Asigurări sociale - plângere contravenţională

Hotărâre 3587 din 30.06.2008


 Deliberând, constată următoarele:

 Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 11.02.2007, sub nr. 1137/320/2008, petiţionara Primăria comunei Sântana de Mureş a solicitat în contradictoriu cu intimata DGFP Mureş, anularea procesului-verbal de contravenţie seria A/2006 nr. 0074752 încheiat la data de 01.02.2008 de către intimată.

În motivarea în fapt a plângerii, petiţionara a arătat că nu are personalitate juridică aceasta revenind Comunei Sântana de Mureş care este autorizată în baza Legii 215/2001 având codul de înregistrare fiscală nr. 4323349 atribuit la data de 19.07.1993 de către Ministerul Finanţelor Publice, data emiterii acestuia fiind 01.11.2006. Se mai arată că în procesul verbal atacat s-a reţinut ca şi contravenient Primăria comunei Sântana de Mureş care are acelaşi cod de administrare fiscală, astfel că procesul verbal este lovit de nulitate absolută, conform art. 17 din OG 2/2001, în lipsa denumirii corecte a persoanei contraveniente.

 Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată, arătând că procesul-verbal este legal şi temeinic încheiat, iar fapta există, nu a fost combătută prin nici un mijloc de probă, amenda contravenţională aplicată fiind legal şi corect individualizată.

 În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar: copia procesului-verbal seria A/2006 nr. 0074752/01.02.2008, certificat de înregistrare fiscală, proces verbal de inspecţie.

  Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

  La data de 01.02.2008 petiţionara a fost sancţionată pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 78 alin. 1 litera b din Legea 273/2006, reţinându-se în sarcina sa că a achiziţionat un autoturism Dacia Logan L 90 în sistem leasing iar la contractarea acestui împrumut  nu a întocmit documentaţia pentru obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Totodată, s-a reţinut în sarcina petiţionarei faptul că nu a raportat în termenul legal Ministerului Economiei şi Finanţelor datele privind datoria publică aferentă contractului de leasing încheiat.

 În ceea ce priveşte susţinerea petiţionarei privind persoana contravenientului, instanţa o apreciază neîntemeiată pentru considerentele expuse în continuare:

 Potrivit art. 19 alin. 1 şi 2 din Legea 215/2001 unităţile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept public care pot fi reprezentate în justiţie de către primar sau de către preşedintele consiliului judeţean. Potrivit art. 91 din acelaşi act normativ structura funcţională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale este primăria.

 Însăşi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut în Decizia nr. 10.195/07.12.2005 că legiuitorul la adoptarea diverselor acte normative nu a fost consecvent în folosirea aceloraşi termeni pentru desemnarea persoanelor juridice de drept public ori cu privire la reprezentanţii legali ai acestora, însă instanţelor judecătoreşti le revine obligaţia de a califica, în baza rolului activ conferit de dispoziţiile legale în vigoare, denumirea acestor persoane juridice pe care o apreciază a fi cea mai indicată în raport de litigiul dedus judecăţii şi actele normative incidente acestuia.

Ca atare, instanţa apreciază că în mod corect s-a reţinut persoana contravenientului – Primăria comunei Sântana de Mureş – aceasta fiind de altfel şi beneficiara contractului de leasing .

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal, aceasta este dovedită de procesul verbal de inspecţie din data de nr. 734/01.02.2008 şi de împrejurarea că reprezentantul petiţionarei a semnat procesul-verbal atacat fără obiecţiuni, iar în situaţia în care petiţionara nu a administrat probe în susţinerea plângerii sale, în condiţiile art. 1169 Cod civil, forţa probantă a procesului-verbal atacat nu a fost răsturnată.

Având în vedere considerentele expuse, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa va respinge plângerea petiţionarei, ca neîntemeiată.