Nulitate absolută acte de proprietate

Sentinţă civilă 2751/2013 din 20.11.2013


Dosar nr. …./317/2013  Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă Nr. 2751/2013

Şedinţa publică de la 20 Noiembrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE NMP

Grefier AP

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe  reclamanţii T A şi T V şi pe pârâţii C L de F F S,  C J de F F şi V M, având ca obiect  fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică , la prima apelare a cauzei au răspuns reclamanţii, lipsa fiind pârâţii.

La solicitarea reclamanţilor şi având în vedere cererea de apelare a cauzei la sfârşitul şedinţei de judecată, cerere formulată de apărătorul reclamanţilor, instanţa lasă cauza la a doua apelare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la a doua apelare a cauzei, au răspuns reclamanţii  asistaţi de av C M şi pârâta V M asistată de av B M,  lipsa fiind restul părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că pârâta C L de F F S a depus la dosar adresa nr. 9471/19.11.2013 , în 3 exemplare, la care au fost ataşate, în copie, cererea de reconstituire nr. 4890/18.03.1991, cererea de reconstituire nr. 4774/1991, cererea de reconstituire datată 12.02.1991, cerere de reconstituire pentru teren forestier, cererea de reconstituire nr. 4761/18.03.1991, HCJ nr. 11/1991cu tabelul anexă.

Apărătorii părţilor învederează că au observat răspunsul înaintat de C L şi nu solicită termen pentru a-l observa.

Instanţa acordă cuvântul pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive  a pârâtei V M, excepţie invocată de această pârâtă.

Av B M solicită respingerea excepţiei invocate întrucât pârâta Vintilă Maria, este moştenitoarea testamentară a autoarei U E.

Av. C M solicită respingerea excepţiei întrucât această pârâtă este moştenitoarea testamentară a surorii sale U E, din probatorii rezultând că are calitate procesuală pasivă.

Nemaifiind alte cereri de formulat ,probe de administrat sau excepţii de invocat , instanţa acordă cuvântul în dezbateri asupra fondului cauzei.

Av. C M,  pentru reclamanţi,solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi precizată ulterior, pentru ambele adeverinţe prin care se identifică suprafaţa de teren de 1320 mp existând motive de nulitate absolută, întrucât actele de reconstituire au fost emise unor persoane neîndreptăţite, dreptul de proprietate trebuia reconstituit în indiviziune , fiind una şi aceeaşi suprafaţă de teren în toate actele contestate. 

Pentru această suprafaţă de teren a formulat cerere de reconstituire T A, iar ca urmare a cererii de reconstituire s-a dispus validarea în indiviziune pentru moştenitori. Prin sentinţa civilă nr. 3109/2012 s-a verificat dacă a fost validată  suprafaţă de teren de 1320 mp. În adresa nr. 7318/2012 Comisia Locală recunoaşte că suprafaţa de 1320 mp face parte din terenul validat prin HCJ. Cu privire la cea de a doua adeverinţă de proprietate, instanţa a dispus eliberarea titlului de proprietate potrivit adeverinţei de proprietate. 

Toate actele de reconstituire trebuiau emise în indiviziune. Solicită acordarea cheltuielilor de judecată

Av B M , pentru pârâta V M , solicită respingerea acţiunii ,cu cheltuieli de judecată ,întrucât nu sunt îndeplinite prevederile art.13 din Legea 167. art. 9 din Legea 18/1991  care prevede obligativitatea existenţei cererilor de reconstituire pentru terenurile solicitate. Singura persoană care a solicitat terenul spre reconstituire a fost autoarea U E, dacă nu există cerere de reconstituire , reclamanţii nu prezintă interes. Dreptul de proprietate se reconstituie prin lege persoanelor deposedate. 

Din actele depuse la dosar reiese că terenul intravilan categoria curţi construcţii se afla în posesia autoarei. Nu se poate afirma ca terenul a fost în indiviziune atâta timp cât pârâta a avut contract  de întreţinere. Adeverinţa din anul 2012 s-a emis la cererea autoarei U E. Autorii acesteia au împărţit în mod egal terenurile deţinute în proprietatea lor. Scopul acestei acţiuni nu este dreptul de proprietate, ci o viitoare acţiune de partaj.

Prima adeverinţa de proprietate nu este lovită de nulitate, cea de-a doua adeverinţă de proprietate vizează aceleaşi teren, conform adreselor de la dosar, iar autorul T D şi moştenitorii acestuia au solicitat terenurile extravilane, nu şi pe cele situate în intravilan.

Av C M, pentru reclamanţi , învederează că s-a emis cea de a doua adeverinţă pentru că originalul primei adeverinţe de proprietate nu se mai găsea la comisia locală. Mai arată că nu a existat partaj între părţi, iar dacă U E avea o validare proprie, nu se mai promova acţiune în instanţă.  Mai arată că în acea perioadă terenul în litigiu nu era categoria curţi construcţii şi face parte din suprafaţa de 0,12 ari situată în punctul Boteşti.

Av B M, pentru pârâta V M, învederează că în adresa a comisiei locale se menţionează că terenul a fost validat dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1,92 ha ,nefiind cuprins şi terenul în litigiu în această hotărâre, terenul având categoria curţi-construcţii. La rolul agricol a fost trecută autoarea U E, iar reclamanţii nu au făcut nici un demers pentru acest teren.

Până la închiderea dezbaterilor av. B M depune chitanţă onorariu de avocat.

Instanţa declară dezbaterile închise şi reţine cauza spre soluţionare.

 I N S T A N Ţ A

Prin cererea adresată instanţei în data 10.07. 2013, înregistrată sub numărul …./317/2013, reclamanţii T A şi T V, în contradictoriu cu pârâtele C L de F F S, C J de F F Gşi V M  au solicitata constatarea nulităţii absolute a adeverinţei de proprietate  nr. 2401 din 13. 05. 1995 emisă numitei U E pentru suprafaţa de  1320 mp .

Au solicitat de asemenea obligarea pârâtei C L de F F S să întocmească documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate  pentru suprafaţa de  1320 mp  conform HCJ nr. 11/1991.

În  motivarea în  fapt a  acţiuni  reclamanţii au precizat că în anul 1991 ,în calitate de moştenitori ai autorului T D ,au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate  prin cererile 4747/1991,4290/1991 şi 4761/1991, iar prin HCJ nr. 11/1991 în anexa 3 la autorul de rol  T D ,figurau  moştenitorii T V , T A , T S  şi U E, cu suprafaţa totală de 1, 92 ha teren agricol.

În anul  1994  a fost eliberată de către C L  S , numitei  U V ,  adeverinţa de proprietate pentru suprafaţa de 1320 ha teren agricol.

În anul 1974 a fost dezbătută succesiunea  pentru bunurile  ce au aparţinut  autorului T D şi a fost eliberat certificatul de moştenitor  nr. 472/1974

 În drept acţiunea a  fost motivată pe dip. art. III din Legea 169/1997 şi art. 145-148 şi următoarele  din Codul  de Procedură civilă

În dovedirea motivelor invocate, reclamanţii au  depus la dosar ,următoarele înscrisuri: adeverinţa parţială de proprietate nr. 2401/15. 05. 1995,  acte de stare civilă , certificat de moştenitor nr. 472 /1974,  HCJ 11 /20. 09. 1991,anexă de validare , filă rol agricol ,  cereri de reconstituire nr. 890/18. 02. 1991, nr.  4761/18.03.1991, şi  nr. 4774/18.03.91.

La data de 18.07.2013, reclamanţii au depus note de şedinţă prin care au  complinit  lipsurile cererii de chemare în judecată ,fiind depuse înscrisurile solicitate de  instanţă şi menţionate probele solicitate în apărare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 201 alineatul 1 Cod de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi înscrisurile ataşate au fost comunicate pârâţilor .

La data de 07.08.2013 ,pârâta V M a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii formulate de reclamanţii.

 De asemenea a invocat lipsa calităţii procesuale  pasive  învederând că nu este  moştenitoarea  surorii sale  U El, nu a moştenit terenul în litigiu şi nu a beneficiat  de proprietatea deţinută de această autoare. A invocat contractul de vânzare cumpărare  autentificat sub nr. 7380 /27.12.2012 din care rezultă că sora acesteia , U  E a vândut  bunurile situate  în intravilanul satului Pişteşti din deal  , comuna Scoarţa judeţul Gorj  respectiv suprafaţa de 1342 mp  , curţi – construcţii vie păşune , o casă situată pe suprafaţa construită de 80 mp şi anexa pe suprafaţa de 37 mp ,pentru suma de  30.000 lei .

Referitor la fondul cauzei a precizat că în baza cererii nr. 4774/18.03.1991 formulată de autoarea U E, în anul 1995 a fost emisă adeverinţa de proprietate contestată, emisă doar pentru suprafaţa de 0,1320 ha ,deşi s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru 1,60 ha.

Prin sentinţa civilă nr. 3109/17.10. 2012 pronunţată de Judecătoria Tg- Cărbuneşti  în dosarul nr. 3265/317/2012 instanţa a reţinut că prin HCJ nr. 11/1991 , anexa 3,poziţia 32 ,în favoarea moştenitorilor autorului T D a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de  1,92 ha teren agricol ,ulterior emiterii adresei fiind emisă adeverinţa contestată ,reţinându-se de asemenea că nici hotărârea de  validare nici adeverinţa nu au fost contestate.

Pentru terenul în litigiu  U E  a întocmit documentaţia  cadastrală  şi a înscris imobilul în evidenţa OCPI Gorj sub nr. cadastral 35723 .Reclamanţii  au avut posibilitatea să conteste  adeverinţa parţială de proprietate nr.2401/13.05.1995 şi să solicite anularea  până  în acest moment, întrucât aveau  cunoştinţa de  existenţa  acesteia , fiind interesaţi de  acest act de reconstituire doar din momentul în care U E a vândut terenul.

U E a obţinut dreptul  de proprietate doar asupra  părţii ce  i se cuvenea din moştenirea  autorului  lor  T D, respectiv  3/16 din suprafaţa  de  600 mp ce  a  făcut  parte  din masa succesorală conform certificatului  de  moştenitor  nr.472/1974. Restul  terenului  pentru care a obţinut adeverinţa de  proprietate provine de  la mama  lor T M care  i-a lăsat  moştenire toate drepturile  ce  i se cuveneau  asupra imobilelor  atât  moştenire de  la T D cât  şi proprii.

În dovedirea întâmpinării pârâta a depus la dosar  următoarele înscrisuri : acte de stare civilă , referat  de  admitere(prima  înregistrare imobil) emis  de  Oficiul de Cadastru şi Publicitate  Imobiliară Gorj, plan  de  încadrare  în zonă(intravilan), plan de amplasament  şi delimitare a imobilului, contractul de  vânzare cumpărare  7380/27.12.2012, documentaţia  cadastrală , sentinţa civilă nr. 3109/2012 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. 3265/317/2012, contractul de întreţinere  încheiat între reclamantă şi autoarea  U E,  certificat deces U E (filele 39-48)

La data de 14. 08. 2013 C L de F F  S a depus la dosar  întâmpinare prin care solicită  respingerea acţiunii formulate de către reclamanţi,menţionând că adeverinţa contestată a fost emisă într-un singur exemplar în anul 1994 ,în arhiva pârâtei rămânând doar o copie.

Ulterior,  prin sentinţa civilă 3109/2012 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. 3265/317/2012 C  L de F F S a fost obligată să înainteze documentaţia în vederea  emiterii titlului de proprietate  pentru terenul în suprafaţă de 1320 mp , teren agricol  pentru care a fost emisă adeverinţa nr. 2401/1995.

În baza acestei sentinţe civile , comisia locală a întocmit un nou proces-verbal de punere în posesie şi adeverinţa  nr. 83/2012, acte premergătoare înaintate către OCPI Gorj , nefiind însă emis titlul de proprietate.

Numita U E  a înstrăinat terenul în suprafaţă de 1320 mp conform actului de vânzare cumpărare  autentificat sub nr. 7380/27.12. 2012 .

În anul 1991  U E şi T A au solicitat prin cererile 4774/1991, respectiv 4290/1991 reconstituirea  dreptului de proprietate pentru terenurile  care au aparţinut autorilor  T D şi  T M .

În anul 1991  T S  a formulat cererea de reconstituire nr. 4761/1991 prin care a solicitat doar terenurile  cu s-a înscris în CAP în perioada1959-1962 şi nu a solicitat în mod expres terenurile  care au aparţinut autorilor  T D şi .

Prin HCJ nr. 11/1991 în anexa nr. 3 , poziţia 32 la autorul de rol T D au fost validaţi T  V , T A, U E şi T S, iar  prin  aceeaşi hotărâre acesta din urmă a fost validat separat cu suprafaţa de 0,65 ha  înscrisă în CAP.

Prin hotărârea susmenţionată au fost validate şi persoane care nu solicitaseră reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv numita T V, ,iar T S a fost validat şi cu terenuri ce au aparţinut autorului T D ,deşi nu le solicitase la reconstituire.

În registrul de rol Talpă Dumitru a deţinut următoarele  suprafeţe: punctul „ Hoagă” 1,00 ha, „Dănărici” 0, 75 ha , „dealul Pişteşti” 0,25 ha, „Zlaşti”0,10 ha şu „Boteşti” 0, 25 ha , cumulate  suprafeţele rezultă o suprafaţă totală de 2,22 ha  teren agricol ,iar moştenitorii autorului de rol au fost validaţi prin HCJ nr. 11/1991 cu o suprafaţă mai mică decât cea deţinută de autorul de rol  respectiv 1, 92 ha.

În drept îşi întemeiază cererea în baza  art. 205 Cod procedură Civilă.

Pârâta a depus la dosar următoarele înscrisuri:adeverinţa de proprietate 2401/ 15. 05. 1995,  schiţe teren, sentinţa civilă nr. 3109/17.10.2012 pronunţată în dosarul nr. 3265/317/2012, , adeverinţa nr. 83 /25.10.2012,  proces verbal de punere în posesie din 25.10.2012,  schiţe teren , contract de vânzare cumpărare  autentificat sub nr. 7380 /27.12. 2012, cererile de reconstituire nr.4774/18.03.1991 , 4761/18.03.1991,890/1991 ,HCJ 11 din 20.09. 1991, anexa de validare ,filă rol agricol  (filele 51- 66).

Întâmpinările formulate  şi înscrisurile ataşate  au fost comunicate reclamanţilor ,iar la data de 03.09.2013 aceştia au depus la dosar răspuns la întâmpinare şi completare acţiune prin care au solicitat nulitatea absolută  a adeverinţei de proprietate  nr. 83/25.10. 2012, a procesului verbal de punere în posesie  din 25. 10. 2012  prin care este identificată suprafaţa de 1320 mp şi a adeverinţei 2401/13. 05.1995, urmând  ca eliberarea întregii documentaţii  şi a titlului de proprietate  să se facă în indiviziune pentru toţi moştenitorii menţionaţi în HCJ nr. 11 /1991, anexa nr. 3 , poziţia 32.

Suprafaţa în litigiu  a aparţinut  autorului comun, T D, decedat la data de 07.05.1962, iar după decesul acestuia la data de 22.11. 1974 moştenitorii au procedat  la dezbaterea  succesiunii şi a fost eliberat certificatul de moştenitor 472/1974. La acea dată, în patrimoniul autorului  se afla doar suprafaţa  de  600 m.p.(parte din terenul  din litigiu) şi o casă construită  cu soţia  supravieţuitoare, restul terenului aparţinând fostului  CAP. Succesiunea acestui autor a  fost  acceptată doar de  5  dintre moştenitori, între care  reclamantul, în calitate de nepot de  fiu  şi tatăl  reclamantei , T  S.

După apariţia  L.18/1991,  pentru întreaga suprafaţă  ce  a aparţinut  acestui autor şi soţiei sale, au formulat cereri de reconstituire, reclamantul T A, cererea  din data de  18.03.1991 şi moştenitoarea U E  din aceeaşi dată  d e 18.03.1991.â

Prin HCJ nr.11/1991 s-a validat  potrivit anexei nr.3 la poziţia nr.32 la autorul de rol, T D, suprafaţa de 1,92 ha pentru  moştenitorii T V, T A, T S şi U  E, ultima observându-se  că este  adăugată la  o altă dată, cu un alt scris.

Aşadar, reconstituirea dreptului de proprietate pentru autorul  decedat s-a  făcut, în indiviziune, pe numele  moştenitorilor mai sus menţionaţi.

În mod nelegal, s-a  procedat la  emiterea adeverinţelor de  proprietate nr.2401/1995 şi 83/25.10.2012 numai pe numele  moştenitoarei, U E, având  în vedere că reconstituirea dreptului de proprietate  potrivit actelor premergătoare, respectiv hotărârea de  validare, s-a dispus de către C  J pe numele moştenitorilor menţionaţi în anexa  de validare. Aşadar această moştenitoare nu este  singura persoană  îndreptăţită la reconstituire, hotărârea de validare dovedeşte  o reconstituire  în indiviziune  pe numele comoştenitorilor şi acesta  a intrat în circuitul civil,  şi trebuia să-şi producă efectele juridice. Hotărârea  de reconstituire a  dreptului de proprietate nu a fost  anulată prin  vreuna  din modalităţile  prevăzute de lege.

În acest condiţii, dreptul de  proprietate este unul  în indiviziune, actele  de  proprietate şi  întreaga  documentaţie în vederea  eliberării titlului de proprietate trebuie  să respecte hotărârea  de  validare, urmând ca moştenitorii  apoi să procedeze  potrivit dreptului comun  şi regulilor devoluţiunii legale.

Că reclamanţii  nu au avut  cunoştinţa de eliberarea celor două adeverinţe de proprietate, iar după decesul  numitei  U E au aflat  de  modalitatea  prin care  aceasta  a vândut  un imobil aflat  în indiviziune.

Eliberarea adeverinţelor  de proprietate  şi a procesului  verbal pentru  terenul  din litigiu, numai  pentru moştenitoarea  U E, s-a făcut  în mod nelegal cu încălcarea  şi înlăturarea  totală a  dreptului  de  proprietate recunoscut  reclamanţilor  în procedura  L.18/1991.

Au solicitat  admiterea cererii  principale şi a  completării  acesteia.

Referitor la întâmpinările formulate de pârâţi, reclamanţii au precizat că până în  anul 2013, C L de F F  S nu a adus  la cunoştinţă  reclamanţilor  faptul că au eliberat  pentru terenul din litigiu, ce face  parte din averea autorului comun şi din  aceeaşi  hotărâre de validare nr.11/1991, adeverinţele de  proprietate menţionate, numai pentru  U E.

Aceasta trebuia să procedeze la eliberarea adeverinţelor de proprietate fără a  eluda  drepturile  de proprietate ale  celorlalţi moştenitori. Adeverinţele  de  proprietate emise numitei  U  au avut  la baza aceeaşi hotărâre de validare şi nu  o altă hotărâre de validare, aşa încât  dreptul de  proprietate  recunoscut în indiviziune  pentru moştenitorii menţionaţi în anexa de validare trebuia să fie respectat, trebuind să se regăsească  în cuprinsul  adeverinţelor  şi procesului – verbal. Lipsa cererilor de  reconstituire  pentru  anumiţi moştenitori nu poate face  obiectul  acestui litigiu, ea ar putea  fi invocată de către persoana  interesată. Atâta vreme  cât hotărârea de validare  nu a  fost contestată, toate actele  ce  urmează  acestei hotărâri de  validare, trebuie  să respecte  reconstituirea  dispusă  prin această hotărâre.

Această pârâtă nu a explicat  cum a procedat  la  eliberarea adeverinţelor de  proprietate, încălcând  dreptul de proprietate al reclamantului T A, ce a formulat în termenul legal  cererea de  reconstituire, iar dreptul  său este  recunoscut alături  de a celorlalţi  comoştenitori  prin hotărârea  de  validare  nr.11/1991 anexa  nr.3 poziţia nr.31.

Acelaşi registru  agricol al  aceluiaşi autor, a stat la baza eliberării şi adeverinţelor de  proprietate pentru U E, comisia locală având  atribuţii speciale la punerea  în posesie, stabilind  astfel că terenul din litigiu face parte  din hotărârea de  validare.

Solicită  respingerea  excepţiei invocate de pârâta V M sau unirea  acestei excepţii cu fondul, având  în vedere  că sunt necesare  probatorii pentru a dovedi calitatea procesuală pasivă. Astfel, pârâta, este persoana  la  care  a locuit  în ultimele luni  de  viaţă defuncta, U E, s-a ocupat  de  toată înmormântarea acesteia, toate bunurile  mobile  ce  au aparţinut numitei  U rămânând  în posesia pârâtei. Defuncta  nu a avut  descendenţi şi soţ supravieţuitor.

Pârâta  recunoaşte  că terenul din litigiu face parte  din hotărârea de  validare, iar  această hotărâre a  reconstituit dreptul  de proprietate în indiviziune, pe numele  moştenitorilor autorului T D ,că nu s-a  procedat  la sistarea stării  de  indiviziune, aşa încât  terenul  din litigiu şi casa  ce se afla  pe acest teren, este  bun indiviz. În aceste condiţii nu s-a determinat bunul  sau bunurile  ce  compun  cota  ideală şi lotul fiecărui comoştenitor, pentru a putea fi eliberată adeverinţa de  proprietate  pe numele unuia  dintre moştenitori.

În drept au fost invocate  dispoziţiile art. 204, 201  al. 2 Cod procedură Civilă, art. 13. din Legea 18/1991  şi dovada  celor arătate înţeleg să o facă  cu acte  depunând în acest sens următoarele înscrisuri:  adresa nr. 7318 /01. 10. 2012  eliberată de Comuna scoarţa,  adeverinţa 83 din 25. 10. 2012,  procesul verbal de punere în posesie, (filele 76 – 73)

La data de  03.10.2013  pârâta  V M a formulat întâmpinare  prin care solicită respingerea  ca neîntemeiată a completării cererii formulate de către reclamanţi,întrucât casa amplasată  pe terenul în litigiu  nu a făcut parte din masa  succesorală a autorului T D ci a fost bun propriu al numitei T M  mama acesteia  care a lăsat toate bunurile  proprii  şi moştenite sorii sale  U E  cupă cum rezultă în certificatul de moştenitor.

A mai arătat  că prin sentinţa  3109 din 17. 10. 20122  pronunţată de  Judecătoria Tg- Cărbuneşti în dosarul nr. 3265/317/2012 s-a statuat cu autoritate de lucru judecat obligaţia pârâtei C L de F F  de a întocmi documentaţia  în favoarea autoarei U E întrucât adeverinţa eliberată nu a fost contestată.

Ulterior autoarea U E a înscris terenul în evidenţele OCPI , primind nr. cadastral 35723 ,teren pe care l-a şi vândut.

De altfel ,autoarea a încercat să dea imobilul reclamanţilor, în schimbul întreţinerii,însă aceştia au refuzat.

 A depus acte de stare civilă.

La data de 21.10. 2013 C l de f f Scoarţa a depus la dosar adresa nr. 8780/18.10.2013,  cu precizarea că în  registrul agricol ,autorul de rol T D  a  deţinut  suprafaţa totală de  2,22 ha teren situată  în următoarele puncte:”Hoagă 1,00 ha arabil”,”Dănărici 0,75 ha arabil”,” Dealul  Pişteşti 0,25 ha vie”.”Zlaşti 0,10 ha fâneţe” şi „Boteşti 0,12 ha  păşuni:

Din suprafaţa totală deţinută de  autorul de  rol  prin HCJ nr.11/1991 a fost validată  doar suprafaţa  de 1,92 ha teren , iar în tabelul anexă la HCJ nr.11/1991 întreaga suprafaţă validată de  1,91 ha  se  află situată în extravilan pe categorii  de folosinţă, respectiv 1,50 ha arabil, 0,20 ha vie, 0,22 ha  pajişti;

Terenul  din adeverinţa de proprietate nr.2401/1995 se află situat în intravilan în punctul Boteşti, teren ce  are  categoria sălişte(curţi construcţii, vie şi păşuni), iar  prin HCJ nr.11/1991 la autorul  de  rol nu au fost  validate terenuri în intravilan;

 La data  de 14.05.2013 , prin adeverinţa  de  proprietate nr.42 s-a reconstituit  moştenitorilor autorilor de  rol T D suprafaţa de  4412 ha teren în extravilan situat în punctul  Boteşti, iar  din această  suprafaţă doar 0,12 ha se  regăsea în registrul agricol al autorului.

Terenul în litigiu este  teren aferent construcţiilor şi a făcut  obiectul certificatului de  moştenitor nr.472/1974.

Au fost  ataşate următoarele înscrisuri: adeverinţa nr. 42/2013, procesul verbal de punere în posesie datat 13.05.2013, schiţa terenului, tabel nominal,filă rol agricol şi certificatul de moştenitor nr. 472/1974.

În şedinţa publică din data de 22.10.2013 a fost administrată proba cu interogatoriul pârâtei ,răspunsul formulat de aceasta fiind consemnat şi ataşat la dosar(f.108).

La data de  05.11.2013,pârâta C L de F F S a depus la dosar  adresa nr.9014/04.11.2013  în care a precizat că terenul înscris  în adeverinţa de  proprietate  nr.2401/1995 este unul  şi acelaşi cu terenul  înscris  în adeverinţa de proprietate nr.83/2013 ,aceasta din urmă fiind întocmită ca urmare  a sentinţei civile nr.3109/2012 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti.

Terenul  din adeverinţa  de  proprietate  nr.2401/1991 are categoria  de folosinţă  sălişte(curţi construcţii, vie şi păşuni) situată  în intravilan, iar prin HCJ nr.11/1991 în anexa nr.1 autorul de rol T D a  fost  validat cu suprafaţa  de  1,92 ha teren  agricol situată  în extravilan, în consecinţă  suprafeţele de teren  provenite  de  la autorul de rol T D pentru care a fost emisă adeverinţa de  proprietate  situate în intravilan  nu au fost validate prin HCJ nr.11/1991;

Terenul în suprafaţă  de  1320 mp are categoria”săliştea casei”, iar în registrul agricol al autorului de rol T D  nu se regăseşte  acest punct;

Este teren aferent  curţilor construcţii şi a făcut obiectul certificatului  de moştenitor nr.472/1974.

A depus ,în copie , fila rol agricol .

Pârâta V M a depus testamentul autentificat  sub nr.1332 /21.03.1997  emis de  BNP A. Merişescu Tg-Jiu, judeţul Gorj.

La  data  de 19.11.2013  pârâta C L de F F S a comunicat adresa nr. 9471 /19.11.2013 ,în care a precizat că în baza  Legii  nr.18/1991 doar numiţii T A şi U E au solicitat reconstituirea  dreptului de proprietate pentru terenurile  ce au aparţinut autorului de rol T D, iar  numitul  T S a solicitat reconstituirea dreptului de  proprietate pentru terenurile  pe care  acesta le-a deţinut  ca autor de  rol în perioada  cooperativizării, fiind  validat  singur prin HCJ nr.11/1991 cu suprafaţa de  0,65 ha teren agricol.

Prin HCJ  nr.11/1991 au fost validate  suprafeţele de teren deţinute  de autorii de rol în registrul agricol, indiferent  dacă autorii sau moştenitorii acestora  au solicitat şi alte  suprafeţe de  teren care nu se  regăseau în registrul agricol, iar la cererile  de reconstituire  din anul 1991 numiţii T  A  şi U E nu au  anexat  nici un alt document, nici acte de stare civilă şi nici  certificatul  de  moştenitor din anul 1974;

Singura hotărâre emisă până în prezent este  HCJ nr.11/1991, iar prin aceasta au fost  validate  doar terenurile  deţinute  de autorul de rol  în perioada 1959-1962, HCJ nr.11/1991 fiind emisă în baza  cererilor  de  reconstituire formulate  de către  numiţii U E şi T A, precum şi registrul  agricol al autorului T D;

Adeverinţa de  proprietate nr.8372012 a  fost întocmită în baza  sentinţei civile nr.3109/2012 pronunţată de  Judecătoria  Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.3265/317/2012, urmând ca procesul verbal de  punere în posesie  să fie transmis  C J G şi OCPI în vederea  emiterii titlului de proprietate;

În mod  expres numita  U  E  a solicitat prin cerere  reconstituirea dreptului de  proprietate  şi pentru  suprafaţa de  0,15 ha teren săliştea casei, însă conform registrului  agricol al autorului de  rol, acesta  nu a deţinut  teren  în punctul”Saliştea  casei”, iar prin  HCJ nr.11/1991 autorul de  rol în Anexa nr.1, poziţia  nr.32 a  fost validat cu suprafaţa de  1,92 ha teren agricol în extravilan.

A depus ,în copie ,următoarele înscrisuri: cererea  nr.4890 /18.03. 1991 ,cererea  nr.4774/18.03.1991 formulată  de  numita U E; două cereri formulate  de numita U E din data de  12.02.1991; cererea  nr.4761  din data de 18.03.1991  formulată de numitul T S, HCJ nr.11 /20.09.1991 ,  anexă de validare ,filă rol agricol.

Analizând actele şi lucrările dosarului ,instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu dispoziţiile art.248 Cod de procedură civilă , instanţa va soluţiona cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Vintilă Maria.

Potrivit testamentului autentificat sub nr.1332/21.03.1997,testatoarea Ungureanu Elena a înţeles ca prin testamentul întocmit să o instituie legatară universală pe pârâta Vintilă Maria, astfel că aceasta din urmă ,în calitate de beneficiar al legatului ,are vocaţie la întreaga universalitate a bunurilor testatorului.

În consecinţă, pârâta având calitatea de unic moştenitor al autoarei U.E.(moştenitor testamentar) ,urmează a fi respinsă ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de această pârâtă.

 Referitor la fondul cauzei, se reţine că prin cererea de reconstituire  formulată în anul 1991, reclamantul T. A. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile ce provin de la autorii T. D. şi T. M..

Prin cererea de reconstituire nr. 4774/18.03.1991  autoarea U. E. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru patru parcele de teren în suprafaţă totală de 1,42 ha şi terenul cu suprafaţa de 15 ari situat în punctul Siliştea casei.

Prin cererea de reconstituire nr. 4761/18.03.1991 , numitul T. S.  a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,70 ha teren arabil situat în punctul Boteşti, 0,50 ha teren arabil situat în punctul Lunca Budieni şi 3 ari vie situat în punctul Tălpeşti.

Din  înscrisurile şi relaţiile comunicate de pârâta C. L. de F. F. S. ,rezultă că  cele trei cereri menţionate anterior au fost validate prin HCJ 1/1991, anexa 1 ,poziţia nr. 32 , anexă în care au fost menţionaţi atât cei trei moştenitori solicitanţi, cât şi reclamanta T. V., fiica autorului T. S. ,respectiv nepoata de fiu a autorului T. D. ,deşi reclamanta sau autorul acesteia nu au formulat cerere de reconstituire.

S-a menţionat că nu au fost depuse alte acte în susţinerea cererilor de reconstituire formulate , iar validarea dreptului de proprietate s-a făcut în baza rolului agricol avându-l ca titular de rol pe autorul T. D. .

La rolul agricol din perioada 1959-1962 , autor de rol T. D., figurau înscrise următoarele terenuri,în suprafaţă totală de 2.02 ha: Hoagă 1,00 ha arabil”,”Dănărici 0,75 ha arabil”,” Dealul  Pişteşti 0,25 ha vie”.”Zlaşti 0,10 ha fâneţe” şi „Boteşti 0,12 ha  păşuni.

Din suprafaţa totală a fost validată doar suprafaţa de 1,92 ha , pârâta C. L. de F. F.susţinând că au fost validate doar terenurile din extravilan,nu şi cele din intravilan,în acest sens fiind şi tabelul nominal de la filele 103-104 .

Numitul T. S. a fost validat şi separat cu suprafaţa de  0,65 ha teren agricol pe care acesta le-a deţinut ca titular de rol.

Potrivit certificatului de moştenitor nr. 472/22.11.1974 , a actelor de stare civilă depuse la dosar şi a susţinerilor părţilor, reclamanţii şi pârâta V. M. au calitatea de moştenitori ai autorului T. D., iar de pa urma acestui autor a rămas un imobil casă de locuit ,menţionându-se că terenul aferent casei de locuit este soţiei supravieţuitoare T. M. , fiind moştenit de aceasta de la părinţi.

Conform contractului de întreţinere autentificat sub nr. 859/14.11.1981 ,autoarea T. M. a înstrăinat autoarei U. E. ,cota de ¾ din imobilul casă de locuit înscris în certificatul de moştenitor nr. 472/1974 , menţionându-se că terenul aferent construcţiei  în suprafaţă de 186 mp( aferent cotei înstrăinate) trece în proprietatea statului.

Pârâta C. L.de F. F. S. a precizat că terenul cu suprafaţa de 1320 mp înscris în adeverinţa nr. 2401/15.05.1995 ,în adeverinţa nr.  83/25.10.2012 şi în  procesul-verbal de punere în posesie din data de 25.10.2012, este teren aferent construcţiei , fiind înscris în certificatul de moştenitor nr. 472/1994 ,însă nu a fost înscris în rolul agricol al autorului T. D., nefiind validat prin HCJ 11/1991.

Prin sentinţa civilă nr. 3109/2012 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. 3265/317/2012 s-a dispus  obligarea pârâtei C. L. de F. F. S. să întocmească şi să înainteze  documentaţi în  vederea eliberării titlului de proprietate  pentru terenul cu suprafaţa de 1320 mp  înscris în adeverinţa nr. 2401/1995 , în baza acestei sentinţe civile fiind emise adeverinţa nr. 83/25.10.2012 şi procesul-verbal de punere în posesie din aceeaşi dată.

Deşi în considerentele sentinţei civile s-a reţinut că acest teren a făcut obiectul HCJ 11/1991 , fiind validat în favoarea moştenitorilor autorului de rol T. D., din probele administrate în prezenta cauză rezultă că terenul nu a făcut obiectul acestei hotărâri de validare , terenul nefiind înscris la rolul agricol al autorului T. D. .

În  adresa nr. 7318/01.10.2012  comunicată de Comisia Locală de Fond Funciar Scoarţa  la dosarul nr. 3265/317/2012 ,nu se menţionează în mod expres faptul că suprafaţa de 1320 mp face parte din suprafaţa de teren validată prin HCJ  nr. 11/1991.

Prin cererea dedusă judecăţii, astfel cum a fost precizată(completată ulterior), reclamanţii au solicitat constatarea  nulităţii actelor de reconstituire emise pentru suprafaţa de 1320 mp, reclamanţii invocând ca motiv de nelegalitate de actelor contestate , faptul că acest teren ar face parte din suprafaţa de teren validată prin HCJ nr. 11/1991 , motive pentru care s-a solicitat şi întocmire unei noi documentaţii pentru aceeaşi suprafaţă de teren ,în favoarea tuturor moştenitorilor validaţi prin HCJ 11/1991 ,astfel că instanţa va analiza doar aceste apărări.

Deşi pârâta V. M. a invocat faptul că  prin contractul de întreţinere nr. 859/1981 , autoarea U. E. a dobândit  dreptul de proprietate pentru întreaga suprafaţă de teren în litigiu ,instanţa nu va analiza incidenţa dispoziţiilor art. 23  22 din Leg. nr. 18/1991 , cu modificările aduse prin Leg. nr. 247/2005,nefiind învestită cu o astfel de cerere.

Întrucât terenul  înscris în adeverinţele nr. 2410/1995 şi nr. 83/2012 şi în procesul-verbal de punere în posesie nu  face parte din terenul validat în favoarea moştenitorilor autorului de rol T. D., prin HCJ nr. 11/1991,văzând şi dispoziţiile art. III lit. a din Leg. nr. 169/1997 , instanţa  constată neîntemeiată cererea privind constatarea nulităţii absolute a acestor acte de reconstituire ,nefiind afectat dreptul reclamanţilor de a obţine titlul de proprietate pentru terenul ce a făcut obiectul hotărârii de validare susmenţionate.

Pe cale de consecinţă,  se constată a fi neîntemeiată şi cererea  având ca obiect obligarea C. L.de F.F. S. să întocmească o nouă documentaţie pentru  terenul de 1320 mp şi să o înainteze organului judeţean în vederea eliberării titlului de proprietate conform HCJ 11/1991.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse anterior  ,instanţa va respinge acţiunea , astfel cum a fost precizată ulterior.

În temeiul art.451-453 Cod de procedură civilă , vor fi obligaţi reclamanţii să plătească pârâtei V. M. suma de 800 lei cheltuieli de judecată ,reprezentând  onorariu apărător conform chitanţei depuse  la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive  a pârâtei V. M., excepţie invocată de această pârâtă.

Respinge acţiunea precizată,formulată de reclamanţii  T. A. CNP ….  cu domiciliul în ……. şi T. V. CNP  cu domiciliul în …. , ,în contradictoriu cu pârâtele  V. M. cu domiciliul în …., C. L. de F. F. S, cu sediul în … şi C. J. de F. F. G., cu sediul … .

Obligă reclamanţii să plătească pârâtei V. M. suma de 800 lei reprezentând cheltuieli de judecată .

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 20.11.2013.

Preşedinte,

NMP

Grefier,

AP

 Red. NMP/tehn DA

7ex/ 29 Noiembrie 2013

Domenii speta