Contestaţie la executare- tardivitate- calitate procesuală

Hotărâre 6 din 31.10.2013


CONTESTAŢIE LA EXECUTARE- TARDIVITATE- CALITATE PROCESUALĂ

Deliberand asupra cauzei civile, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata sub nr. …/200/2013 la data de 25.04.2013 pe rolul acestei instante, contestatorul CA a formulat  contestatie la executarea inceputa impotriva sa de BEJ Porojnicu Adrian in dosarul de executare nr. …/2013 prin emiterea Somatiei din 11.03.013 in baza Biletului la ordin seria …. … emis la data de 10.01.2013 si scadent la data de 11.01.2013.

A solicitat anularea Somatiei imobiliare din 02.04.2013 si anularea masurii inscrierii acestei somatii la Cartea funciara intrucat titlul executoriu este lovit de nulitate absoluta.

In motivarea contestatiei a aratat ca biletul la ordin aratat mai sus a fost emis de SC Cristpan Prod Srl in derularea relatiilor comerciale cu SC ROTA IMPEX SRL ca garantie  a platii serviciilor prestate, motiv pentru care biletul la ordin nu a fost semnat si nici completat de administratorul societatii ci a fost inmanat in alb, astfel incat intimatul a adaugat data scadentei si suma restanta si a completat incorect numele societatii debitoare fara litera T.

A invederat ca o alta dovada a inmanarii in alb a acesui bilet la ordin este diferenta intre semnaturile de la rubricile emitent si avalizat.

De asemenea a aratat ca era imposibil ca SC Cristpan Srl sa emita biletul la ordin in data de 10.01.2013 intrucat in decembrie 2012 s-a deschis impotriva sa procedura insolventei in forma simplificata a falimentului in dosarul …./114/2012, astfel incat fara semnatura lichidatorului judiciar BO nu este valabil emis.

In drept cererea nu a fost motivata.

A anexat cererii urmatoarele inscrisuri, in fotocopie, carte de identitate, Incheierea din data de 10.12.2012 a Tribunalului Buzau, data in dosarul nr. …/114/2012, somatie imobiliara, proces verbal, somatie, BO seria … ….

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 190 lei.

Intimata a formulat intampinare prin care a invocat faptul ca cererea este redactata de o persoana faracapacitate procesuala activa, avand in vedere ca BO a fost emis de catre o persoana juridica si nu de una fizica. De asemenea a invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, netimbrarii cererii de chemare in judecata.

A invederat ca cererea nu cuprinde elemetele de identificare ale intimatei, iar pe fondul cauzei a aratat ca instrumentul de plata a fost emis si semnat de SC Cristpan Prod Srl, ca acesta cuprinde toate elementele prevazute de lege pentru a fi valabil ca instrument de plata. A precizat ca BO a fost introdus la plata mai tarziu ca urmare a promisiunilor administratorului debitoarei ca va stinge debitul.

La solicitarea instantei a fost depus dosarul de executare nr. …/2013 a BEJ Porojnicu Adrian si adresa de la Primaria mun. Buzau.

La termenul de judecata de astazi instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ Porojnicu Adrian, invocata de insanta din oficiu, si exceptiile netimbrarii cererii de chemare in judecata si a tardivitatii contestatiei la executare.

Instanta a respis exceptia netimbrarii cererii de chemare in judecata avand in vedere taxa de timbru achitat prin chitanta seria … in cuantum de 190 lei aflata a dosarul cauzei, la fila 6 si timbrul judiciar in cuantum de 0,30 lei.

Deliberand asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive invocate de catre instanta din oficiu, retine urmatoarele:

Calitatea procesuala pasiva, conditie de exercitare a actiunii civile, consta in identitatea dintre persoana chemata in judecata si cea obligata in raportul juridic dedus judecatii.

Instanta observa ca reclamantul contestator urmareste, pe calea contestatiei la executare, invalidarea unui act de executare efectuat in baza titlului executoriu BO seria …..

Instanta invedereaza ca executarea silita este procedura prin mijlocirea careia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotarare judecatoreasca sau printr-un alt titlu executoriu, constrange, cu concursul organelor competente, debitorul, care nu intelege sa isi indeplineasca in mod voluntar obligatiile ce ii revin.

Astfel, partile raportului executional sunt creditorul si debitorul din titlul executoriu, partile care au participat la procedura de executare, astfel incat orice contestatie cu privire la modul in care executarea silita este efectuata nu poate fi formulata decat in contradictoriu cu acestea.

Executorul judecatoresc este organul investit cu indeplinirea unui serviciu public, acela de punere in executare a titlurilor executorii, impunand, prin mijloacele puse la dispozitia sa de lege, debitorului sa isi execute obligatiile ce ii incumba.

Astfel, nefiind parte in raportul executional, ci doar prestatorul unui serviciu public, executorul judecatoresc nu poate avea calitate procesuala pasiva intr-o contestatie la executare.

In consecinta, va admite exceptia invocata din oficiu cu consecinta respingerii contestatiei la executare ca promovata împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă.

Deliberand asupra exceptiei tardivitatii formularii contestatiei la executare invocate de catre intimata, retine urmatoarele

Având în vedere excepţia tardivităţii contestaţiei la executare invocată de intimata şi ţinând cont de dispoziţiile art. 137 alin. 1 C.pr.civ., conform cărora instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 399 alin. 1 C.pr.civ., împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Conform art. 401 lit. a, contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă sau de refuzul de a îndeplini un act de executare.

Potrivit art. 401 alin 11C.p.civ, contestaţia privind lămurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.

Analizând cuprinsul cererii de chemare în judecată, instanţa constată că, prin intermediul său, s-a contestat executarea însăşi, apreciindu-se că aceasta a fost pornită în mod nelegal, in baza unui titlu executoriu lovit de nulitate, si nu se face nici o mentiune cu privire la nelegalitatea actelor de executare intocmite de executor in cursul executarii.

Instanţa va reţine astfel că motivele contestaţiei la executare invocate de contestator nu se încadrează în categoria celor reglementate de art. 401 alin. 11 C.pr.civ., referitoare la lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, care ar permite formularea contestaţiei oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.

În acest sens, contestatorul CA  a contestat însăşi valabilitatea obligaţiilor asumate prin biletul la ordin, iar nu a invocat că acesta nu ar fi suficient de clar din punct de vedere al înţelesului, întinderii sau aplicării, ceea ce face incidente în cauză prevederile art. 399 alin. 3 referitoare la apărările pe fond împotriva titlului executoriu, iar nu cele ale art. 400 alin. 2.

Având în vedere modalitatea diferită de calculare a termenului de formulare a contestaţiei la executare, prin raportare la momentul de la care acesta începe să curgă, pentru a determina dacă în cauză aceasta a fost introdusă tardiv, instanţa va examina acest termen.

În acest sens, în ceea ce priveşte contestaţia la executarea însăşi, determinată de motive de presupusă nevalabilitate a titlului considerat a avea caracter executoriu, instanţa reţine că termenul de formulare a acesteia a început să curgă, potrivit dispoziţiilor legale incidente, de la momentul în care contestatorului i-a fost comunicată somaţia din 11.03.2013, respectiv din data de 14.03.2013, potrivit dovezii de îndeplinire a procedurii, prin afişarea efectuată la domiciliul acestuia ( dosar executare fila 8 ).

Chiar daca in procesul verbal de afisare a somatie este trecut la domiciliul lui CC strada D. Ghica, iar acesta domiciliaza pe str. Al. Marghiloman, din adresa inaintata de Primaria mun. … reiese ca strada Al. Marghiloman s-a denumit anterior strada Dobrogeanu gherea, astfel incat instanta apreciaza ca in cauza comunicarea somatiei s-a facut in mod legal.

Făcând aplicarea dispoziţiilor art. 101 alin. 1 şi art. 102 alin. 1 C.pr. civ., potrivit cărora termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, iar acestea se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul, se constată că cele 15 zile în care contestatorul era îndreptăţit să sesizeze instanţa cu prezenta cerere de chemare în judecată s-au împlinit la data de 30.03.2013, într-o zi de sambata, ce impunea prorogarea termenului pana in data de 25.03.2013.

Ori, în condiţiile în care, potrivit rezoluţiei de pe cererea de chemare în judecată ( dosar fila 4 ), contestaţia la executarea fost înregistrată la instanţă în data de 25.04.2013, este evident că termenul imperativ prevăzut delege nu a fost respectat.

Pentru aceste considerente, în baza dispoziţiilor legale enumerate mai sus, instanţa va admite excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, invocată de intimată şi va respinge cererea de chemare în judecată, ca tardiv formulată.