Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 371 din 27.02.2012


ROMANIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD  OPERATOR 2826

DOSAR NR..

SENTINTA CIVILĂ NR.371/2012

Şedinţa publică din 27 februarie 2012

Preşedinte:

Grefier:

S-a luat în examinare cauza civilă precizată privind contestaţia la executare formulată de contestatoarea Comisia Locală Pâncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor împotriva intimatelor O.M., BEJ G.M.M., pentru lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, anulare acte de executare silită, din dosar execuţional nr../2011 al BEJ G.M.M., şi suspendarea executării silite din cadrul contestaţiei la executare.

La apelul nominal se prezintă pentru contestatoare secretar B.C.C., lipsă fiind intimata O.M.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei,după care, se constată că contestatoarea a depus la dosar dovada consemnării cauţiunii în sumă de 500 lei prin  recipisa CEC B. nr..,din 20.02.2012, originalul fiind consemnat în Registrul de Valori, ţinut la grefa instanţei, fiind ataşată adresa nr.. din 20.02.2011 şi chitanţa nr.. din 20.02.2012 prin care s-a achitat 10 lei taxă judiciară de timbru.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatei BEJ G.M.M. a depus un înscris prin care se arata ca nu s-a formulat contestaţie la executare cu privire la acesta intimata, ci doar cu privire intimata O.M., apreciind ca sunt necesare lămuririi cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, astfel ca nu se pune problema calităţii procesuale a  acesteia.

Se constată că a fost acvirat dosar nr../246/2007 al Judecătoriei Ineu.

Reprezentanta contestatoarei depune la dosar delegaţie specială pentru reprezentare, arată că menţine toate capetele de cerere şi respectiv cererea de suspendare a executării silite, contestaţia formulată doar faţă de intimata O.M.

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatei BEJ G.M.M., aşa cum a arătat şi în înscrisul depus la dosar, la data de 22 februarie 2012, arată că nu s-a formulat contestaţia la executare şi cu privire la acest birou, ci doar s-a indicat în cuprinsul contestaţiei la executare, organul de executare, pentru a se putea solicita dosarul de executare silita sau după caz copii ale actelor de executare silită, nu susţine contestaţia faţă de intimata BEJ G.M.M.

Prin urmare, instanţa constatând ca nu s-a formulat contestaţia la executare faţă de intimata BEJ G.M.M., acesta neavând calitatea de parte, potrivit prevederilor art.47 şi următoarele c.pr.civila, astfel ca excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatei BEJ G.M.M. este fără obiect.

Faţă de înscrisurile depuse în susţinerea contestaţiei reprezentantei reclamantei arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Văzând că nu mai sunt alte cereri, instanţa declară încheiată faza probatorie şi acordă cuvântul pentru dezbaterea în fond a cauzei.

B.C.C., pentru contestatoare, solicită admiterea contestaţiei la executare, anularea formelor de executare silită cu  privire la stabilirea cheltuielilor de executare, suspendarea executării silite până la lămurirea întinderii sau aplicării titlului executoriu, format din sentinţa civilă nr.31/10.01.2008 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr../246/2007, prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra 6,27 ha. teren arabil, în favoarea  intimatei O.M. şi a lui O.I., prin înscrierea în anexa nr.. a lucrării de fond funciar Pâncota, respectiv  prin despăgubiri.

De asemenea, a solicitat a se reţine că s-a intenţionat punerea în executare a sentinţei civile menţionate, intimata fiind înscrisă în anexa .. iar prin adresa cu nr.. din 11.11.2005 s-a înaintat Comisiei judeţene Arad dosarul aferent cererii nr../24.11.2005 formulată în temeiul Legii 247/2005 de O.I. şi al cererii nr. din 24.11.2005 formulată de intimată în baza aceleiaşi legi, spre a fi înaintat Autorităţii Naţionale privind restituirea proprietăţilor, pentru acordarea de despăgubiri, astfel că executarea silită este fără obiect, deoarece a fost deja pusă în executare, şi s-a înaintat Comisiei judeţene Arad dosarul aferent pentru acordarea despăgubirilor.

Fără cheltuieli de judecată.

Contestaţia la executare este legal timbrată cu 19 lei taxă judiciară de timbru, iar cererea de suspendare este legal timbrată cu 10 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

J U D E C A T A,

Constată că prin contestaţia la executare înregistrată la această instanţă, legal timbrată, contestatoarea Comisia Locală Pâncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a solicitat în contradictoriu cu intimata O.M., a se dispune anularea actelor de executare silită pornite de B.E.J. G.M.M. în Dosarul execuţional nr../2011 cu privire la stabilirea cheltuielilor de executare, lămurirea întinderii titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.31/10.01.2008, pronunţată în dosar nr../246/2007 al Judecătoriei Ineu, şi suspendarea executării silite.

Nu a solicitat cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, s-a arătat în fapt că prin somaţia înregistrată la Primăria oraşului Pâncota sub nr../16.01.2012, executorul judecătoresc G.M.M. a pus în vedere în baza dosarului nr../246/2011 şi a dosarului execuţional nr../2011 Comisiei Locale Pâncota să se conformeze Titlului executoriu format din sentinţa civilă nr. nr.31/10.01.2008, pronunţată în dosar nr../246/2007 al Judecătoriei Ineu.

Prin sentinţa civilă arătată, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra 6,27 ha.teren arabil în favoarea intimatei O.M. şi O.I., prin înscrierea în Anexa .. a lucrării de fond funciar Pâncota, respectiv prin acordarea de despăgubiri.

A mai arătat  că, la  data de 11.11.2010, anterior somaţiei,  Comisia locală Pâncota a  pus  executare sentinţa civilă nr.31 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar civil nr../246/2007, intimata fiind înscrisă în anexa.., conform sentinţei.

Prin adresa cu nr.. din 11.11.2005 s-a înaintat Comisiei judeţene Arad dosarul aferent cererii nr../24.11.2005 formulată în temeiul Legii 247/2005 de O.I. şi al cererii nr.. din 24.11.2005 formulată de intimată în baza aceleiaşi legi, spre a fi înaintat Autorităţilor Naţionale privind restituirea proprietăţilor, pentru acordare de despăgubiri.

De asemenea, a arătat că prin adresa nr../22.12.2010 Instituţia Prefectului-judeţ Arad, a returnat întreaga documentaţie, cu solicitarea de a se completa documentaţia de către Comisia locală Pâncota cu declaraţia Comisiei locale Pâncota  cu privire la suprafaţa de teren aflată la dispoziţia intimatei, semnată de către toţi membrii Comisiei locale, şi demersurile făcute de comisii locale din judeţ, în vederea identificării terenurilor disponibile pentru reconstituirea dreptului de proprietate în natură şi actele doveditoare care au stat la baza reconstituirii dreptului de proprietate în baza Legii nr.18/1991, teritoriul administrativ al localităţii Şiria,  după acelaşi autor C.P.

Totodată, că prin adresele cu nr../13.01.2011, nr../06.04.2011, nr../03.11.2011 expediate cu confirmare de primire, i s-a solicitat intimatei O.M. şi numitului O.I., comunicarea  actelor doveditoare care au stat la baza reconstituirii dreptului de proprietate în baza Legii 18/1991 pe teritoriul administrativ Şiria după autorul C.P., actele doveditoare care au stat la baza eliberării de către Primăria Şiria a adeverinţei nr../22.11.2005 şi actele doveditoare al dreptului de proprietate al numitului C.P. asupra diferenţei de 6,27 ha., faţă de care intimata nu a răspuns nici până în prezent.

Întrucât intimata O.M. şi numitul O.I. nu au făcut dovada dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 6,27 ha. teren, respectiv ce a aparţinut  a autorului C.P., a mai solicitat prin adresele cu numerele ../06.04.2011, ../05.12.2011 şi nr../13.12.2011 Comisiei locale Şiria, comunicarea  următoarelor înscrisuri: actele care au stat la baza eliberării Titlului de proprietate nr../20.01.1995, cu autor C.P. şi actele care au stat la baza eliberării de către Primăria comunei Şiria a adeverinţei nr../22.11.2005, respectiv  a actelor care au stat la baza identificării a 6,27 ha. teren arabil pe teritoriul administrativ al oraşului Pâncota.

Mai mult, că faţă de cererea formulată de O.M. şi O.I. Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Şiria a eliberat Titlul de proprietate nr../20.01.2005, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 10 ha. teren arabil, în favoarea numiţilor N.P., O.G. şi O.I. cu autor C.P., în condiţiile în care  conform registrului agricol din anii 1956-1958 Şiria, defunctul C.P. a avut în proprietate o suprafaţă agricolă de 11,46 ha. din care 6,27 ha. pe raza satului Măderat.

Prin adresa nr../06.01.2012 Comisia locală Şiria a comunicat faptul că defunctul C.P. împreună cu C.I. şi C.F. au avut în proprietate 11,46 ha. teren arabil cât şi faptul că nu se specifică nicăieri că ar fi avut 16,27 ha. teren.

Pentru aspectele expuse, Comisia locală Pâncota nu poate pune în executare sentinţa civilă nr.31/2007 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr../246/2007, întrucât petenţii O.M. şi O.I. nu pot face dovada dreptului de proprietate al defunctului, invocat ca autor C.P., asupra suprafeţei de 16,27 ha. teren arabil, având în vedere că asupra suprafeţei de 10 ha. teren arabil li s-a reconstituit deja în natură dreptul de proprietate, conform Titlului de proprietate nr../20.01.1995.

De asemenea, a arătat că faţă de actele existente, Comisia locală Pîncota consideră că rămâne de reconstituit dreptul de proprietate, asupra diferenţei de teren de 1,46 ha. şi nu asupra 6,27 ha., aşa cum este prevăzut în titlul de executare compus din sentinţa menţionată.

În drept, s-au indicat prev.art.372, 387, 391, 399-400 c.pr.civilă şi disp. Deciziei Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie a României nr.XV/05.02.2007 publicată în M.O. nr.764/2007.

Intimata O.M., prin întâmpinarea depusă la fila 44 dosar, a solicitat respingerea contestaţiei la executare, a se menţine formele de executare a Biroului Executorului Judecătoresc G.M.M, în dosar execuţional nr../2011.

Prin contestaţia formulată, contestatoarea încearcă să tergiverseze punerea în executare  a titlului executoriu respectiv a sentinţei civile nr.31/2008 a Judecătoriei Ineu, şi din analiza acesteia consideră că nu se încadrează în nici unul din punctele art.399 c.pr.civilă, întrucât în cazul de faţă titlul executoriu este foarte clar, s-au respectat condiţiile prevăzute de lege cu privire la executarea silită, astfel că se impune respingerea contestaţiei.

Totodată, a arătat că după rămânerea definitivă şi irevocabilă a sentinţei ce constituie titlu executoriu, s-a adresat de mai multe ori contestatoarei pentru a respecta hotărârea, însă aceasta a refuzat, invocând noi motive, respectiv că nu a făcut dovada dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 6,27 ha.,motiv pentru care s-a executorului judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţei civile mai sus amintite.

Cu privire la cererea de suspendare a executării silite, a solicitat respingerea ca neîntemeiata.

Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar: înscrisuri filele 5-22, note scrise  intimata BEJ G.M.M. fila 25-27, cererea de executare silită fila 28-29, proces verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silită fila 30, somaţia emisă de acelaşi birou fila 31, copii certificate a actelor de executare filele 36 respectiv 38-43, întâmpinare intimată fila 44, adresa nr../DFF din 25.10.2011 fila 45-46, recipisa Cec privind consemnarea cauţiunii în sumă de 500 lei fila 50, adresa nr../20.02.2012 a Primăriei oraşului Pâncota fila 51, delegaţie reprezentare contestatoare fila 54 dosar şi a fost acvirat dosar civil nr../246/2007 al Judecătoriei Ineu.

Din coroborarea acestor probaţiuni, instanţa reţine în fapt următoarele :

Prin sentinţa civila nr../10.01.2008 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar civil nr../246/2007,  copie filele 6-8 dosar, s-a dispus anularea parţială a Hotărârii nr.. din 14.02.2007 emisă de Comisia judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi s-a dispus atât aceleiaşi Comisii cât şi Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Pâncota să se reconstituie dreptul de proprietate în favoarea intimatei O.M. pentru suprafaţa de 6,27 ha teren arabil prin înscrierea  în anexa 23 a  lucrării de fond funciar Pâncota, la poziţia 27, împreună cu titularul O.I., respectiv prin acordare de despăgubiri.

Nu s-au acordat cheltuieli de judecata.

Această hotărâre a rămas irevocabilă prin nerecurare, iar la data de 19 august 2011 a fost investita cu formula executorie.

La data de 30 august 2011, la cererea intimatei O.M., BEJ G.M.M s-a pus in executare titlul executoriu format din sentinţa sus amintită, fiind întocmit dosar execuţional nr../2011, iar la data de 12.01.2012 s-a emis somaţia prevăzuta de art.387 c.pr.civila, comunicată contestatoarei la 16.01.2012, copie fila 5 dosar.

Prin procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silita din 30.08.2011, s-au stabilit cu titlu de cheltuieli de executare suma de 6.200 lei, fila 30 dosar.

Potrivit art.399 alin.1, c. pr.civ. ,,Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 281^1, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.

De asemenea, după ce a început executarea silită, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formula executorie, dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.

În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac”.

Potrivit art.400, c. pr.civ.,contestaţia se introduce la instanţa de executare.

Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea contestaţie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare.,,

În fine, potrivit art.401, c.pr.civila,, Contestaţia se poate face în termen de 15  zile de când debitorul care contestă executarea însăşi a primit somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.,,

Astfel, raportat la aceste dispoziţii legale, contestatoarea a formulat în termen o contestaţie la titlu.

Cu privire la capătul de cerere având ca obiect lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, respectiv al sentinţei civile nr.31/10.01.2008 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar civil nr../246/2007 ,se retine ca în dosarul menţionat O.M. a solicitat în contradictoriu cu intimatele Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor  şi Comisia locală Pâncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor , anularea Hotărârii nr.. emisă de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 14.02.2007 si reconstituirea dreptului de proprietate în natura pentru suprafaţa de 6,27 ha, teren situat pe raza localităţii Pîncota, precum şi obligarea comisiilor intimate la punerea efectiva în posesie şi la emiterea titlului de proprietate pentru aceiasi suprafata de teren.

S-a retinut ca O.M., ca  mostenitoare după autorul invocat, în calitate de sotie supravietuitoare a autorului O.G., decedat la data de 11 noiembrie 1992, în calitate de nepot de sora dupa M.R., fosta C., aceasta din urma mostenitoare testamentara a autorului C.P., face dovada dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 6,27 ha. teren agricol, conform extrasului CF coroborat cu Adeverinţa nr../22.11.2005 emisă de Primăria  Pîncota, dovezi ce nu au fost contestate de cele doua comisii intimate.

Prin urmare, s-a dispus anularea parţială a Hotărârii nr.. din 14.02.2007 emisă de Comisia judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi respectiv reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea intimatei O.M. pentru suprafaţa de 6,27 ha teren arabil prin înscrierea în anexa .. a  lucrării de fond funciar Pâncota, prin acordarea de despăgubiri la poziţia .., împreună cu titularul O.I.

Contestatoarea susţine ca petenţii O.M. şi O.I. nu fac dovada dreptului de proprietate al defunctului C.P., asupra suprafeţei de 6,27 ha. teren arabil, respectiv că  a rămas de reconstituit dreptul de proprietate, doar asupra diferenţei de teren de 1,46 ha. în raport de faptul ca, prin adresa nr../06.01.2012 Comisia locală Şiria a comunicat faptul că defunctul C.P. împreună cu C.I. şi C.F. au avut în proprietate 11,46 ha. teren arabil cât şi faptul că nu se specifică nicăieri că ar fi avut 16,27 ha. teren, respectiv ca s-a emis titlu de proprietate pentru 10 ha. aceloraşi autori, astfel ca nu poate proceda la punerea în executare a sentinţei civile nr.31/10.01.2008.

Ori, pe calea contestaţiei la executare nu se poate proceda la modificarea titlului executoriu, iar susţinerile contestatoarei cu privire la aceste aspecte exced sferei de aplicare a prevederilor art.399 c.pr.civila.

Referitor la anularea actelor de executare silita, respectiv cu privire la cheltuielile de executare, potrivit înscrisurilor depuse la filele 5-21 dosar, se retine ca la  data de 11.11.2010,  Comisia locală Pâncota a  pus  executare sentinţa civilă nr.31 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar civil nr../246/2007, intimata fiind înscrisă în anexa .., conform dispozitivului acesteia.

Prin adresa nr.. din 11.11.2010 s-a înaintat Comisiei judeţene Arad dosarul aferent cererii nr../24.11.2005 formulată în temeiul Legii 247/2005 de O.I. şi al cererii nr.. din 24.11.2005 formulată de intimată în baza aceleiaşi legi, spre a fi înaintat Autorităţilor Naţionale privind restituirea proprietăţilor, pentru acordare de despăgubiri, fila 16 dosar.

De asemenea, prin adresa nr../22.12.2010 Instituţia Prefectului Judeţului Arad, a returnat întreaga documentaţie, cu solicitarea de a se completa documentaţia de către Comisia locală Pâncota cu declaraţia Comisiei locale Pâncota  cu privire la suprafaţa de teren aflată la dispoziţia intimatei, semnată de către toţi membrii Comisiei locale, şi demersurile făcute de comisii locale din judeţ, în vederea identificării terenurilor disponibile pentru reconstituirea dreptului de proprietate în natură şi actele doveditoare care au stat la baza reconstituirii dreptului de proprietate în baza Legii nr.18/1991, teritoriul administrativ al localităţii Şiria, după acelaşi autor C.P., fila 15 dosar.

Întrucât intimata O.M. şi numitul O.I. nu au făcut dovada dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 6,27 ha. teren, respectiv ce a aparţinut  a autorului C.P., contestatoarea a solicitat Comisiei locale Şiria, prin adresele cu numerele ../06.04.2011, ../05.12.2011 şi nr../13.12.2011 comunicarea  actelor care au stat la baza eliberării Titlului de proprietate nr../20.01.1995, cu autor C.P. şi actele care au stat la baza eliberării de către Primăria comunei Şiria a adeverinţei nr../22.11.2005, respectiv a actelor care au stat la baza identificării a 6,27 ha. teren arabil pe teritoriul administrativ al oraşului Pâncota.

Din cele expuse, rezulta ca anterior începerii executării silite contestatoarea a procedat la punerea în executare a sentinţei civile nr.31/2008 pronunţată în dosar civil nr../246/2007, al Judecătoriei Ineu, prin înscrierea intimatei în anexa .., a lucrării de fond funciar Pîncota.

De asemenea, la data de 11.11.2010 a înaintat Comisiei judeţene Arad dosarul aferent cererii nr../24.11.2005 formulată de O.I. şi al cererii nr.. din 24.11.2005 formulată de intimată în baza Legii 247/2005, spre a fi înaintat Autorităţilor Naţionale privind restituirea proprietăţilor, respectiv pentru acordarea de despăgubiri privind suprafaţa de 6,27 ha. teren arabil.

Din acest punct de vedere contestaţia la executare apare ca întemeiată, respectiv fiind rămasă fără obiect.

Mai mult, după formarea dosarului execuţional şi pornirea executării silite,  contestatoarea a solicitat intimatei O.M. şi numitului O.I., comunicarea  actelor doveditoare care au stat la baza reconstituirii dreptului de proprietate în baza Legii 18/1991 pe teritoriul administrativ Şiria după autorul C.P., actele doveditoare care au stat la baza eliberării de către Primăria Şiria a adeverinţei nr../22.11.2005 şi actele doveditoare al dreptului de proprietate al numitului C.P. asupra diferenţei de 6,27 ha., prin adresele cu nr../13.01.2011, nr../06.04.2011, nr../03.11.2011 expediate cu confirmare de primire, faţă de care intimata nu a răspuns nici până la data prezentei.

Cu privire la capătul de cerere având ca obiect suspendarea executării silite din dosar execuţional nr../2011 al BEJ G.M.M., se retine ca potrivit art.403 alin.1, c.pr.civila ,,Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel”.

La data de 20.02.2012 a fost consemnata cauţiunea în sumă de 500 lei prin  recipisa CEC B. nr.. din 20.02.2012, fila 50 dosar.

Pentru suspendarea executării silite, pe lângă consemnarea cauţiunii se impune a se justifica şi necesitatea suspendării, ceea ce în speţa nu se justifica, mai mult fiind in interesul contestatoarei dar şi al intimatei de a se finaliza efectiv procedura reconstituirii dreptului de proprietate.

Prin urmare, văzând în drept prevederile art.399 şi următoarele c.pr.civilă,art.403 c.pr.civilă pentru cele expuse, instanţa urmează a admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatoare împotriva intimatei, în  sensul lămuririi întinderii titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.31/10.01.2008, pronunţată în dosar nr../246/2007 al Judecătoriei Ineu, irevocabilă prin nerecurare, ce face obiectul contestaţiei la executare, respectiv că s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea intimatei O.M. pentru suprafaţa de 6,27 ha. teren arabil, prin înscrierea în anexa .. a lucrării de fond funciar Pîncota, la poziţia .., împreună cu titularul O.I., prin acordarea de despăgubiri.

Totodată, urmează a anula actele de executare silită din dosar execuţional nr../2011 al BEJ G.M.M, cu  privire la stabilirea cheltuielilor de executare pentru considerentele arătate, şi a respinge ca neîntemeiat capătul de cerere având ca obiect suspendarea executării silite din dosar execuţional nr../2011 al BEJ G.M.M.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, în drept.prev.art.274 c.pr.civ. urmează a nu se acorda.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T A R A S T E,

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea Comisia Locală Pâncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor împotriva intimatei O.M. pentru lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, anulare acte de executare silită, din dosar execuţional nr../2011 al BEJ G.M., şi suspendarea executării silite din cadrul contestaţiei la executare, şi în consecinţă:

- lămureşte întinderea titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.31/10.01.2008, pronunţată în dosar nr../246/2007 al Judecătoriei Ineu, irevocabilă prin nerecurare, ce face obiectul contestaţiei la executare, în sensul că s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea intimatei O.M. pentru suprafaţa de 6,27 ha. teren arabil, prin înscrierea în anexa .. a lucrării de fond funciar Pîncota, la poziţia .., împreună cu titularul O.I., respectiv prin acordarea de despăgubiri,

- anulează actele de executare silită din dosar execuţional nr../2011 al BEJ G.M.M., cu privire la stabilirea cheltuielilor de executare.

- respinge capătul de cerere având ca obiect suspendarea executării silite din dosar execuţional nr../2011 al BEJ G.M.M.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 27 februarie 2012.

Preşedinte, Grefier,