Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2070 din 16.08.2011


INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei V la data de 26.04.2011 sub numar de dosar 2923/333/2011, contestatorii  D V si D E au contestat  executarea silita a titlurilor executorii constand in contractul de credit nr. 960/19.12.2007 completat cu actul aditional nr. 1 si contractul de ipoteca nr. 9960/19.12.2007 incheiate de BDR-GSG prin BRD Agentia Constantin T, executare silita pornita prin executorul bancar R A in dosarul de executare nr. X/PJ/2010, solicitand instantei anularea tuturor actelor de executare.

Prin sentinta civila nr. 1899 din data de 09.05.2011 s-a admis exceptia  necompetentei teritoriale a Judecatoriei V si s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei B.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei B la data de 19.05.2011 sub nr. de dosar X/189/2011 repartizata  in mod aleatoriu prezentului complet de judecata (C8 civil).

In motivarea in fapt a contestatiei la executare, contestatorii au aratat ca in baza contractului de credit nr. 9960/19.12.2007 completat cu actul aditional nr. 1 s-a cerut deschiderea procedurii insolventei debitoarei S.C. M SRL. Prin incheierea de sedinta din data de 06.04.2011 a Tribunalului V in dosarul nr. 2661/89/2010 a fost desemnat administrator judiciar Capital Insol SPRL I. Debitoarea S.C. M SRL a garantat creditul, conform contractului de ipoteca nr. 2007 cu un teren in valoare de 679.000 lei pe care a edificat o constructie din banii imprumutati, sporindu-i valoarea. Debitoarea are ipotecat in favoarea creditoarei bunuri imobile ce depasesc valoarea imprumutului de 588.183,76 lei si nu mai este necesara executarea silita asupra bunurilor garantilor ipotecari. In ciuda faptului ca BDR-GSG prin BRD Agentia C T s-a inscris la masa credala cu datoria de 588.183,76 lei, creditoarea a demarat si executarea silita a celor doi granati ipotecari. Contestatorii, invocand beneficiul de discutiune au solicitat anularea tuturor formelor de executare. Au mai aratat contestatorii ca, prin executorul bancar, creditoarea a emis doua somatii prin care se demara procedura de executare silita pentru suma de 588.183,76 lei, procedand la valorificarea tuturor bunurilor imobile. Aceste bunuri sunt constituite dintr-un teren cu constructii evaluate la data acordarii creditului la suma de 121.000 lei si dintr-un apartament cu 2 camere situat in loc. B, evaluat la suma de 31.300 euro.

Contestatia la executare nu a fost motivata in drept.

B. Apararile formulate

1. Intimata BRD- Groupe Societe Generale, Agentia C T a formulat intampinare, solicitand respingerea contestatiei( fila 12-13 )

Intimata a aratat contestatorii au garantat in solidar cu debitoarea rambursarea unui credit acordat S.C. M SRL cu contractul de ipoteca nr. 99601 din data de 19.12.2007. Imobilele oferite in garantie apartin garantilor ipotecari D V si D E, dar si debitorului S.C. M SRL denumit debitor ipotecar. Intimata a aratat ca D V si D E nu pot pretinde exercitarea beneficiului de discutiune, in sensul de a urmari in prealabil bunurile debitorului, deoarece cei doi garanti ipotecari ca si debitorul ipotecar au renuntat la beneficiile discutiunii si diviziunii. Pretentia de a urmari mai intai imobilele proprietatea debitorului ipotecar ar aduce atingere principiului indivizibilitatii ipotecii. A aratat intimata ca, garantarea creditului cu aceasta ipoteca a reprezentat unul din conditiile esentiale de acordare a imprumutului bancar.

A solicitat cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat.

2. Intimatul R A a depus la dosar ,,precizari" prin care a aratat  ca, nu poate avea calitatea de parte in proces si nu este necesara citarea sa (fila 15). A depus la dosar Decizia Curtii Constitutionale nr. 162/22.04.2003 (fila 16-19).

3. Intimata S.C. M SRL prin administrator judiciar Capital I SPRL Iasi desi legal citata nu a depus intampinare si nici nu s-a prezentat in fata instantei pentru a invoca exceptii si a arata mijloacele de aparare.

C.Probe

Contestatorii au depus la dosar, in temeiul art. 112 C.proc.civ.,  inscrisuri pe care si-au intemeiat contestatia la executare: somatia de plata  nr. 175/11.04.2011 (fila 4), somatie (fila 5), contractul de ipoteca nr. 99601/19.12.2007 (fila 6-8), incheierea din data de 06.04.2011 (fila 9),

Intimata  BDR-GSG prin BRD a depus la dosar, in temeiul art. 402 alin. 1C.proc.civ. , copii de pe  dosarul de executare –filele 28-87.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisurile depuse la dosar.

D. Aspecte procesuale

Instanta a calificat  punctul de vedere al intimatului R A  ca fiind exceptia lipsei calitatii procesuale.

 

II. Solutia instantei

Analizand inscrisurile depuse la dosar, instanta constata urmatoarele:

In fapt, la data de 19.12.2007 intre intimata debitoare S.C. M SRL in calitate de imprumutat, D V si D E in calitate de garanti ipotecari, pe de o parte si intimata creditoare BRD- Groupe Societe Generale, Agentia C T, pe de alta parte, s-a incheiat  contractul de credit nr. 9960/19.12.2007, modifica prin actul aditional nr. 1,  prin care ultima a acordat imprumutatului un credit in valoare de 478.000 ron. Conform contractului de ipoteca nr. 9960/19.12.2007(fila 82-85), creditul acordat impreuna cu dobanzile aferente, a fost garantat cu ipoteca asupra  terenului in suprafata de 500 m.p. inscris in cartea Funciar a comunei C sub nr.291 proprietatea debitoarei ipotecare S.C. M SRL, cu ipoteca asupra terenului in suprafata de 4538,00 m.p. inscris in cartea funciara a comunei C, jud. V la nr. 65/A3, cu nr. cadastral 456 proprietatea garantilor ipotecari si  cu ipoteca asupra apartamentului cu doua camere si cota indiviza aferenta apartamentului situat in loc. B, str. republicii, nr. 304, bl. K3, sc. a, et. P, ap. 3, jud. V, proprietatea garantilor ipotecari.

Prin Sentinta civila  nr. 553/F din data de 02.12.2010 a Tribunalului V, irevocabila prin Decizia 59/02.03.2011  s-a deschis procedura generala a insolventei impotriva debitoarei S.C. M S.R.L.

In urma deschiderii procedurii insolventei, intimata creditoare s-a inscris in tabelul preliminar al creantelor  cu suma de 592.983,76 lei.

Intimata creditoare a formulat cereri de executare silita a imobilului teren situat in intravilanul loc. C, jud. C in suprafata de 4538 m.p. si a apartamentului situat in loc. B, str. Republicii, nr. 304, bl. K3, sc. a, et. P, ap. 3, jud. V, proprietatea garantilor ipotecari D V si D E. Instanta de executare a incuviintat executarea silita  asupra bunurilor imobile, prin incheierea din data de 05.04.2011 pronuntata de Judecatoria V (fila 51) si incheierea din data de 11.01.2011 pronuntata de Judecatoria B (fila 58), formandu-se dosarul de executare silita 175/PJ/2010.

Contestatorii garanti ipotecari au fost somati la plata debitului prin somatiile din data de 08.04. 2011.

Contestatorii nu invoca nici un motiv de nerespectare a procedurii intocmirii actelor de executare  de catre executorul bancar. Contestatorii  invoca beneficiul de discutiune, apreciind ca executarea silita trebuia inceputa impotriva debitoarei S.C. M SRL reprezentata legal prin administrator judiciar Capital I SPRL si ca creditoarea intimata nu mai putea porni executarea silita in conditiile in care s-a inscris la masa credala cu suma de 588.183,76 lei. Contestatorii invoca beneficiul de diviziune, apreciind ca executarea trebuie sa se indrepte, dupa ce debitoarea s-a indestulat din lichidarea debitoarei, doar asupra terenului cu constructie.

I. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului R A

Inainte de a trece la solutionarea fondului cauzei, instanta se va pronunta cu prioritate, conform art. 137 C.p.c, asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului R A.

Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana chemata in judecata si persoana care poate fi obligata, prin hotarare la executarea unei prestatii catre contestatoare sau careia ii poate fi opus un drept sau o situatie de fapt. Din analiza dosarului de executare silita rezulta ca intimatul nu are interese proprii in executare, el instrumenteaza dosarul de executare in temeiul desemnarii de organul din care face parte (Corpului executorilor bancari al BRD - Groupe Societe Generale). Asadar, executorul bancar nu poate figura ca parte in proces.

In consecinta, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului R A si va respinge actiunea avand ca obiect contestatie la executare formulata de contestatorii D V si D E  in contradictoriu cu intimatul R A, ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

II. Asupra fondului

In ceea ce priveste fondul, instanta constata ca in solutionarea prezentei cauze sunt incidente dispozitiile art. 399 alin. 1 C.pr.civ., care prevad ca, impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. Potrivit alin. 2 al aceluiasi articol, nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal. In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac.

Art. 1746 C.civ. prevede ca ipoteca este un drept real asupra imobilelor afectate la plata unei obligatii. Ipoteca este din natura ei nedivizibila si subzista in intregimea ei asupra bunurilor afectate, asupra fiecarui si asupra fiecarei portiuni din aceste imobile. Dreptul de ipoteca se conserva asupra imobilelor in orice mana va trece.

Raportand situatia de fapt retinuta in speta la articolele mai sus mentionate, instanta constata ca executarea a inceput si se desfasoara cu respectarea dispozitiilor legale in materie, in ceea ce priveste plata  debitului neachitat de catre debitoarea intimata S.C. Magduta SRL.

Instanta gaseste neintemeiat motivul de contestatie la executare invocat de catre contestator  cu privire la faptul ca  executarea silita trebuia inceputa impotriva debitoarei S.C. Magduta SRL reprezentata legal prin administrator judiciar Capital I SPRL.

Executarea a carei anulare s-a solicitat prin contestatie a fost pornita de creditoarea intimata in baza titlului executor constituit de contractul de ipoteca nr. 9960/19.12.2007 (fila 82-85), in conformitate cu  art.  120 din Legea 99/2006  care prevede ca, contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii.

Prin garantia imobiliara s-a garantat restituirea creditului de investitii in valoare de 478.000 ron, acordat de creditoarea intimata BRD- Groupe Societe Generale, Agentia C T debitoarei intimate S.C. M SRL, cat si a dobanzilor si  a obligatiilor ce deriva sau pot deriva din contractul de credit nr. 9960/19.12.2007.

Garantia imobiliara este un drept real accesoriu, iar creditorul ipotecar are dreptul sa urmareasca bunul. Garantia imobiliara nu este o garantie personala.

Beneficiul de diviziune si cel de discutiune isi au sediul in art. 1662 si urm c. civ., in material fidejusiunii –garantie personala. Nu exista niciun argument de text pentru extinderea acestor beneficii la garantiile reale. In cadrul acestora, creditorul poate urmari bunul adus in garantie in manile oricui s-ar afla, ca si cum bunul ar datora si nu persoana proprietarului.

Totusi, aplicarea regulilor aplicabile in materie de fidejusiune la garantiile reale, nu este exclusa de niciun text de lege, intrucat normele in materie de fidejusiune sunt in marea lor majoritate supletive. Ele nu sunt aplicabile decat in lipsa unor reguli contrare ce decurg din regimul juridic al garantiilor reale. Astfel, beneficiul de diviziune este inlaturat de indivizibilitatea ipotecii, iar beneficiul de discutiune este pierdut in lipsa de stipulatie contrara. Ambele beneficii - de discutiune si de diviziune- se pot pastra, daca partile au stipulat expres aceasta. 

La analiza beneficiului de diviziune si discutiune trebuie avut in vedere si art. 43 alin. 3 C.com. care inlatura raspunderea solidara in cazul in care una dintre parti nu este comerciant. Insa,  aceasta norma, ca de altfel, majoritatea dispozitiilor din codul comercial, are caracter supletiv, partile putand renunta in mod valabil la acest beneficiu. 

In speta, instanta constata ca la semnarea contractului de ipoteca, contestatorii-garanti ipotecari au renuntat in mod expres, la beneficiul de discutiune si de diviziune, astfel ca, raspunderea acestora va fi una solidara, conventionala, alaturi de debitoarea intimata, creditoarea avand optiunea urmaririi unuia sau altuia.

Interesul creditoarei de a incepe executarea silita impotriva garantilor ipotecari este justificata, la acest moment, neexistand posibilitatea valorificarii  garantiei imobiliare- proprietatea debitoarei S.C. M SRL, intrucat debitoarea fiind in procedura falimentului (finalitatea executarii silite a ipotecii o constituie tot un drept de creanta) s-ar  suspenda de drept actiunea in executarea ipotecii constituite asupra  terenului in suprafata 500 m.p., proprietatea debitoarei ipotecare, in conditiile art. 36 din Legea 85/1996 privind insolventa.

Faptul ca intimata creditoare s-a inscris la masa credala cu creanta in cuantum de 592.983,76 lei nu constituie un impediment legal pentru creditoare in utilizarea altor proceduri pentru recuperarea sumei ce i se datoreaza, inscrierea la masa credala nu constituie in toate cazurile o  realizare  integrala a unei  creante.

Sustinerea contestatorilor in sensul ca creditoarea intimata  ar trebui sa se indrepte asupra terenului cu constructii ipotecat, proprietatea lor, nu va retinuta de instanta. Obligarea creditoarei sa se indrepte asupra unuia din imobilele ipotecate aduce atingere principiului indivizibilitatii ipotecii. Ipoteca este indivizibila si subzista asupra tuturor imobilelor afectate. Daca mai multe imobile sunt ipotecate pentru aceeasi datorie, atunci fiecare imobil garanteaza intreaga datorie, creditorul ipotecar avand optiunea urmaririi unuia sau altuia dintre imobile.

In ceea ce priveste caracterul abuziv al clauzei privind renuntarea la beneficiul de discutiune si cel de diviziune, se retine ca acest aspect nu poate fi invocat pe calea contestatiei la executare, fata de dipozitiile art. 399 C.proc. civ. Din interpretarea acestui text de lege, rezulta ca pe calea contestatiei la executare se invoca neregularitati si ilegalitati ale actelor de executare, dar textul este de stricta interpretare, neputand fi extins si la alte categorii de nereguli pentru care legea asigura un alt mijloc de valorificare, intr-o alta procedura.

Pentru aceste considerente, constatand ca  nu se releva niciun motiv de nelegalitate a executarii silite, instanta va respinge contestatia la executare.

Fata de solutia la care a ajuns instanta in urma deliberarii, in temeiul art. 274 C.proc. civ. va respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata solicitate de contestatori, ca neintemeiata.

Avand in vedere ca intimata BRD- Groupe Societe Generale, Agentia Constantin T, nu a facut dovada caracterului efectiv a cheltuielilor de judecata reprezentand onorariu avocat, solicitate prin intampinare, va respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata.

ex/  19 August 2011

5