Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2096 din 22.03.2010


operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU;TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 2096

Sedinta publica de la 22 Martie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorul .... în contradictoriu cu intimata  Administratia Finantelor Publice a Municipiului ..... si cu  tertul poprit Casa Judeteana de Pensii Gorj, având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica  au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta , se constata depuse la dosar în data de 16.03.2010 note de sedinta din partea contestatorului prin care solicita admiterea cererii cu completarile si precizarile ulterioare, sa se dispuna anularea titlului executoriu si a somatiei de plata emise de intimata ce neîntemeiate si nelegale, cu întoarcerea executarii conform art. 4042 alin. 1 C.p.c si cu cheltuieli judiciare suportate de intimata, anexând în copie s.c nr. 6556/27.10.2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 9400/318/2009; se mai constata depusa la dosar în data de 16.03.2010 adresa nr. 19489/15.03.2010 emisa de ANAF-AFP Tg-Jiu, la care anexeaza în copie adresa nr. 73120/2008 dupa care constatând cauza în stare de judecata instanta o retine spre solutionare.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr.25/318/2010, contestatorul ..... a solicitat ca în contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Publice ...., sa se dispuna anularea formelor de executare emise de intimata respectiv ,titlul executoriu nr. 16301001026552/18.12.2009 si somatia de plata nr. 163010018428409/18.12.2009, comunicate prin posta la data de 24.12.2009, cu cheltuieli de judecata.

În fapt arata ca  intimata a emis actele de executare aratate mai sus pentru suma de 128 lei reprezentând diferente de impozit anual de regularizat, în conditiile în care nu a realizat venituri suplimentare din salarii în anul 2008 si nici în anul 2009,fiind pensionar, cu încalcarea depozitiilor art. 141 alin.(1)  din OG 92/2003, ca la data de 18.12.2009 când au fost emise actele de executare  contestatorul nu avea domiciliul  fiscal în municipiul Craiova, ci în municipiul Tg-Jiu, conform ... , seria ...., nr. ...., ca decizia de calcul accesorii nr. 1630116271365/06.10.2009 este falsa întrucât nu reprezinta diferente de impozit anual de regularizat , ci penalizari de întârziere  ce nu i-au fost comunicate conform legii, el având domiciliul fiscal în Tg-Jiu, astfel ca titlul executoriu si somatia nu au fost emise de catre organul competent în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul fiscal debitorul , fapt ce atrage nulitatea actelor conform disp. art.46 din OG 92/2003.

A mai aratat contestatorul ca sunt incidente disp. art. 31 si disp. art.33 alin 1 din OG nr.92/2003  prin care se stabileste competenta organelor de executare în functie de domiciliul fiscal al debitorului, iar actele de executare  au fost emise  cu încalcarea dispozitiilor legale ce reglementeaza competenta organelor de executare, ca în temeiul  art. 46 din OG 92/2003 actele sunt afectate de nulitate, ca titlul executoriu a fost emis cu încalcarea dispozitiilor art. 136 din OG 92/2003, întrucât intimata nu face dovada ca aceste obligatii fiscale datorate i-au fost comunicate oficial prin posta, iar contestatorul nu a binevoit a le achita  pentru a se trece la executarea silita. Mai precizeaza  contestatorul ca actele de executare au fost emise în conditiile în care Judecatoria Tg-Jiu prin s.c nr. 6556/27.10.2009 pronuntata în dosarul nr. 9400/318/2009 a anulat executarea silita a intimatei nr. 62051/09.06.2009 în care au fost anexate alte 5 titluri executorii având acelasi obiect , 3 din acestea fiind anulate prin hotarâri definitive ale instantei.

În dovedire depune în copie titlul executoriu nr. 16301001026552/18.12.2009, somatia de plata nr. 163010018428409/18.12.2009,  s.c nr. 6556/27.10.2009 pronuntata în dosarul nr. 9400/318/2009,  taxa de timbru aferenta cererii, solicitând ca intimata sa depuna la dosar actele originale ce au stat la baza stabilirii debitului si a actelor de executare, precum si confirmarea comunicarii deciziei de calcul accesorii din 06.10.2009 pe care  nu a primit-o.

În cauza s-a dispus citarea în calitate de tert poprit a Casei Judetene de Pensii Gorj.

La termenul de judecata din 08.02.2010 instanta a dispus emiterea unei adrese catre intimata pentru a înainta la dosarul cauzei actele ce au stat la baza emiterii actelor de executare,însa cu adresa nr. 14947/10.02.2010  intimata precizeaza ca  dosarul fiscal al contribuabilului  a fost transmis catre AFP a municipiului Tg-Jiu începând cu data de 19.06.2008 anexând în copie adresele nr. 407/2008, 99812/2008, confirmare de primire si decizie de impunere anuala pe anii 2004, 2003 si  2002.

Petentul depune precizari la actiune (fila 23) prin care solicita  ca instanta sa faca aplicarea disp. art. 4042  C.p.c , în sensul ca instanta sa dispuna si asupra restabilirii  situatiei anterioare executarii, cu cheltuieli de judecata.

Petentul depune note de sedinta (fila 43) prin care  la care ataseaza s.c nr. 6556/27.10.2009, ramasa definitiva si irevocabila prin decizia 225/09.02.2010 a Tribunalului Gorj prin care s-a solutionat contestatia împotriva adresei de înfiintare a popririi nr. 62051/09.06.2009 emisa de intimata referitoare la titlurile executorii emise pâna în prezent , printre care si titlurile executorii aferente debitelor care au generat penalitati de întârziere revendicate prin titlul executoriu si somatia ce fac obiectul prezentului dosar, invocând si exceptia autoritatii de lucru judecat, întrucât instanta s-a mai pronuntat cu privire  la penalitatile de întârziere prin sentinta 165/14.01.2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 7587/318/2008 definitiva si irevocabila prin decizia nr. 890/01.04.2009 , sentinta nr. 2538/06.04.2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 2548/318/2009 definitiva si irevocabila prin decizia nr. 1606/19.06.2009, sentinta nr. 4189/09.06.2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 4858/318/2009 definitiva prin nerecurare.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri , respectiv adresa nr. 19489/15.03.2010 emisa de ANAF- AFP a municipiului  Tg-Jiu prin care arata ca dosarul fiscal al debitorului le-a fost transmis în anul 2008 de catre AFP Craiova , ca acest dosar nu a întrunit conditiile legale pentru ca debitele contestatorului sa fie trecute în evidenta fiscala a AFP Tg-Jiu, iar pentru netransmiterea dovezilor comunicarii somatiilor si titlurilor executorii aferente , dosarul a fost restituit la sfârsitului anului 2008 AFP-ului Craiova, ca sunt în imposibilitate  de a comunica documentatia ce a stat la baza actelor de executare ce au fost editate de AFP Craiova în format electronic dupa retrimiterea dosarului fiscal al debitorului cu adresa nr. 73120/17.12.2008, pe care o anexeaza în copie. 

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Intimata creditoare  a încercat în mai multe rânduri executarea silita a contestatorului , însa prin s. c 6556/2009  irevocabila, instantele au admis contestatia petentului si au anulat toate formele de executare  din dosarul de executare 644/2009 dispunând întoarcerea executarii silite, motivul fiind necompetenta organelor de executare având în vedere domiciliul fiscal al debitorului.

În cauza de fata intimata creditoare întocmeste alte titluri executorii în acelasi dosar de executare, le înainteaza la administratia financiara din Tg-Jiu pentru a se executa debitorul, însa aceasta institutie a restituit documentele intimatei creditoare pe motiv ca nu exista dovada comunicarii somatiei si titlurilor executorii catre debitor. Prin adresa 19489/2010( fila 46) ANAF Tg-Jiu mai precizeaza ca în continuare debitorul este înregistrat doar la AFP Craiova, aratând ca prin adresa 18994/2010 îi aduce la cunostinta intimatei motivul pentru care nu exista dosar înregistrat la Tg-Jiu.

Având în vedere ca somatia , titlurile executorii si orice alt act de executare silita reprezinta acte ce trebuie obligatoriu comunicate debitorului, având în vedere si s.c 6556/2009 ce a intrat în autoritate de lucru judecat fata de parti , în temeiul art. 46 din OG 92/2003 aceste acte de executare sunt afectate de nulitate, instanta dispunând anularea acestora, ca o consecinta a nerespectarii dispozitiilor legale ce reglementeaza competenta organelor de executare în raport de domiciliul fiscal al debitorului si necomunicarea acestora.

În consecinta, instanta urmeaza sa admita în parte contestatia la executare cu precizarea ulterioara si sa anuleze actele de executare silita, respectiv, titlul executoriu nr. 16301001026552/18.12.2009 si somatia de plata nr. 163010018428409/18.12.2009 din dosarul de executare nr. 644/2009 întocmit de intimata si a actelor ce stau la baza emiterii acestora, respectiv, decizia de calcul accesorii 1630116271365/06.10.2009 si 163010010266552/08.12.2009.

În baza art.174 alin 4 OG 92/2003  instanta va proceda la întoarcerea executarii silite în dosarul nr. 644E/2009  în ceea ce priveste actele amintite mai sus.

În baza art. 23 alin. 1 lit. e si alin. 2 din Legea 146/1997, urmeaza sa se constate ca reclamantul are  posibilitatea sa solicite cheltuieli de judecata , separat în termen de 1 an de la ramânerea irevocabila a hotarârii, cheltuieli ce sunt justificate cu chitanta 510-362-0030/28.12.2009 în cuantum de 12,8 existenta la fila 9 din dosar. Aceasta dispozitie are caracter imperativ, Legea 146/1997 fiind o lege speciala fata de Codul de Procedura Civila, legea speciala având prioritate  fata de  legea de drept comun privind cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte contestatia la executare cu precizarea ulterioara formulata de contestatorul ..., domiciliat în ...., în contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Publice ..., cu sediul în ..... si  tertul poprit Casa Judeteana de Pensii Gorj.

Anuleaza actele de executare silita, respectiv, titlul executoriu nr. 16301001026552/18.12.2009 si somatia de plata nr. 163010018428409/18.12.2009 din dosarul de executare nr. 644/2009 întocmit de intimata si a actelor ce stau la baza emiterii acestora, respectiv, decizia de calcul accesorii 1630116271365/06.10.2009 si 163010010266552/08.12.2009.

Dispune întoarcerea executarii silite în dosarul nr. 644E/2009  în ceea ce priveste actele amintite mai sus.

Constata ca reclamantul are  posibilitatea sa solicite cheltuieli de judecata , separat în termen de 1 an în baza art. 23 alin. 1 lit. e si alin. 2 din Legea 146/1997.

Cu recurs  în termen 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta  publica din 22 Martie 2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. LC/tehn./M.S.  9 Aprilie 2010/Nr. ex. 5