Civil - contestaţie la executare

Hotărâre 2161 din 08.03.2010


Deliberând asupra cauzei civile de faţă

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de 03.09.2009 sub nr. de mai sus contestatorii AD şi ARF au solicitat în contradictoriu cu S.C. Banca Română de Dezvoltare B.R.D.-S.A., prin Sucursala Tg. Mureş, cu sediul în Tg. Mureş, ca prin hotărârea ce se va pronuţa să se dispună anularea executării silite însăşi şi în consecinţă anularea tuturor formelor de executare silită efectuate în cadrul în dosarul execuţional nr.114/2009 de Executorul bancar Tiberiu Demeter, anularea Publicaţiei de vânzare nr.110/09 din data de 17.08.2009, emisă în dosarul execuţional nr.114/2009 de Executorul bancar Tiberiu Demeter, să se constate că reclamanţii au restituit din creditul împrumutat suma de 14.589,85 euro cu titlu de capital plus dobânda curentă, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii a arătat că în data de 08.01.2007 au încheiat cu intimata contractul de împrumut nr.31/08.01.2007, pentru suma de 150.000 euro pentru o perioadă de 360 luni cu o dobândă de 6,25% pe an, pentru cumpărarea imobilului situat în Tg.Mureş, str. Mărului, nr. 14, jud. Mureş.

La data de 28.08.2009 au intrat în posesia Publicaţiei de vânzare nr.110/2009 emisă de Executorul bancar Tiberiu Demeter în dosarul execuţional nr.114/2009.

Susţine că executarea silită a fost declanşată de executorul bancar, fără respectarea formelor legale prevăzut de art.387, art.496 şi art.497 C.pr. civ.

Nu a avut cunoştinţă dacă s-a efectuat procesul verbal de situaţie şi nici somaţia de plată sau raportul de evaluare a bunului doarece nu i-au fost comunicate.

Suma cuprinsă în publicaţia de vânzare nu corespunde preţului de piaţă al imobilului acesta fiind subevaluat, căci la contractarea imobilului, creditoarea a efectuat o expertiză tehnică prin care valoarea imobilului a fost stabilită la suma de 180.000 euro.

Mai arată că după cumpărarea imobilului au mai fost efectuate investiţii, fapt ce a dus la creşterea valorii de piaţă a acestui imobil.

Totodată mai arată că au reuşit din creditul împrumutat să restituie suma de 14.589,85 euro cu titlu de capital plus dobânda curentă, sume care nu au fost deduse din creditul iniţial, ceea ce determină incertitudinea creanţei.

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile  art.399 alin.1 şi 2, art.387, 496, 497, 500 alin.2, teza a II a raportat la art.411 alin.3 C.pr. civ.

În probaţiune au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: Publicaţie de vânzare nr.110/2009 (f.4), bilet la ordin (f.27), depunere numerar (f.28-30), raport sintetic înregistrare cartotecă (f.31-36), notificare (f.43), extras de cont (f.44), copie CI reclamanţi (f.45,46).

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei la executare şi menţinerea actelor de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr.114/2009 al executorului bancar Demeter Tiberiu, invocând excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare potrivit dispoziţiilor art.401 C.pr. civ, termenul de 15 zile de la data luării la cunoştinţă de actul pe care-l contestă, s-a împlinit la 08.08.2009.

Se susţine că toate actele de executare silită au fost emise de către executorul judecătoresc cu respectarea prevederilor legale în materie.

Deoarece la 22.06.2009 soldul creditului era de 150840 euro cu o restanţă de 3602 creditoarea a notificat debitorii să alimenteze contul cu suma necesară rambursării întregii datorii. Fiind ignorată notificarea s-a demarat executarea silită, prin emiterea somaţiei, comunicarea acesteia împreună cu procesul-verbal de situaţie, faţă de care demersul contestatorilor apare ca tardiv.

Creditorii au formulat completare a contestaţiei la titlu şi răspuns la întâmpinare referitor la excepţia tardivităţii invocată de intimată şi la executarea însăşi, arătând că după contractarea creditului s-au mutat la adresa imobilului cumpărat cu creditul respectiv, ocazie cu care şi-au schimbat şi domiciliul la acea adresă, aspect adus la cunoştinţă intimatei la data de 18.08.2008. Astfel toate actele de executare silită comunicate la vechea adresă, nu pot fi apreciate ca fiind comunicate şi aduse la cunoştinţă contestatorilor, mai ales că la vechea locuinţă nu mai locuieşte nimeni, apartamentul fiind gol.

La termenul din 8 februarie instanţa a soluţionat excepţia invocată de reprezentanta intimatei vizând excepţia tardivităţii modificării cererii introductive, motivele care au condus la respingerea acestei excepţii fiind prevăzute în încheierea interlocutorie de fila 47.

Intimata a depus note de şedinţă ocazie cu care a reluat argumentele privind admiterea celor două excepţii invocate.

Prin concluziile scrise, intimata a reiterat legalitatea procedurii de executare silită şi a adus precizări şi cu privire la modalitatea de evaluare a bunului imobil, combate susţinerile contestatorilor cu privire la clauzele abuzive din contractul de credit, susţinând inadmisibilitatea petitului completator de constatare a unor plăţi aferente creditului împrumutat.

La termenul din 15.02.2010 instanţa a respins excepţia de tardivitate invocată de intimată, pentru motivele pe larg expuse în această încheiere.

În probaţiune s-a administrat proba cu înscrisuri:file depuneri numerar (f.27-29), stare credit (f.30), raport sintetic (f.31-32), grafic costuri totale (f.33-36), notificare din 09.02.2009 (f.43), extras de cont (f.44), carte de identitate(f45-46).

A fost depus în copie certificată de către intimată dosarul de executare nr. 114/2009.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanţa reţine:

La data de 08.1.2007, s-a încheiat contractul de credit imobiliar nr. 31 între BRD - Groupe Societe Generale S.A., prin Sucursala Mureş şi contestatorii AD, împrumutat, căsătorit cu Ardelean Rafila-Florina, co-împrumutat, obligaţia fiind asumată de aceştia în mod solidar şi indivizibil.

Pentru garantarea obligaţiei de restituire a creditului în valoare de 150000 euro şi a accesoriilor, împrumutaţii au consimţit la constituirea în favoarea creditoarei, intimata din acest dosar a unei ipoteci de rangul I asupra bunului imobil teren şi casă situat în Tg. Mureş, str. Mărului, nr.14, evidenţiat în CF 95509/N Tg.Mureş.

Creditoarea, ulterior notificării împrumutaţilor în vederea rambursării întregii datorii restante de 150.840 euro, a solicitat demararea executării silire în vederea recuperării debitelor rezultate din nerespectarea contractului de credit nr. 31/2007.

Prin Încheierea nr. 419/2009 s-a încuviinţat începerea executării silite, fiind format dosarul de executare nr. 114/2009.

La 20.07.2009 s-a emis somaţia de plată, notată în cartea funciară (f.58 dosar de executare) la 22 iulie 2009 s-a întocmit procesul-verbal de situaţie, ambele acte comunicate contestatorilor la o altă adresă decât cea de domiciliu.

La aceeaşi dată s-a emis dispoziţia de poprire asupra conturilor contestatorilor deschise la unităţile bancare, nerezultând din cuprinsul dosarului de executare că debitorii nu au fost înştiinţaţi asupra acestei modalităţi de executare, conform prevederilor art. 454 alin.1 C pr civ.

Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare întocmit de expert evaluator a fost afişat conform menţiunilor de la f.53 a dosarului de executare, cu nerespectarea prevederilor art100 C pr civ şi art. 10 lit. a Ordinul 2628/1999.

În 20 august 2009 s-au comunicat la ambele adrese cunoscute de creditor publicaţia de vânzare şi raportul de evaluare (f.24 dos de executare).

Instanţa a stabilit cu ocazia analizei excepţiei de tardivitate a contestaţiei la executare că singura comunicare valabilă din perspectiva normelor de procedură civilă (art. 85 şi următoarele C pr civilă) s-a realizat în 20.08.2009, prin comunicarea publicaţiei de vânzare şi raportului de evaluare la adresa de domiciliu a contestatorilor, din Tg. Mureş, str. Mărului, nr. 14.

Instanţa a apreciat că la acel moment contestatorii au luat la cunoştinţă pentru prima dată de executarea silită demarată.

Nici un act transmis anterior de creditoare, începând cu notificarea ce a precedat executarea silită până la publicaţia de vânzare nu a fost comunicat în condiţii de legalitate, respectiv la domiciliul cunoscut al părţilor, acela din str. Mărului, nr. 14, deşi la 31.01.2009, fapt dovedit de către contestatori creditoarea avea cunoştinţă de noul domiciliu al părţilor.(Încheierea de şedinţă din 15.02.2010,f.52, f.43 ).

Cu privire la contestaţia la executarea silită însăşi formulată.

Instanţa reţine că în cea de-a doua fază a procesului civil cum este considerată executarea silită partea interesată are dreptul de a formula contestaţie la executare în cadrul căreia pot fi invocate împrejurări ce vizează executarea silită însăşi precum şi legalitatea actelor de executare întreprinse de reprezentantul forţei publice. Mai poate face obiect al contestaţiei şi titlul executoriu, dar numai în privinţa înţelesului, întinderii şi aplicării sale.

Potrivit art. 387 C pr. civ. executarea silită poate începe numai după se comunică debitorului o somaţie al cărei rol este de a invita debitorul să-şi execute de bună voie obligaţia, anunţând în caz contrar demararea procedurii de executare.

În dosarul de executare nr.114/2009 s-a emis o somaţie în procedura de urmărire silită a bunului imobil, conform prevederilor art. 497 C pr civilă.

Somaţia prevăzută de acest text este o particularitate a somaţiei generale prevăzute în art. 387 C.pr.civ, iar din modul de redactare al textului art. 497, care trimite la prevederile art. 387 C pr civilă, rezultă că folosirea acestei forme de înştiinţare este obligatorie în procedura de executare silită imobiliară.

Textul art. 391 C pr civilă prevede în mod expres că încălcarea prevederilor referitoare la necomunicare somaţiei anterior demarării executării silite atrage anularea executării.

Aceeaşi sancţiune trebuie să intervină şi în cazul somaţiei speciale imobiliare, comunicată debitorilor la o altă adresă, fapt echivalent unei necomunicări.

În condiţiile în care demararea executării silite a fost ab initio viciată, la acest moment al emiterii şi comunicării publicaţiei de vânzare şi al raportului de evaluare, contestatorii sunt deja lipsiţi de calea de atac prevăzută de lege, pentru fiecare act de executare silită efectuat în parte.

Astfel contestatorii au fost lipsiţi de posibilitatea de a aduce critici somaţiei şi titlului executoriu, criticile privind certitudinea creanţei urmând a fi analizate în cadrul unei contestaţii la executarea silită însăşi, după comunicarea acestora potrivit normelor procedurale instituite în vederea protejării debitorilor.

Aceştia au fost lipsiţi şi de posibilitatea de a contesta modalitatea de executare silită prin poprire, prin neînştiinţarea prevăzută de art. 454 alin.1 C pr. civ.

În raport de concluziile reţinute vizând necomunicarea formelor de înştiinţare pentru fiecare procedură de executare în parte, debitorii au fost lipsiţi de posibilitatea ca aceştia să uzeze de măsurile de apărare necesare şi să conteste titlul executoriu.

În raport de prevederile art. 497 alin.1 şi art. 404 alin.1 C pr civilă, instanţa va admite contestaţia la executare formulată de contestatori şi va dispune anularea executării silite demarate în dosarul execuţional nr. 114/2009 de executorul bancar din cadrul Corpului Executorilor Bancari ai B.R.D. GSG S.A., Demeter Tiberiu.

Cererile vizând obligarea creditoarei să recunoască plăţile efectuate în contul datoriei, şi cele referitoare la plăţile cu titlul de dobânzi penalizatoare fac obiectul unei contestaţii la titlu, dar în măsura în care actele de executare silită sunt susceptibile de anulare, însă instanţa potrivit prevederilor art. 404 C pr civilă anulând executarea silită însăşi nu va putea analiza izolat titlul executoriu, în afara unei executări silite care este afectată de nulitate absolută.

Având în vedere cererea contestatorilor de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată, potrivit art. 274 C pr civilă, fiind în culpă procesuală va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 194,3 de lei, reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar.