Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 4909 din 28.06.2010


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 4909

Sedinta publica de la 28 Iunie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE DORINA IVANISI

Grefier ELENA CARBUNESCU

Pe rol judecarea cauzei civile, privind pe contestatoarea SC...reprezentata prin ... - administrator si pe intimatii SC , SCP VLC SPRL TG-JIU, în calitate de administrator judiciar al SC ..., si  BEJ ENEA M.MARIN, având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat avocat NN, pentru contestatoare si avocat BH pentru intimata SC ILZOR SRL, fiind lipsa reprezentantul administratorului judiciar SCP VLC SPRL TG-JIU, pentru SC .. si reprezentantul intimatului BEJ Enea M. Marin.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat, constatându-se cauza în stare de judecata, s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat NN, pentru contestatoare a solicitat admiterea cererii asa cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata.

Avocat BH, pentru intimata SC ILZOR SRL TG-JIU a solicitat respingerea contestatiei la executare formulata de contestatoare, cu cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu de avocat.

JUDECATA

Prin cererea introdusa pe rolul Judecatoriei Tg Jiu si înregistrata sub nr.4971/318/2010, contestatoarea SC .. a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta si în contradictoriu cu intimatii SC .., reprezentata prin SCP VLC SPRL TG JIU, administrator judiciar, BEJ Enea M. Marin, sa se dispuna desfiintarea formelor de executare silita din dosarul executional 80 E/2010 al BEJ Enea M. Marin, desfiintarea întregii executari silite din acest dosar, cu toate consecintele ce decurg, fiind lovita de nulitate executarea silita, desfiintarea procesului verbal de cheltuieli nr. 80 E/2010 al BEJ Enea M. Marin, care ar reprezenta titlu executoriu privind pretinsele cheltuieli de executare silita, restabilirea situatiei anterioare, cu cheltuieli de judecata.

În motivare, contestatoarea a aratat ca executarea silita s-a pornit împotriva SC ... TG-JIU, pe baza unui titlu care ar fi reprezentat de decizia comerciala nr. 17/15.02.2010 pronuntata în dosarul nr. 15288/318/2009, formându-se dosarul executional nr.80 E/2010.

În privinta creditorului executional pe nume de SC... TG-JIU a sustinut contestatoarea ca acesta în nume propriu nu poate formula nici o cerere de executare silita, deoarece prin încheierea nr. 990/08.07.2009 pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 5105/ 95/2009, s-a admis cererea formulata chiar de catre SC ... TG-JIU de intrare în procedura insolventei, fiind numit administrator judiciar provizoriu SC .. TG-jiu care administreaza procedura de insolventa, deci eventuala cerere de executare silita nu se putea realiza decât prin administrator judiciar, fapt care nu rezulta din procesul executional nr. 80 E/2010, unde nu exista o asemenea mentiune, astfel încât demersurile executionale sunt lovite de nulitate.

Contestatoarea a precizat ca nu exista un contract de asistenta juridica încheiat între SC ...SRL TG JIU, prin administrator SCP.. SPRL TG-JIU si avocat BH si nici o chitanta de onorariu de avocat, în care sa se mentioneze plata onorariului de avocat pentru Blidaru Ion, de catre SC.. TG-JIU prin administrator.

Aceeasi contestatoare a precizat ca SC ... TG JIU nu a avut si nu are sediu social la pretinsul sediu mentionat în actele de executare din dosarul nr. 80 E/2010 al BEJ Enea M. Marin, adica în Tg Jiu, Piata Centrala, Complex Comercial Rodna nr.32, jud.Gorj, iar sediul corect este în Tg Jiu, Piata Centrala nr.1, jud. Gorj.

S-a aratat ca mentionarea eronata a sediului social al debitoarei are drept sanctiune nulitatea actului executional potrivit art. 388 pct. 2 CPC atragând potrivit art. 391 CPC, anularea executarii.

Un alt motiv al contestatiei la executare invocat de contestatoare l-a constituit faptul ca în antetul procesului verbal executional nr. 80 E/2010 apare mentiunea "BEJ Enea M. Marin", iar în continutul procesului verbal executional se face mentiunea  ca este încheiat de catre Enea M. Marin, executor judecatoresc în cadrul Biroului Individual Executor Judecatoresc Enea Marin.

S-a mai precizat ca respectivul proces verbal din data de 29 martie 2010 nu a fost semnat de nici un reprezentant legal al SC .... TG-JIU, refuzându-se primirea de catre persoana care în realizarea atributiilor de serviciu, se afla la unele din spatiile comerciale apartinând SC... TG-JIU, iar în dispozitivul deciziei comerciale nr. 17/15.02.2010 pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 15288/318/2009 nu este individualizat amplasamentul asa-zisului spatiu comercial nr. 10 ( dimensiunile , vecinii pe puncte cardinale) în conditiile în care SC... TG JIU are în Piata centrala zeci de spatii comerciale , ori neexistând nici un element de identificare a amplasamentului spatiului comercial nr. 10, nici executarea silita nu se poate realiza în conditii de incertitudine si imprecizie.

În drept, contestatoarea si-a întemeiat cererea pe disp. art. 388 CPC, art. 391 CPC, art. 399-404 alin 1. CPC, art. 404 indice 1 - 404 indice 2 CPC si art. 274 CPC si a timbrat cu suma de 60 lei si timbru judiciar de 6 lei.

În dovedirea cererii, contestatoarea a depus la dosar, procesul verbal nr. 80 E/2010 al BEJ Enea M. Marin încheiat la 29 martie 2010, procesul verbal cu acelasi numar încheiat la 30 martie 2010, încheierea din 8 iulie 2009, pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia Comerciala în dosarul nr. 5105/95/2009, notificarea înaintata catre SC ... TG-JIU, notificarea înregistrata la nr. 4032/10.12.2009, minuta de la hotarârea pronuntata în dosarul nr.15288/318/2009 al Judecatoriei Tg Jiu, cererea de recurs formulata împotriva sentintei civile nr. 7742/24.11.2009 pronuntata de Judecatoria Tg jiu, în dosarul nr. 13455/318/2009, notificarea înaintata catre SC ... TG-JIU si înregistrata la sediul administratorului sub nr. 3803/27.11.2009o nota de concluzii scrise depusa în dosarul nr. 15288/318/2009 de catre SC ... TG-JIU, procesul verbal nr. 488 E/2009 al BEJ Enea M. Marin încheiat în dosarul de executare nr. 488 E/2009.

Contestatoarea SC ... TG-JIU prin aparator a depus la dosar o nota de sedinta prin care a solicitat ca BEJ Enea M. Marin sa comunice în copii xerox certificate, actele de executare emise în dosarul nr. 80 E/2010, iar SC ... Tg Jiu, sau SCP... TG-JIU, sa depuna la dosarul cauzei, dovada ca sediul social al SC ... TG-JIU este în Piata Centrala, Complex Rodna, nr. 32, asa cum este mentionat în cuprinsul proceselor verbale încheiate de BEJ Enea M. Marin.

În sedinta publica din 19 aprilie 2010, instanta a încuviintat cererile de probatorii solicitate de reprezentantul contestatoarei si a dispus citarea ca intimate a SC... SRL TG-JIU si SCP .... TG-jiu, în calitate de administrator judiciar al SC... TG JIU, precum si atasarea dosarului de executare nr. 80 E/2010 al BEJ Enea M. Marin.

La dosarul cauzei a fost atasat si dosarul de executare nr. 80 E/2010 al BEJ Enea M. Marin, în copii certificate, continând un numar de 10 file, ce se afla atasate la dosar la filele 45- 55 dosar.

Intimata SC ... TG-JIU, prin avocat BH, a formulat o nota de concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiata,  cu motivarea ca prin sentinta civila nr. 467/14.04.2010 a Tribunalului Gorj s-a admis planul de reorganizare la cererea societatii, dar nu s-a ridicat dreptul de administrare al acestei societati si ca atare, societatea SC ...JIU, prin administratorul acesteia, poate îndeplini orice activitati, inclusiv cereri de executare silita, în vederea recuperarii creantelor si alte acte necesare desfasurarii activitatii.

S-a mai aratat ca demararea procedurilor de executare silita nu necesita participarea administratorului judiciar VLC SPRL , atâta timp cât societatea este administrata si condusa de administratorul special în persoana d-lui ZM.

Aceeasi intimata a precizat ca respectivul contract de asistenta juridica încheiat între societatea reprezentata de administrator special si avocatul ales, este perfect valabil.

Cu privire la sediul SC ... SRL s-a învederat instantei ca este vorba doar de o eroare materiala cauzata de faptul ca în dispozitivul deciziei civile nr. 17/15.02.2010 s-a mentionat nr. 32 în loc de nr. 1, dar aceasta eroare nu duce la nulitatea absoluta a actelor de executare, din moment ce ambii administratori pe nume de ... si... au fost contactati telefonic pentru executare, dar au refuzat sa raspunda.

La nota de concluzii scrise a fost atasat planul de reorganizare al debitorului SC .... TG JIU

Analizând înscrisurile depuse la dosar si motivele invocate de contestatoare, instanta constata ca acestea sunt neîntemeiate, în cauza nefiind îndeplinite disp. art. 399 si urmatoarele CPC, 404 indice 1 si 404 indice 2 CPC, pentru urmatoarele considerente:

Sustinerea contestatoarei, în sensul ca cererea de executare silita nu se putea formula decât de administratorul judiciar al SC ...TG-JIU nu are temei legal, din moment ce din probele aflate la dosar reiese ca dreptul de administrare al administratorului societatii nu a fost ridicat de catre judecatorul sindic, iar debitoarea SC ... SRL si-a declarat intentia de neorganizare, propunând un plan de reorganizare ce a fost admis si confirmat, deci ne aflam în situatia prevazuta de art. 47 din Legea 85/2006.

Mentiunea contestatoarei, în sensul ca orice dosar executional ar fi suspendat pâna la finalizarea dosarului de insolventa nu corespunde realitati, deoarece în conformitate cu art. 36 din legea 85/2006 " De la data deschiderii procedurii de insolventa se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului, sau bunurilor sale, cu exceptia cailor de atac declansate de debitor, deci textul are în vedere actiunile judiciare îndreptate de o alta persoana împotriva debitorului si nu se refera acest text de lege la suspendarea actiunilor debitorului aflate în insolventa.

În ceea ce priveste sediul contestatoarei, instanta apreciaza ca este vorba de o eroare materiala strecurata în dispozitivul titlului executoriu preluata si de executor în continutul proceselor verbale dar care nu duce la anularea formelor de executare.

De asemenea, mentiunea din cuprinsul procesului verbal nr. 80 E/2010, în sensul ca la antet apare "BEJ Enea M. Marin", iar în continutul actului se face mentiunea ca este încheiat de catre Enea M. Marin, nu atrage nulitatea formelor de executare.

Faptul ca în dispozitivul deciziei comerciale cu nr. 17/15.02.2010 pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 15288/ 318/2009 nu este individualizat asa-zisul spatiu comercial nr. 10, prin dimensiuni si vecinatati, pe puncte cardinale, este lipsit de relevanta în ceea ce priveste contestatia la executare, din moment ce în dispozitiv se arata ca este vorba de un spatiu comercial în suprafata de 70,60 mp cu nr. 10, aflat în incinta Complexului Comercial Rodna, Piata Centrala Tg Jiu, acesta putând fi identificat cu ocazia executarii silite, asa cum s-a si întâmplat.

Fata de motivarea de mai sus urmeaza a se respinge contestatia la executare formulata de contestatoare si a fi obligata aceasta la plata sumei de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata fata de intimata SC... TG-JIU, reprezentând onorariu avocat .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de contestatoarea SC... TG-JIU reprezentata prinDS- administrator, cu sediul în Tg Jiu, Piata Centrala nr. 1, jud. Gorj, în contradictoriu cu intimatii SC ... Tg Jiu, cu sediul în Tg Jiu, str. Eroilor nr. 1, jud. Gorj, SCP VLC SPRL TG-JIU, în calitate de administrator judiciar al SC ..., cu sediul în Tg Jiu str. Grivitei nr. 32, jud. Gorj si BEJ ENEA M.MARIN, cu sediul în Tg Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 65.

Obliga contestatoarea la plata sumei de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata fata de intimata SC .... TG-JIU.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 28 iunie 2010 la Judecatoria Tg Jiu.

PRESEDINTE GREFIER

Red. D.I.

Tehn. C.E. / 09.07.2010

6 ex.

1