Contestatie la executare.

Sentinţă civilă din 23.11.2009


Dosar nr. operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA  NR.....

Sedinta publica de la ....... 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE:

GREFIER:

Pe rol judecarea actiunii civile  formulata de  petenta SC..  M  SRL în contradictoriu cu  intimatul C L, având ca  obiect  contestatie la executare.

La apelul nominal, facut în sedinta publica, au  raspuns  reprezentantul petentei, administrator  I C  si avocat M,G., intimata CL din cadrul fiind  reprezentata  de consilier juridic MA.

Procedura de citare  estre  legal îndeplinita.

S-a  facut  referatul cauzei  de catre grefierul  de sedinta  dupa care,  reprezentantul petentei, avocat  MA  depune la  dosar confirmare de  primire.

Nemaifiind alte cereri  de formulat sau probe  de administrat, instanta acorda cuvântul  atât  pe  exceptia  tardivitatii introducerii contestatiei  invocata de reprezentantul  intimatei, cât si  pe fondul cauzei.

Avocat MG  pentru petenta a solicitat  respingerea  exceptiei tardivitatii  introducerii contestatiei la  executare întrucât s-a  facut aceasta dovada prin depunerea la dosarul cauzei a copiei de pe recipisa de primire nr. 038941 din 29.05.2009,  iar  în ceea ce  priveste  fondul cauzei, a solicitat  admiterea  în parte  a contestatiei la  executare, anularea  în parte  a formelor  de executare emis e de intimata  respectiv a titlului  executoriu  nr. 897 din 22.05.2008  si a somatiei de  plata  din 22.052008 pentru suma de  12.68,40 lei, 1269, 98 lei majorari  de  întârziere si 20,77 lei  penalitati si mentinerea  formelor  de executare  pentru suma de  329 lei reprezentând impozit pe  cladiri,  fara  cheltuieli de judecata, depunând  la  dosar  concluzii  scrise.

Consilier Juridic, MA pentru intimatul , a solicitat  admiterea exceptiei privind tardivitatea  introducerii contestatiei la  executare, aratând ca  instanta  de  control judiciar  a casat  hotarârea  cu  îndrumarea ca  instanta de fond  sa verifice daca contestatoarea  a formulat  în termen contestatia, daca  debitoarea  a fost  înstiintata  înauntrul  termenului  de 15  zile pentru  depunerea  declaratiei de venituri.

Pe fondul cauzei, a solicitat  respingerea contestatiei si mentinerea  titlului  executoriu.

JUDECATA

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr....../318/2008 contestatoarea CM... M SRL a chemat în judecata pe intimata C L Tg-Jiu  solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta  sa se dispuna anulare formelor de executare si a titlului executoriu nr.897/22.05.2008.

În motivarea actiunii a aratat contestatoarea ca prin titlul executoriu contestat este urmarita pentru recuperarea sumei  de 1597,40 lei debit impozit cladiri si 1290,75 lei majorari de întârziere si penalitati.

A aratat contestatoarea ca apreciaza ca nu datoreaza impozit pe cladiri si nici majorari si penalitati de întârziere întrucât exercitarea  profesiei de medic este reglementata de disp. OG 124/1998, ca spatiul a apartinut  Spitalului Judetean Gorj, contestatoarea detinându-l în baza unui contract de comodat iar din luna octombrie 2004 a încheiat contractul de concesiune nr. 04/34249 cu Municipiul Tg-Jiu, în 2007 a încheiat contractul nr. 4876/12.01.2007.

A motivat contestatoarea ca din momentul când a devenit proprietara imobilului a achitat impozit pe cladire, ca pâna în prezent nu a fost înstiintata ca trebuie sa plateasca impozit pentru anii 2005-2006, ca a platit în fiecare an toate obligatiile  catre organele fiscale.

În dovedire a depus în copie titlul executoriu nr. 897 /22.05.2008 , somatie de plata nr. 28583/22.05.2008, certificatul de înregistrare al contestatoarei.

La solicitarea instantei intimata a înaintat la dosar  actele care au stata la baza emiterii titlului executoriu nr. 897/2008, respectiv contractul de concesiune încheiat între contestatoare si Primaria Municipiului Tg-Jiu, adresa nr.1764/16.04.2008 emisa de D P de V Tg-Jiu privind valoarea de inventar a cabinetelor medicale,adresa nr.25041/08.05.2008,somatia nr.28583/22.05.2008, titlul executoriu nr.28583/22.05.2008.

De asemenea intimata a comunicat modul de calcul al debitului si al majorarilor si penalitatilor de întârziere, HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anii 2005,2006,2007.

 Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea  actiunii formulate de catre contestatoare si mentinerea formelor de executare emise, ca fiind temeinice si legale.

În motivare, s-a invocat faptul ca în conformitate, cu prevederile art.  1 alin. 3 din L 571/2003  privind Codul Fiscal, în materie  fiscala  prevederile acestei legi  prevaleaza asupra oricaror  dispozitii din alte acte normative  si pe cale de consecinta, în speta nu se pot retine dispozitiile unei legi speciale, respectiv, OG nr. 124/1998 care reprezinta  un act normativ referitor la functionarea cabinetelor medicale  si nu are mentiuni referitoare la obligatiile fiscale.

În drept , intimata a invocat disp.art. 249,254 din Legea 571/2003 si art. 109 alin. 2 din Legea 494/2004.

Cu privire la sustinerea contestatoarei în sensul ca ar datora impozit începând cu anul 2007 cu motivarea ca doar de la acel moment  are calitatea de proprietar, s-a facut mentiunea ca la stabilirea  obligatiilor fiscale se are în vedere  nu doar atributul proprietatii, ci si cel al concesiunii.

De asemenea, s-a invocat de catre intimata faptul ca nu  poate fi retinuta nici afirmatia contestatoarei în sensul ca în contractul de concesiune  încheiat cu Primaria Municipiului Tg-Jiu  se prevede  încheierea cu medicul titular, întrucât calitatea de concesionar a avut-o societatea contestatoare.

Relativ la sustinerea contestatoarei în sensul ca nu a fost înstiintata în vederea  achitarii taxei pe cladiri datorate bugetului local al Municipiului Tg Jiu, au fost invocate prevederile art. 254 alin 5 din L 571/2003, conform  carora  orice persoana care dobândeste, construieste  sau înstraineaza o cladire, are obligatia  de a depune o declaratie fiscala la  compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în a carei raza  de competenta se  afla cladirea, în termen de  30 de zile de la data dobândirii, înstrainarii , sau construirii, prin urmare, erau necesare aceste date, în vederea stabilirii sarcinilor aferente.

În drept, au fost invocate prev. art. 114 Cpc, 109 alin. 2 din L 494/2004, art. 249 alin. 3 din L 571/2003, art. 254 alin. 5 din aceeasi lege.

Contestatoarea  a depus la dosar contractul de concesiune nr.  04/34249/15.10.2004, contractul  de vânzare cumparare nr. 4876/2.01.2007.

Din oficiu instanta a dispus emiterea unei adrese catre C L Tg-Jiu, pentru a înainta în copie actele existente în dosarul de executare nr. 1C/22.05.2008 în care s-a emis titlu executoriu nr. 897/22.05.2008 precum si a documentatiei în baza careia s-a emis titlu executoriu, raspunsul fiind remis în data de 25.05.2008 cuprinzând contractul de concesiune încheiat între contestatoare si primaria Tg-Jiu, adresa nr. 1764/16.04.2008 a Directiei Publice de Patrimoniu Tg-Jiu, adresa nr. 25014/8.05.2008 în vederea declararii cabinetului medical, somatia si titlul executoriu din 25.05.2008.

În data de 18.09.2008, contestatoarea a depus la dosar un raspuns la  întâmpinare prin care a învederat faptul ca nu s-a depus la dosar documentatia care a stat la baza emiterii titlului , învederându-se totodata ca obiectul unic de activitate al CM M SRL îl constituie desfasurarea unei activitati medicale si nu a unei activitati comerciale, situatie în care impozitul pe cladiri îl datoreaza proprietarul.

De asemenea, a mai aratat ca în anul 2007 a cumparat spatiu concesionat, înregistrându-se ca proprietar cu acest spatiu si platind impozit.

Totodata a solicitat ca în perioada 2005 - 2007 intimata sa faca dovada cum a calculat impozitul anual pe cladiri si pentru ce persoane.

La solicitarea contestatoarei în cauza a fost încuviintata proba cu expertiza contabila, fiind numit expert  MC, având ca obiective  sa se stabileasca modalitatea de calcul

a  impozitului pe cladiri si a penalitatilor de întârziere conform titlului executoriu si contractului de concesiune nr. 04/34249/15.10.2004.

Cu adresa nr. 51045/11.09.2008 intimata a depus la dosar modul de calcul a debitelor, majorarilor si penalitatilor de întârziere pentru perioada 2005 - 2007, atasând totodata extrasul de la Oficiul national al Registrului Comertului.

S-a mai retinut ca petenta a depus în instanta actul constitutiv al Societatii Comerciale cu raspundere limitata C&M  SRL.

De mentionat ca în cursul judecatii ambele parti au depus la dosar  propuneri de obiective pe care instanta le-a încuviintat stabilind pentru expertul desemnat în cauza Moraru Claudia, ca obiectiv al expertizei sa  modalitatea de calcul a  impozitului pe cladiri si a penalitatilor de întârziere conform titlului executoriu si contractului de concesiune nr. 04/34249/15.10.2004

S-a stabilit un onorariu de 500 lei în sarcina petentei.

Prin raportul de expertiza întocmit in cauza, expertul contabil a stabilit faptul ca impozitul pe cladiri este datorat de contestatoare, raportat la modul de înfiintare al acesteia, respectiv în baza disp. Legii nr. 31/1990, însa nu se pot stabili obligatii fiscale accesorii în sarcina contestatoarei.

Cu privire la cuantumul  taxei pe cladiri datorat de contestatoare pentru spatiul concesionat (46,72m.p.), prin raportul de expertiza  s-a concluzionat ca aceasta este de 146 RON pentru anul 2005, 146 RON pentru anul 2006 ,37 RON pentru anul 2007, în total 329 RON.

De mentionat ca raportul a fost depus în data de 24.11.2008, raport cu privire la care ambele parti au formulat obiectiuni pentru care expertul a  raspuns în data de 20.01.2009.

Astfel, contestatoarea a aratat în obiectiunile formulate ca se impunea stabilirea impozitului ce s-ar datora în raport de dispozitiile legale ale Ordinului nr. 81/28.08.2003, ordinului nr. 1487/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul  institutiilor publice.

S-a mai aratat ca valoarea de inventar a cladirii unde s-a concesionat spatiul , la 31.12.2004, când s-a facut predarea catre Primaria Tg-Jiu, era de 1201760 lei , iar în raport de aceasta valoare se pot stabili valorile anuale ale impozitului cu respectarea dispozitiilor legale amintite anterior. În sprijinul obiectiunilor contestatoarea a anexat la dosar o copie de pe un raport de expertiza efectuat într-o cauza similara.

Intimata a formulat obiectiuni prin care a solicitat expertului sa îsi reanalizeze punctul de vedere exprimat în concluzii , respectiv acela conform caruia  în sarcina contestatoarei nu se pot stabili obligatii fiscale accesorii , pe considerentul ca titlul executoriu nr. 897/2007 nu a respectat termenul de 15 zile de la înstiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale. S-a mai precizat ca la formularea raspunsului urmeaza a se avea în vedere disp. art. 249 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, referitoare la depunerea declaratiilor fiscale , obligatie ce-i revenea contestatoarei.

Expertul a raspuns la aceste obiectiuni aratând ca a avut în vedere la stabilirea cotei de impozit pe cladire aferenta contestatoarei au fost avute în vedere documentele depuse la dosarul cauzei de parti, prevederile OG nr. 81 /2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice si a Ordinului 1487/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fara scop patrimonial. 

De asemenea, s-a stabilit ca, tinând cont de valoarea reevaluata a spatiului a fost determinata de proprietar în anul 2008 conform raportului de reevaluare nr. 1739/14.04.2008 al Directiei publice de Patrimoniu si ale prevederilor din codul de procedura fiscala , respectiv art. 80 :"nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale prin estimarea bazei de impunere.

Prin sentinta  civila nr. 707/05.02.2009, instanta a respins  contestatia la  executare iar  împotriva  acestei  sentinte, contestatoarea a declarat  recurs, prin decizia  civila  nr. 1099/23.04.2009  pronuntata  de  Tribunalul Gorj, a fost  admis recursul, casata  sentinta  si cauza  trimisa  spre rejudecare cu îndrumarea ca  instanta  de  fond  sa  verifice  daca  contestatia a fost  formulata  în termen, daca  organul fiscal a  constatat ca  debitoarea  nu a depus în termenul legal declaratia  de  venituri, daca a înstiintat-o  despre aceasta înlauntrul termenul  de  15 zile.

În  rejudecarea, cauza  a fost  înregistrata pe rolul Judecatoriei  Tg-Jiu  sub nr. 6845/318/2009, primind  termen de  judecata la  data de  17.06.2009.

La termenul din data de 23.11.2009 reprezentantul  intimatei a invocat exceptia  tardivitatii introducerii contestatiei, aratând ca la dosarul cauzei nu exista dovada datei la care i s-a comunicat contestatoarei titlul executoriu , pentru a se putea observa daca cererea a fost introdusa în termenul prevazut de lege.

Analizând actele si lucrarile dosarului , în primul rând cu privire la exceptia invocata de catre reprezentantul intimatei, instanta constata ca aceasta nu este întemeiata, urmând a fi respinsa, constatându-se ca cererea fost formulata în termenul de 15 zile prevazut de art. 401 alin.1 lit. a) Cod proc.civ.

Astfel, la dosarul cauzei a fost depus de catre reprezentantul contestatoarei în copie recipisa de primire nr. 038941 din 29.05.2009, prin care acesteia i s-a comunicat titlul executoriu de catre Directia Publica de Venituri Tg-Jiu , purtând data primirii , respectiv 29.05.2008.

Cu privire la fondul cauzei , instanta constata ca aceasta este întemeiata doar în parte cu urmatoarea motivare:

Prin  contractul de concesiune nr.04/34249/15.10.2004 contestatoare CM M SRL a obtinut dreptul de concesiune  asupra unui dispensarul medical din str. I.L. Caragiale Tg-Jiu , compus dintr-o încapere (cabinet medical) ,cu o suprafata utila de 12,81 mp si o suprafata de folosinta comuna de 33,91 mp , suprafata totala de 46,72 lei, pe o durata de 16 ani începând cu 15.10.2004.

Ulterior,  prin contractul de vânzare cumparare nr. 4876/12.01.2007 contestatoarea a achizitionat acest spatiu devenind proprietatea acesteia ca urmare a contractului încheiat cu Municipiul Tg-Jiu.

Problema ce a creat acest litigiu este plata impozitului pe cladiri în perioada în care spatiul a fost concesionat contestatoarei.

Prin titlul executoriu nr. 897/22.05.2008 intimata a început urmarirea contestatoarei pentru suma totala de 2888,15 lei din care suma de 1597,40 lei debit - reprezentând impozit datorat pe cladiri aferent anilor 2005,2006,2007 si 2008 neachitat si suma de 1269,98 lei majorari de întârziere iar 20,77 lei penalitati .

Contestatoarea a contestat formele de executare sustinând pe de o parte ca în perioada cât a detinut cabinetul medical în baza contractului de concesiune nu datoreaza impozit  întrucât nu detinea încaperea în calitate de proprietar , ca nu i s-a adus la cunostinta de catre  intimata ca trebuie sa  plateasca impozit desi a platit în termen util toate taxele pe care le datora,  iar pe de alta a contestat modalitatea de calcul a impozitului datorat.

În ceea ce priveste sustinerea contestatoarei ca nu datora impozit pe cladire aceasta aparare nu poate fi primita întrucât potrivit disp.art.249 alin 3 C.fiscal " pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa de cladiri, dupa caz, sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe cladiri".

Prin aplicarea acestor  dispozitiile legale amintite anterior rezulta pe de  o parte ca , contestatoarea în calitate de concesionara a cabinetului medical , avea obligatia sa plateasca o taxa pe cladiri , iar pe de alta parte ca intimata trebuia sa fixeze anual aceasta taxa .

Se constata de instanta ca intimata nu a stabilit anual aceasta taxa ci prin titlul executoriu nr. 897/22.05.2008 a început direct  urmarirea silita a contestatoarei atât pentru impozitul pe cladire pentru anii 2005-2008 dar si pentru obligatiile accesorii, respectiv penalitati si majorari de întârziere .

S-a aparat intimata  de maniera ca potrivit art. 81 C.fiscal contestatoarea avea obligatia de a depune declaratii fiscale  în baza carora organele fiscale procedau la calcularea impozitelor si taxelor datorate , însa  aceasta nu a depus aceste declaratii astfel ca intimata a procedat la stabilirea impozitului si urmarirea contestatoarei pentru recuperarea impozitului datorat pentru perioada 2005-2008 .

Instanta considera ca aceasta aparare nu poate justifica retinerea majorarilor de întârziere prin raportare la dispozitiile art. 83 alin 4 C.fiscal potrivit carora nedepunerea declaratiilor fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înstiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunerea a declaratiei fiscale .

Cum  în prezenta cauza intimata nu a facut dovada ca  dupa expirarea termenului legal de depunere a declaratiei prevazuta de art. 81 C.fiscal a înstiintat contribuabilul despre depasirea termenului , instanta apreciaza ca nu se poate retine sustinerea intimatei ca se datoreaza obligatii accesorii cu titlul de majorari de întârziere in conditiile in care nu a procedat la înstiintarea debitorului asupra existentei debitului  .

 Cu privire la cuantumul  taxei pe cladiri datorat de contestatoare pentru spatiul concesionat (46,72m.p.), prin raportul de expertiza  s-a concluzionat ca aceasta este de 146 RON pentru anul 2005, 146 RON pentru anul 2006 ,37 RON pentru anul 2007, în total 329 RON.

Pentru considerentele expuse mai sus , în temeiul dispozitiilor art.172 pct.3 C.pr.fiscala  instanta va admite în parte contestatia la executare , va anula in parte  formele de executare emise de intimata , respectiv titlu executoriu nr. 897/22.05.2008 si somatia emisa la 22.05.2008 si va  mentine formele de executare pentru suma de 329  lei reprezentând debit .

  PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia  tardivitatii introducerii  contestatiei la  executare  invocata de reprezentantul  intimatei.

Admite  în parte  contestatia la executare  formulata de contestatoarea CM... M SRL, cu sediul în Tg- Jiu, str., nr., jud. Gorj, în contradictoriu cu intimatul, cu sediul în Tg-Jiu, jud. Gorj.

Anuleaza  în parte  formele  de executare emise de intimata.

Mentine  formele  de executare  pentru suma de  329  lei reprezentând debit.

Ia act ca  nu se  solicita  cheltuieli de judecata.

Cu recurs..

Pronuntata în sedinta publica, azi, ....2009, la Judecatoria Tg- Jiu.

PRESEDINTE, GREFIER,

Red.  xxx. /tehn.xxx

....../ 4 ex.

1