Civil - contestaţie la executare - + susp. exec. sil.

Hotărâre 7177 din 21.07.2010


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.02.2010, contestatoarea SC TMGIP SA a solicitat în contradictoriu cu intimatele ANAF-AFP Târgu-Mureş şi SC JEVCONS SRL anularea actelor de executare efectuate de AFP Târgu-Mureş împotriva contestatoarei, desfiinţarea popririi înfiinţate prin adresa nr. 3042/28.01.2010 de către AFP Târgu-Mureş şi a actelor de executare subsecvente acesteia, suspendarea executării silite până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei, cu cheltuieli de judecată.

În motivare s-a arătat în esenţă că nu sunt incidente prevederile art. 149 alin. 1 Cod proc. fisc. pentru a fi declanşată executarea silită prin poprire. Astfel contestatoarea, în calitate de terţ poprit, a susţinut că în prezent nu datorează debitorului urmărit SC JEVCONS SRL suma de 4.338 lei menţionată în adresa de înfiinţare a popririi întrucât această sumă reprezintă garanţia de bună execuţie constituită la dispoziţia ei prin reţineri succesive din situaţiile de lucrări potrivit disp. art. 7 din Contractul de execuţie lucrări nr. 5/8.05.2008 şi art. 7 din Contractul de execuţie lucrări nr. 6/21.05.2008 şi respectiv că suma arătată anterior nu poate fi considerată a fi datorată în viitor în baza unor raporturi juridice existente iar creanţa pe care debitorul urmărit o are împotriva ei nu îndeplineşte cerinţele certitudinii şi lichidităţii.

În drept au fost invocate prev. Codului de proc. fiscală şi art. 403 Cod proc. civ.

În dovedire au fost depuse la dosar copii ale următoarelor înscrisuri: Contract de execuţie lucrări nr. 5/8.05.2008 (f. 6-7), Contract de execuţie lucrări nr. 6/21.05.2008 (f. 8-9), Adresa de înfiinţare a popririi nr. 3042/28.01.2010 (f. 10), copie plic (f. 11), Titluri executorii (f. 12-33).

La termenul de judecată din data de 24.03.2010 contestatoarea a învederat că renunţă la judecarea petitului de suspendare a executării silite.

Prin întâmpinarea (f. 40-43) depusă la dosar de către intimata DGFP Mureş - AFP Târgu-Mureş s-au invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Târgu-Mureş şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei. De asemenea intimata a solicitat respingerea cererii de suspendare şi a contestaţiei la executare ca neîntemeiate.

La data de 26.03.2010 contestatoarea a depus la dosar prin serviciul registratură o cerere de „îndreptarea a erorii strecurate în cuprinsul contestaţiei” (f. 45) prin care arată că se îndreaptă împotriva intimatei AFP Reghin, solicitând citarea în cauză în calitate de intimată a acesteia în loc de AFP Târgu-Mureş.

La solicitarea instanţei au fost comunicate înscrisurile care au stat la baza emiterii adresei de înfiinţare a popririi nr. 3042/28.01.2010 (f. 52-54).

La termenul de judecată din data de 28.04.2010 intimata SC JEVCONS SRL a depus la dosar întâmpinare (f. 56), anexând copia procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate/28.01.2010 (f. 57-61) şi Listă clienţi SC JEVCONS SRL (f. 62).

La termenul de judecată din data de 3.05.2010 instanţa a respins ca neîntemeiată excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Târgu-Mureş învocată de intimata DGFP Mureş - AFP Târgu-Mureş prin întâmpinare.

La termenul de judecată din data de 26.05.2010 instanţa, faţă de cererea de modificare a acţiunii formulată de contestatoare, a dispus introducerea în cauză în calitate de intimată a AFP Reghin.

La data de 24.06.2010 intimata AFP Reghin a formulat întâmpinare (f. 72-74) prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi respingerea cererii de suspendare.

În susţinere intimata a depus la dosar copii ale următoarelor înscrisuri: adresa de înfiinţare a popririi nr. 3042/28.01.2010 (f. 76), Titluri executorii (f. 77-78), confirmare de primire a adresei de înfiinţare a popririi (f. 79), Listă clienţi SC JEVCONS SRL (f. 80) şi copie plic (f. 81).

La termenul de faţă instanţa a reţinut cauza spre soluţionare pe excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare invocată din oficiu.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Ţinând cont de prevederile art. art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă, potrivit cărora instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii şi având în vedere că excepţia tardivităţii este o excepţie de procedură, peremptorie şi absolută, instanţa a reţinut cauza spre soluţionare pentru a verifica dacă contestaţia a fost formulată cu respectarea termenului de 15 zile prevăzut de art. 173 alin. 1 lit. a din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Prin Adresa de înfiinţare a popririi nr. 3042/28.01.20101 emisă de intimata AFP Reghin s-a dispus înfiinţarea popririi asupra sumelor de bani datorate de contestatoare-terţ poprit cu orice titlu debitorului urmărit, intimata SC JEVCONS SRL, pentru suma de 4.338 lei, poprire dispusă în baza titlurilor executorii nr. 14982/28.07.2008 şi nr. 2676/28.01.2008 emise de intimata AFP Reghin, sumele poprite urmând a fi virate în contul indicat de intimată.

Această adresă de înfiinţare a popririi, însoţită de copiile certificate pentru conformitate ale titlurilor executorii au fost trimise terţului poprit de către organul de executare prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire în conformitate cu prev. art. 149 alin. 5 Cod proc. fisc.  După cum reiese din dovada de primire de la fila 79 din dosar, adresa de înfiinţare a popririi nr. 3042/28.01.20101 a fost primită de contestatoare la data de 2.02.2010.

Cererea de chemare în judecată a fost introdusă şi înregistrată pe rolul instanţei la data de 17.02.2010. Iniţial această cerere de chemare în judecată a fost formulată în contradictoriu cu ANAF-AFP Târgu-Mureş. Ulterior, la data de 26.03.2010 contestatoarea a depus la dosar prin serviciul registratură o cerere de „îndreptarea a erorii strecurate în cuprinsul contestaţiei” prin care arată că se îndreaptă împotriva intimatei AFP Reghin, solicitând citarea în cauză în calitate de intimată a acesteia în loc de AFP Târgu-Mureş. La termenul de judecată din data de 26.05.2010 instanţa, faţă de cererea de modificare a acţiunii formulată de contestatoare, a dispus introducerea în cauză în calitate de intimată a AFP Reghin. Instanţa apreciază că, nefiind incidente cazurile prevăzute de art. 132 alin. 2 Cod proc. civ., această cerere a contestatoarei reprezintă o modificare a cererii de chemare în judecată şi nu o cerere de „îndreptarea a erorii strecurate în cuprinsul contestaţiei” cum greşit o califică contestatoarea.

Instanţa reţine că, în cazul în care, în condiţiile prevăzute de art. 132 Cod proc. civ. reclamantul îşi modifică cererea de chemare în judecată prin introducerea în cauză a unui alt pârât, supunând astfel judecăţii analiza unui nou raport juridic, ceea ce atrage şi comunicarea cererii modificate acestui pârât în vederea facerii întâmpinării, momentul care se ia în considerare în ceea ce priveşte începutul curgerii termenelor prevăzute expres şi imperativ de lege pentru introducerea unor acţiuni în justiţie, referitor la acest nou raport juridic, este cel al modificării cererii, deci momentul la care a fost efectiv sesizată instanţa cu analiza noului raport juridic şi nu cel al introducerii cererii de chemare în judecată. În raport cu acest moment al modificării cererii se analizează toate efectele introducerii unei cereri de chemare în judecată.

Prin urmare, faţă de cele expuse, instanţa va lua în considerare la calcularea termenului de introducere a prezentei contestaţii, ca moment de începere a curgerii acestuia data modificării cererii de către contestatoare, respectiv 26.03.2010.

Potrivit art. 173 alin. 1 lit. a Cod procedură fiscală contestaţia se poate face în termen de 15 zile sub sancţiunea decăderii de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somaţiei ori din altă înştiinţare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod. Cu privire la calculul termenului de 15 zile, trebuie observate dispoziţiile art. 101 Cod procedură civilă conform cărora termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul.

Ţinând cont de situaţia de fapt reţinută şi de modul de calcul al termenului de introducere a contestaţiei, instanţa constată că termenul a început (dies a quo) să pornească la 3.02.2010, în ziua imediat următoare celei în care s-a comunicat contestatoarei adresa de înfiinţare a popririi, împlinindu-se la sfârşitul zilei de 17.02.2010. Depunerea contestaţiei împotriva intimatei AFP Reghin la data de 26.03.2010, dată luată în considerare de instanţă pentru motivele arătate anterior, echivalează cu depăşirea termenului legal imperativ de 15 zile, motiv pentru care instanţa reţine temeinicia excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei la executare, urmând să respingă în consecinţă cererea de contestaţie la executare.