Civil - contestaţie la executare

Hotărâre 3663 din 12.05.2009


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.1311/320/2009 din 16.02.2009, şi precizată ulterior, contestatorul KC, a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimaţii VM şi Biroul Ececutorului Judecătoresc Giunca Maria Cristina, ca prin hotărârea ce va pronunţa, să dispună anularea actelor de executare silită efectuate în cadrul dosarului execuţional nr. 43/E/2009 al Biroului Executorului Judecătoresc Giunca Maria Cristina, şi suspendarea executării silite.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că, în cauză s-a procedat la declanşarea executării silite, cu încălcarea disp. art. 374 Cod procedură civilă, în sensul că, Deciziile nr. 122/21.04.2008 a Tribunalului Mureş, şi nr. 1597/R/21.11.2008 a Curţii de Apel Tg.Mureş, prin care s-au soluţionat căile de atac împotriva  Sentinţei civile nr. 4591/10.11.2006 a  Judecătoriei Tg. Mureş, nu au fost investite cu formulă executorie.

De asemenea, contestatorul a mai arătat că, executorul judecătoresc a trecut la executare silită, fără respectarea termenului de 10 zile stabilit prin somaţie, astfel că, procesul verbal încheiat la data de 20.02.2009, este lovit de nulitate absolută, şi că, în mod nejustificat, a recurs la prezenţa organelor de poliţie, în condiţiile în care, nu a fost împiedicat în desfăşurarea activităţii sale.

Intimata nu a depus întâmpinare, şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei, pentru a formula apărări.

A fost administrată proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar: somaţia din 03.02.2009 emisă în Dos. execuţional 43/E/2009, procesul verbal din 02.02.2009 întocmit în doar nr. 43/E/2009, Sentinţa civilă nr. 4591/10.11.2006 a Judecătoriei Tg.Mureş, Deciziile civile nr. 122/22.04.2008 a Tribunalului Mureş, şi nr. 1597/R/21.11.2008 a Curţii de Apel Tg.Mureş, copie după acţiunea civilă ce formează obiectul dosarului nr. 382/320/2009 al Judecătoriei Tg.Mureş, adeverinţa eliberată de Şcoala generală Gruişor.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La termenul de judecată din data de 05.05.2009, instanţa a invocat din oficiu şi a pus în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ Giunca Maria Cristina.

Cu privire la această excepţie, instanţa reţine că potrivit art. 399 alin.1 Cod procedură civilă,  contestaţia la executare se poate face îndreptată împotriva executării silite,  precum şi împotriva oricărui act de executare, de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prev. de art. 281 1 Cod procedură civilă, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care, organul de executare refuză să înceapă executarea silită, ori să îndeplinească un act de executare, în condiţiile prevăzute de lege.

Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită înseşi, sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.

Părţile raportului juridic execuţional, sunt aşadar, creditorul urmăritor şi debitorul urmărit,  aceştia fiind subiectele ce pot avea calitate procesuală în cadrul contestaţiei la executare – mijlocul procedural prin care instanţa de executare hotărăşte cu privire la legalitatea executării silite înseşi, precum şi a actelor de executare efectuate.

Mai pot avea calitate procesuală pasivă terţii care invocă un drept, asupra bunurilor urmărite, precum şi executorul judecătoresc, dar numai în situaţia în care se contestă refuzul de a începe, ori de a efectua executarea silită, în condiţiile prevăzute de lege.

Executorul judecătoresc care efectuează actele de executare, nu are calitate procesuală pasivă, în cadrul contestaţiei la executare, prin care debitorul pune în discuţie legalitatea actelor de executare silită, ori a executării silite înseşi, întrucât în cadrul contestaţiei la executare nu sunt puse în discuţie drepturi şi obligaţii proprii, ale organului de executare, care este străin, de conţinutul raportului juridic execuţional.

Hotărârea pronunţată prin care s-ar dispune anularea ori îndreptarea actelor de executare silită, este opozabilă executorului judecătoresc în temeiul legii, nefiind necesar ca acesta să figureze în proces, ori să formuleze apărări proprii.

Faţă de cele arătate, în temeiul art. 137 şi art. 399 Cod procedură civilă, urmează a admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, şi va respinge acţiunea împotriva acestui intimat ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine că, prin Sentinţa civilă nr. 4591/10.11.2006, a Judecătoriei Tg.Mureş, definitivă şi irevocabilă prin Deciziile civile nr. 122/22.04.2008 a Tribunalului Mureş, şi nr. 1597/R/21.11.2008 a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta Meszaros Melinda, în contradictoriu cu pârâtul Kereszturi Csaba, şi în consecinţă, i-au fost încredinţaţi spre creştere şi educare minorii Kereszturi Csaba, născut la 287.05.2001 şi Kereszturi Monika, născută la data de 31.05.2002, iar pârâtul a fost obligat la plata în favoarea minorilor, a unei pensii de întreţinere în sumă de 55 lei lunar, cu începere de la data de 01.11.2006, în cazul minorei Kereszturi Monika, şi cu data preluării efective a minorului Kereszturi Csaba, de către mama sa.

În baza titlului executoriu, reprezentat de Sentinţa civilă nr. 4591/10.11.2006, a Judecătoriei Tg.Mureş, definitivă şi irevocabilă, învestită cu formulă executorie, BEJ Giunca Cristina Maria, a iniţiat la cererea creditorului Velţan (Meszaros), executarea silită, împotriva contestatorului, fiind emisă somaţia din 03.02.2009, în dosar execuţional 43/E/2009.

Examinând, primul motiv de nelegalitate invocat de către contestator, respectiv acela că, executarea silită este nelegală, întrucât a fost pornită fără ca, Deciziile civile nr. 122/22.04.2008 a Tribunalului Mureş, şi nr. 1597/R/21.11.2008 a Curţii de Apel Tg.Mureş, să fie investite cu formulă executorie, instanţa apreciază, că acesta este neîntemeiat.

Astfel, potrivit art. 376 Cod procedură civilă, se investesc cu formulă executorie hotărârile care au rămas definitive, sau au devenit irevocabile.

În cauză, hotărârea primei instanţe, Sentinţa civilă nr. 4591/10.11.2006 a Judecătoriei Tg.Mureş, ce reprezintă titlu executoriu, în baza căruia a fost iniţiată procedura de executare silită, împotriva debitorului, nu a fost modificată de instanţele de control judiciar, în ceea ce priveşte încredinţarea minorului Kereszturi Csaba, intimatei, astfel că investirea cu formulă executorie, s-a realizat corect, în raport cu această hotărâre.

Într-adevăr, în căile de atac, hotărârea primei instanţe a fost modificată, în parte, succesiv prin Decizia nr. 122/22.04.2008 a Tribunalului Mureş şi Decizia nr. 1597/R/21.11.2008, a Curţii de Apel Tg.Mureş, în privinţa pensiei de întreţinere stabilită în sarcina contestatorului, însă această împrejurare nu este de natură, să atragă nulitatea executării silite pentru lipsa investirii cu formulă executorie a acestora, în condiţiile în care, potrivit art. 278 alin.1 pct.3 Cod procedură civilă, hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept, când au ca obiect sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere pentru copii.

Faţă de cele arătate, instanţa apreciază că Deciziile nr. 122/22.04.2008 a Tribunalului Mureş şi Decizia nr. 1597/R/21.11.2008 a Curţii de Apel Tg.Mureş, nu trebuiau investite cu formulă executorie – fiind executorii de drept.

În aceste condiţii, singura hotărâre care trebuia şi de altfel a şi fost, investite cu formulă executorie, este Sentinţa civilă nr. 4591/10.11.2006 a Judecătoriei Tg.Mureş, astfel că executarea silită s-a realizat cu respectarea dispoziţiilor art. 374 alin.1 Cod procedură civilă.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de nelegalitate invocat de către contestator, instanţa reţine că, într-adevăr în cauză, executorul judecătoresc, nu a respectat termenul de 10 zile arătat în somaţie, în condiţiile în care, somaţia din data de 03.02.2009, a fost comunicată contestatorului Kereszturi Csaba, la data de 09.02.2009, iar actele de executare silită, prin care a fost preluat minorul, Kereszturi Csaba, s-au realizat la data de 20.02.2009, înainte cu o zi de împlinire a termenului, aşa cum reiese din procesul verbal întocmit cu acea ocazie.

Această conduită a executorului judecătoresc, nu este de natură să atragă nulitatea actului de executare, în condiţiile în care, sancţiunea care intervine în cazul nerespectării termenului indicat în somaţie, este nulitatea virtuală, care pentru a deveni incidentă, este necesar, să se facă dovada unei vătămări.

În cauză, contestatorul, nu a făcut dovada unei astfel de vătămări, din actele dosarului, nereieşind că acesta, a intenţionat să execute de bună voie obligaţia de predare a minorului Kereszturi Csaba, mamei sale, anterior expirării acestui termen.

O astfel de conduită a contestatorului,  ar fi putut rezulta din pregătirea bagajelor minorului, pregătirea psihologică a acestuia, şi nu în ultimul rând din comunicarea executorului judecătoresc, sau creditoarei, a intenţiei sale de a executa de bună voie obligaţia, pentru a se evita intervenţia forţei de constrângere a statului, şi traumatizarea minorului, ca urmare a acestui fapt.

Prezenţa organelor de poliţie, cu ocazia executării silite, din data de 20.02.2009, nu reprezintă un motiv de nulitate, a actului de executare silită, în condiţiile în care art. 373 2  alin. 1 Cod procedură civilă, consacră facultatea executorului judecătoresc de a cere concursul organelor de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, la efectuarea actelor de executare, în situaţia în care, apreciază că este necesar.

Cât priveşte actele de executare propriu-zisă, respectiv somaţia din 02.02.2009, procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din 03.02.,2009,  precum şi procesul verbal din 20.02.2009, instanţa apreciază că, acestea cuprind toate menţiunile prevăzute de  art. 387, art. 388 Cod procedură civilă.

Faţă de cele arătate anterior, instanţa apreciază că, contestaţia la executare formulată de contestatorul Kereszturi Csaba, este neîntemeiată, motiv pentru care o va respinge.