Contestație la executare

Sentinţă penală 284 din 10.03.2014


R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 1051/270/2014

Din 17.02.2014 contestaţie executare

SENTINŢA PENALA NR. 284

Camera de consiliu din data de 10.03.2014

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – ---

Grefier – ---

Astăzi a fost pe rol judecarea contestaţiei formulată de Compartimentul executări penale din cadrul Judecătoriei Oneşti de evaluare a incidentei aplicării legii penale mai favorabile din perspectiva noilor reglementari penale si procesual penale privind executarea pedepsei de 7 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 292/15.05.2012 a Judecătoriei Oneşti condamnatei ---.

Procedura s-a desfăşurat fără participarea procurorului, a condamnatei.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care,

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă,

Prin sesizarea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti sub nr. 1051/270/17.02.2014 Compartimentul executări penale din cadrul judecătoriei Oneşti a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusă prin sentinţa penală nr. 292/15.05.2012 a Judecătoriei Oneşti, privind-o pe condamnata ---.

În drept, au fost invocate dispoziţiile H.G. nr.836/2013 şi OUG nr. 116/2013.

La dosarul cauzei a fost ataşat dosarul nr. 5655/2011 al Judecătoriei Oneşti.

Analizând actele dosarului şi dispoziţiile legale, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. sentinţa penală nr. 292/15.05.2012  a Judecătoriei Oneşti rămasă definitivă prin nerecurare la data de 05.06.2012, inculpata --- a fost condamnată la pedepsele de:

- 7 (şapte ) ani şi 6 (şase) luni  închisoare, pentru comiterea infracţiunii de “delapidare în formă continuată” prev. de art. 215/1 al. 2 Cod penal rap. la art. 41 al. 2 Cod penal,74, 76 Cod penal..

- 5 (cinci) luni  închisoare, pentru comiterea infracţiunii de “fals intelectual în formă continuată” prev. de art. 289 Cod penal rap. la art. 41 al. 2 Cod penal 74, 76 Cod penal.

- 2 (două) luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de “uz de fals în formă continuată”, prev. de art. 291 Cod penal, rap. la art. 41 al. 2 Cod penal 74, 76 Cod penal.

În baza art. 33 lit. a Cod Penal, art. 34 lit. b Cod Penal s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 7 (şapte) ani şi 6 (şase) luni închisoare, în regim de detenţie.

În baza art. 65 alin. 2 Cod Penal s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II a,lit. b şi c Cod Penal pe o durată de 4 ani, de la data executării pedepsei principale.

În baza sentinţei penale menţionate s-au emis MEPI nr. nr. 423/2012, mandatule european de arestare nr. 4/17.07.2012 şi mandatul de urmărire internaţională nr. 4/17.07.2012 de către Judecătoria Oneşti.

Mandatul nu a fost pus în executare deoarece persoana condamnată s-a sustras de la executarea pedepsei.

Potrivit art. 6 alin. (1) C. pen., când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim.

Conform art. 4 din Legea nr. 187/2012, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pedeapsa aplicată pentru o infracţiune printr-o hotărâre ce a rămas definitivă sub imperiul Codului penal din 1969, care nu depăşeşte maximul special prevăzut de Codul penal, nu poate fi redusă în urma intrării în vigoare a acestei legi.

În cauză, persoana condamnată se află în executarea unei pedepse rezultante de 7 ani şi 6 luni  închisoare, pronunţată printr-o hotărâre definitivă, rezultată în urma contopirii mai multor pedepse.

Instanţa constată că pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare aplicată condamnatei prin sentinţa penală nr. 292/15.05.2012 a Judecătoriei Oneşti, pentru infracţiunea de delapidare depăşeşte maximul prevăzut de legea nouă (7 ani închisoare ), astfel că se impune reducerea acesteia sub cuantumul stabilit prin sentinţa menţionată, la maximul special de 7 ani, prevăzut de legea nouă.

În consecinţă, se va descontopi pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 292/15.05.2012 a Judecătoriei Oneşti rămasă definitivă prin nerecurare la data de 05.06.2012 şi se vor repune în individualitate pedepsele de :

- 7 (şapte) ani şi 6 ( şase) luni  închisoare, pentru comiterea infracţiunii de “ delapidare în formă continuată” prev. de art. 215/1 al. 2 Cod penal rap. la art.41 al. 2 Cod penal,74, 76 Cod penal..

- 5 (cinci) luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de “fals intelectual în formă continuată” prev. de art.289 Cod penal rap. la art. 41 al. 2 Cod penal 74, 76 Cod penal.

- 2 (două) luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de “uz de fals în formă continuată”, prev. de art. 291 Cod penal, rap. la art.41 al. 2 Cod penal 74, 76 Cod penal..

În baza art. 6 al. 1 din noul Cod penal, se va reduce sancţiunea aplicată prin sentinţa penală nr. 292/15.05.2012 a Judecătoriei Oneşti pentru infracţiunea de delapidare în formă continuată” prev. de art. 215/1 al. 2 Cod penal rap. la art.41 al. 2 Cod penal 74, 76 Cod penal, de la 7 ani şi 6 luni închisoare la 7 ani închisoare.

În temeiul art. 33 lit. a Cod Penal, art. 34 lit. b Cod Penal, se va contopi pedeapsa de 7 ani închisoare aşa cum a fost redusă cu pedepsele de 5 luni închisoare şi 2 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 7 (şapte) ani închisoare.

Se vor anula MEPI nr. nr. 423/2012, mandatule european de arestare nr. 4/17.07.2012 şi mandatul de urmărire internaţională nr. 4/17.07.2012 emise de Judecătoria Oneşti şi se va dispune emiterea unui nou mandat.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 23 al.1 din Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de pr. pen., combinat cu art. 595 Cod pr. pen. admite contestaţia formulată de Compartimentul executări penale din cadrul Judecătoriei Oneşti de evaluare a incidentei aplicării legii penale mai favorabile din perspectiva noilor reglementari penale si procesual penale din cadrul privind executarea pedepsei de 7 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 292/15.05.2012 a Judecătoriei Oneşti condamnatei ---, fiica lui --- şi ---, născută la data de ---, în ----, cu domiciliul în ----, studii - superioare, fără ocupaţie, CNP- ---.

Constată că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 6 din noul Cod penal cu privire la pedeapsa de 7 ani şi 6 luni  închisoare aplicată pentru infracţiunea de delapidare prev. de art. 215/1 al. 2 Cod penal rap. la art. 41 al. 2 Cod penal,art. 74, 76 Cod penal.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 292/15.05.2012 a Judecătoriei Oneşti rămasă definitivă prin nerecurare la data de 05.06.2012 şi repune în individualitate pedepsele de:

- 7 (şapte ) ani şi 6 (şase) luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de “delapidare în formă continuată” prev. de art. 215/1 al. 2 Cod penal rap. la art.41 al. 2 Cod penal,74, 76 Cod penal.

- 5 (cinci) luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de “fals intelectual în formă continuată” prev. de art. 289 Cod penal rap. la art.41 al. 2 Cod penal 74, 76 Cod penal.

- 2 (două) luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de “uz de fals în formă continuată”, prev. de art. 291 Cod penal, rap. la art. 41 al. 2 Cod penal,74, 76 Cod penal.

În temeiul art. 61 Cod penal, contopeşte pedeapsa de 7 ani închisoare aşa cum a fost redusă, cu pedepsele de 5 luni închisoare şi 2 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea.

Persoana condamnată ---, execută pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare.

Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 423/2012, mandatul european de arestare nr. 4/17.07.2012 şi mandatul de urmărire internaţională nr. 4/17.07.2012 emise de Judecătoria Oneşti şi dispune emiterea unor noi mandate.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru condamnată.

Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 10.03.2014.

PREŞEDINTE GREFIER

Red. D. P. – 17.03.2014

Tehnored. G. A. – 18.03.2014

Ex. 4