Obligaţia de a face

Sentinţă civilă 5162 din 07.06.2011


Dosar nr. 5605/318/2011

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA 5162/2011

Sedinta publica de la 07 Iunie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE JANETA POPESCU

Grefier ALINA-MARIA GHIMIS

Pe rol, judecarea cauzei civile privind pe reclamant ..., în contradictoriu cu pârâtii  ... si CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ..., având ca obiect obligatie de a face.

La apelul nominal, facut în sedinta publica, a raspuns  a avocat ..., în substituire pentru ..., din partea reclamantului, lipsa fiind pârâtii.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, s-a depus din partea reclamantilor un set de planse fotografice si un raspuns la întâmpinarea  pârâtilor.

Constatând ca nu mai exista alte cereri si cauza se afla în stare de judecata, instanta a  acordat cuvântul atât asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârât, prin întâmpinare, cât si asupra fondului cauzei.

Avocat  .., din partea reclamantului, a solicitat respingerea exceptiei, sustinând ca  pârâtii au obligatia repararii rigolelor stradale, conform dispozitiilor L 215/2001 privind administratia publica locala, astfel ca au calitate procesuala, si din acelasi motiv prevazut de legea speciala actiunea este întemeiata si pe fond, solicitând admiterea ei si obligarea pârâtilor la repararea rigolelor stradale din fata locuintei reclamantului si la plata de daune cominatorii de 100 de lei pe zi de întârziere, pâna la îndeplinirea obligatiei, cu cheltuieli de judecata.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata  pe  rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 5605/318/2011, S.C. reclamant ..., în contradictoriu cu pârâtii  PRIMARUL COMUNEI ... si CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ...,  a solicitat instantei ca,  prin hotarârea ce va pronunta, sa  fie obligati pârâtii la repararea rigolei stradale din fata imobilului sau, respectiv, a santului de colectate a apei ce se scurge din strada si de la vecini si la plata de daune cominatorii de 100 de lei pe zi de întârziere, pâna la îndeplinirea obligatiei.

În motivare, a aratat ca,  în fapt,  a facut mai multe sesizari la Primaria comunei ..., prima cerere fiind înregistrata sub  nr. 1808/23.02.2010, prin care a aratat ca santul de colectare a apei stradale si menajere ce se scurge de la ... este obturat si ca toata  aceasta apa patrunde  în interiorul curtii sale, în beciul casei si în fântâna de pe proprietate.

S-a mai aratat ca aceasta rigola este obturata cu pâmânt si balast înca din anul 2009, fiind astupata de angajati ai Primariei ...si ca datorita acestui fapt, proprietatea sa este afectata, facându-i imposibil consumul de apa potabila din fântâna proprie.

Reclamantul mai arata ca pârâtii au cunostinta de aceasta situatie înca din anul 2010, dar refuza îndeplinirea obligatiilor legale în acest sens si ca potrivit L 215/2002 si O. G. 21/2002 acestia au obligatia sa remedieze aceasta defectiune, respectiv, sa repare rigolele stradale din fata casei sale, astfel încât sa nu-i mai fie afectata proprietatea de apele ce se scurg de pe strada si de pe alte proprietati.

În drept,  au fost  invocate dispozitiile  art. 1075, 1077 C. civ si L 215/2001, solicitând chiar si judecata în lipsa.

S-au depus  adresa nr. 1058/2011 a Primariei ..., Adeverinta de proprietate 1154/1993, Adresele nr. 8777/2009, nr. 3097/2010 ale Primariei ....

Pârâtii  au depus în cauza întâmpinare prin care au  invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, sustinând ca potrivit disp. O.G 21/2002 privind  gospodarirea localitatilor rurale si urbane obligatia de reparare a rigolelor stradale, de curatire si întretinere a santurilor si podetelor aferente proprietatii, revin cetatenilor, iar nu pârâtilor.

De asemenea, s-a sustinut ca  si potrivit HCL 8/2010 si nr. 4/2011 cetatenii  sunt cei care trebuie sa se ocupe de adâncirea si întretinerea santului de scurgere din dreptul proprietatii lor.

Din aceleasi motive, s-a solicitat si pe fondul cauzei respingerea actiunii.

S-au depus HCL nr. 8/2010 cu anexa si nr. 4/2011, cu anexa.

Actiunea a fost legal timbrata.

Având în vedere dispozitiile art. 137 C.pr.civ,  potrivit cu care, instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de forma si de fond care fac de prisos cercetarea în fond a cauzei, instanta va analiza mai întâi exceptia lipsei calitatii  procesuale pasive invocate de pârâti.

În acest sens, instanta apreciaza ca exceptia este neîntemeiata, întrucât în cauza sunt invocate acte normative speciale care privesc obligatii de interes public local, astfel ca pârâtii, în calitate de reprezentanti ai autoritatii publice locale, au calitate procesuala.

De asemenea, se apreciaza ca în speta exista identitate între pârâti si persoanele de la care  reclamantul întelege sa pretinda îndeplinirea obligatiei.

Din motivele expuse si vazând dispozitiile art. 1 din L 215/2001 raportat la OG 21/2002 instanta va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de pârâti.

Referitor la fondul cauzei, instanta retine ca actiunea este neîntemeiata, apararile pârâtilor fiind reale.

Astfel, se retine ca potrivit disp. art. 36 din L 215/2001, Consiliul  Local are obligatia întretinerii podurilor si drumurilor publice,  iar  potrivit art. 12  din OG 21/2002:

"(1) Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodarire, întretinere, curatenie si infrumusetare a localitatilor sa fie realizate, integral sau partial, prin contributia directa a cetatenilor.

(2) Obiectivele prevazute la alin. (1) se stabilesc de consiliile locale, prin hotarâre adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor în functie, si ele pot consta în:

a) amenajarea si repararea de strazi si trotuare;

b) saparea si amenajarea santurilor si rigolelor;".

În speta, se constata ca potrivit  HCL 8/2010 si 4/2011 consiliul local a aprobat, în conformitate cu textul de lege mai sus citat, programul de gospodarire,  curatenie si înfrumusetare al comunei, prin care s-a prevazut în sarcina cetatenilor obligatia mentinerii curateniei  pe trotuar, pe parte carosabila a drumurilor, în dreptul proprietatilor, precum si întretinerea santurilor si rigolelor în dreptul  proprietatilor  sau  locuintelor acestora.

Astfel, fata de actele normative invocate si de situatia mai sus expusa, instanta apreciaza ca actiunea este neîntemeiata, deoarece obligatia de reparare a rigolelor stradale si a santului din fata imobilului reclamantului nu cade în sarcina pârâtilor, ci, dimpotriva, obligatia este în sarcina reclamantului, motiv pentru care, urmeaza sa respinga actiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârâti.

Respinge actiunea civila formulata de reclamantul ..., domiciliat în comuna ..., sat ..., jud. Gorj, în contradictoriu cu pârâtii  PRIMARUL COMUNEI ... si CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ... cu sediul în comuna ... jud. Gorj,având ca obiect obligatie de a face.

Cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 07.06.2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

JANETA POPESCU Grefier,

ALINA-MARIA GHIMIS

Red. P.J./Teh. G.A.M

5ex./ 17 Iunie 2011

1

Domenii speta