Obligatia de a face.

Sentinţă civilă 4993 din 03.07.2009


Dosar nr. .........Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA T.J.

T.J.

Sentinta civila Nr. 4993

Sedinta publica de la 03 Iulie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE ............

Grefier ..........

Pe rol fiind judecarea cererii formulate de catre reclamantul D.A. în contradictoriu cu pârâtii D.G.P., S.G. si OCPI G.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantul si pârâtul D.G.P., lipsa fiind celelalte parti.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care instanta pune în discutie din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei OCPI G, acordând cuvântul pe exceptia invocata cât si pe fondul cauzei.

Reclamantul D.A. a lasat la aprecierea instantei solutionarea exceptiei invocate, solicitând pe fondul cauzei admiterea actiunii în sensul omologarii raportului de expertiza, obligarea celor vinovati în solidar la repararea pagubei ce i-a fost cauzata, respectiv daune - interese în cuantum de 2600 lei si daune materiale în cuantum de 1500 lei, obligarea pârâtei OCPI G sa repozitioneze coordonatele ce privesc imobilul proprietatea pârâtului D.G.P. situat în T.J., str. Termocentralei conform amplasamentului, obligarea OCPI G sa receptioneze documentatia efectuata de catre reclamant si sa dea numar de identificare (nr. cadastral) pentru terenul sau situat în T.J., str. Termocentralei, respectiv intabularea în cartea funciara , obligarea pârâtului D.G.P. la cheltuieli de judecata depunând la dosar concluzii scrise, note de cheltuieli si acte doveditoare.

Pârâtul D.G.P. a lasat la aprecierea instantei solutionarea exceptiei invocate, solicitând pe fondul cauzei respingerea actiunii reclamantului cu obligarea acestuia la cheltuieli de judecata.

JUDECATA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei T.J. sub nr. ......, reclamantul D.A. a solicitat instantei ca în contradictoriu cu pârâtii D.G.P., S.G. si OCPI G, sa se dispuna  obligarea OCPI G la solutionarea neîntelegerilor cu privire la individualizarea imobilului proprietatea sa în suprafata de 777 m.p. situat în intravilanul mun. T.J., str. Termocentralei, prin  atribuirea de OCPI G a unui numar cadastral imobilului respectiv, respectiv sa receptioneze documentatia reclamantului întocmita legal, cu obligarea pârâtului D G  P la daune-interese si cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a depus la OCPI G cererea înregistrata sub nr. 23900/25.06.2008 pentru receptia documentatiei cadastrale a imobilului situat în T.J., str. Termocentralei, fara numar, jud. G, teren intravilan neproductiv în suprafata de 777 m.p., tarlaua 100 a, parcela 21/2.

Acest teren a fost obtinut de catre reclamant în baza titlului de proprietate nr. 1511733/06.04.2008 însotit de procesul verbal de punere în posesie aferent, schita respectiva si planul parcelar al P Mun. T.J., depunând în acest sens si certificatul de atestare fiscala nr. 28775/22.05.2008 emis de Consiliul Local T.J.-Directia Publica de Venituri, precum si certificatul de nomenclatura stradala nr. 26010/11.06.2008 emis de Primaria T.J..

A aratat reclamantul ca acest teren se afla în continuarea altui teren proprietatea sa care vine din strada Victoriei nr. 266 B fara nici o abatere si care este intabulat în cartea funciara având acelasi vecin în partea de miazanoapte, respectiv D.G.P..

Documentatia privind imobilul reclamantului întocmita de persoana autorizata S E a fost respinsa de catre OCPI G  prin încheierea de cartea funciara nr. 23900/25.06.2008 cu motivarea ca amplasamentul terenului reclamantului se suprapune din coordonate peste amplasamentul cu nr. cadastral  8733 al vecinului dinspre miazanoapte, respectiv pârâtul D.G.P..

La baza încheierii de carte funciara atacate de catre reclamant a stat referatul nr. 385/04.07.2008.

Asa dupa cum rezulta si din procesul verbal înregistrat sub nr. 3/10667/14.07.2008, în urma discutiilor dintre beneficiarii documentatiilor, partile nu s-au înteles, iar pârâtul D.G.P. nu a fost de acord cu deplasarea în teren a persoanelor autorizate pentru verificarea coordonatelor punctelor de contur desi s-a retinut a modalitatea de solutionare tehnica consta în verificarea coordonatelor si a unei eventuale repozitionari a imobilului proprietatea pârâtului D.G.P. în baza unei declaratii autentice a acestuia, partile fiind astfel îndrumate sa se adreseze instantei de judecata.

În dovedirea actiunii, reclamantul  a depus în copie la dosar titlul de proprietate nr. 1511773/2008, procesul verbal de punere în posesie, schita si planul parcelar al terenului, certificatul de atestare fiscala nr. 28775/22.05.2008, certificatul de nomenclatura stradala nr. 26010/11.06.2008, documentatia cadastrala efectuata cu privire la terenul reclamantului întocmita de persoana autorizata S E, încheierea  OCPI nr. 23900/25.06.2008, referatul nr. 485/04.07.2008, adresa nr. 3/10280/2008, procesul verbal  nr. 3/10667/14.07.2008 emise de OCPI G.

Cererea a fost legal timbrata.

Instanta a solicitat OCPI G actele care au stat la baza emiterii documentatiei cadastrale efectuata pentru reclamantul D.A. înregistrata la OCPI G sub nr. 23895, respectiv 23900/25.06.2008, precum si documentatia cadastrala a imobilului situat în T.J., str. Termocentralei cu numarul cadastral 8733, imobil ce apartine pârâtului D.G.P..

Pentru justa solutionare a cauzei s-a numit expert C D, urmând sa raspunda la urmatoarele obiective: sa se verifice documentatia cadastrala pentru terenul în litigiu, proprietatea reclamantului, cât si a terenului proprietatea pârâtului D.G.P., vecinul dinspre miazanoapte; sa se verifice amplasamentul pentru ambele terenuri si sa se precizeze daca se suprapun în realitate; sa se constate si sa se faca precizarea daca se afla în continuarea terenurilor partilor ce vin din str. Victoria si nu au abateri de la limitele ce despart cele doua proprietati  având intabulare în cartea funciara, fiind în conformitate cu titlurile de proprietate ce le poseda fiecare; sa se precizeze care documentatie cadastrala este gresita, în ce fel sau ce nu este legal; sa se verifice la OCPI G  din ce cauza amplasamentul terenului reclamantului se suprapune în coordonate peste amplasamentul cu nr. cadastral 18733 al vecinului dinspre miazanoapte, D.G.P.; sa se verifice la OCPI G daca este vorba de suprapunere de coordonate la introducerea în baza de date, din ce cauza si sa se stabileasca coordonatele punctelor de contur pentru terenul din litigiu si sa se stabileasca daca în urma verificarilor si constatarilor efectuate, documentatia cadastrala a reclamantului  poate primi numar cadastral  (de identificare) îndeplinind conditiile prev. de L.7/1996 si sa fie înaintata la Biroul de Carte Funciara pentru intabulare.

Din concluziile raportului de expertiza rezulta ca reclamantul D.A. este frate cu pârâtul D.G.P., ambii primind câte un titlu de proprietate, iar în fiecare titlu de proprietate fiind trecute câte doua parcele dupa cum urmeaza: titlul de proprietate al reclamantului cu numarul 1511733/08.01.2008 pentru suprafata totala de 1300 m.p., suprafata care se compune din parcela nr. 42/1, tarlaua nr. 254 în suprafata de 523 m.p. si parcela nr. 21/1, tarlaua nr. 100a în suprafata de 777 m.p..

Titlul de proprietate eliberat pe numele pârâtului are numarul 1505949/11.01.2007 pentru suprafata de 1166 m.p. care se compune din parcela nr. 41/1, tarlaua 254 în suprafata de 754 m.p. si parcela nr. 41/3, tarlaua 100a în suprafata de 412 m.p..

La data de 15.10.2006 pârâtul D.G.P. a întocmit si a depus la OCPI G documentatia cadastrala pentru parcela nr. 41/1 din tarlaua 254 în suprafata de 754 m.p. prin PFA S G, documentatie care s-a avizat primind numar cadastral 8733 si a fost înscrisa în cartea funciara nr. 21429 a Mun. T.J.. Pentru parcela nr. 41/3, tarlaua nr. 100 a în suprafata de 412 m.p. nu s-a întocmit documentatia cadastrala.

La data de 12.06.2008 reclamantul a întocmit si a depus la OCPI G prin PFA S E doua documentatii cadastrale aferente celor doua parcele din titlul de proprietate, respectiv pentru parcela nr. 42/1, tarlaua 254 a primit numar cadastral 9712 fiind înscrisa în cartea funciara a Mun. T.J. cu nr. 24185 si pentru parcela 21/2, tarlaua 100a documentatia este respinsa prin încheierea nr. 23900/2008 a OCPI G.

Motivul respingerii a fost suprapunerea coordonatelor acestei parcele peste coordonatele parcelei nr. 41/1, tarlaua 100a, proprietatea pârâtului, având numar cadastral 8733, înscris în cartea funciara nr. 21249.

Cele doua titluri de proprietate eliberate pe numele reclamantului si al pârâtului  au fost eliberate în continuarea terenurilor partilor care încep din partea de est din strada Victoriei, terenuri înscrise în cartea funciara de catre ambele parti în litigiu.

Amplasamentele  celor doua terenuri nu sunt împrejmuite sau marcate cu tarusi, pârâtul nivelând terenul proprietatea sa fara a apela la un specialist topo pentru materializarea coordonatelor documentatiei cadastrale avizate de OCPI G aferenta numarului cadastral  8733.

Pârâtul nu a respectat amplasamentul  din coordonate pe care îl are documentatia cadastrala, a nivelat un alt amplasament, care ar coincide cu amplasamentul rezultat dupa mutarea coordonatelor propuse de OCPI G, caz în care cele doua documentatii cadastrale nu s-ar mai suprapune în baza de date a OCPI G.

Expertul a concluzionat ca pârâtul are un amplasament rezultat din coordonatele documentatiei cadastrale, iar în teren indica un alt amplasament, iar repozitionarea documentatiei cadastrale conform cu coordonatele amplasamentului detinut în teren de catre pârât ar rezolva litigiul dintre parti.

Cu toate ca amplasamentele celor doua terenuri nu sunt marcate atât reclamantul cât si pârâtul au în teren suprafetele din actele de proprietate, rezultând o suprapunere virtuala, din coordonate dupa cum rezulta si din schita de la raportul de expertiza.

A concluzionat expertul ca ambele documentatii cadastrale sunt întocmite corect însa intrarea în sistemul national STEREO 70 s-a efectuat mai putin precis pentru documentatia întocmita de PFA S.G. la cererea pârâtului.

În anexa privind descrierea  lucrarilor topografice si geodezice se precizeaza ca s-a folosit sistemul de coordonate STEREO 70, integrarea în sistemul national de coordonate realizându-se stationând în pct. de statie S1 cu viza spre punctele CET, ANTENA TV, ANTENA RADIO.

Rezulta astfel ca s-au utilizat pentru determinarea coordonatelor statiei S1 metoda RETRO a intersectiei din trei puncte, metoda care se aplica daca nu se pot aplica alte metode mai precise cum ar fi drumuirea, determinari GPS, intersectia înainte, etc.

Intrarea în sistemul national STEREO 70 în cazul documentatiei întocmite reclamantului de catre PFA S E s-a efectuat din puncte materializate  la sol denumite GPS 512 si GPS 513, puncte geodezice de sprijin vechi obtinute de la OCPI G. Aceasta intrare în sistem  este mai precisa decât metoda RETRO a intersectiei.

Amplasamentul terenului reclamantului se suprapune peste amplasamentul terenului pârâtului cu nr. cadastral 8733 datorita metodei de intrare în sistemul national STEREO 70 folosita de catre PFA S.G. la întocmirea documentatiei cadastrale cu numar cadastral 8733, fiind vorba despre o suprapunere virtuala de coordonate la introducerea în baza de date din motivele prezentate mai sus.

Expertul a precizat si coordonatele punctelor de contur ale ambelor amplasamente în schita de la raportul de expertiza.

A concluzionat de asemenea expertul ca documentatia cadastrala a reclamantului va putea primi numar cadastral numai daca documentatia cu numarul cadastral 8733 întocmita pârâtului va fi repozitionata pe amplasamentul determinat de coordonatele precizate în schita de la raportul de expertiza fara a-i modifica suprafata, dimensiunile, forma si vecinatatile, fiind vorba despre o suprapunere virtuala din coordonate, fiind necesara repozitionarea documentatiei cadastrale în concordanta cu situatia din teren.

În acest fel instanta constata ca în fapt documentatia cadastrala întocmita de catre PFA S.G. la cererea pârâtului este mai putin precisa decât documentatia cadastrala întocmita de PFA S E la cererea reclamantului care este mai precisa.

Este vorba în cazul de fata despre o suprapunere virtuala de coordonate la introducerea în baza de date, coordonatele punctelor de contur ale ambelor amplasamente fiind prezentate de catre expert în schita de la raportul de expertiza.

A concluzionat de asemenea expertul ca amplasamentul terenului reclamantului se suprapune peste amplasamentul terenului pârâtului cu numar cadastral 8733 datorita metodei de intrare în sistemul national STEREO 70 folosita de catre PFA S.G. la întocmirea documentatiei cadastrale cu numarul cadastral 8733.

Conform modificarilor prevazute în Ordinul nr. 134/2009 privind modificarea regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara emis de directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara în cazul suprapunerilor virtuale în cazul terenurilor fara constructii, reglarea coordonatelor  se face de catre inspectorul verificator al OCPI G daca sunt suficiente date de identificare în baza de date grafica, proprietarul primind încheierea de carte funciara fara a mai fi nevoie de declaratia notariala a proprietarului.

Având în vedere decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 72/15.10.2007, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei OCPI G, exceptie invocata din oficiu.

Pe fondul cauzei se va admite în parte actiunea împotriva încheierii de carte funciara formulata de petentul D.A. în contradictoriu cu pârâtii D.G.P. si S.G..

Se va anula încheierea de carte funciara nr. 23900/25.06.2008 emisa de OCPI G.

Se va respinge actiunea fata de OCPI G, aceasta pârâta neavând calitate procesuala pasiva în cauza.

Va fi obligat pârâtul D.G.P. sa procedeze la repozitionarea documentatiei cadastrale ce sta la baza numarului cadastral 8733 înscris în Cartea funciara nr. 21423 a municipiului T.J. potrivit coordonatelor amplasamentului detinut în teren potrivit raportului de expertiza întocmit de expert C D la pagina 5 din raportul de expertiza, lucrarea de repozitionare urmând sa fie executata de P.F.A. S.G..

Va fi obligata O.C.P.I. G sa avizeze tehnic documentatia cadastrala întocmita de P.F.A. S E pentru parcela 21/2, tarlaua 100 din titlul de proprietate nr. 1511733/2008 si sa procedeze la înscrierea dreptului de proprietate al petentului D.A. asupra terenului de 777 m.p. în cartea funciara a municipiului T.J..

Instanta va disjunge capetele de cerere privind plata daunelor morale si a daunelor interese întrucât pentru pronuntarea asupra acestor capete de cerere este nevoie suplimentarea de probatorii, urmând a dispune formarea unui nou dosar cu termen de judecata la data de 11.09.2009 la C7.

În baza art. 274 C.proc.civ. vor fi obligati pârâtii în solidar D.G.P. si S.G. sa plateasca reclamantului 808,3 lei cheltuieli de judecata reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu de expert.

Vazând si disp. art. 48 alin.1 lit. a, b si c si art. 62 din L.7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare,

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei OCPI G, exceptie invocata din oficiu.

Admite în parte actiunea împotriva încheierii de carte funciara formulata de reclamantul D.A., în contradictoriu cu pârâtii D.G.P., S.G. si OCPI G.

Anuleaza încheierea de carte funciara nr. 23900/25.06.2008 emisa de OCPI G.

Respinge actiunea fata de OCPI G, aceasta pârâta neavând calitate procesuala pasiva în cauza.

Obliga pârâtul D.G.P. sa procedeze la repozitionarea documentatiei cadastrale ce sta la baza numarului cadastral 8733 înscris în Cartea funciara nr. 21423 a municipiului T.J., potrivit coordonatelor amplasamentului detinut în teren, potrivit raportului de expertiza întocmit de expert C D la pagina 5 din raportul de expertiza, lucrarea de repozitionare urmând sa fie executata de P.F.A. S.G..

Obliga O.C.P.I. G sa avizeze tehnic documentatia cadastrala întocmita de P.F.A. S E pentru parcela 21/2, tarlaua 100 din titlul de proprietate nr. 1511733/2008 si sa procedeze la înscrierea dreptului de proprietate al petentului D.A. asupra terenului de 777 m.p. în cartea funciara a municipiului T.J..

Disjunge capetele de cerere privind plata daunelor morale si a daunelor interese si dispune formarea unui nou dosar cu termen de judecata la data de 11.09.2009 la C7.

Obliga pârâtii în solidar D.G.P. si S.G. sa plateasca petentului 808,3 lei cheltuieli de judecata.

Cu apel.

Pronuntata în sedinta publica din  03.07.2009,  la Judecatoria T.J..

PRESEDINTE,GREFIER,

1