Constatare nulitate titlu de proprietate

Sentinţă civilă 4751 din 26.05.2011


Dosar nr. 11952/318/2008 operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU, JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 4751

Sedinta publica de la 26 Mai 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE: OTILIA CEZARINA POPESCU

GREFIER: ELENA CIORTAN

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamanta Comisia locala Balesti pentru aplicarea Legii 18/1991, prin presedintele acesteia primar..., împotriva  pârâtilor ...., decedat,  ...., ..., ..., decedat, cu mostenitorii ... si ... si în contradictoriu cu intimata Comisia judeteana Gorj pentru aplicarea Legii 18/1991, având ca obiect constatarea nulitatii absolute a  titlului de  proprietate nr. 1356260/28.06.2002 si  a procesului verbal de punere în posesie nr.9137/25.06.2002, pentru suprafata de 1,6829, situata în tarlaua 254, parcelele 37/10 si 37/11, precum si  a titlului de proprietate nr.1356259/28.06.2002 si a procesului verbal de punere în posesie nr.9136/25.06.2002, pentru suprafata de 1,1175ha, situata în tarlaua 254, parcela 37/12 si a cererii de interventie formulata de intervenientul ....

La apelul nominal facut în sedinta publica  a raspuns reclamanta, prin consilier juridic II, pârâtul ..., asistat de avocat TT, pârâtul ..., asistat de avocat TT, pârâta... si intervenientul  ...., lipsa fiind celelalte parti.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul  cauzei de catre grefierul de sedinta, s-au constatat depuse la dosar note de sedinta din partea pârâtei ... si o cerere formulata de aceasta ( fila 258) prin care solicita introducerea în cauza a numitilor ... si ..., în calitate de proprietari actuali ai terenului reconstituit potrivit titlului de proprietate nr.1356259/2002, depunând la dosar si contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr.6316/18.12.2002.

Instanta califica cererea formulata de pârâta ... ca  o chemare în judecata a altor persoane, întemeiata pe dispozitiile art.57 C.p.c., acordând cuvântul partilor asupra acesteia.

Pârâta ... a solicitat admiterea cererii.

Avocat TT, Consilier juridic II si intervenientul au solicitat admiterea cererii.

Instanta , fata de cererea formulata în temeiul at.57 C.p.c., retine ca, potrivit art.57 alin.2 C.p.c. cererea facuta de pârâta se depune odata cu întâmpinarea, sau, când întâmpinarea nu este obligatorie, cererea se depune cel mai târziu pâna la prima zi de înfatisare.

În speta, ..... are calitatea de pârâta si, cum cererea nu a fost formulata în termenul prevazut de art.57 alin.2 C.p.c., instanta o  respinge.

Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Consilier juridic II a solicitat admiterea actiunii si constatarea nulitatii absolute a titlurilor de proprietate contestate si  a proceselor verbale de punere în posesie deoarece nu s-a respectat vechiul amplasament detinut de autori. S-a solicitat respingerea cererii de interventie.

Avocat TT a solicitat respingerea actiunii,cu cheltuieli de judecata, depunând la dosar concluzii scrise si chitanta nr.14/13.02.2009 si admiterea cererii de interventie.

Pârâta ... a solicitat respingerea actiunii si admiterea cererii de interventie.

Interveninetul ... a solicitat respingerea actiunii si admiterea cererii de interventie.

 

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul judecatoriei Tg-Jiu sub nr.11952/318/2008 reclamanta  Comisia locala Balesti pentru aplicarea Legii 18/1991, prin presedintele acesteia primar ..., a chemat în judecata  pârâtii ..., decedat, ..., ... si ..., decedat, cu mostenitorii ... si ...  si a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, în contradictoriu cu intimata Comisia judeteana Gorj pentru aplicarea Legii 18/1991, sa se constate nulitatea absoluta a  titlului de  proprietate nr. 1356260/28.06.2002 si  a procesului verbal de punere în posesie nr.9137/25.06.2002, pentru suprafata de 1,6829, situata în tarlaua 254, parcelele 37/10 si 37/11, precum si  a titlului de proprietate nr.1356259/28.06.2002 si a procesului verbal de punere în posesie nr.9136/25.06.2002, pentru suprafata de 1,1175ha, situata în tarlaua 254, parcela 37/12.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca titlul de proprietate nr.1356260/2002 s-a emis pe numele autorului ..., pentru suprafata de 4,0004 ha, iar titlul de proprietate nr.1356259/2002 s-a emis pe numele autorului ...., pentru suprafata de 2,1375ha.

Ca, la emiterea actelor de proprietate nu s-a respectat vechiul amplasament, astfel ca au  aparut neîntelegeri în zona,  mai multi cetateni ramânând fara teren.

Ca, pentru a rezolva situatia creata, specialisti din cadrul Comisiei locale Balesti au realizat un plan parcelar cu vechiul amplasament al terenurilor detinute de Obstea Veche, iar autorii ... si ... nu vor fi afectati prin anularea titlurilor de propriettae deoarece vor primi teren în acelasi punct, dar cu alte dimensiuni, conform noului plan parcelar.

În dovedirea  actiunii reclamanta a depus la dosar referat întocmit de specialistii din cadrul Comisiei locale Balesti, schite care predau configuratia reala a terenurilor, schite care redau configuratia terenurilor conform actelor eliberate, procesul verbal de punere în posesie nr.9137/2002, schite, HCJ nr.3121/2002, tabelul anexa  de validare, cereri de reconstituie a dreptului de proprietate, act de vânzare cumparare, adeverinte, testament partajar, titlul de propriettae nr.1356259/2002, procesul verbal de punere în posesie nr.9136/2002, titlul de propriettae nr.1356260/2002, titlul de propriettae nr.1331694/1997, cererea nr.349/1991 formulata de..., ..., ..., ....

Pârâtii... si ... au formulat întâmpinare, solicitând respingerea actiunii.

S-a sustinut ca autorul ....  a detinut conform testamentului partajar suprafata de 5ha, teren ce a facut parte din fosta IAS Cornesti, situat în punctul Uncioaia, facând parte din suprafata de 10 ha detinuta de  ..., testate altor persoane.

Ca, în temeiul Legii 18/1991, ...,...,... au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 8,50ha, iar prin HCJ nr.1139/04.07.1994 s-a validat propunerea comisiei locale Balesti de a se reconstitui suprafata de 5ha din terenul IAS Cornesti, iar ulterior, în anul 2002, prin HCJ nr.3121/2002, s-a validat reconstituirea dreptului de propriettae pentru suprafata de 4,50ha mostenitorilor autorului ..., respectiv: ...., .... si ...fiind emis titlul de propriettae nr.1356260/2002 si procesul verbal de punere în posesie nr.9137/2002, conform delimitarii facuta de organul local, nefiind obligatorie reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament( art.14 din Legea 18/1991), ca urmare a cererilor formulate în temeiul Legii 18/1991, pâna la intrarea în vigoare a legii 169/1997 si a Legii 1/2000.

S-a mai aratat ca, fata de momentul la care s-a formulat cererea de reconstituire  a dreptului de proprietate,actele contestate nu sunt lovite de nulitate absoluta.

S-a sustinut ca ... este fiul lui..., fiica lui ... care, alaturi de fratii sai .... si ... beneficiaza de reconstituirea dreptului de proprietate în indiviziune, conform titlurilor de proprietate nr.1331694/1997 si nr.1356260/2002.

Pârâtii au depus la dosar act de vânzare, testament partajar, HCJ nr.1139/1994, adeverinta nr.11051/2003, certificat de mostenitor nr.3/2003, certificat de mostenitor nr.2/2003, schema filiatiei certificat de mostenitor nr. 295/2005,  certificat de deces.

În sedinta publica din data de 16.10.2008 instanta a dispus efectuarea în cauza a unei expertize tehnice pentru identificarea si individualizarea terenurilor conform titlurilor de proprietate contestate si actelor vechi de proprietate.

În cauza a formulat cerere de interventie în nume propriu intervenientul..., solicitând respingerea actiunii.

S-a sustinut ca în urma reconstituirii dreptului de proprietate numitilor ... si ..., conform titlurilor de proprietate nr.1331694/1997 si nr.1356260/2002, a cumparat de la acestia în anul 2003, conform actului de vânzarea autentificat sub nr.411/2003, suprafetele situate în tarlaua 254, parcelele 37/10 si 37/11, fiind cumparator de buna credinta si intrând în posesie terenului de la data autentificarii actului.

Ca, la data validarii dreptului de proprietate reconstituirea se facea, de regula, pe vechile amplasamente, astfel ca actele contestate sunt legale.

În drept s-au invocat dispozitiile art.49-56 C.p.c.

Intervenientul a depus al dosar contract de vânzare cumparare autentificat sub nr.411/2003, schite.

Reclamanta, prin notele de sedinta depuse la fila 72 din dosar, a aratat ca  titlul de proprietate nr.1356260/2002 a fost eliberat autorului .... în temeiul Legii 1/2000,  în baza HCJ nr.3121/2002, iar potrivit art. 2 alin. 1 din Legea 1/2000 reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, vechiul amplasament al terenurilor pârâtilor fiind libere si pot fi atribuite potrivit planului parcelar.

Ca, amplasamentul atribuit apartine altor persoane, fiind solicitat în anul 1991 si validat prin HCJ nr.50/1991.

Reclamanta a mai depus la dosar registrul agricol al autorului ...,  HCJ nr.50/1991, anexa de validare, cererea nr.4410/1991, registrul agricol al autorului ...,  cererea nr.4409/1991, s.c. nr.607/2010.

Lucrarea de specialitate  fost efectuata de expert MM si depusa la fila 109.

S-a concluzionat ca  suprafata de 1,6829 ha, conform titlului de proprietate nr. 1356260/2002 se regaseste în testamentul partajar în lotul lui ..., facând parte din suprafata de 5ha.

Ca, suprafata de 1,1175 ha, conform titlului de propriettae nr.1356259/2002, a fost înstrainata numitilor ... si  ....

S-a mai concluzionat ca nu au fost prezentate de catre organul local acte de propriettae care sa afecteze terenurile în litigiu.

Reclamanta a formulat obiectiuni cu privire la cele concluzionate ( fila 117), aratându-se ca nu s-a identificat vechiul amplasament al terenurilor detinute de autorii... si ....si nici nu s-a precizat  daca acestea sunt libere sau sunt ocupate de alte persoane si, totodata, nu s-a tinut seama de titlul de propriettae eliberat numitei ..., contestat în dosarul nr.12068/318/2008.

Obiectiunile au fost încuviintate, iar prin raspunsul depus la fila 122 s-a concluzionat ca vechiul amplasament al terenurilor detinute de autorii partilor este situat între soseaua Tamasesti spre sud, pâna în  Jietul Vechi, actul de partaj necuprinzând limite de localizare fata de vest si est.

Prin raspunsul depus la fila 139 s-a precizat, cu privire la titlul de propriettae emis pe numele ..., ca acesta  se afla amplasat la est de terenul reconstituit pârâtilor.

La cererea reclamantei a fost încuviintata o noua expertiza, lucrarea fiind efectuata de expert ...( fila 193).

 S-a concluzionat ca nu se poate identifica vechiul amplasament al terenului de tinut de autorii pârâtilor deoarece actele nu cuprind suficiente elemente topografice si ca  modificarea amplasamentelor terenurilor conform proiectului parcelar nu se poate face decât prin anularea celor doua titluri de proprietate, care ar afecta dimensiunile terenurilor.

Reclamanta a formulat din nou obiectiuni la raportul de expertiza, cu privire la identificarea vechiului amplasament al terenurilor detinute de autorii pârâtilor, iar prin raspunsul de pus la fila 254 s-au mentinut concluziile raportului de expertiza.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea stare de fapt:

Prin cererea nr.349( fila 59) ..., .. ,... si ... au solicitat reconstituirea dreptului de propriettae în calitate de mostenitori ai autorului ..., potrivit testamentului partajar întocmit de bunicul lor .....

Prin HCJ NR.31212002  s-a validat dreptul de proprietate pentru suprafata de 4,50ha pe numele autorului ....., fiind eliberate titlurile de propriettae nr.1331694/1997 si  nr. 1356260/2002 care acopera suprafata validata, pe numele mostenitorilor ....,decedat , fara descendenti directi, ... si ...., decedata, cu mostenitor ... si .....

La data de  25.06.2002 s-a emis procesul verbal de punere în posesie nr.9137, pentru suprafata de 4,0004ha.

Prin cererea nr.1670/1991 ( fila 25) ... a solicitat reconstituirea dreptului de propriettae pentru suprafata de 2ha.

Prin HCJ nr.3121/2002 s-a validat dreptul de propriettae pentru suprafata de 2ha( pozitia 3 din anexa de validare - fila 24), fiind emis titlul de proprietate nr. 1356259/2002 si procesul verbal de punere în posesie nr. 9136/2002 pe numele...., decedat, cu mostenitori ... si  .....

Stabilirea amplasamentului terenurilor reconstituite conform titlurilor de proprietate contestate  s-a facut de catre comisia locala de aplicarea a legii 18/1991 Balesti, pe baza planurilor parcelare existente în anul 2002.

 La data de 10.02.2003 Pârâtii.... si .... au vândut intervenientului ... o parte din suprafetele de teren reconstituite conform titlului de propriettae nr.1356260/2002, potrivit actului de vânzare cumparare autentificat sub nr.  411/2003, iar la data de 18.12.2002  .... a vândut numitilor .... si ...suprafetele de teren reconstituite potrivit titlului de proprietate nr.1356259/2002.

Prin actiunea de fata reclamanta sustine ca ulterior punerii în posesie conform proceselor verbale nr.9137/2002 si nr.9136/2002 s-a întocmit un nou plan parcelar, fata de care terenurile reconstituite pârâtilor nu mai au acelasi amplasament si aceleasi dimensiuni, fara însa a afecta întinderea dreptului de propriettae.

Se arata ca amplasamentul atribuit pârâtilor nu respecta vechiul amplasament detinut de autorul ... conform actului de partaj testamentar, acest amplasament apartinând altor persoane, care au solicitat reconstituirea dreptului de propriettae si care au fost validati prin HCJ nr.50/1991.

Cu privire la amplasamentul atribuit pârâtilor, instanta retine ca, potrivit raportului de expertiza efectuat în cauza de expert GM, nu se poate identifica vechiul amplasament conform actului de partaj testamentar deoarece actul nu cuprinde suficiente elemente de identificare, expertul facând referire numai la planul parcelar întocmit ulterior, fata de care s-ar impune alinierea proprietatilor conform acestuia.

Instanta retine ca pârâtii au urmat procedura prevazuta de Legea 18/1991, în sensul ca au solicitat reconstituirea dreptului de propriettae prin cererile nr.1670/1991 si nr.349/1991, iar la data validarii dreptului de proprietate si punerea în posesie erau în vigoare dispozitiile Legii 1/2000, potrivit cu care reconstituirea dreptului de propriettae se face pe vechile amplasamente, daca nu au fost atribuite legal altor persoane( art.2 alin. 1 din Legea 1/2000), în speta vechiul amplasament neputând fi identificat sub aspectul dimensiunilor terenului si nu al punctului în care sunt situate terenurile.

Nu se contesta faptul ca autorul pârâtilor nu a detinut teren în punctul în litigiu, ci doar dimensiunile terenurilor, modul de dispunere al acestora fiind prezentat în schitele depuse la filele 6 si 7.

Se observa  ca potrivit  actualei configuratii a terenurilor( fila 6) amplasamentul terenurilor este cuprins între Susita veche si pârâul Jiet, la fel  ca în vechea configuratie ( fila 7), diferite fiind numai latimile terenurilor.

Reclamanta, pe de o parte, nu face dovada vechiului amplasament al autorului,iar pe de alta parte nu a facut nici dovada faptului ca pe amplasamentul atribuit pârâtilor sunt îndreptatite alte persoane, validarea dreptului de propriettae prin HCJ nr.50/1991 în favoarea numitilor..... si ... nefiind suficienta pentru a justifica promovarea actiunii.

Mai mult, amplasamentul a fost stabilit chiar de catre organul local, care avea obligatia sa verifice riguros actul de propriettae, respectiv testamentul partajar , iar prin invocarea de catre reclamanta a unui alt amplasament, stabilit ulterior potrivit unui lat plan parcelar, aceasta nu face decât  sa-si invoce propria culpa, iar nimanui nu-i este permis sa-si invoce propria culpa pentru a obtine anularea unui act juridic,  potrivit  adagiului latin ,, nemo auditur  propria turpitudem".

Se retine si faptul ca pârâtii au intrat în posesia terenurilor potrivit proceselor verbale de punere în posesie nr.9137 si 9136, iar în baza acestora au înstrainat o parte din terenurile reconstituite, acestea intrând astfel în circuitul civil.

Instanta are în vedere principiul securitatii raporturilor juridice, pe care Curtea Europeana a Drepturilor Omului l-a analizat în cauzele cu care a fost investita si  a retinut preeminenta acestuia.

 În cauza Toscuta si altii c. României (cererea nr. 36900/03), Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut ca anularea de catre instantele judecatoresti a titlurilor de proprietate prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, motivata de fapte imputabile exclusiv autoritatilor, fara a se retine vreo culpa în sarcina beneficiarilor si fara a li se acorda alte terenuri sau despagubiri, constituie o încalcare a art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventie, chiar si în cazurile în care s-ar dovedi existenta unor cauze de interes public care sa justifice anularea.

Raportat la principiile jurisprudentiale ale instantei de contencios european, cu efect obligatoriu pentru instanta de drept national, potrivit art. 11 din Constitutia României, se constata ca, desi în dosarul de fata nu s-a pus problema ca pârâtilor sa nu li se recunoasca în sine dreptul de proprietate, anularea de catre judecatorie, ca reprezentant al puterii judecatoresti în stat, a titlurilor de proprietate nr.1356260/2002 si nr.1356259/2002 si a proceselor verbale de punere în posesie, ar constitui o ingerinta disproportionata asupra dreptului de proprietate privata al pârâtilor, care se prezuma a fi de buna-credinta, în conditiile art. 1899 Cod civil si o încalcare a principiului securitatii raporturilor juridice.

Pentru aceste considerente actiunea va fi respinsa, neexistând motive de nulitate absoluta în sensul dispozitiilor art.III  din Legea 169/1997 si, în consecinta, va fi admisa cererea de interventie în nume propriu formulata de intervenientul ... .

În temeiul art. 274 C.p..c reclamanta va fi obligata, în solidar cu presedintele acesteia, primar..., sa plateasca pârâtilor ...si ....suma de 500lei, cheltuieli de judecata, cupa apartinând acestora, potrivit dovezii depusa al fila 264.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge actiunea formulata de reclamanta Comisia locala Balesti pentru aplicarea Legii 18/1991, prin presedintele acesteia primar..., împotriva  pârâtilor...., decedat,  ..., domiciliat în orasul ...., bl. ... sc..., jud. ..., .. domiciliat în ... str. .., nr..., judetul ..,  si ..., decedat, cu mostenitorii ...,  domiciliata... în...loc. ...  strada... judetul Gorj  si ..., domiciliat în comuna ..., sat..., judetul Gorj si în contradictoriu cu intimata Comisia judeteana Gorj pentru aplicarea Legii 18/1991.

Admite cererea de interventie în interes personal formulata de intervenientul .... domiciliat în comuna..., sat ...., judetul Gorj.

Obliga reclamanta, în solidar cu presedintele acesteia, primar ..., sa plateasca pârâtilor ..... si .....  suma de 500lei, cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica  azi,  26 Mai 2011, la judecatoria Tg-Jiu. 

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU Grefier,

ELENA CIORTAN

O.P. 14 Iunie 2011

9ex

1