Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 6475 din 06.10.2010


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

GORJ

SENTINTA CIVILA Nr. 6475

Sedinta publica de la 06 Octombrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE: CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE

GREFIER: DANIELA DUMITRESCU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 22 septembrie 2010, privind contestatia la executare  formulata de contestatoarea SC O. SRL, în contradictoriu cu intimata SC A.L. IFN SA ........si cu tertii popriti BCR ..... si BCR SA .....

La apelul nominal, facut în sedinta publica, au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita, din ziua dezbaterilor,

Instanta, deliberând, pronunta urmatoarea sentinta:

J U D E C A T A

Prin contestatia  înregistrata sub nr. 296/318/2010 pe rolul  Judecatoria Tg-Jiu si la data de 06.01.2010, contestatoarea SC O. SRL a formulat contestatie la executare împotriva executarii silite începuta de E.I.F.N. din cadrul SC A.L. IFN SA ...... în dosarul nr. 63/2009, pentru suma de 12.677,65 Euro plus 14,5 lei, echivalent  în lei, suma blocata în conturile  BCR 55.899 lei.

Contestatoarea a solicitat anularea executarii silite si a tuturor formelor de executare începute în dosarul de executare nr. 63/2009, precum si suspendarea executarii silite pana la solutionarea, în mod definitiv si irevocabil, a prezentei contestatii.

In motivarea contestatiei, s-a aratat ca,  în  data de 29.12.2009, când a mers la BCR ........ pentru a ridica niste bani  ce fusesera virati in contul societatii de o alta persoana, li s-a comunicat ca nu mai pot ridica nici o suma de bani si nu mai pot face operatiuni pe cont, întrucât pe cont exista înfiintata o poprire de catre E.I.F.N. din cadrul SC A.L. IFN SA ......., deoarece sunt puse în executare silita trei bilete la ordin emise de catre SC L.R. SRL cu sediul in T., judetul G., doua dintre acestea fiind avalizate de catre SC O. SRL.

Ca poprirea de care se face vorbire a fost ridicata înca din 24.03. 2009 de însasi creditoare conform adresei de ridicare a popririi emisa de creditoare la toate bancile (adresa pe care o anexam in xerocopie).

Din adresa de ridicare a popririi, rezulta ca E.I.F.N. din cadrul SC A.L. IFN SA, în cadrul dosarului de executare nr.63/2009, " solicita ridicarea popririi executionale dispuse în dosarul nr.63/2009 ( pentru creanta de 15266 euro si cheltuieli de executare în cuantum de 1816,65 euro si 14,5 lei) si, ca urmare, deblocarea tuturor conturilor bancare ce fusesera poprite în baza titlurilor executorii mentionate mai sus, în lei si în valuta, asupra conturilor SC L.R. SRL, având cod fiscal RO 15023550 si ale SC O. SRL..."

Ca, în conditiile în care poprirea a fost ridicata, în prezent, orice executare silita în cadrul aceluiasi dosar nr.63/2009 si pe aceeasi adresa de înfiintare a popririi  a fost desfiintata.

Mai mult decât atât, societatea noastra nu mai poate fi executata silit în calitate de girant, atâta timp cât fata de societatea pentru care am garantat, respectiv SC L.R. SRL, s-a deschis procedura insolventei, actiune ce face obiectul dosarului nr.6999/95/2009 al Tribunalului Gorj , fiind deschisa procedura insolventei la data de 11.11.2009, iar dosarul are termen de judecata la data de 10.01.2010.

 Ca atare, societatea fiind in faliment toate actiunile si cererile facute de creditori împotriva debitoarei SC L.R SRL nu se mai pot judeca decât in cadrul dosarului de faliment, lichidatorul judiciar fiind cel care face distribuirea sumelor catre creditori în functie de creanta si rangul fiecaruia.

 In prezent, SC A.L. IFN SA trebuie sa se înscrie la masa credala si în functie de solutia data de judecatorul sindic , de admitere sau nu a creantei sale, se poate trece la executare silita împotriva noastra, daca sumele recuperate din averea SC L.R. SRL nu sunt îndestulatoare.

Mai mult, societatea noastra nu a avalizat decât doua bilete la ordin pentru suma de 10861 euro echivalentul la 45.616 lei, iar din aceasta suma debitorul SC L.R. SRL a achitat o parte, respectiv 5600 lei , iar garantia noastra a mai ramas pentru 40.162 lei, si nu pot fi executati silit pentru întreaga datorie a SC L.R. SRL.

In ceea ce priveste cererea de suspendare a executarii silite, s-a aratat ca se impune suspendarea acesteia, atâta timp cât nu datoreaza nici o suma de bani creditoarei, nu exista o procedura de executare silita legala întrucât a fost ridicata poprirea de peste 9 luni si sunt in litigiu cu pârâta cu privire la legalitatea executarii.

În dovedirea contestatiei,  a depus la dosar, în copie,  înscrisuri.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a invocat exceptia  tardivitatii  contestatiei la executare promovate de catre avalistul SC O. SRL împotriva executarii silite demarate de catre executorii IFN A.L. IFN motivat de faptul ca, potrivit dispozitiilor cuprinse în art. 401 alin. 1 Cod Proc. Civ., contestatia la executare se poate face în termen de 15 zile de la data când: contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a îndeplini un act de executare; cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori înstiintarea privind înfiintarea popririi. Daca poprirea este înfiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit; debitorul care contesta executarea însasi a primit somatia ori de la data când a luat

cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.

In speta, contestatoarea SC O. SRL ar fi trebuit sa exercite calea de atac a contestatiei la executare în termen de 15 zile de la data receptionarii notificarii privind instituirea masurii popririi executionale si a procesului-verbal de cheltuieli (conform dovezii de primire, anexate prezentei, purtând stampila cu data sosirii in data de 23.02.2009), tinând cont de faptul ca termenul prevazut de lege, în vederea exercitarii caii de atac este un termen imperativ si absolut, nerespectarea acestuia atragând sanctiunea decaderii, sanctiune prevazuta în art. 103 alin. 1 Cod Proc. Civ.  "Neexercitarea oricarei cai de atac si neîndeplinirea oricarui alt act de procedura in termenul legal atrage decaderea, afara de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeste ca a fost împiedicata printr-o împrejurare mai presus de vointa ei. "

Tinând cont de aceste aspecte, precum si de faptul ca debitoarea nu a înteles a-si exercita dreptul privind promovarea caii de atac în termenul legal imperativ prevazut de lege - 15 zile de la data la care a receptionat adresa de instituire a masurii privind poprirea - termen care în mod evident este cu mult depasit, a solicitat instantei sa dispuna respingerea caii de atac ca fiind tardiv introdusa.

In situatia în care contestatoarea sustine ca nu contesta executarea însasi, ci un anume act de executare, s-a solicitat sa se  puna în vedere acesteia sa indice actul de executare contestat în conditiile art. 401 lit.a C. Proc. Civ., sa arate erorile procedurale în întocmirea respectivului act executional si sa-si justifice interesul în contestarea sa.

Ultimul act de executare întocmit de Executorii IFN ai creditoarei, din 06.01.2010, a fost adresa de reducere a sumei indisponibilizate din conturile O. SRL deschise la BCR. Acest act este unul in avantajul contestatoarei, creditoarea-intimata confirmând tertului poprit ca suma indisponibilizata înca din 23.02.2009 a fost redusa. Contestatoarea nu prezinta interes in a contesta acest act executional, ci doar acela prin care masura popririi executionale a fost instituita initial si care, dupa cum am mentionat anterior, a fost expediata înca din luna februarie 2009.

Contestatoarea nu se poate repune in termenul de a formula o contestatie împotriva adresei de poprire, întemeiata pe art. 401 lit. b sau c C. Proc. Civ., prin formularea contestatiei în 15 zile de la întocmirea unui alt act executional.

Cu privire la cererea de suspendare a cauzei, a aratat ca întelege sa ridice exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare formulata de catre contestatoare in cadrul contestatiei la executare. Potrivit art. 403 alin 1 Cod Proc. Civ.: "Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dispune altfel. " Dupa cum rezulta si din textul de lege mai sus amintit, instanta poate dispune suspendarea executarii silite numai daca va constata îndeplinite anumite conditii: o prima conditie vizeaza necesitatea depunerii unei cautiuni, in cuantumul stabilit de catre instanta de judecata, iar cea de-a doua conditie vizeaza inexistenta altor dispozitii legale care sa faca inaplicabile prevederile art. 403 Cod Proc. Civ. - "în afara de cazul în care legea dispune altfel". In cazul de fata, constatam existenta unor dispozitii speciale, derogatorii de la dreptul comun.

In acest sens, tinând cont de faptul ca, în speta, titlurile executorii, în baza carora a fost demarata procedura de executare silita, sunt reprezentate de bilete la ordin (bilet la ordin scadent in data de 29.10.2008, in valoare de 5.166 EUR, emis in data de 15.09.2003, in baza contractului de leasing nr. 030820MB01 si bilet la ordin scadent in data de 03.09.2008, in valoare de 5.695 EUR, emis in data de 19.09.2003, in baza contractului de leasing nr. 030820MB01), rezulta ca devin aplicabile dispozitiile cuprinse in Legea nr. 58/1934 privind cambia si biletul la ordin.

Au fost invocate prevederile art. 62 din Legea nr. 58/1934, dispozitii aplicabile în materia executarii silite demarate în baza biletelor la ordin si anume instanta " va putea suspenda executarea numai în caz când oponentul nu recunoaste semnatura, înscriindu-se în fals sau nu recunoaste procura".

S-a considerat ca nu ne regasim în cazul în care ar fi putut fi acordata o asemenea suspendare, deoarece contestatoarea nu a contestat semnatura aplicata biletului la ordin prin înscrierea în fals - aceasta reprezentând o conditie de admisibilitate a cererii de suspendare a executarii silite.

Cu privire la motivele invocate de catre contestatoare, în vederea admiterii contestatiei la executare, intimata a facut urmatoarele precizari:

Titlurile executorii în baza carora s-a demarat executarea silita împotriva debitorului SC O. SRL sunt reprezentate de 2 bilete la ordin, bilete la ordin emise de catre societatea debitoare SC L.R. SRL în favoarea SC A.L. IFN SA .....  si avalizate de catre SC O. SRL.

Tinând cont de faptul ca societatea  emitenta a înteles sa nu mai aduca la îndeplinire o parte dintre obligatiile de plata asumate în baza contractului de leasing nr. 030820MB01 si garantate prin biletele la ordin, executorii IFN SC A.L. IFN SA ......., au procedat în sensul instituirii masurii popririi executionale atât cu privire la debitoarea SC L.R. SRL, cât si fata de avalistul acesteia SC O. SRL, în calitate de garant al platii biletelor la ordin, procedându-se în sensul expedierii adreselor de înfiintare a popririi catre toate sucursalele centrale ale bancilor din România, în data de 19.02.2009.

Având în vedere anumite negocieri aflate în curs (iar nu finalizate) între contestatoarea SC O. SRL si intimata SC A.L. IFN SA ........., aceasta din urma a solicitat propriilor executori ridicarea popririi instituite, sucursalele/ agentiile bancilor cu privire la care s-a procedat în acest sens fiind chiar cele comunicate de catre contestatoare. În acest sens, în data de 10.03.2009, respectiv 24.03.2009, executorii au procedat în sensul expedierii adreselor de ridicare a popririi catre Sucursalele ...... ale urmatoarelor banci: Banca Transilvania - în data de 10.03.2009 - , Banca Raiffeisen, BRD, Piraeus Bank - în data de 24.03,2009 - banci la care  SC O. SRL  avea conturi deschise la momentul expedierii adreselor de ridicare a popririi.

Însa prin aceasta masura, creditorul SC A.L. IFN SA ........ nu a solicitat încetarea executarii silite deoarece obligatiile de plata ale debitorilor nu fusesera stinse, ori macar reesalonate. De asemenea, creditorul SC A.L. IFN SA ...... nu a renuntat niciodata la executarea silita demarata în dosarul executional nr. 63/2009.

S-a subliniat ca, în cadrul dosarului executional nr. 63/2009, au fost expediate 40 de adrese de poprire catre 40 de terti popriti, fiind asadar vorba de 40 de raporturi juridice obligationale distincte.

 Cu privire la apararile formulate de catre contestatoarea SC O. SRL în sensul ca în mod nelegal executarea s-a îndreptat împotriva sa, în calitate de avalist, subscrisa având obligatia de a se înscrie la masa credala si numai, ulterior,  în functie de solutia pronuntata sa treaca la executarea silita împotriva sa, intimata a precizat  ca dispozitiile Legii nr. 58/1934 consacra raspunderea solidara a avalistului cu emitentul biletului la ordin.

Avalistul nu are posibilitatea de a invoca beneficiul de discutiunea sau pe acela de diviziune, având în vedere caracterul autonom si, în acelasi timp, solidar al acestei garantii a avalului.

Executarea silita a fost demarata în acelasi timp atât cu privire la SC L.R. SRL, cât si cu privire la SC O. SRL, motiv pentru care deschiderea procedurii insolventei cu privire la unul dintre debitorii solidari  nu are nici o înrâurire asupra executarii silite a celuilalt. Executarea demarata în dosarul executional 63/2009 a fost suspendata de drept  în baza art. 36 din Legea nr.85/2006, doar în ceea ce priveste actele de executare îndreptate  împotriva SC L.R. SRL, iar nu împotriva contestatoarei SC O. SRL în legatura cu care instantele nu au dispus deschiderea procedurii insolventei.

In sedinta publica din 27.01.2010, instanta a stabilit o cautiune de 10% din debitul contestat pentru capatul de cerere privind  suspendarea executarii silite si, totodata, emiterea unei adrese catre executorii institutiei financiar nebancare SC A.L. IFN SA ...... pentru a înainta, în copie certificata, dosarul de executare nr. 63/2009, în vederea observarii.

Actele întocmite în dosarul de executare nr. 63/2009, în copie conform cu originalul, s-au depus la dosarul cauzei la data de 08.02.2010.

În sedinta publica din 10.02.2010, avocat V.M. a depus la dosar dovada achitarii cautiunii în cuantum de 5589,90 lei, solicitând acordarea unui nou termen de judecata pentru observarea dosarului de executare si prorogarea discutiilor cu privire la cererea de suspendare a executarii silite pentru termenul urmator.

La data de 23.02.2010, contestatoarea a depus la dosarul cauzei note de sedinta - raspuns la întâmpinare prin care a invocat exceptia perimarii de drept a executarii silite si, pe cale de consecinta, a solicitat anularea întregii executari începuta în dosarul de executare nr. 63/2009, cu motivarea ca au trecut mai mult de 6 luni de la data îndeplinirii ultimului act de executare.

Astfel, s-a aratat ca, din cuprinsul dosarului de executare nr.63/2009, rezulta ca ultimul act de executare dateaza din data de 19.02.2009, respectiv adresele de înfiintarea popririi, iar, ulterior, în data de 24.03.2009, s-au emis doar adresele de ridicare poprire emise de catre executor la toate bancile la care se înfiinteaza poprirea.

 Ori,  de la data de 19.02.2009, data ultimului act de executare  (chiar si de la 24.03.2009, când s-a ridicat poprirea, daca se apreciaza ca si aceste adrese sunt acte de executare) si pâna la data introducerii contestatiei la executare a trecut peste 6 luni.

Cu privire la adresele de ridicare a popririi din data de 24.03.2009 emise de catre executor catre toate bancile unde aveau conturile blocate, contestatoarea a aratat ca, pentru a induce instanta în eroare si a nu apare lipsa file din dosarul de executare, la filele 79 si 80 au depus aceiasi adresa emisa catre Banca Transilvania, ceea ce poate duce la concluzia ca la dosar, la una dintre cele doua file a fost alta adresa, respectiv cea emisa catre BCR, dar a fost înlocuita, ulterior, cu una catre Banca Transilvania (aratându-se în continuare ca logica ar fi aceea ca de ce s-ar fi emis de doua ori aceiasi adresa de ridicare poprire catre Banca Transilvania).

În concluzie, s-a învederat ca, atâta timp cât poprirea a fost ridicata, executorul nu mai putea trece la executarea silita în cadrul aceluiasi dosar, ci trebuia, în cazul în care SC L.R. SRL nu îsi achita nici în aceasta data debitul, sa înceapa o noua executare silita si pe alte instrumente de plata din moment ce s-au emis alte bilete la ordin.

Referitor la exceptia tardivitatii, s-a aratat ca nu le-a fost comunicata niciodata somatia de executare silita si ca se poate observa ca dovada depusa la dosar nu poarta stampila societatii sau semnatura vreunei persoane cu calitate de reprezentant în firma precizând ca nu cunosc cine este B.P. si ca nu a fost niciodata angajata a firmei lor.

Intimata la data de 09.03.2010, a depus la dosarul acuzei explicatii, aparari si lamuriri de detaliu, solicitând respingerea  sau sa nu se dea eficienta acestor ultime sustineri ale contestatoarei.

Cu privire la exceptia perimarii executarii silite, s-a aratat ca nu se întelege care ar mai fi putut fi acel nou act de executare silita pe care l-ar mai fi putut realiza (pâna la data împlinirii termenului), însa în mod culpabil nu l-ar mai fi îndeplinit. S-a subliniat ca un astfel de potential alt act procedural nici nu mai exista în cazul lor/cazul popririi, realizate în raport de  tertul poprit BCR deoarece executarea silita sub forma popririi acestui tert era deja finalizata, prin însasi legala instituire  a masurii executionale pe data receptionarii adresei de poprire, iar, dupa acest moment, creditorul sau executorul nu mai aveau de realizat conform legii nici un nou act executional pentru legala înfiintare si realizare efectiva a popririi acestui tert.

S-a mai aratat ca sistarea popririi s-a dispus de catre creditor fata de anumiti terti popriti, dar nu fata de toate bancile, deci nu fata de BCR.

Totodata, s-a mai precizat ca toate consideratiile sterile pe marginea înlocuirii filelor sunt ridicule, deoarece toate actele sunt înregistrate electronic si printate ca atare atunci când instanta le solicita.

În sedinta publica din 21.04.2010, s-a depus la dosarul cauzei de catre avocat V.M. o precizare a contestatie prin care s-a învederat ca se contesta de catre SC O. SRL toate formele de executare, respectiv somatia de executare si adresa de înfiintare a popririi emisa catre BCR, precum si toate actele întocmite dupa aceasta în dosarul de executare 63/2009 cu privire la contestatoarea SC O. SRL . S-a mai solicitat sa se constate ca executarea silita începuta împotriva intimatei a fost ridicata de catre creditoarea SC A.L. IFN SA ........prin adresele de ridicare a popririi emise catre toate bancile în care fusese dispusa poprirea si a mai solicitat sa se constate ca dosarul de executare este perimat, întrucât de la data de 24.03.2009 când s-au ridicat popririle nu s-au mai întocmit  alte acte de executare.

Analizând actele si lucrarile existente la dosarul cauzei, instanta urmeaza a respinge cererea privind suspendarea executarii silite si a admite exceptia privind tardivitatea introducerii contestatiei cu urmatoarea motivare:

Cu privire la cererea privind suspendarea executarii silite, instanta retine urmatoarele: intimata s-a aparat invocând disp. art.62 din Legea nr.58/1934 subliniind ca în cazul de fata se constata existenta unor dispozitii speciale, derogatorii de la dreptul comun- art.403 C.pr.civ. Dispozitiile speciale sunt datorate faptului ca, în speta de fata, titlurile executorii sunt reprezentate de bilete la ordin, si anume bilet la ordin scadent în data de 29.10.2008 în valoare de 5166 Eur emis în data de 15.09.2003 si bilet la ordin scadent în data de 03.09.2008 în valoare de 5696 Eur  emis în data de 19.09.2003. Ca urmare, în cauza sunt aplicabile disp. cuprinse în Legea nr.58/1934 privind cambia si biletul la ordin.

Astfel, în temeiul art.62 din Legea nr.58/1934, articol aplicabil si în cazul biletului la ordin în baza art.106, instanta va putea suspenda executarea numai în caz când oponentul nu recunoaste semnatura, înscriindu-se în fals sau nu recunoaste procura.

În situatia de fata nu ne gasim în ipoteza reglementata de art.62, deoarece contestatoarea nu a contestat semnatura aplicata biletului la ordin prin înscrierea în fals.

Pentru aceste considerente, instanta urmeaza a respinge cererea de suspendare a executarii silite.

 Cu privire la exceptia  de tardivitate a introducerii contestatiei la executare invocata de catre intimata SC A.L. IFN SA, instanta urmeaza a o admite cu urmatoarea motivare:

Articolul 401 alin.1 C.pr.civ. stabileste ca termen de introducere a contestatiei la executare  15 zile de la data când, în speta de fata aplicându-se litera b, si anume cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori înstiintarea privind înfiintarea popririi.

Contestatoarea a introdus tardiv contestatia, deoarece notificarea privind poprirea executionala a primit-o la data de 23.02.2009, potrivit dovezii aflata în dosarul de executare. Nu poate fi retinuta apararea contestatoarei în sensul ca B.P., cea care apare în dovada de primire, nu a fost salariata a societatii, deoarece factorul postal a precizat în aceasta dovada ca este functionarul însarcinat cu primirea corespondentei, iar la rubrica "Calitatea în care a primit actul" a consemnat "Delegat cunoscut".

Prin urmare, este corecta logica intimatei ca prezenta acestei persoane la adresa sediului social al contestatoarei era de notorietate si ca factorul postal a înmânat actele de procedura cu convingerea si asumarea faptului ca în aceasta maniera actele vor parveni societatii.

În plus, intimata s-a aparat si cu adresa nr.15/09.03.2009 semnata de catre administratorul contestatoarei, S.G., de unde rezulta ca la acea data contestatoarea avea cunostinta de poprirea executionala instituita în dosarul nr.63/2009.

Prin urmare, termenul de 15 zile nu a fost respectat deoarece contestatia la executare s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 06.01.2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge cererea privind suspendarea executarii silite formulata de contestatoarea SC O. SRL, cu sediul în ......, în contradictoriu cu intimata SC A.L. IFN SA ......., cu sediul ales  la ........... si cu tertii popriti BCR ....., cu sediul în ......... si BCR SA ......, cu sediul în .......

Admite exceptia privind tardivitatea introducerii contestatiei invocata de catre intimata SC A.L. IFN SA ....... si, pe cale de consecinta, respinge contestatia la executare ca fiind tardiv introdusa.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 06 Octombrie 2010, la Judecatoria Târgu Jiu.

Presedinte,

CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE Grefier,

DANIELA DUMITRESCU

Red. SC

Thred.E.D. 11 Noiembrie 2010

Ex.6