Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2191 din 14.07.2011


Dosar nr. 3992/270/2011

Înreg. la 21.06.2011  contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Sentinta civila Nr. 2191/2011

Sedinta publica de la 14 Iulie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE ….

Grefier …..

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea ….. si pe intimatul ……., având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica lipsesc partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care,

Potrivit dispozitiilor art. 1591 alin. 4 Cod procedura civila, având în vedere obiectul cauzei si prevederile art. 373 alin. 2 si 3 Cod procedura civila, instanta se declara competenta material si teritorial sa judece prezenta cauza.

Instanta în temeiul art. 167 Cod procedura civila, încuviinteaza proba cu înscrisurile depuse la dosar considerând-o utila, concludenta si pertinenta solutionarii cauzei.

Instanta considera cauza în stare de judecata si ramâne în pronuntare.

INSTANTA

Deliberând

Prin contestatia adresata acestei instante la data de  21.06.2011 sub nr. 3992/270/2011 contestatoarea ……a chemat în judecata pe intimatul ……, domiciliat în … solicitând anularea formelor de executare a orelor de munca în folosul comunitatii.

În motivare se arata ca intimatul a achitat amenda contraventionala.

Conform art. 36 din OG 2/2001 contestatia este scutita de  plata taxei judiciare de timbru.

A fost atasat dosarul nr. 6009/270/2011 al Judecatoriei Onesti.

Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin sentinta civila nr. 3512/07.125.2010 pronuntata în dosar nr. 6009/270/2011 al Judecatoriei Onesti, s-a dispus înlocuirea amenzii în cuantum de 120 lei, aplicata contestatorului ….. cu sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii pe o durata de 28 ore.

Pentru executarea acestei sanctiuni a fost emis mandatul nr. 6/24.01.2011 al Judecatoriei Onesti.

Intimatul a facut dovada ca a achitat amenda în suma de 120 lei prin chitanta nr. 023360024 din data de 02.12.2010.

Drept urmare, conform art. 9 din OG 2/2001, contestatia la executare va fi admisa, iar mandatul de executare a sanctiunii prestarii unei activitati în folosul comunitatii va fi anulat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite contestatia la executare formulata de …… în contradictoriu cu intimatul …., domiciliat în …….

Anuleaza mandatul de executare a sanctiunii prestarii unei activitati în folosul comunitatii nr. 6 din 24.01.2011 emis de Judecatoria Onesti.

Constata achitata amenda în suma de 120 lei aplicata prin procesul verbal de contraventie seria AP nr. 1367501/30.11.2010 încheiat de ….. cu chitanta nr. 023360024 din 02.12.2010.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 14 Iulie 2011

.