Plangere contraventionala prescrisa

Sentinţă civilă 3485 din 14.04.2011


Dosar nr. 12931/318/2009 operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU, JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 3485

Sedinta publica de la 14 Aprilie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE: 

GREFIER: 

Pe rol judecarea plângerii contraventionale formulate de petenta SC SRL, împotriva procesului verbal de contraventie nr.  /24.08.2009, în contradictoriu cu intimata  Compania  Nationala  de Autostrazi si Drumuri Nationale  din România SA-SDN  Tg-Jiu.

La apelul nominal facut în sedinta publica,  au raspuns reprezentantul  petentei, administrator si martorul propus de petenta, A Traian Constantin,lipsa fiind reprezentantul intimatei si cel  de-al  doilea  martor  propus  de  petenta.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, s-a  procedat  la  audierea martorului A  Traian Constantin,  declaratia sa fiind  consemnata si atasata  la dosarul cauzei.

Fata  de lipsa  celui  de-al  doilea  martor si având  în vedere ca reprezentantul petentei s-a  obligat sa-l prezinte necitat la  acest  termen de  judecata, instanta, în temeiul  art. 170  alin.3 Cpr.civ.  si art. 186  alin.4 Cpr.civ., decade petenta  din proba  cu cel  de-al  doilea  martor  încuviintat.

Nemaifiind  alte  cereri  de formulat sau probe  de administrat, instanta  constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe  fond.

Administrator  , pentru petenta, a solicitat admiterea plângerii contraventionale si anularea procesului  verbal  de contraventie, aratând  ca  actul contestat nu i-a  fost comunicat  în termen.

INSTANTA

Prin plângerea înregistrata pe  rolul Judecatoriei Tg-Jiu  sub nr. 12931/318/2009, petenta SC  SRL a  contestat procesul verbal  de  contraventie  nr. /24.08.2009 si a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta în  contradictoriu cu intimata  Compania  Nationala  de Autostrazi si Drumuri Nationale  din România SA-SDN  Tg-Jiu, sa se dispuna anularea acestuia si  exonerarea de plata amenzii aplicate.

În motivarea plângerii, petenta  a aratat ca procesul verbal  de contraventie contestat  i-a  fost  comunicat  în data de 05.10.2009, iar procesul verbal  de afisare  este  un act  fictiv.

În dovedirea plângerii, petenta a depus  la dosar procesul verbal de afisare nr. 3015/22.09.2009 si actul contestat

Intimata a  formulat întâmpinare (fila 19), aratând ca procesele verbale  de contraventie se înmâneaza contravenientului sau se comunica prin posta în caz de refuz, proba  savârsirii contraventiei constituind-o actul  constatator  al contraventiei.

Instanta, fata  de motivele  invocate  de petenta cu privire la  comunicarea procesului verbal de contraventie, a dispus audierea  martorului P  Constantin,  mentionat  în procesul verbal  de afisare  nr. 3015/22.09.2009, încuviintând totodata  si cererea  formulata de reprezentantul petentei  privind  administrarea  probei  testimoniale, în dovedirea  acelorasi aspecte, fiind  audiat martorul A Traian Constantin.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea stare de fapt:

La  data de 24.08.2009, conducatorul  auto A Emil Marian conducea vehiculul  cu numarul  de înmatriculare proprietatea  petentei si, ajungând  pe  raza localitatii Cîrbesti a fost oprit  de  inspectorii  de  trafic, care au  retinut  ca la bordul vehiculului nu exista  dovada achitari tarifului  de utilizare a retelei de drumuri  nationale, astfel ca petenta  a fost  sanctionata  în temeiul art. 8  alin.2 din OG 15/2002 cu amenda  în cuantum de 9000  lei.

Actul  s-a  încheiat  în lipsa  reprezentantului petentei, astfel ca intimata a  procedat  la comunicarea  procesului verbal  de contraventie potrivit art. 27  din OG 2/2001, respectiv  prin afisare  la sediul  contravenientei, potrivit  procesului  verbal  de afisare nr. 3015/22.09.2009.

Potrivit  art. 25  alin.2 din OG 2/2001 comunicarea  procesului verbal  de contraventie  se face  de catre  organul care a aplicat sanctiunea,  în termen de  cel mult  o luna  de la data  aplicarii acesteia.

În speta, procesul verbal  de afisare a  fost întocmit la  data de 22.09.2009, însa din cuprinsul acestuia  nu  rezulta data  la  care s-a procedat  la  afisarea  procesului verbal  de contraventie, aceasta  rubrica  fiind necompletata.

În aceste  conditii, nu se poate verifica  daca  termenul de o luna prevazut  de art. 25 alin.2 din OG 2/2001  a fost  respectat.

În cauza  nu se contesta  faptul ca procesul verbal  de contraventie nu a fost comunicat,  dovada constituind-o procesul verbal  de afisare nr. 3015/22.09.2010, ci termenul în care  s-a  procedat  la comunicarea acestuia.

Cu privire la acest  aspect martorul A Constantin arata ca procesul verbal  de contraventie a  fost  gasit de el  la  sediul petentei situat  în, judetul Mehedinti, în dimineata  zilei de  05.10.2009, la  aceeasi data reprezentantul  intimatei  luând la cunostinta  de existenta  procesului verbal  de contraventie.

Coroborând depozitia martorului AConstantin cu procesul  verbal  de afisare nr. 3015/22.09.2009,  în cuprinsul caruia  nu  este mentionata  data  afisarii procesului  verbal  de contraventie, instanta retine ca termenul pentru comunicarea actului constatator al contraventiei  prevazut  de art. 25 alin.2  din OG 2/2001, nu a  fost respectat, intimata procedând la comunicarea  procesului  verbal  de contraventie la  data de  05.10.2009,  iar sanctiunea  a fost aplicata la  data de 24.08.2009.

Fata de considerentele expuse, instanta va admite  exceptia prescrierii  executarii sanctiunii amenzii contraventionale, si, în consecinta va  admite plângerea si va constata prescrisa executarea sanctiunii amenzii contraventionale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite  exceptia  prescrierii executarii  sanctiunii amenzii contraventionale.

 Admite plângerea formulata de petenta SC ... SRL, cu sediul împotriva procesului verbal de contraventie nr. 2250839/24.08.2009, în contradictoriu cu intimata  Compania  Nationala  de Autostrazi  si Drumuri Nationale  din România SA-SDN  Tg-Jiu, cu 

Constata prescrisa executarea sanctiunii amenzii contraventionale în cuantum de 9000 lei.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 14.04.2011, la Judecatoria Târgu-Jiu.

PRESEDINTE GREFIER

 

1