemenea, pârâtul a mai arătat că, reclamanta neacceptând moştenirea în termen de 6 luni nu are calitate procesuală activă de a cere masa succesorală, stabilirea calităţii de moştenitor şi dezbaterea succesiunii.

În drept, a invocat prevederile art. 137 alin. 1 C.proc.civ., Decretul nr. 167/1958, Legea nr. 36/1995, art. 700 C.civ.

La data de 29.02.2008,  pârâtul Consiliul Local Haţeg a depus la dosar note de şedinţă prin care a invocat excepţia  lipsei calităţii procesuale pasive.

În susţinerea excepţiei invocate, pârâtul a arătat că, potrivit art. 23 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 Consiliul Local nu este decât o autoritate deliberativă a  administraţiei publice locale, astfel că, în justiţie nu poate sta decât persoana juridică.

În drept, a invocat dispoziţiile Legii nr. 215/2001.

În şedinţa publică din data de 02.07.2008, instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia tardivităţii, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului  Consiliul Local Haţeg.

În probaţiune s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: arbore genealogic (f. 18),  extras din registrul de deces nr. 60430/2.02.2006 (f. 19), extras din registrul de deces nr. 60432/2.02.2006 (f. 20), certificat de deces a numitului Pekri Istvan (f. 21), certificat de naştere a numitului Pekri Lorin Alfred (f. 22), certificat de deces a numitei Szell Jozsefne Pekri Olga (f. 24), certificat de deces a numitului Szell Jozsef (f. 25), certificat de naştere a numitei Szell Katalin Ilona (f. 26), certificat de căsătorie (f. 27), declaraţia numitului Gyergyay Francisc Pavel (f. 28), proces-verbal din 28.08.1948 (f. 34), adresa înregistrată sub nr. 15644/30.11.2005 la Primăria or. Haţeg (f. 35), Încheierea din 19.04.2007 a Judecătoriei Haţeg pronunţată în dosarul nr. 632/240/2006 (f. 36), copie fidelă CF (f. 37-50), extras din registrul de deces nr. 67376/18.09.2007 (f. 59), adresa nr. 69006/21.11.2007 a S.P.C.E.P. Tg-Mureş (f. 69), copia dosarului succesoral aferent certificatului de vacanţă succesorală nr. 22/1999 a B.N.P. Felicia Doiniţa Albulescu (f. 82-107).

Judecătoria Tg. Mureş prin sentinţa civilă nr. 3795/09.07.2008 pronunţată în dosarul nr. 2767/320/2007 a respins cererea formulată de reclamanta Szent I KM împotriva pârâţilor Consiliul Local Haţeg şi Statul Român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, în urma admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Local Haţeg şi a excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune.

Pentru a pronunţa această hotărâre, Judecătoria Tg. Mureş a reţinut că reclamanta care a formulat cerere de constatare  a nulităţii absolute a certificatului de vacanţă succesorală nr. 22/1999 emis de notarul public Doiniţa Albulescu din Tg. Mureş, este lipsită de calitate procesuală activă întrucât nu are calitatea de moştenitor a defuncţilor PBI Clementina şi PG AB, neacceptând succesiunea acestora în termen legal de 6 luni de la deschiderea succesiunilor. S-a mai reţinut că repunerea în termenul de acceptare a succesiunilor  prevăzut de art. 13 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 priveşte doar terenurile care au aparţinut defuncţilor şi care au format obiect al cererii de restituire, derogându-se astfel de la caracterul indivizibil al devoluţiunii succesorale. De asemenea, s-a arătat că pârâtul Consiliul local Haţeg nu are calitate procesuală pasivă în cauză,  întrucât pârâtul nu are personalitate juridică, nu are patrimoniu propriu şi nu este titularul obligaţiei din conţinutul raportului juridic dedus judecăţii. Totodată, în privinţa excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, s-a apreciat că acţiunea în anularea certificatului de vacanţă succesorală este prescriptibilă în termen de 3 ani de la data când moştenitorul respectiv a luat cunoştinţă de emiterea certificatului iar reclamanta nu a făcut dovada datei la care a luat cunoştinţă de existenţa certificatului de vacanţă succesorală astfel prezumându-se că reclamanta a cunoscut întocmirea certificatului de vacanţă succesorală la data redactării acestuia, astfel că termenul de prescripţie de 3 ani s-a împlinit.

Apelanta Szent-I KM a exercitat apel, înregistrat pe rolul Tribunalul Mureş, la data de 18.09.2008  sub dosar nr. 276/320/2007, împotriva sentinţei civilă nr. 3795/09.07.2008 pronunţată în dosarul nr. 2767/320/2007 al Judecătoriei Tg. Mureş, solicitând respingerea excepţiilor lipsei calităţii procesuale active a apelantei, respingerea lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului Consiliul Local al municipiului Haţeg, respingerea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, şi admiterea acţiunii formulate.

Intimatul Consiliul Local al municipiului Haţeg a depus întâmpinare la data de 10.11.2008 solicitând respingerea apelului ca netemeinic şi nelegal şi pe cale de consecinţă, menţinerea sentinţei atacate.

Prin decizia civilă nr. 20 din 27ianuarie 2009 pronunţată de Tribunalul Mureş s-a admis apelul declarat de apelanta Szent-I KM, s-a desfiinţat integral hotărârea atacată şi s-a dispus rejudecarea cauzei de către Judecătoria Tg. Mureş.

Tribunalul a reţinut că excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei a fost greşit admisă, reclamanta a dovedit prin actele de stare civilă depuse la dosar calitatea de succesibil al fostului proprietar însă, susţinerile acesteia în sensul că au fost acceptate succesiunile succesive au fost înlăturate fără administrarea vreunei probe. Nu s-a ţinut seama nici de faptul că reclamanta a depus la data de 30.11.2005 cerere de restituire a imobilelor în temeiul Legii nr. 247/2005, fiind incidente prevederile art. 4 alin. 3 din Legea nr. 10/2001.

De asemenea, Tribunalul a constatat că în mod greşit  a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Local al municipiului Haţeg, deoarece în certificatul de vacanţă succesorală este menţionat acest pârât iar calitatea de pârât o are cel ce se consideră titularul dreptului disputat.

Totodată, Tribunalul a apreciat că acţiunea de constatare a nulităţii absolute a certificatului de vacanţă succesorală îmbracă şi forma unei petiţii de ereditate, astfel încât acţiunea este imprescriptibilă.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs Consiliul Local al municipiului Haţeg solicitând admiterea recursului, modificarea deciziei atacate şi menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii primei instanţe. 

Prin decizia nr. 1429/R din 23 iunie 2009, pronunţată de Curtea de Apel Tg. Mureş în dosarul nr. 2767/320/2007 s-a respins ca nefondat recursul declarat de pârâtul Consiliul Local al municipiului Haţeg împotriva deciziei civile nr. 20 din 27 ianuarie 2009 pronunţată de Tribunalul Mureş.

Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea de Apel  a reţinut că reclamanta este terţ faţă de certificatul de vacanţă succesorală, contestă calitatea de moştenitor a Statului Român prin Consiliul Local Haţeg revendicând drepturi proprii. Atunci când bunurile succesorale se află în posesia persoanelor trecute în certificatul de moştenitor, acţiunea se combină cu acţiunea în petiţie de ereditate, respectiv succesorul neposesor al bunurilor succesorale solicită în justiţie ca posesorul acelor bunuri să recunoască calitatea sa de moştenitor legal şi să îi predea bunurile succesorale. Din punct de vedere al prescripţiei extinctive, acţiunea întemeiată pe cauză de nulitate absolută, precum şi cele pentru constatarea calităţii de moştenitor, pentru petiţia de ereditate sunt imprescriptibile.

Curtea de Apel a subliniat că caracterul imprescriptibil al acestor acţiuni nu scuteşte pe moştenitorii care reclamă moştenirea să facă dovada acceptării ei. În speţă, reclamanta, prin cate de stare civilă a făcut dovada calităţii de succesibil a fostului proprietar(filele 18-27 din dosarul de fond). În baza Legii nr. 247/2005 a solicitat restituirea imobilelor din perimetrul satului Nădălaţi-Vad, astfel încât pentru aceste bunuri cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii potrivit art. 4 alin. 3 din Legea nr. 10/2001(fila 35 dosarul de fond). Chiar dacă cererea de restituire a fost înregistrată la data de 30.11.2005, Curtea de Apel a apreciat că pentru raporturile juridice noi reglementate de Legea nr. 247/2005 începe să curgă un nou termen de 6 luni pentru formularea notificărilor, de la data intrării în vigoare a acestei legi, potrivit art. 22 din Legea nr. 10/2001 modificată prin Legea nr. 247/2005.

Curtea de Apel a mai reţinut că art. 13 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, cu modificările ulterioare au aceleaşi prevederi de repunere în termenul de acceptare a moştenirii cu privire la terenurile care au făcut obiectul cererii de reconstituire.

A concluzionat Curtea de Apel că în mod corect Tribunalul a reţinut că se impune trimiterea cauzei spre rejudecarea fondului la prima instanţă.

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş la data de 18.09.2009, sub dosar nr. 2767./320/2007.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Asupra petitului prin care reclamanta solicită constatarea nulităţii absolute a Certificatului de vacanţă succesorală nr.22/19.04.1999 eliberat de Biroul Notarului Public Felicia Doiniţa Albulescu, instanţa reţine că prin certificatul de vacanţă succesorală anterior menţionat(fila 107 din dosarul nr. 2767/320/2007) s-a constatat că de pe urma defunctei PEKRI BLANCA-IC, decedată la data de 07.11.1960, cu ultimul domiciliu în Tg. Mureş, str. Doftana, nr. 10, judeţul Mureş a rămas masa succesorală compusă din următoarele bunuri imobile: grădină intravilan în suprafaţă de 29564 mp, curte intravilan în suprafaţă de 1086 mp, casă, castel cu teren aferent de 755 mp, grădină în suprafaţă de 15778 mp, casă şi grădină în suprafaţă de 15778 mp, casă şi grădină în suprafaţă de 68034 mp, drum şi grădină în suprafaţă de 9949 mp, toate evidenţiate în C.F.  nr. 51 a localităţii Nălaţ-Vad cu nr. top 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 şi 39, dobândite prin moştenire în anul 1919. De asemenea, în cuprinsul certificatului de vacanţă succesorală menţionat se constată că moştenitor legal al defunctei PEKRI BLANCA-IC, decedată la data de 07.11.1960 este Statul Român, prin Consiliul Local al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, cu cota de 1/1 din masa succesorală.

Conform art. 85 din Legea nr. 36/1995 în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului, notarul public constată că succesiunea este vacantă, eliberând certificatul de vacanţă succesorală, după expirarea termenului legal de acceptare a moştenirii.

Analizând înscrisurile ce au stat la baza emiterii certificatului de vacanţă succesorală, instanţa reţine următoarele:

- dosarul succesoral nu cuprinde cererea pârâtului Statul Român privind deschiderea procedurii succesorale astfel cum prevede art. 85 din Legea nr. 36/1995;

- certificatul de vacanţă succesorală în discuţie s-a emis fără a se respecta prevederile art. 43 alin. 2 şi art. 74 alin. 1 şi 2 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale în sensul că anterior emiterii acestui certificat nu a fost formulată cererea privind verificarea opisului succesoral;

- potrivit Procesului-verbal din data de 28.08.1948(fila 34 din dosarul nr. 2767/320/2007) totalitatea bunurilor aparţinând FB căsătorită Pekri din comuna Nălaţ Vad cuprinzând terenuri şi clădiri au fost naţionalizate de către pârâtul Statul Român şi trecute în baza Deciziei ministeriale nr. 1019/14.07.1948 şi în baza Ordinului nr. 620324/19.07.1948 în folosinţa Liceului de Industrii Agricole Timişoara. La data emiterii certificatului de vacanţă succesorală, pârâtul Statul Român ea deja de 50 de ani proprietarul imobilelor, fiind în posesia acestora din anul 1948, or notarul public potrivit art. 81 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale avea obligaţia de a verifica compunerea masei succesorale; 

- nu s-a avut în vedere faptul că la data decesului defunctei Blanka IC, respectiv 07.11.1960(conform extrasului din registrul de deces-fila 19 din dosarul nr. 2767/320/2007), era în viaţă soţul supravieţuitor PG AB, (decedat la data de 12.02.1965conform extrasului din  registrul de deces – fila 20 din dosarul nr. 2767/320/2007), cu acelaşi domiciliu ca ultimul domiciliu al defunctei, respectiv Tg. Mureş, str. Doftana, nr. 10, judeţul Mureş;

- în cadrul dezbaterii procedurii succesorale notariale  nu a fost consemnată nicio declaraţie de martor care să fi confirmat faptul că defuncta nu ar fi avut moştenitori legali, încălcându-se prevederile art. 79 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale;

- în cadrul procedurii succesorale notariale procedura de citare a moştenitorilor este viciată, procesele verbale de îndeplinire a procedurii de citare nu cuprind date exacte.

Faţă de cele expuse, având în vedere că reclamanta conform art. 967 C. civ a reuşit să răstoarne prezumţia de validitate a cauzei, instanţa apreciază că certificatul de vacanţă succesorală ascunde intenţia de a aduce altuia o pagubă, fiind fondat pe o cauză ilicită sau fraudă şi, în consecinţă, în temeiul art. 948 C. civ, art. 966 C. civ. şi art. 968 C.civ, va admite în parte acţiunea şi va constata nulitatea absolută a Certificatului de vacanţă succesorală nr. 22/19.04.1999 eliberat de Biroul Motarului Public Felicia Doiniţa Albescu din Tg. Mureş prin care s-a declarat vacantă succesiunea defunctei PBI Clementina, decedată la data de 07.11.1960

Asupra petitelor privind dezbaterea moştenirilor succesive, în considerarea actelor de stare civilă depuse la dosar(filele 18-27 din dosarul nr. 2767/320/2007), întrucât nu s-a făcut dovada acceptării moştenirii de către succesibilii în linie directă, instanţa va constată că moştenitor  legal al defunctei Perki Blanka IC, decedată la data de 07.11.1960(confrom extrasului din registrul de deces-fila 19), este în cotă  de 1/1  părţi PG AB, în calitate de soţ supravieţuitor.

În privinţa succesiunii defunctului PG AB, decedat la data de 12.02.1965, instanţa reţine că descendentul de gradul I al defunctului  PG AB, decedat la data de 12.02.1965- respectiv Pekri Istvan  predecedase la data de 3 septembrie 1949(conform certificatului de deces –fila 21) iar descendentul de gradul II în linie directă, respectiv Pekri Lorinc Alfred(fiul lui Pekri Istvan  - conform certificatului de naştere fila 22) a decedat la data de 4 octombrie 1965(conform certificatului de deces-fila 23) neavând descendenţi. Mai are în vedere instanţa că  nu s-a făcut dovada acceptării moştenirii rămasă după ascendenţi de către descendenţii anterior menţionaţi.

În lipsa succesibililor în linie directă, vocaţie succesorală concretă pot dobândi rudele în linie colaterală ale defunctului PG AB, decedat la data de 12.02.1965, respectiv colateralii privilegiaţi(clasa a doua de moştenitori legali).

În speţă, reclamanta, prin acte de stare civilă a făcut dovada calităţii de succesibil al fostului proprietar PG AB, fiind rudă de gradul III cu acesta, respectiv nepoată de soră(filele 18-27).

În baza Legii nr. 247/2005, reclamanta a solicitat restituirea imobilelor din perimetrul satului Nădălaţi-Vad, cu privire la aceste bunuri cererea de restituire(fila 35) având valoarea de acceptare a succesiunii potrivit art. 4 alin. 3 din Legea nr. 10/2001. Potrivit  art. 13 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, reclamanta a fost repusă în termenul de acceptare a moştenirii cu privire la terenurile care au făcut obiectul cererii de reconstituire.

În consecinţă, instanţa va constata că moştenitor  legal al defunctului  PG AB, decedat la data de 12.02.1965, este în cotă  de 1/1  părţi: reclamanta Szent-I KM, în calitate de rudă de gradul 3(nepoată de soră).

Având în vedere prevederile art. 274 C. proc. civ. şi ale art. 277 C. proc. civ., faptul că pârâţii au căzut în pretenţii iar reclamanta a solicitat obligarea doar a pârâtului Consiliul Local Haţeg la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocaţial, instanţa având în vedere culpa procesuală concurentă a ambilor pârâţi urmează a obliga pârâtul Consiliul Local al Municipiului Haţeg la plata către reclamantă a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată(1/2 din onorariul avocaţial - chitanţă fila 24).