Fara titlu

Sentinţă civilă 719 din 07.02.2008


DOSAR NR...........

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI - SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă nr...........

Şedinţa publică de la .................

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: .........................

GREFIER: ................................

Pe rol judecarea cauzei civile, având ca obiect contestaţie la executare, privind

pe contestatoarea ................ şi pe intimata .......................

La apelul nominal făcut în şedinţă publică la prima strigare a cauzei, pe lista de

amânări fără discuţii, a răspuns intimata, prin reprezentant ..............., care depune

delegaţie de reprezentare la dosarul cauzei (fila 50), lipsă fiind ontestatoarea.

Procedura este legal  îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa procedează la legitimarea reprezentantului intimatei, ............., care

prezintă în acest sens carte de identitate seria .... nr........ eliberată de I.N.E.P.

La întrebarea instanţei cu privire la motivul de amânare a judecăţii,

reprezentantul intimatei arată că nu invocă nici un motiv de amânare, însă nu mai

poate rămâne în sala de judecată până la strigarea la ordine a cauzei. Arată că solicită

judecarea cauzei în lipsă şi depune la dosar note de şedinţă şi un set de înscrisuri, în

două exemplare.

Având în vedere că reprezentantul intimatei a solicitat strigarea cauzei pe lista

de amânări fără discuţii, neexistând însă nici un motiv de amânare a judecăţii,

instanţa lasă cauza la ordine.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică la a doua strigare a cauzei, la ordine,

a răspuns contestatoarea, prin reprezentant .............., administratorul societăţii, care

depune delgaţie de reprezentare la dosarul cauzei (fila 54), lipsă fiind intimata.

Procedura este legal  îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa procedează la legitimarea reprezentantului contestatoarei, .................,

care prezintă în acest sens carte de identitate seria .... nr........ eliberată de Secţia

....Poliţie.

Instanţa înmânează contestatoarei, prin reprezentant legal, un exemplar al

notelor de şedinţă şi al înscrisurilor depuse la dosar de către intimată.

Nefiind cereri prealabile de formulat, instanţa acordă cuvântul sub aspectul

propunerii de probe.

Contestatoarea, prin reprezentant, solicită în dovedirea contestaţiei la

executare încuviinţarea probei cu înscrisuri. Depune la dosar un set de înscrisuri, în

copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Deliberând, în condiţiile art.167 C.pr.civ., instanţa încuviinţează pentru

contestatoare proba cu înscrisuri, apreciind această probă ca fiind legală, verosimilă,

pertinentă şi concludentă cauzei. Totodată, ia act că intimata nu a solicitat probe prin

notele de şedinţă depuse la dosar, calificate de instanţă ca fiind întâmpinare.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată

cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond, în cadrul dezbaterilor:

Având cuvântul pe fondul cauzei, contestatoarea, prin reprezentant, solicită

admiterea contestaţiei la executare, anularea procesului-verbal din data de .....

întocmit de B.E.J. ...................... şi continuarea executării silite împotriva  intimatei

................... Arată că cele două contracte în baza cărora executorul a oprit executarea

silită nu au dată certă şi sunt dolosive, fiind menite să împiedice executarea silită.

Arată că nu solicită cheltuieli de  judecată.

 

INSTANŢA,

Deliberând, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul de mai sus la

data de ..........., contestatoarea ................. a formulat în contradictoriu cu intimata

........................ contestaţie la executare împotriva executării pornite la cererea

contestatoarei de Biroul Executorului Judecătoresc "...................., solicitând ca prin

hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea procesului-verbal din data de

......... încheiat de Biroul Executorului Judecătoresc ................... în dosarul de

executare nr.............., făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.399 şi urm. C.pr.civ., şi

continuarea  executării silite împotriva intimatei ......................., precum şi să se

constate inopozabilitatea faţă de contestatoare a contractului  de asociere în

participaţiune încheiat  la data de ............ între intimata ....................... şi .................. ,

cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei la executare, contestatoarea a arătat că  în baza

titlului executoriu reprezentat de sentinţa comercială nr............ pronunţată de

Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a Comercială în dosarul nr.......... şi a procesului-

verbal întocmit de B.E.J. ...................... în dosarul nr.........., s-a început la cererea

contestatoarei-creditoare ......................... executarea silită împotriva intimatei-

debitoare .................... pentru recuperarea sumelor de  ............... Euro plus TVA şi

..........  lei,  reprezentând debit plus cheltuieli de executare, asupra imobilului situat în

................., sector ......., proprietatea debitoarei ............... până la concurenţa sumelor

menţionate, plus cheltuieli de executare.

A mai arătat contestatoarea că în data de ........., la termenul de licitaţie

comunicat prin publicaţia de vânzare nr............., reprezentantul societăţii

contestatoare s-a prezentat la sediul B.E.J. ........................., unde s-au efectuat trei

strigări la intervale de cinci minute, după care s-a constatat că debitoarea nu s-a

prezentat şi nici vreo altă persoană care să  o reprezinte, situaţie în care

contestatoarea a depus cererea nr............, prin care  a solicitat continuarea executării

şi participarea la licitaţie în contul creanţei. A învederat contestatoarea că, verificând

actele şi lucrările dosarului  de executare, executorul judecătoresc a constatat că a fost

depusă la dosar de către numita ............... cererea înregistrată la biroul executorului

judecătoresc sub nr.........., prin care aceasta depunea la dosar, în copie, un contract

de vânzare-cumpărare încheiat la data de ............. plus anexa 1 şi un contract de

asociere în participaţiune încheiat la data de ............ între intimata ................. şi

......................., împrejurare în care executorul  judecătoresc a constatat că executarea

silită nu mai poate continua  deoarece nu se poate stabili exact dacă bunul care urma

a fi vândut la licitaţie aparţine debitoarei, deşi creditoarea a solicitat continuarea

executării faţă de aspectul că, aşa  cum rezultă din adresa nr.............. emisă de Secţia

16 Poliţie, cel care a ridicat construcţia este numitul ........., administratorul

.......................

Contestatoarea a mai arătat că imobilul ............., în care funcţionează

................,  a fost dobândit de către creditoarea ....................... prin  actul de

adjudecare nr............... încheiat de B.E.J. ................ în urma licitaţiei publice la care a

participat şi instimata ..............., iar după adjudecare intimata şi-a manifestat dorinţa

de a rămâne în imobilul în discuţie, pe care îl ocupase anterior datei de ............ fără

forme legale, oferind o chirie de ..... Euro plus TVA pe lună.  A precizat contestatoarea

că la data de ............, .................., de la care ea adjudecase clădirea, încheiase cu

intimata contractul de închiriere nr......., având ca obiect procurarea folosinţei

spaţiului din căsuţa-zidărie, chioşc alimentaţie publică, pe un termen de 10 ani. A

învederat contestatoarea că, începând executarea asupra acestei clădiri, ............. a

vândut intimatei ............, prin contractul de vânzare-cumpărare nr............., clădirea

în discuţie, tocmai pentru a  o sustrage de la executarea silită, la fel ca şi acum, în

cadrul acelei executări, B.E.J. ................ oprind executarea  silită. Contestatoarea a

mai arătat că în cadrul contestaţiei la executare pe care a formulat-o atunci,

Judecătoria sectorului 4 Bucureşti, prin sentinţa civilă nr............ pronunţată în

dosarul nr.............., a dispus continuarea executării, anularea procesului-verbal şi a

constatat opozabilitatea contractului menţionat de la data de ..........., data

autentificării la notar, dată la care contestatoarea avea deja notată somaţia  în cartea

funciară.

În ceea ce priveşte executarea silită actuală, contestatoarea a arătta că

executorul judecătoresc trebuia să continue executarea pentru următoarele motive:

persoana care a depus cele două contracte la dosar, numita ............., nu avea delegaţie

din partea nici unei din cele două societăţi, ................... sau ...................; intimata nu

avea această clădire înregistrată la administraţia financiară, nu avea deschis rol fiscal

şi nu plătea impozite, tocmai pentru a se putea sustrage de la executare, din adresa

................... emisă de Secţia 16 Poliţie, rezultând că cel care a ridicat construcţia este

numitul ............, administratorul ...................; contractul de asociere în participaţiune

nu are număr de înregistrare de la nici una din cele două societăţi, nu este înregistrat

la administraţia financiară sau la vreo altă instituţie de stat, nu are dată certă în

condiţiile art.1181 C.civ., astfel că nu îi este opozabil creditoarei; punctele 2 şi 3 din

contractul de asociere în participaţiune sunt mincinoase, deoarece intimata avea la

acea dată spaţiu propriu, căsuţă zidărie, închiriat de la ................... prin contractul

nr................., aşa cum rezultă şi din cuprinsul sentinţei comerciale nr.............

pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a Comercială, astfel că .....................

nu putea veni cu spaţiu în acelaşi loc unde intimata avea deja spaţiul respectiv prin

contract; pe parcursul procesului ce a făcut obiectul dosarului nr........... al

Tribunalului Bucureşti (evacuare) şi al dosarului nr.......... al Judecătoriei sectorului 4

Bucureşti, intimata a depus doar contractul de închiriere nr................., însoţit de

schiţa bunului imobil şi de schiţa cadastrală de amplasare în zonă, ceea ce

corespunde cu ceea ce se găseşte şi azi pe acest teren, punându-se întrebarea de ce nu

a depus şi contractul  de asociere în participaţiune cu ............

Cu privire la cel de-al doilea contract de vânzare-cumpărare încheiat la ..........

între ................ şi ............., contestatoarea a precizat că nici acest contract nu este

înregistrat nici la vânzătoare şi nici la vreo autoritate, nu are dată certă şi nu îi este

opozabil, nu este însoţit de chitanţă şi factură, aşa cum ar fi  fot normal, şi nu

reprezintă decât un act dolosiv menit să inducă în eroare instanţa şi să salveze de la

executare silită debitoarea.

A solicitat, aşadar, contestatoarea să se anuleze procesului-verbal din data de

05.12.2007 încheiat de Biroul Executorului Judecătoresc ..................... deoarece

contractul de asociere în participaţiune încheiat  la data de .......... între intimata

.............. şi ................. nu îi este opozabil.

În drept, contestatoarea a invocat dispoziţiile art.399 şi urm. C.pr.civ.

În dovedirea contestaţiei la executare, contestatoarea a solicitat încuviinţarea

probelor cu înscrisuri şi cu interogatoriu.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei noi taxă judiciară de timbru şi

cu suma de 5 lei noi timbru judiciar.

În urma adresei efectuate de instanţă, s-au depus la dosar copiile actelor din

dosarul de executare nr.287/2007 al Biroului Executorului Judecătoresc ................

(filele 11-45).

La termenul de judecată de la ........, intimata ........... a depus la dosar note de

şedinţă, calificate de instanţă ca fiind întâmpinare, prin care a solicitat respingerea

contestaţiei la executare. A arătat intimata că bunul a cărui executare silită se cere nu

este proprietatea intimatei, ci a ......, astfel cum rezultă din contractul de asociere în

participaţiune nr........, societate care a vândut şi ea acest bun.

Intimata a depus la dosar, în copie, contractul de asociere în participaţiune

încheiat  la data de ........ între intimata ............... şi ................., atestat sub nr.............

de Cabinetul Individual de Avocatură ............., şi contractul de vânzare-cumpărare

din ..........., încheiat între ................ şi ....................

În şedinţa publică de la .........., instanţa a încuviinţat pentru contestatoare

proba cu înscrisuri, apreciind această probă ca fiind legală, verosimilă, pertinentă şi

concludentă cauzei. Totodată, a luat act că intimata nu a solicitat probe prin

întâmpinare.

Contestatoarea a depus la dosar, în copie certificată pentru conformitate cu

originalul, sentinţa civilă nr........... pronunţată de Judecătoria sectorului 4 Bucureşti

în dosarul nr........., sentinţa civilă nr............. pronunţată de Judecătoria sectorului 4

Bucureşti în dosarul nr.........., încheierea nr......... din .......... dată de Oficiul de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 4 în dosarul nr............. şi dovada

comunicării acesteia către PMB, extrasul de carte funciară pentru informare privind

cartea funciară nr.............., eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Bucureşti Sector 4, adresa nr............... emisă de Secţia 16 Poliţie.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine

următoarele:

Prin sentinţa comercială nr........... pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia

a VI-a Comercială în dosarul nr............ (filele 14-16), s-a admis în parte cererea

principală formulată de reclamanta ................... în contradictoriu cu pârâta

................. şi s-a dispus evacuarea pârâtei din imobilul situat în .................., denumit

.................., sector ...., precum şi obligarea acesteia la plata către reclamantă a

sumei de ........... plus TVA, la cursul BNR din ziua plăţii, reţinându-se că reclamanta

este proprietara imobilului situat în ............. - ............. ............, sector ......, denumit

..............., dobândit în baza actului de adjudecare nr................ de la debitoarea

................, în urma licitaţiei publice desfăşurată la data de ........, imobil pe care pârâta

îl ocupă fără titlu. Totodată, s-a respins ca neîntemeiată cererea reconvenţională

formulată de pârâta .................., prin care aceasta solicitase anularea procesului-

verbal pe care l-a încheiat cu reclamanta la data de ......... şi obligarea reclamantei să

respecte contractul de închiriere nr................ pe care pârâta l-a încheiat cu

...................., fosta proprietară a imobilului din ..................., denumit ..............., prin

care ................... i-a procurat folosinţa acestui spaţiu pe un termen de 10 ani,

începând cu data încheierii contractului, instanţa reţinând că acest contract de

închiriere nu este opozabil reclamantei ............ ...............

În baza sentinţei comerciale nr.............. a Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a

Comercială, executorie de la data pronunţării conform art.7208 C.pr.civ.,

............................ a solicitat Biroului Executorului Judecătoresc ............. . începerea

executării silite asupra imobilului din ................, în care funcţionează ..............,

proprietatea societăţii ................, până la concurenţa sumei de ........... plus TVA, plus

cheltuieli de executare (fila 13). Este vorba de lucrările provizorii ce împrejmuiesc

clădirea, căsuţă zidărie cu terasă şi chioşc, proprietatea creditoarei .................. lucrări

ce au fost identificate şi evaluate prin raportul de expertiză tehnică imobiliară

întocmit de expertul tehnic judiciar ............ în cursul executării silite (filele 36-42).

Prin încheierea nr................... dată la ............ de Oficiul de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti - Biroul de Carte Funciară Sector 4,

s-a dispus, în baza cererii depusă la data de ............. de Biroul Executorului

Judecătoresc ......................,  înscrierea somaţiei nr...................., din dosarul de

executare nr..........., asupra imobilului din .............., sector 4, proprietatea .........., în

favoarea creditorului ........... (fila 19)

Conform publicaţiei de vânzare nr............... întocmită de Biroul Executorului

Judecătoresc ................,  a fost anunţată scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a

imobilului situat în ........., sector 4 pentru data de ........., orele ....... (fila 26).

Prin procesul-verbal încheiat de Biroul Executorului Judecătoresc .............. la

data de ........, orele ...., în dosarul de executare nr.............., constatându-se că a fost

depusă la dosar de către numita ............... cererea înregistrată la biroul executorului

judecătoresc sub nr..............., prin care aceasta comunica depunerea la dosar, în

copie, a unui contract de vânzare-cumpărare întocmit la ...... plus anexa 1 şi a

contractului de asociere în participaţiune încheiat la .........., s-a dispus încetarea

executării silite deoarece nu se poate stabili exact dacă bunul care urma a fi vândut la

licitaţie aparţine debitoarei (fila 28).

Contractele la care s-a referit executorul judecătoresc în menţionatul proces-

verbal sunt contractul de asociere în participaţiune încheiat  la data de .......... între

intimata ............................ şi ....................., atestat sub nr................ de Cabinetul

Individual de Avocatură ..................., şi contractul de vânzare-cumpărare din ............,

încheiat între ................... şi .....................

În ceea ce priveşte contractul de asociere în participaţiune încheiat  la data de

......... între intimata .................... şi .................. (fila 33), s-a stabilit la art.1 al acestuia,

intitulat obiectul şi durata contractului, că fiecare din asociaţi are un aport de capital

fix şi sau circulant, mână de lucru, know-how, pentru derularea unei activităţi de

terasă, bar, restaurant, în ........................... S-a stabilit că ................. va pune la

dispoziţie personal aferent activităţii ce face obiectul contractului, împreună cu

autorizaţiile însoţitoare, precum şi amplasamanetul vadului comercial din ................,

în timp ce ...................... va participa cu capital fix, respectiv va construi un spaţiu

închis tip salon pentru desfăşurarea activităţii de restaurant pe timp de iarnă, terase

de vară, una deschisă şi una acoperită, toalete, magazii, chioşcuri şi spaţii de

depozitare aferente, urmând să rămână proprietară pe capitalul fix aminitit chiar şi

după încetarea activităţii sau a contractului.

Contractul menţionat, încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată, a

fost atestat sub nr................... de Cabinetul Individual de Avocatură .................., ceea

ce înseamnă că are dată certă în condiţiile art.3 lit. c din Legea nr.51/1995, fiind deci

opozabil terţilor şi făcând credinţă până la proba contrară. Însă, instanţa constată că

pe lângă faptul că nu există nici o dovadă că proiectul stabilit prin acest contract de

intimata .................. şi ..................... s-a şi realizat, contractul menţionat nu conţine

nici un element care să conducă la concluzia că asocierea în participaţiune s-ar fi

referit la actuala .......... din ................., sector ......, asupra căreia s-a declanşat de către

contestatoarea ................... prezenta executare silită.

 În acelaşi sens este şi faptul că la acea dată, intimata ..................... deţinea deja

un spaţiu în .................., respectiv căsuţa-chioşc ......................, pe care o închiriase de

la ........................ prin contractul de închiriere nr.................... Totodată, potrivit

adresei nr.................. emisă de Secţia 16 Poliţie (fila 62), cel care a extins construcţia

în jurul clădirii numite ................., se numeşte .................., administrator al

.................. Or, dacă contractul de asociere în participaţiune s-ar fi referit la .............,

obligaţia de a ridica construcţia era în sarcina ..........., şi nu a intimatei .................

La aceeaşi concluzie, că .............. nu este rezultatul asocierii în participaţiune

între ............... şi ................, conduce şi împrejurarea că intimata ................. nu s-a

folosit de menţionatul contract în procesul, obiect al dosarul nr............. al

Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a Comercială, finalizat cu evacuarea sa din 

imobilul situat în ........................., denumit .............., sector 4, deşi ar fi avut interes să

o facă, ci s-a prevalat doar de contractul de vânzare-cumpărare nr....................., deci

de un contract ulterior ca dată contractului de asociere în participaţiune, pe care îl

încheiase pentru acest spaţiu cu ...................

Totodată, susţinerea intimatei că nu a fost niciodată proprietara imobilului a

cărui executare silită se cere şi că acesta ar aparţine societăţii ................... este

contrazisă de menţiunile cărţii funciare. Astfel, cererea Biroului Executorului

Judecătoresc ...................depusă la data de ....... a fost admisă de Oficiul de Cadastru

şi Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti - Biroul de Carte Funciară Sector

......., care a dispus înscrierea somaţiei nr................., din dosarul de executare

nr............, asupra imobilului din ......................... , sector ...., proprietatea ...............

Prin urmare, la data de ..........., în cartea funciară figura ca proprietar al imobilului în

discuţie intimata ..................,  conform art.30 alin.1 din Legea cadastrului şi a

publicităţii imobiliare, nr.........., "Dacă în cartea funciară s-a înscris un drept real, în

condiţiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în

folosul ei, dacă a fost dobândit sau constituit cu bună-credinţă, cât timp nu se

dovedeşte contrariul."

În plus, instanţa mai reţine şi împrejurarea că deşi la data de ...........,

reprezentantul intimatei, numitul ................., a fost prezent la identificarea şi

evaluarea construcţiei de către expertul numit în cursul executării silite, nu a adus la

cunoştinţa reprezentantului contestatoarei, prezent şi el la efectuarea acestor lucrări,

despre existenţa contractului de asociere în participaţiune şi, deci, despre faptul că

intimata nu ar fi proprietara construcţiei.

Cât priveşte contractul de vânzare-cumpărare din ............, încheiat între

................. şi ................ (fila 32), prin care se arată că ................. vinde numitului

................. materiale de construcţii provenite din demolarea construcţiei ilegale

situate în ....................., cunoscută sub denumirea ..........., menţionându-se că

vânzătorul a dobândit mijlocul fix (construcţia) în baza art.3 alin.3 din contractul de

asociere în participaţiune atestat sub nr..........., instanţa consideră că, atâta timp cât

acest contract a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată şi nu a

dobândit dată certă în condiţiile art.1182 Cod civil, data sa nefiind nici atestată de

vreun avocat, atât menţiunile sale, cât şi data sa nu sunt opozabile terţilor.

Faţă de toate cele expuse anterior, constatând că nu există dovezi în sensul că

imobilul suspus urmăririi silite ar fi rezultatul contractului  de asociere în

participaţiune încheiat  la data de ......... între intimata ........... şi ...................., deci că

nu ar fi proprietatea intimatei, în baza art.404 C.pr.civ., instanţa va admite

contestaţia la executare şi va anula procesul-verbal din data de .......... întocmit de

Biroul Executorului Judecătoresc ................. în dosarul de executare nr................,

urmând ca executorul judecătoresc să continue executarea silită.

În baza art.274 C.pr.civ., făcând aplicarea principiului disponibilităţii care

guvernează procesul civil, instanţa va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli de

judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂREŞTE:

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea ........... ........, cu

sediul în ................ în contradictoriu cu intimata .......... cu sediul în ..................

Anulează procesul-verbal din data de ............ întocmit de Biroul Executorului

Judecătoresc .................. în dosarul de executare nr.....................

Ia act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ................

PREŞEDINTE,   GREFIER,

1