Contestatie la executare.

Sentinţă civilă 7728 din 24.11.2009


Dosar  nr. (.........) contestatie la executare

ROMÂNIA

JUDECATORIA TG-JIU, JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA NR.7728

SEDINTA PUBLICA DIN 24.11.2009

PRESEDINTE: (.........)

 GREFIER: (...........)

Pe rol fiind solutionarea contestatiei la executare formulata de contestatoarea M.M în contradictoriu cu intimatii SC P. SRL  si BEJ T.N.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru contestatoare av. N.M ,  pentru intimata av. G .C  , lipsa fiind BEJ T.N.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, se constata depus la dosarul cauzei referatul întocmit de grefierul de sedinta cu privire la dosarul nr. 936/95/2008 aflat pe rolul Tribunalului Gorj -Sectia Comerciala , se pune în discutia partilor acest referat , solicitându-se acestora  sa se raporteze si la acest ultim act în concluziile pe fond.

Av.N. M. a solicitat  admiterea contestatiei si anularea formelor de executare.

Av. G.C. a solicitat respingerea contestatiei  apreciind formele de executare ca fiind legal îndeplinite, fara cheltuieli de judecata .  A mai învederat ca , contractele de prestari servicii încheiate de SC P. SRL cu SC L. SRL  au fost puse în executare de vreme ce cu debitele rezultate din aceste contracte  intimata s-a înscris la masa credala în dosarul de faliment 936/95/2008 .În ceea ce priveste contractul de garantie încheiat de contestatoare a aratat ca garanta a renuntat la beneficiul de discutie astfel ca creditorul SC P. SRL  are posibilitatea sa o urmareasca pentru început pe garanta.

 

J U D E C A T A

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu  sub  nr.4898/318/2009 contestatoarea M.M a solicitat ca, în contradictoriu cu intimatii SC P. SRL si BEJ T.N. , sa se dispuna anularea  formelor de executare începute în dosar 1839/E/2009 , privind executarea titlului executoriu reprezentat de contractul de ipoteca autentificat sub nr. 4797/31.07.2008; si suspendarea executarii silite pâna la solutionarea contestatiei .

În motivarea actiunii a aratat contestatoarea ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile imperative prev. de art. 372 c.p.c întrucât contractul de ipoteca nu constituie titlu executoriu prin el însusi.

A mai aratat ca între SC L. SRL  în calitate de cumparator si SC I. SA  în calitate de vânzator s-a încheiat contractul de vânzare-cumparare nr. 2265/27.08.2007 având ca obiect furnizarea a 500 tone deseuri de otel inox. Ulterior între SC L. SRL si SC P. SRL s-a încheiat contractul de vânzare cumparare nr. 241/29.08.2007, având ca obiect furnizare celor 500 tone deseuri de otel inox  ce fusesera cumparate de SC L SRL de la SC I. SA.

Ulterior la contractul nr. 241/2007 au fost încheiate mai multe acte aditionale .

 A mai aratat contestatoarea ca între parti a intervenit si contractul de ipoteca autentificat sub nr. 4797/31.07.2008  prin care contestatoarea garanteaza livrarea de marfa pentru care s-a platit în avans 950000 Euro catre SC L. SRL.

A motivat contestatoarea ca prin actele aditionale încheiate între SC L. SRL , SC P. SRL  si SC I. SA a avut loc o cesiune de contract , SC L. SRL fiind eliberat de obligatiile asumate fata de SC P. SRL  privind livrarea marfii astfel ca în opinia contestatoarei contractul de ipoteca a ramas fara obiect.

În dovedire a depus la dosarul cauzei acte emise de executorul judecatoresc , contractul de ipoteca autentificat sub nr. 4797/31.07.2008 , contractul de vânzare-cumparare nr. 2265/27.08.2007, contractul de vânzare cumparare nr. 241/29.08.2007.

Contestatia a fost legal timbrata cu taxa timbru în cuantum de 194 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

 Cu privire la capatul de cerere referitor la suspendarea executarii , contestatoarea a renuntat la aceasta cerere ( fila 35).

Intimata SC P. SRL a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestatiei. A motivat ca , contractul de ipoteca este titlu executoriu conform art. 66 din Legea 36/1995 .

 Pe fondul cauzei a motivat intimata ca SC L. SRL nu si-a îndeplinit obligatiile contractuale asumate motiv pentru care creditoarea s-a îndreptat împotriva garantului M.M

La solicitarea instantei BEJ T.N a înaintat în copie certificata dosarul de executare nr. 1839/E/2008.

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta retine ca cererea dedusa judecatii nu este întemeiata urmând a fi respinsa pentru urmatoarele considerente:

Prin contractul de vânzare-cumparare nr. 241 /29.08.2007, intervenit între SC L. SRL Si SC P. SRL  s-a convenit vânzarea-cumpararea unei cantitati de 500 tone deseuri de otel inox , deseuri pe care SC L. SRL le cumparase de la SC I. SA . Clauzele contractuale au fost modificate prin actele aditionale nr. 1/ 30.08.2007 ,2/ 24.01.2008 ,3/ 21.07.2008 actul aditional legalizat sub nr. 12722/31.07.2008 de BNP S.B. , acte aditionale ce vizau în principal  termenul de executare a contractului privitor la predarea marfii.

Conform clauzelor contractuale , pretul de vânzare-cumparare îl reprezenta suma de 1.000.000 Euro pe care SC P. SRL l-a achitat catre vânzatorul SC L. SRL, acesta din urma obligându-se sa livreze  cumparatorului cele 500 tone de deseuri otel inoxidabil , obligatie contractuala neexecutata .

 Ulterior , prin contractul de ipoteca autentificat sub nr. 4797/31.07.2008  de BNP S.B. , M.M în calitate de garanta ipotecara a înteles sa garanteze pe SC P. SRL în situatia neexecutarii contractului de vânzare-cumparare nr. B 241/29.08.2007 si a actelor aditionale nr. 1/30.08.2007 , 2/24.01.2008 ,si 3/21.07.2008 si a actului aditional legalizat sub nr. 12722/31.07.2008 de catre  SC L. SRL reprezentata prin administrator P.C.N  cu suprafata de 250 mp teren construibil împreuna cu o casa de locuit si anexe gospodaresti situate în Tg-Jiu , Str. Tismana , nr. 8 , judetul Gorj . Creditorul SC P. SRL s-a adresat executorului judecatoresc pentru punerea în executare a contractului de garantie formându-se astfel dosar de executare nr. 1839/E/2009.

Retine instanta ca formele de executare sunt legal îndeplinite , sustinerile contestatoarei în sensul ca contractul de ipoteca nu poate constitui prin el însasi titlu executoriu neputând fi primite pentru urmatoarele considerente:

Observând contractul de ipoteca se constata ca garanta ipotecara a renuntat la beneficul de discutiune si diviziune , astfel ca SC P. SRL în calitate de creditor este în drept  sa urmareasca pe fidejusor - M.M, pentru îndestularea creantei fara ca acesta din urma sa poata cere creditorului sa urmareasca mai întâi bunurile debitorului SC L. SRL pentru care a garantat si numai dupa aceea daca nu va fi îndestulat sa-l urmareasca si pe el.

 Contractul de ipoteca autentificat sub nr. 4797/2008 respecta conditiile de forma prevazute  de art. 1748 si urmatoarele cod civil , fiind încheiat în forma autentica , constituind astfel titlu executoriu în conditiile art. 372 C.p.c. De mentionat ca la momentul formarii dosarului de executare nu era necesara învestirea cu formula executorie de catre instanta de executare, dispozitiile art. 373 ind. 1 c.p.c fiind declarate neconstitutionale ulterior prin decizia nr. 458/31.03.2009 pronuntata de Curtea Constitutionala.

De asemenea în ceea ce priveste sustinerea contestatoarei în sensul ca prin încheierea actului aditional n. 3 si actul aditional legalizat sub nr. 12722/31.07.2008 de BNP S.B, contractul de ipoteca ar fi ramas fara obiect nu poate fi primita , de vreme ce prin sentinta nr. 1034/06.10.2009 pronuntata de Tribunalul Gorj în dosar nr. 936/95/2008 actul aditional nr. 3 a fost  constatat nul .

Nu este lipsita de relevanta nici împrejurarea ca prin sentinta nr. 1219/06.11.2009 pronuntata de judecatorul sindic în dosarul de faliment nr. 936/95/2008 a fost admisa cererea formulata de SC P. SRL privind înscrierea la masa credala cu suma de 1.000.000 EURO pe care aceasta societate o are de recuperat de la SC L. SRL în baza contractului nr. B 241 din 29.08.2007 ; practic judecatorul sindic retine ca SC L. SRL nu si-a îndeplinit obligatia asumata catre SC P. SRL privind predarea celor 500 tone deseuri de otel inox, astfel ca SC P. SRL  este îndreptatit la restituirea sumei de 1.000.000 EURO achitata cu titlu de pret.

Rezulta asadar ,ca demersul facut de creditor împotriva garantului ipotecar M.M este întemeiat întrucât societatea pentru care aceasta a garantat prin contractul de ipoteca nu si-a îndeplinit obligatiile contractuale asumate prin contractul de vânzare-cumparare nr. 0241/29.08.2007.

Vazând si dispozitiile art. 1662, 1663,1748 cod civil si art. 399 si urmatoarele C. p.c 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge  contestatia la executare  formulata de contestatoarea M.M  domiciliata în Tg-Jiu , Str. Tismanei , nr. 18 , judetul Gorj  în contradictoriu cu intimatii SC P. SRL cu sediul ales în ........ si BEJ T.N., cu sediul în ............. , împotriva formelor de executare întocmite în dosar nr. 1839/E/2009.

Cu recurs.

Pronuntata  in sedinta publica din 24.11.2009 la Judecatoria Tg-Jiu .

Presedinte Grefier

Red.

5 ex/10.12.2009

1