Legea 18/1991

Sentinţă civilă 4616 din 17.05.2010


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

GORJ

SENTINTA CIVILA Nr. 4616

Sedinta publica de la 17 Iunie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier DIANA-GEORGIANA COTOI

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamantul GG, împotriva pârâtilor Comisia Locala Câlnic pentru Aplicarea Legii18/1991 si Primarul Comunei Câlnic, in calitate de presedinte al Comisiei locale de Fond Funciar Câlnic, având ca obiect obligarea acestora din urma sa procedeze la punerea in posesie pentru suprafata totala de 6,27 ha si, totodata, sa fie despagubit pentru suprafata de 4,22 ha.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamantul, lipsa fiind pârâtii, reprezentati de avocat CC.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-a luat o declaratie reclamantului, dupa care, constatând  cauza în stare de judecata, s-a acordat cuvântul pe fond.

Reclamantul a solicitat  instantei admiterea actiunii civile, în sensul de a fi pus in posesie pentru suprafata totala de  6,27 ha si de a fi despagubit pentru suprafata de 4,22 ha, urmând ca instanta sa ia act de renuntarea sa la judecarea capatului de cerere privind obligarea posesorilor suprafetei de 2,40 ha  sa-l despagubeasca.

Avocat CC, pentru pârâti, a solicitat respingerea actiunii.

J U D E C A T A

Prin actiunea civila adresata instantei de judecata si înregistrata sub nr. 15672/318/2009 numitul NC a chemat in judecata pe reclamant, in calitate de pârât, pentru a fi obligat sa-i plateasca contravaloarea productiei nerealizate de pe o suprafata de teren, pentru care detine proces verbal de punere in posesie.

În respectiva cauza, pârâtul a formulat cerere reconventionala, solicitând obligarea Primariei Câlnic sa procedeze la punerea in posesie asupra terenului detinut in vecinatatea terenului reclamantului, asa  cum a solicitat in repetate rânduri.

Prin încheierea de sedinta din 15.04.2010 s-a dispus disjungerea cererii formulate de pârât, astfel ca aceasta formeaza obiectul litigiului de fata.

Reclamantul a depus la dosar adresa nr. 3290/9.11.2006, tabel nominal, HCJ 4252/2006, cerere de reconstituire nr. 1044/2004, cererea nr. 465/2005, cererea nr. 1030/1998.

Instanta a dispus emiterea unei adrese catre organul local, pentru a comunica modul de solutionare al cererilor depuse, hotarârile de validare sau invalidare si dovezi cu privire la punerea in posesie.

Prin adresa nr. 2581/17.05.2010, organul local a comunicat instantei ca cererile reclamantului au fost solutionate, în sensul ca prin HCJ nr. 49/18.11.1991 s-a validat suprafata de 2,89 ha, prin HCJ 4252/2006 s-a invalidat suprafata de 6,24 ha, iar prin HCJ 2966/2001 s-a validat suprafata de 0,50 ha, teren cu vegetatie forestiera, pentru acest din urma teren fiind emis si titlul de proprietate nr. 867/2003.

S-a mai aratat ca pentru terenul agricol s-a emis adresa de proprietate nr. 1158/1994.

S-au inaintat la dosar hotarârile comisiei judetene.

Prin cererea depusa la fila 27 reclamantul a solicitat obligarea pârâtilor sa procedeze la punerea in posesie cu privire la suprafata totala de 6,27 ha, teren solicitat prin cererile de reconstituire adresate comisiei locale, o parte din acesta, respectiv 2,40 ha fiind ocupat de diferite institutii si persoane fizice, solicitând obligarea acestora sa-l despagubeasca pentru lipsa de folosinta.

S-a mai aratat ca organul local a emis o adeverinta de proprietate pentru suprafata de 2,05 ha, iar pentru diferenta de 4,22 ha nu a emis nici un act de proprietate, fapt pentru care a solicitat obligarea pârâtilor sa-l despagubeasca cu suma de 998,4 euro.

A mai solicitat reclamantul daune cominatorii pentru neexecutarea obligatiei de punere in posesie si cheltuieli de judecata în prezenta cauza.

Reclamantul a depus la dosar acte de vânzare, act de schimb, testament, adrese.

Fata de precizarea reclamantului depusa la fila 27, instanta a solicitat organului local sa precizeze daca cererea nr. 1044/2004 se refera la suprafata de 6,27 ha si modul de solutionare al acesteia si, totodata, sa comunice organului local daca , in urma hotarârii de validare, s-a procedat la punerea in posesie.

Prin adresa nr. 2836/2..06.2010, Comisia Locala Câlnic a precizat ca HCJ nr. 49/1991 se refera la suprafata de 2,89 ha, suprafata validata si pentru care nu s-a emis proces verbal de punere in posesie si titlu de proprietate, ci numai adeverinta de proprietate nr. 1158/1.08.1994.

Ca, celelalte cereri formulate au fost invalidate prin HCJ 4252/2006, care a fost comunicata reclamantului si care nu a fost contestata de catre acesta.

În sedinta publica din data de 17.06.2010 reclamantul a declarat ca renunta la judecarea cererii privind obligarea institutiilor si a persoanelor fizice care ocupa suprafata de 2,40 ha, ce face parte din suprafata de 6,27 ha, sa-l despagubeasca.

Analizând întregul material probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarea stare de fapt:

Reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 6,27 ha, conform cererii nr. 465/30.11.2005 ( fila 14).

Prin HCJ nr. 49/1991, autorul reclamantului a fost  validat cu suprafata de  2,89 ha( pozitia 105 din tabelul de validare), teren ce face parte din suprafata totala de 6,27 ha, solicitata de reclamant si care face obiectul litigiului de fata.

Prin HCJ nr. 4252/2006 reclamantul a fost invalidat cu suprafata de 6,27 ha ( pozitia 19 din tabelul anexa).

Pâna  în prezent, asa cum sustine însusi organul local, reclamantul nu a fost pus in posesie cu suprafata de teren validata, desi îi revenea aceasta obligatie, potrivit art. 5 din HG 890/2005.

Validarea dreptului de proprietate in favoarea reclamantului, fara a fi urmata de punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate nu are nicio finalitate, în conditiile in care nu se cunoaste amplasamentul terenului, atribut care îi revine comisiei locale de fond funciar.

Asa fiind, instanta va obliga Comisia Locala Câlnic sa procedeze la punerea in posesie a reclamantului cu suprafata de 2,89 ha, conform HCJ nr. 49/1991.

În temeiul art. 64 din Legea 18/1991, instanta va obliga primarul Comunei Câlnic la plata daunelor cominatorii, în cuantum de 50 lei, începând de la data ramânerii definitive a prezentei sentinte si pâna la îndeplinirea obligatiei de a face.

În ceea  ce priveste diferenta de teren pâna la întregirea suprafetei de 6,27 ha, pentru care reclamantul solicita punerea in posesie, instanta retine ca aceasta cerere este neîntemeiata, deoarece organul local a facut dovada invalidarii dreptului de proprietate prin HCJ nr. 4252/2006, reclamantul având posibilitatea sa formuleze plângere împotriva acesteia in temeiul art. 53 din Legea 18/1991 si, în consecinta, va fi respins si capatul de cerere privind obligarea pârâtilor sa-l despagubeasca pe reclamant pentru lipsa de folosinta a terenului.

În temeiul art. 246 Cpc se va lua act ca reclamantul a renuntat la judecarea capatului de cerere privind obligarea persoanelor fizice si juridice care îi  ocupa suprafata de 2,40 ha, ce face parte din suprafata totala de 6,27 ha, sa-l despagubeasca.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite, in parte,  actiunea civila formulata de reclamantul GG  domiciliat in com. ...., sat ...., jud. Gorj,  împotriva pârâtilor Comisia Locala Câlnic pentru aplicarea Legii 18/1991 si Primarul Comunei Câlnic, asa cum a fost precizata prin cererea depusa la fila 27.

Obliga pârâta Comisia Locala pentru aplicarea L.18/1991 Câlnic sa procedeze la punerea in posesie pentru suprafata de 2,89 ha, conform HCJ nr. 49/1991, sub sanctiunea daunelor cominatorii in cuantum de 50 lei, pe zi de întârziere, începând de la data ramânerii definitive a prezentei sentinte si pâna la îndeplinirea obligatiei de a face.

Respinge capatul de cerere privind obligarea punerii in posesie pentru diferenta de teren pâna la întregirea suprafetei de 6,27 ha.

Respinge capatul de cerere privind obligarea pârâtilor sa despagubeasca reclamantul pentru suprafata de 4,22 ha, nereconstituita.

Ia act de renuntarea reclamantului la judecarea capatului de cerere privind obligarea detinatorilor suprafetei de 4,22 ha la despagubiri.

Cu drept de recurs în  termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica  azi, 17.06.2010, la judecatoria TG-Jiu.

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU Grefier,

DIANA-GEORGIANA COTOI

Red.PO

Thred CD

5.07.2010

Ex.5

1

Domenii speta