Contestatie la executare - prescriptia dreptului de a incepe executarea silita - cauze de intrerupere

Sentinţă civilă 2042 din 22.10.2008


Dosar nr. /305/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SFÂNTU GHEORGHE

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2042

Şedinţa publică de la 22 octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE - 

GREFIER - 

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de contestatorul V. I.în contradictoriu cu intimata D. G. F. P. C.- A. F. P. S.G., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se  constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită cu părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Susţinerile şi concluziile părţilor sunt cuprinse în încheierea de şedinţă din data de 15 octombrie 2008, încheiere care face partea din prezenta sentinţă şi la care se face trimitere.

JUDECĂTORIA

Deliberând în cauza de faţă constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de  --______.2008, sub nr. _____/305/2008, contestatorul V. I., în contradictoriu cu intimata D. G. A F. P. C.-A. F. P. S. G., a solicitat instanţei anularea executării silite începute în cadrul Dosarului execuţional nr._____2007, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii contestatorul a arătat că potrivit OG nr. 92/2003 obligaţiile fiscale se prescriu în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte penale, termen care curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune.

Mai arată contestatorul că întrucât fapta a fost săvârşită în anul 2006, dreptul de a cere executarea silită s-a prescris şi prin urmare nu mai poate fi obligat la plata obligaţiilor fiscale.

În drept au fost invocate prev. OG nr. 92/2003, art. 274 C. pr. civ..

Prin întâmpinarea depusă intimata a solicitat respingerea contestaţiei motivată de faptul că executarea silită nu este prescrisă, deoarece termenul de prescripţie a fost întrerupt în mai multe rânduri

În dovedire şi în apărare instanţa a administrat proba cu înscrisuri în cadrul căreia au fost depuse la dosarul cauzei fotocopii de pe titluri executorii, somaţii, procese verbale, extras CF, act de identitate, notă de constatare şi s-a luat interogatoriul intimatei.

Acţiunea a fost legal timbrată cu ___ lei TJT şi ____ lei TJ.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin Decizia penală nr. _______ a Tribunalului Covasna, contestatorul a fost obligat la plata sumei de ______ lei către intimată, cu titlu de despăgubiri civile, pentru fapte săvârşite în anul 1996, respectiv nu a evidenţiat tranzacţii comerciale în evidenţele contabile la SC A. SRL.

În baza acestei decizii, în anul 2000 intimata a emis Titlul executoriu nr. ______, somaţie (f. ___) şi s-au luat măsuri asiguratorii (f. ____).

În anul 2005 intimata a întocmit o notă de constatare în care se precizează că debitorul nu are posibilitatea achitării sumei , contestatorul semnând această notă de constatare (f. ___).

În anul 2007 s-a emis un nou titlu executoriu cu nr. _______/__.__.2007 pentru suma de ______ lei, suma datorată de contestator.

Instanţa urmează să respingă contestaţia la executare pentru motivele care vor fi arătate în continuare:

Astfel, potrivit art. 98 lit. a din OG nr. 11/1996 (în vigoare la data săvârşirii faptei, în prezent abrogată), dreptul de a cere executarea silită a creanţelor bugetare se prescrie în termen de 5 ani de la data naşterii dreptului de a cere executarea silită pentru creanţele bugetare provenind din impozite, taxe, alte contribuţii stabilite potrivit legii, precum şi din majorările aferente, iar potrivit art. 99 lit. c din acelaşi act normativ, termenele de prescripţie se întrerup pe data îndeplinirii în cursul executării silite, a unui act de executare silită.

Prin urmare pentru obligaţia datorată termenul de prescripţie era de 5 ani de la data săvârşirii faptei.

Dar acest termen de prescripţie a fost întrerupt în anul 2000, aşa cum am arătat, prin emiterea Titlului executoriu nr. _____ (f. 25), somaţiei (f. 24) şi prin luarea măsurilor asiguratorii (f. 16-23, 26), începând să curgă un nou termen de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.

Potrivit art. 91 al. 3 din OG nr. 92/2003, dreptul de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, iar conform art. 92 al. 1 din acelaşi act normativ, termenele prevăzute la art. 91 se întrerup şi se suspendă în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune potrivit dreptului comun.

Conform dreptului comun termenul de prescripţie se întrerupe prin recunoaştere.

În cauza de faţă, aşa cum am arătat, prin Nota de constatare nr. ____- (f. 48), contestatorul nu a negat existenţa debitului, l-a recunoscut şi a arătat că nu are posibilitatea să achite vreo sumă, ceea ce constituie o recunoaştere.

Prin urmare în anul 2005 s-a întrerupt din nou termenul de prescripţie şi a început să curgă din nou un alt termen de prescripţie.

Mai mult decât atât, executarea silită este o faptă care se produce în timp sau este în curs de a se produce, este o faptă în curs de desfăşurare (facta pendentia) şi prin urmare i se aplică legea nouă, conform principiului aplicării imediate a legii noi.

Prin urmare, din anul 2002 termenul de prescripţie a executării silite nu mai este de 5 ani ci de 10 ani.

Oricum, aşa cum am arătat, în anul 2005, termenul (de 10 ani) a fost întrerupt, începând să curgă un nou termen tot de 10 ani.

Concluzionând, instanţa reţine că dreptul de a cere executarea silită de intimată nu s-a prescris.

Instanţa nu va reţine nici apărarea contestatorului în sensul că au fost emise 2 titluri executorii, deoarece prin emiterea celui de-al doilea primul titlu nu mai are nici o valoare, intimata solicitând doar valorificarea acestuia.

A fost emis al doilea titlu pentru a completa baza informatică a acesteia.

Faţă de cele arătate, instanţa, în baza art. 402 C. pr. civ., va respinge contestaţia formulată ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul V. I., cu domiciliul în _____, str.______, nr.____, bl.__, ap.__-, jud. Covasna, în contradictoriu cu intimata D. G. A F. P. C.-A. F. P. S. G., cu sediul în ______, str. _______, nr.___, jud. ________, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de __.___.2008.

PREŞEDINTE GREFIER