Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1309 din 22.02.2010


Operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 1309

Sedinta publica de la 22 Februarie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE : RAMONA BIANCA TUFAN

Grefier : ELENA CIORTAN

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare formulata de contestatorul ................ împotriva formelor de executare întocmite de B.E.J." ................" în contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului Judecatoresc " ................" si  intimatul-creditor .................

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns contestatorul si avocat A C pentru intimatul-creditor ................, lipsa fiind intimatul BEJ" ................".

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza ca la dosarul cauzei a fost depusa prin serviciul registratura întâmpinare din partea intimatului creditor ........., dupa care, instanta constata cauza în stare de judecata ,nemaifiind alte cereri de formulat si a acordat cuvântul pe fond. 

Contestatorul ................ a solicitat admiterea contestatiei la executare si anularea formelor de executare , precizând ca nu contesta cuantumul sumei de executat ci modalitatea de executare a titlului executoriu, aratând ca solicita ca executarea silita sa fie efectuata prin poprire asupra veniturilor din pensie.

Avocat AC a solicitat respingerea contestatiei aratând ca modalitatea de executare apartine creditorului, ca în mod corect s-a procedat la executare întrucât debitorul nu si-a executat de buna voie obligatia, cu acordarea cheltuielilor de judecata.

J U D E C A T A

Prin contestatia la executare înregistrata  pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 1587/318/2010 contestatorul ................ în contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului Judecatoresc " ................" si intimatul-creditor ................, sa se dispuna anularea formelor de executare silite declansate în dosarul executional nr. ..... al BEJ " ................"si executarea sumelor mentionate în titlul executoriu prin poprire asupra veniturilor din pensie de la Casa de Pensii .....

În motivare contestatorul a aratat ca a fost somat de catre BEJ ................ în baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. ....... pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu , sa achite suma de 3356 lei, din care 2700 lei, reprezentând despagubiri civile ,270 lei onorariu executor judecatoresc si 386 lei cheltuieli de executare.

A mai aratat contestatorul ca s-a prezentat la executorul judecatoresc pentru a solicita efectuarea executarii prin poprire direct la Casa de Pensii ........, fiind pensionar, însa a fost refuzat ,urmând a fi declansata executarea imobiliara asupra imobilului casa de locuit proprietatea debitorului.

A mai precizat contestatorul ca , din moment ce exista posibilitatea executarii prin poprire este nelegal ca executarea sa aiba ca obiect imobilul casa de locuit.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 399-402 Cod proc. Civ.

Cererea fost timbrata de contestator cu suma de 143 lei taxa timbru .

În dovedirea cererii contestatorul a depus urmatoarele documente în copie : proces verbal nr. ....... si comunicarea din 15.01.2010 , titlul executoriu - sentinta civila nr. ......... pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosar ........., chitante.

Intimatul-creditor ................ a formulat întâmpinare pentru termenul de judecata din data de 22.02.2010 prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare , precizând ca modalitatea de executare apartine creditorului, cu atât mai mult cu cât debitorul are posibilitatea achitarii acestor sume.

În cauza, instanta a administrat proba cu înscrisuri , la solicitarea instantei fiind depuse la dosar copii certificate cuprinse în dosarul executional nr........ al BEJ "................". 

Analizând înscrisurile depuse la dosar coroborate cu sustinerile intimatilor si cu dispozitiile legale aplicabile, instanta apreciaza contestatia ca neîntemeiata, urmând a fi respinsa cu urmatoarea motivare :

Prin contestatia formulata, contestatorul ................ a solicitat , în contradictoriu cu intimatul BEJ "................"si intimatul-creditor ................, sa se dispuna anularea formelor de executare declansate în dosarul de executare nr. ........., ca fiind nelegale, întrucât exista posibilitatea efectuarii executarii silite prin poprirea asupra veniturilor sale provenite din pensie.

Instanta retine ca prin sentinta civila nr. ........ pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosar nr. ........, ce reprezinta titlul executoriu,  a fost admisa actiunea în pretentii formulata de reclamantii ................ si CA împotriva pârâtului ................ fiind obligat reclamantul sa plateasca pârâtilor suma de 1.100 lei reprezentând  cheltuieli efectuate în dosarul nr. .......... al Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu si 500 lei cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs recurentul pârât ................, iar prin decizia civila nr. ............ Tribunalul Gorj a respins recursul ca nefondat si a fost obligat recurentul la plata sumei de 600 lei reprezentând cheltuieli de judecata catre intimatii reclamanti.

La solicitarea creditorului ................ s-a declansat executarea silita împotriva debitorului contestator ................, formându-se dosarul de executare silita  nr. ....... al Biroul Executorului Judecatoresc "................".

În vederea acoperirii sumelor mentionate în titlul executor, în cursul executarii silite s-a dispus înfiintarea  popririi  la tertul poprit Casa Judeteana de Pensii ..... asupra veniturilor cu titlu de pensie ale debitorului contestator , la data de 02.02.2010, asa cum rezulta din înscrisurile înaintate de intimatul BEJ "................", la dosarul cauzei.

Conform art. 371 alin. 2 Cod proc.civ.:" în cazul în care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silita , potrivit dispozitiilor prezentei carti, daca legea nu prevede altfel", iar potrivit aceluiasi articol , însa la aliniatul 3) se prevede ca :" executarea silita are loc în oricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, pâna la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu,..., precum si a cheltuielilor de executare ."

Din actele dosarului instanta retine ca debitorul contestator a fost obligat la plata sumei de 2700 lei catre creditor în conformitate cu titlu executoriu reprezentat de sentinta civila nr. ......... pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, suma ce cuprinde  si cheltuielile de executare,  obligatie pe care acesta nu si-a executat-o de buna voie, fiind astfel declansata procedura executarii silite împotriva sa si înfiintata poprirea asupra veniturilor din pensie la Casa De Pensii .... prin adresa nr. ..............

Fata de considerentele expuse mai sus, precum si de disp. art.399 si art. 404 alin. 2 Cod proc. civ., instanta constatata ca formele de executare silita au fost efectuate cu îndeplinirea conditiilor legale  si ca, pâna în prezent, contestatorul nu si-a îndeplinit în totalitate obligatiile stabilite în sarcina sa prin titlul executoriu.

 În baza art. 274 cod proc. civ. obliga contestatorul la plata sumei de 400 lei reprezentând cheltuieli de judecata efectuate de intimatul creditor .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorul ................ cu domiciliul în .........., în contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului Judecatoresc " ................"cu sediul în .......... si  intimatul-creditor ................ cu sediul în ................

Obliga contestatorul ................ la plata sumei de 400 lei reprezentând cheltuieli de judecata efectuate de intimatul creditor .................

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 22.02. 2010, la  Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

RAMONA BIANCA TUFAN Grefier,

ELENA CIORTAN

R.T. 17 Martie 2010/5EX.

1