Contestatie la executare

Sentinţă civilă 5614 din 07.09.2010


 Numar operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA  TG -  JIU,  JUDETUL  GORJ

SENTINTA  CIVILA  NR. 5614

SEDINTA  PUBLICA  DIN DATA  DE:  07.09.2010

PRESEDINTE: MIHAELA SURDOIU

GREFIER: IRINA CALUGARU

Pe rol solutionarea contestatiei la executare formulata de contestatoarea X, cu sediul în .......,  în contradictoriu cu intimatii Y, cu sediul în ..... si  Z cu sediul în............

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns pentru contestatoare, avocat A si pentru intimata Y,  a raspuns avocat  B, lipsa fiind intimatul Z.

Procedura de citare este  legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa  care,

Cei prezenti învedereaza instantei ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

  Aparatorul contestatoarei solicita admiterea contestatiei formulate, învederând instantei ca sentinta comerciala nr. 404/29.09.2009, pronuntata de catre Tribunalul Gorj, care reprezinta titlul executoriu a fost desfiintata de decizia comerciala nr. 1292/27.10.2009 a Curtii de Apel Craiova, astfel încât titlul executoriu fiind lovit de nulitate absoluta pe considerentul ca Tribunalul Gorj nu putea solutiona, ca instanta de fond,  cererea de ordonanta presedintiala, astfel încât întreaga executare silita realizata în baza  unui titlu nul absolut este,  la rândul ei, lovita de nulitate absoluta; Solicita totodata restabilirea situatiei anterioare, cu privire la cheltuielile de executare silita din dosarul executional, având în vedere faptul ca sentinta comerciala nr. 404/29.09.2009, fiind desfiintata nu are caracter definitiv si irevocabil, pentru ca a fost înlocuita cu o alta hotarâre, respectiv decizia nr. 17/15.02.2010 a Tribunalului Gorj, apreciind ca se impune întoarcerea executarii silite cu restabilirea situatiei anterioare, conform articolului 404, alineat 1, indice 1; Mai arata ca nici Curtea de Apel Craiova si nici Tribunalul Gorj nu s-au pronuntat cu privire la restabilirea situatiei anterioare si întoarcerea executarii silite si, în baza normelor de procedura invocate, pe lânga constatarea nulitatii formelor de executare din dosarul executional, solicita si întoarcerea executarii silite, prin  restabilirea situatiei anterioare.

Aparatorul intimatei solicita respingerea contestatiei formulate, cu precizarea ulterioara care vizeaza întoarcerea executarii silite prin restabilirea situatiei anterioare, apreciind ca executarea silita s-a facut în baza unui titlu valabil, actele de executare emise de Biroul Executorului Judecatoresc, fiind conforme cu legea, neexistând motive de nulitate; În ce priveste cererea privind întoarcerea executarii silite, arata ca este adevarat faptul ca titlul executoriu a fost înlocuit printr-un alt titlu în rejudecare, dupa casare, pronuntându-se  decizia nr. 17/15.02.2010, pârâta fiind obligata sa permita accesul reclamantei si folosinta spatiului în litigiu ; Cu cheltuieli de judecata si depune, în sedinta publica,  extras E- criss.

I N S T A N T A

Deliberând  asupra cauzei civile de  fata constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 16.10.2009, sub nr. 13455/318/2009, contestatoarea X, în contradictoriu cu intimatii  Y si  Z a formulat contestatie la executare împotriva formelor de executare din dosarul nr. 488/E/2009 al BEJ Enea M.Marin, solicitând desfiintarea formelor de executare realizate în acest dosar, desfiintarea procesului verbal de  cheltuieli  nr.  488/E/2009 al BEJ Enea Marin sau diminuarea pretinselor cheltuieli de executare silita din dosarul nr. 488/E/2009, incluzând  TVA si onorariu avocat, precum si obligarea intimatilor la plata de cheltuieli de judecata.

În motivarea contestatiei contestatoarea a aratat ca prin sentinta comerciala nr.  404/29.09.2009  pronuntata de  Tribunalul Gorj în dosarul nr.  7136/95/2009 a fost admisa cererea de ordonanta presedintiala  formulata de catre intimata Y, fiind obligata  reclamanta X sa permita accesul si folosirea de catre reclamanta a spatiului comercial nr. 10, în suprafata de 70,6 mp, aflat în incinta Complexului Comercial "Rodna "Piata Centrala", fara  somatie si trecerea vreunui termen pâna la solutionarea, printr-o hotarâre irevocabila, referitoare la rezilierea sau încetarea contractului de închiriere, sentinta fiind atacata  cu recurs  de catre reclamanta X.

S-a mai aratat ca într-un interval de timp foarte scurt a fost executat dispozitivul sentintei comerciale mai sus enuntate, fiind permis accesul intimatei Y, în spatiul invocat.

S-a solicitat ca instanta sa verifice daca la data înregistrarii cererii de executare silita  formulata de catre intimata Y catre  BEJ Enea M. Marin era comunicata sentinta  comerciala nr. 404/29.09.2009 a Tribunalului Gorj catre reclamanta, pentru ca reprezentantii acestei societati sa aiba cunostinta de continutul sentintei, daca executorul judecatoresc a respectat prevederile art. 373 ind. 1 alin. 2 Cod de procedura civila, în sensul solicitarii încuviintarii silite, precum si daca instanta s-a pronuntat cu privire la aceasta cerere.

Cu privire la  procesul verbal de cheltuieli din data de  06.10.2009 încheiat de BEJ Enea M. Marin în dosarul de executare nr. 488/E/2009 a învederat ca în conditiile în care se desfiinteaza executarea silita, urmeaza a se desfiinta si acesta conform principiului  "Accesorium sequitur principalae".

A solicitat ca, în ipoteza mentinerii formelor de executare din dosarul nr. 488/E/2009 al BEJ Enea M Marin, sa se diminueze cheltuielile de executare pe care le-a apreciat ca fiind exagerat de mari fata de  importanta lucrarilor  si a demersurilor  executionale.

Cu privire la aspectele învederate mai sus s-a aratat ca la data încheierii procesului  verbal de executare silita, reprezentantilor  reclamantei nu li s-a prezentat  nici o situatie privind  cheltuielile de executare silita, fapt care denota reaua credinta  a intimatilor, în scopul fraudarii intereselor  reclamantei.

Relativ la cuantumul cheltuielilor de executare s-a aratat ca în speta nu se impunea efectuarea unor demersuri sub forma unor somatii, notificari, publicari sau alte formalitati care sa implice eforturi din  partea executorului judecatoresc.

De asemenea, s-a solicitat ca  reclamanta sa faca  dovada cu  înscrisuri  cu privire la  plata  efectiva catre executor a sumei de  4760 lei, prin mijloace financiar contabile din data de  01.10.2009, simpla chitanta, neînsotita de mijloace financiar contabile, putând avea un caracter fictiv.

Aceleasi verificari s-au solicitat a fi efectuate si cu privire la suma de 3.500 de lei, reprezentând onorariul de avocat.

În drept au fost invocate prevederile art. 399 si urmatoarele Cod de procedura civila, art. 373 ind. 1 Cod de procedura civila,  art. 402 - 404 ind.2 Cod de procedura civila, decizia nr.  458/31.03.2009 a Curtii Constitutionale, art. 274 Cod de procedura civila.

Au fost anexate în fotocopie dovada comunicarii din. 08.10.2009 în dosarul nr. 488/E/2009 al BEJ Enea M. Marin, procesul verbal de cheltuieli 06.10.2009, sentinta comerciala  nr.  404/29.09.2009 pronuntata în dosarul nr.  7136/95/2009 al Tribunalului Gorj.

Actiunea a fost legal timbrata.

La termenul de judecata din data de 03.11.2009 contestatoarea a depus la dosar o  precizare prin care a aratat ca solicita si restabilirea situatiei anterioare, în conditiile în care la data înregistrarii pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu a contestatiei la executare, titlul executoriu reprezentat de sentinta comerciala nr. 404/29.09.2009 a Tribunalului Gorj, pronuntata în dosarul nr. 7136/95/2009 a fost desfiintat,  fiind lovit de nulitate, în urma admiterii recursului formulat de catre reclamanta, casarii sentintei comerciale si trimiterii  cauzei spre competenta solutionare la Judecatoria Tg-Jiu.

S-a solicitat obligarea intimatei  Y, sa restituie  catre reclamanta suma de 8260 lei, reprezentând cheltuieli de executare la care acesta a fost obligata conform procesului verbal de cheltuieli din data de 06.10.2009.

Prin sentinta civila nr. 7742/ 24.11.2009,  pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 13455/318/2009, a fost respinsa contestatia la executare formulata de  catre contestatoarea X, prin administrator Deaconu Liviu, în contradictoriu cu intimatii  Y si  Z.

A fost admisa în parte cererea  pentru întoarcerea executarii  si obligata intimata  SC Ilzor SRL sa restituie contestatoarei cheltuielile  de executare din dosarul nr.  488/E/2009, fiind respinsa cererea privind cheltuielile de  judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, s-a retinut ca partile s-au judecat pe calea ordonantei presedintiale care reprezinta o procedura speciala iar, prin sentinta  404/29.09.2009, pronuntata  în dosarul nr. 7136/95/2009 al Tribunalului Gorj contestatoarea a fost obligata sa permita accesul intimatei în spatiul nr. 10 din complexul Rodna, fara somatie si fara trecerea vreunui termen, astfel ca în mod legal s-a trecut la executarea silita a sentintei, pentru executarea legala a acesteia nefiind necesare nici un fel de formalitati sau trecerea vreunui termen, deoarece astfel a dispus instanta de judecata.

Ca sustinerile contestatoarei în sensul ca nu s-a încuviintat executarea silita si ca s-a executat sentinta înainte ca ea, contestatoarea, sa fi primit aceasta sentinta sunt neîntemeiate, cu atât mai mult cu cât rezulta din dosar ca s-a solicitat încuviintarea executarii, dar a fost respinsa prin încheierea nr. 2013/2009 a Judecatoriei Tg.- Jiu, chiar cu aceasta motivare, ca nu este necesara în cazul ordonantei presedintiale.

Ulterior însa, prin decizia 1292/2009 a Curtii de Apel Craiova, Sectia Comerciala, a fost admis recursul si casata sentinta nr.404/29.09.2009, pronuntata în dosarul nr. 7136/95/2009 al Tribunalului Gorj si trimisa cauza spre rejudecare la  Judecatoria Tg-Jiu, deci a fost desfiintat titlul executoriu, fara însa a se dispune cu privire la întoarcerea executarii.

Potrivit art. 404 ind. 2 alineat 3 Cod de procedura civila daca nu s-a dispus  restabilirea situatiei anterioare executarii în conditiile prevazute la alin.1 si 2, respectiv de instanta care a desfiintat titlul, cel îndreptatit o va putea cere instantei judecatoresti competente potrivit legii, iar potrivit art. 404 ind. 1 alineat 1 Cod de procedura civila în toate cazurile în care se desfiinteaza titlul executoriu cel interesat are dreptul la întoarcerea  executarii, instanta apreciind ca întemeiata în parte cererea contestatoarei de întoarcere a executarii dar numai sub aspectul restituirii sumelor ce reprezinta cheltuielile  de executare din dosarul nr.  488/E/2009.

Cu privire la solicitarea contestatoarei, în sensul de a se efectua verificari  privind plata  efectiva a onorariului  executorului judecatoresc prin mijloace financiar contabile care sa poarte data de  01.10.2009, instanta a apreciat ca nu se mai impune din moment ce se dispune restituirea acestor sume, caz în care contestatoarea nu mai justifica un interes în acest sens.

Referitor însa la restabilirea situatiei anterioare, instanta a apreciat ca ea constând într-o obligatie de a face, nu este pasibila de întoarcere, cu atât mai mult cu cât contestatoarea a pus la dispozitia intimatei spatiul pe care se sustine ca-l închisese fara drept, iar o eventuala întoarcere a executarii în natura ar conduce la o legalizare a faptei reclamantei, fapta pentru care partile tocmai se afla în litigiu si deci ar rezolva oarecum fondul cauzei, ceea ce nu este admisibil pe calea contestatiei la executare.

Împotriva sentintei au declarat recurs recurenta contestatoare X si recurenta intimata Y, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Recurenta contestatoare  X  a sustinut în recursul sau ca sentinta este nelegala, având în vedere ca la data încheierii procesului verbal de executare silita nu s-a prezentat nici o situatie privind cheltuielile de executare, ceea ce denota ca executarea si procesul verbal de executare s-a facut cu scopul fraudarii intereselor sale. De asemenea, fiind vorba de ordonanta presedintiala, aceasta trebuia adusa la îndeplinire fara îndeplinirea altor formalitati, nejustificându-se astfel plata sumei de 4760 lei cheltuieli de executare si nici a sumei de 3500 lei onorariu avocat.

Recurenta intimata  Y a criticat sentinta primei instante în temeiul dispozitiilor art. 312 al. 3 si 5 Cod de procedura civila, solicitând admiterea recursului, casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare. Ca motiv de nelegalitate s-a invocat încalcarea dispozitiilor art. 304 pct. 5 Cod de procedura civila în sensul ca debitoarea  Y se afla în stare de faliment la data solutionarii contestatiei la executare si trebuia citat în cauza VLC SPRL Tg-Jiu .

Au mai fost aduse critici cu privire la întoarcerea executarii silite în conditiile în care intimata în afara titlului executoriu desfiintat nu a justificat un alt titlu care sa o îndreptateasca la revenirea întoarcerii executarii.

Prin decizia nr. 665/24.03.2010, pronuntata de catre Tribunalul Gorj, în dosarul nr. 13455/318/2009, au  fost admise recursurile declarate de recurenta contestatoare X si de catre recurenta intimata Y,  împotriva sentintei civile nr. 7742/24.11.2009,  pronuntata de  catre Judecatoria Tg-Jiu,  în dosarul nr. 13455/318/2009.

Pentru a pronunta aceasta decizie instanta de control judiciar a retinut ca în recurs a fost depusa decizia civila 17/15.02.2010  prin care s-a respins exceptia nulitatii recursului ca nemotivat în termen, invocata de intimata pârâta si s-a admis recursul declarat de  intimata împotriva sentintei 1744/11.12.2009,  pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, în contradictoriu cu intimata. A fost modificata sentinta în sensul ca s-a admis cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta si obligata pârâta sa permita accesul reclamantei la folosirea spatiului comercial nr. 10 în suprafata de 70,6 mp din incinta Complexului Comercial Rodna din Piata Centrala, fara somatie si fara trecerea vreunui termen, pâna la solutionarea printr-o hotarâre irevocabila referitoare la rezilierea sau încetarea contractului de închiriere. A fost mentinuta dispozitia instantei de fond cu privire la disjungerea capatului de cerere referitoare la restituirea cheltuielilor de executare si a fost obligata intimata pârâta la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 1526,03 lei .

Aceasta decizie nu a fost avuta în vedere de prima instanta atunci când a solutionat contestatia la executare. Prin contestatia la executare s-a avut în vedere sentinta 404/29.09.2009 pronuntata de Tribuanlul Gorj Sectia comerciala, prin care s-a admis cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta împotriva pârâtei,  sentinta ce a fost desfiintata prin decizia 1292/27 oct. 2009 de Curtea de Apel Craiova prin care s-a admis recursul declarat de pârâta împotriva sentintei comerciale nr. 404/29.09.2009, s-a casat sentinta si s-a trimis cauza spre rejudecare  iar, în raport de actul nou depus la dosar, respectiv decizia civila 17/15.02.2010, instanta de fond va  trebui sa verifice daca, dupa pronuntarea deciziei 1292/27 oct. 2009, intimata Y care a fost reintrodusa în spatiu potrivit procesului verbal din 6 oct. 2009, detine în continuare spatiul si dupa desfiintarea titlului executoriu, daca aceasta societate a intrat în faliment, atunci trebuind sa fie  citat în cauza administratorul judiciar si, de asemenea,  va verifica daca s-a pronuntat o sentinta pe fond privind capatul de cerere referitoare la restituirea cheltuielilor de executare.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul acestei instante, pentru rejudecare, la data de 12.04.2010, sub nr. 5422/318/2010.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Contestatia la executare reprezinta mijlocul procedural prin care se poate obtine anularea unor acte de executare ori anihilarea efectului executoriu al unui titlu executoriu.

Conform articolului 399 alineat 1 Cod Civil împotriva executarii silite precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare, alineatul 3 al aceluiasi articol prevazând ca în cazul în care executarea silita se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca se pot invoca în contestatia la executare aparari de fond împotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede în acest scop o alta cale de atac.

În speta instanta retine ca în dosarul de executare nr. 488E/2009 al BEJ Enea M Marin a fost pusa în executare silita sentinta comerciala nr. 404/29.09.2009, pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 7136/95/2009 prin care s-a solutionat cererea de ordonanta presedintiala formulata de intimata Y împotriva contestatoarei, aceasta fiind obligata sa permita accesul intimatei în spatiul nr. 10 din complexul Rodna, fara somatie si fara trecerea vreunui termen, astfel ca în mod legal s-a trecut la executarea silita a sentintei, pentru executarea legala a acesteia nefiind necesare nici un fel de formalitati sau trecerea vreunui termen, cu atât mai mult cu cât prin încheierea nr. 2013/2009 a Judecatoriei Tg.- Jiu a fost respinsa cererea de încuviintare a executarii silite a acestei sentinte cu mentiunea ca nu este necesara îndeplinirea acestei formalitati în cazul ordonantelor presedintiale.

Astfel, instanta constata ca actele de executare contestate au fost emise în temeiul unui titlu executoriu emis de o instanta judecatoreasca, fiind pus în executare întocmai dispozitivul hotarârii judecatoresti, neputându-se retine ca desfiintarea ulterioara a acestei sentinte conduce la nulitatea actelor de executare.

Prin decizia 1292/2009 a Curtii de Apel Craiova, Sectia Comerciala, a fost admis recursul si casata sentinta nr.404/29.09.2009, pronuntata în dosarul nr. 7136/95/2009 al Tribunalului Gorj si trimisa cauza spre rejudecare la  Judecatoria Tg-Jiu, fiind desfiintat prin urmare titlul executoriu, fara însa a se dispune cu privire la întoarcerea executarii.

Potrivit art. 404 ind. 2 alineat 3 Cod de procedura civila daca nu s-a dispus  restabilirea situatiei anterioare executarii în conditiile prevazute la alin.1 si 2, de instanta care a desfiintat titlul, cel îndreptatit o va putea cere instantei judecatoresti competente potrivit legii, iar potrivit art. 404 ind. 1 alineat 1 Cod de procedura civila în toate cazurile în care se desfiinteaza titlul executoriu cel interesat are dreptul la întoarcerea executarii, instanta apreciind astfel ca fiind întemeiata în parte cererea contestatoarei de întoarcere a executarii sub aspectul restituirii sumelor ce reprezinta cheltuielile de executare din dosarul nr.  488/E/2009, în ceea ce priveste obligatia stabilita în sarcina contestatoarei, fiind vorba de o obligatie de a face, nu este pasibila de întoarcere.

Mai mult instanta retine ca prin decizia civila 17/15.02.2010 a Tribunalului Gorj a fost respinsa exceptia nulitatii recursului ca nemotivat în termen, invocata de intimata pârâta si s-a admis recursul declarat de intimata Y împotriva sentintei 1744/11.12.2009,  pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, în contradictoriu cu contestatoarea, a fost modificata sentinta în sensul ca s-a admis cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta si obligata pârâta sa permita accesul reclamantei la folosirea spatiului comercial nr. 10 în suprafata de 70,6 mp din incinta Complexului Comercial Rodna din Piata Centrala, fara somatie si fara trecerea vreunui termen, pâna la solutionarea printr-o hotarâre irevocabila referitoare la rezilierea sau încetarea contractului de închiriere. A fost mentinuta dispozitia instantei de fond cu privire la disjungerea capatului de cerere referitoare la restituirea cheltuielilor de executare si a fost obligata intimata pârâta la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 1526,03 lei, iar prin sentinta civila nr. 1047/12.02.2010, irevocabila prin nerecurare a fost anulata ca netimbrata actiunea formulata de intimata Y în contradictoriu cu  contestatoarea prin care au fost solicitate cheltuielile de executare efectuate în dosarul nr. 488/E/2009 al BEJ Enea Marin.

De asemenea din procesul verbal întocmit la data de 30.03.2010 de BEJ Enea Marin instanta retine ca spatiul comercial nr. 10 din incinta Complexului RODNA din Piata Centrala este ocupat de SC C SRL cu toate ca intimata a obtinut un alt titlu executoriu, respectiv  decizia civila 17/15.02.2010 a Tribunalului Gorj prin care i s-a recunoscut dreptul de a ocupa acest spatiu pâna la solutionarea printr-o hotarâre irevocabila referitoare la rezilierea sau încetarea contractului de închiriere.

Având în vedere cele aratate instanta urmeaza sa respinga contestatia la executare formulata de contestatoarea X în contradictoriu cu intimatii Y, sa admita în parte cererea de întoarcere  a executarii silite si sa oblige intimata sa restituie contestatoarei cheltuielile de executare din dosarul nr. 488/E/2009, respectiv suma de 8260 lei.

În ceea ce priveste cheltuielile de judecata, având în vedere faptul ca pretentiile contestatoarei au fost admise numai în parte, instanta va dispune compensarea lor.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea X,  cu sediul în.........., în contradictoriu cu intimatii Y, cu sediul în..........si Biroul Executorului Judecatoresc Enea Marin, cu sediul în ............

Admite în parte cererea de întoarcere  a executarii silite.

Obliga intimata Y sa restituie contestatoarei cheltuielile de executare din dosarul nr. 488/E/2009, respectiv suma de 8260 lei.

Compenseaza cheltuielile de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 07.09.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

MIHAELA SURDOIU IRINA CALUGARU

RED SM/ THRED SM/

5 EX/ 06.10.2010