Revendicare

Sentinţă civilă 3498 din 10.05.2010


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 3498

Sedinta publica de la 10 Mai 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE DORINA IVANISI

Grefier ELENA CARBUNESCU

Pe rol fiind judecarea cauzei civile, privind pe reclamanta ...., în contradictoriu cu pârâtii..... având ca obiect revendicare imobiliara, obligatia de a face si daune morale.

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-a prezentat reclamanta ....asistata de avocat Stegaru Marius, avocat Pociovalisteanu Ion pentru pârâti.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care nemaifiind alte cereri de formulat si constatându-se cauza în stare de judecata s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat Stegaru Marius pentru reclamanta a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata, cu obligarea pârâtilor la cheltuieli de judecata.

Avocat Pociovalisteanu ion pentru pârâti a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamanta, cu cheltuieli de judecata.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 12736/2005, reclamanta .... a chemat în judecata pârâtii.....solicitând instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa se dispuna obligarea acestora sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie terenul situat în comuna Ciuperceni, sat Pripor, cu lungimea de 360 metri si latimea de 14 metri, învecinat la Nord- mostenitorii Dodenciu Fevronia, la S- Anescu Gheorghe, la V- rest proprietate, la E- albia Tismana Veche,  iar în ceea ce-i priveste pe pârâtii Goncea Petre si Dodenciu Valentin si terenul situat în comuna Ciuperceni, sat Pripor, cu lungimea de 350 metri si latimea de 14 metri, învecinat la N- cu Gridan Nicolae, la S- cu mostenitorii Anescu Nicolita, la E - rest proprietate si la V- cu O.S. Motru, în ceea ce-1 priveste pe pârâtul Gridan Nicolae si obligarea pârâtilor la plata uzufructului terenurilor pe ultimii 3 ani, cu cheltuieli de judecata.

În motivare, reclamanta a aratat ca terenurile ocupate de pârâti le detine de la tatal sau, ...., conform Registrului agricol din anii 1959-1963 si ca pentru aceste terenuri are calitate de proprietar, conform titlului de proprietate nr. 14896734/22.03.2004 eliberat de Comisia Judeteana Gorj .

A mai aratat reclamanta ca a dobândit si acte premergatoare eliberarii titlului de proprietate, dar pârâtii nu i-au permis folosirea terenurilor, încercând chiar si o împrejmuire a terenului, respectiv pârâtii ..... .

A mai mentionat reclamanta ca terenurile sunt situate de o parte si de cealalta a soselei Godinesti-Ciuperceni si ca se poate observa chiar existenta vechiului gard care desparte proprietatile reclamantei si pârâtilor.

Paratii nu au formulat întâmpinare .

La termenul de judecata din 17.11.2005, pârâtul ... a aratat ca acestuia i-a oferit teren ca sa-1 munceasca numitul Dodenciu Viorel, si ca în prezent nu mai foloseste acest teren pentru ca i-a venit anul trecut o adresa de la Politie prin care i s-a spus sa nu-1 mai foloseasca pâna nu se termina procesele.

La acelasi termen de judecata pârâtul ... a aratat ca nu ocupa terenul reclamantei ci ca acest pârât detine act de proprietate pentru terenul sau, care este un act de schimb dintre mama sa si numitul ...

La termenul de judecata din 30.01.2006, pârâtul ... a aratat ca acesta foloseste terenul parintilor sai, ca are un titlu de proprietate eliberat pe numele defunctei.... si ca reclamanta i-a spus ca terenul este al dânsei dupa ce i-a facut sesizare la Politia Ciuperceni.

La dosarul cauzei au fost depuse, în copie, urmatoarele înscrisuri: titlul de proprietate nr. 14896734/22.03.2004; proces-verbal de punere în posesie nr. 1/13.12.2003; schite ale terenurilor reclamantei; fila registru agricol privind pe ...; act de schimb din 29.12.1939 încheiat între ...., intitulat " Act de donatie" nr. 1422/1945; titlurile de proprietate nr. 14896677/5.04.2003 si nr. 14896701/2.10.2003; adresa nr. 1223/29.10.1984 a Directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale Gorj, contract de întretinere autentificat sub nr. 1236/14.02.1989, certificat de mostenitor nr.  533/11.07.1978, act de donatie autentificat sub nr. 1426/8.06.1979.

În cursul judecatii au fost administrate si probele cu declaratiile martorilor .......

S-a efectuat de asemenea o expertiza de specialitate de catre expertul Cinca Lucian.

În urma probelor administrate, Judecatoria Tg-Jiu prin sentinta civila nr. 709/13.02.2006 a admis în parte actiunea formulata de reclamanta ...., fiind obligati pârâtii .... sa lase reclamantei în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 0,3590 ha terenul învecinat la nord cu mostenitorii autoarei ....., la sud cu mostenitorii defunctei ... si la vest cu drumul comunal 1501 situat în partea dreapta a drumului comunal 1501 si identificat prin schita anexa a raportului de expertiza întocmit de expert Cinca Lucian, fiind obligati cei doi pârâti în solidar sa plateasca reclamantei contravaloarea lipsei de folosinta a acestui teren  în suma de  1180,77 lei si cheltuieli de judecata în suma de 357 lei, fiind obligat pârâtul Gridan Nicolae sa lase reclamantei în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 0,3477 ha teren învecinat la nord cu Gridan Nicolae, la sud cu Anescu Nicolita, la est cu DC 1501 si la vest cu Ocolul Silvic Motru si situat în partea stânga a DC 1501 si identificat prin schita anexa a raportului de expertiza întocmit de expert Cinca Lucian, fiind obligat acest pârât sa plateasca reclamantei contravaloarea lipsei de folosinta a acestui teren în suma de 645,75 lei si cheltuieli de judecata în suma de 350 lei.

Împotriva acestei sentinte s-a formulat recurs de catre pârâti si prin decizia civila nr. 1133/29.05.2006 pronuntata în dosarul nr. 1629 CIV/2006, Tribunalul Gorj a admis recursul declarat de recurentii pârâti, a casat sentinta civila cu nr. 709/13.02.2006, pronuntata de Judecatoria Tg jiu în dosarul nr. 12736/2005 si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante, cu îndrumarea de a se face compararea titlurilor de proprietate, în raport de actele premergatoare acestora, iar cu ocazia efectuarii expertizei topografice, sa se aiba în vedere procesele verbale de punere în posesie, care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate si celelalte acte de proprietate invocate de pârâti.

 La rejudecarea cauzei s-a format dosarul nr. 5099/318/2006 (12240/2006), au fost administrate probe si prin sentinta civila nr. 3095/24.04.2009, s-a admis în parte actiunea reclamantei cu precizarile ulterioare, au fost obligati pârâtii ... si ...... sa lase reclamantei în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 0,3152 ha, identificat în raportul de expertiza efectuat de expert Macavei Gheorghe si sa plateasca reclamantei suma de 1081,85 lei, reprezentând contravaloarea uzufructului de pe terenul ocupat pe ultimii 3 ani, a fost obligat pârâtul .... sa lase reclamantei în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 0,3440 ha identificat în raportul de expertiza efectuat de expert Macavei Gheorghe si sa plateasca reclamantei suma de 639,38 lei reprezentând contravaloarea uzufructului de pe terenul ocupat pe ultimii 3 ani,

Prin aceeasi sentinta s-a respins cererea reclamantei privind obligarea pârâtilor la plata daunelor morale, s-a disjuns capatul de cerere privind obligarea pârâtilor la ridicarea de pe terenul ocupat a plantatiilor, constructiilor si lucrarilor si s-a dispus formarea unui nou dosar cu termen de judecata la data de 22 mai 2009.

De asemenea, au fost obligati în solidar pârâtii ..... sa plateasca reclamantei suma de 995 lei cheltuieli de judecata si pârâtul .... sa plateasca reclamantei suma de 988 lei cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei sentinte au formulat recurs pârâtii si prin decizia civila nr. 2561 din 03.11.2009, Tribunalul Gorj a admis recursul civil declarat de pârâti, a casat sentinta civila cu nr. 3095 din 24 aprilie 2009 pronuntata de Judecatoria Tg jiu în dosarul nr. 5099/318/2006 si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante în vederea administrarii raspunsului la obiectiunile pârâtilor, la raportul de expertiza, precum si pentru aprecierea asupra uzufructului , în functie de probele din dosar, eventual prin administrarea oricaror probe legale, apreciata utila cauzei.

Cu ocazia rejudecarii cauzei dupa casare, s-a format dosarul nr. 15237/318/2009 si respectându-se indicatiile date prin decizia de casare, s-a revenit cu adresa catre expertul Macavei Gheorghe, pentru a raspunde la obiectiunile formulate de pârâti, cu privire la raportul de expertiza efectuat în cel de-al doilea ciclu de judecata, obiectiuni depuse la fila 121 dosar.

Pentru termenul din 03 mai 2010, expertul a raspuns la aceste obiectiuni, aratând ca a raspuns corect la toate obiectivele expertizei si analiza raportului de expertiza a fost facuta corect, iar din ambele expertize efectuate de Cinca Lucian si Macavei Gheorghe rezulta ca pârâtii au ocupat întreaga suprafata de la reclamanta.

A mai subliniat expertul ca pâna la data expertizei efectuate, ocuparea a fost facuta de pârâti, de cca. un an si jumatate si nu de 3 ani, astfel ca sumele se vor împarti la 2.

Având în vedere acest raspuns al expertului si probele administrate anterior, instanta apreciaza ca în cauza sunt îndeplinite disp. art. 480 CC si disp. art. 483 CC, deoarece întreaga suprafata pe care o ocupa pârâtii si care a fost individualizata prin raportul de expertiza întocmit de expert Macavei Gheorghe, totalizând 0,6952 ha, apartine reclamantei, în baza titlului de proprietate cu nr. 14896734 din 22.03.2004 si procesului verbal de punere în posesie, iar în ceea ce priveste uzufructul de pe aceste suprafete, expertul a subliniat ca pâna la data efectuarii expertizei, ocuparea era de cca. un an si jumatate din partea pârâtilor, deci sumele trebuie împartite la 2.

În concluzie, urmeaza a se admite în parte actiunea formulata de reclamanta, a fi obligati pârâtii .... sa lase reclamantei în deplina proprietate si linistita posesie, suprafata de 0,3152 ha, identificat în raportul de expertiza efectuat de expert Macavei Gheorghe, precum si sa plateasca reclamantei, în solidar, suma de 540,91 lei, cu titlu de uzufruct, reprezentând 1/2 din valoarea calculata de expert Cinca Lucian, pe 3 ani.

La obligarea celor doi pârâti sa lase terenul de 0, 3152 ha, s-a avut în vedere faptul ca expertul Macavei Gheorghe a subliniat prin raportul de expertiza depus la fila 62 din dosar ca acest teren este folosit de .... la întelegere cu ....

Urmeaza a fi obligat pârâtul ... sa lase în deplina proprietate si linistita folosinta reclamantei suprafata de 0,3440 ha identificat în raportul de expertiza efectuat de expert Macavei Gheorghe, precum si sa plateasca reclamantei suma de 319,69 lei cu titlu de uzufruct, reprezentând 1/2 din valoarea calculata de expert Cinca Lucian, pe 3 ani.

Urmeaza a se respinge cererea reclamantei privind obligarea pârâtilor la plata daunelor morale.

În baza art. 274, 276 CPC urmeaza a fi obligati pârâtii ... sa plateasca reclamantei suma de 1395 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând taxa timbru, onorariu expert, onorariu avocat.

De asemenea, urmeaza a fi obligat pârâtul ... sa plateasca reclamantei suma de 1388 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând taxa timbru, onorariu expert, onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunea cu precizarile ulterioare formulata de catre reclamanta ..., domiciliata în comuna Ciuperceni, sat Pripor, jud. Gorj, împotriva pârâtilor ..., domiciliati în com. Ciuperceni, sat Pripor, jud. Gorj

 Obliga pe pârâtii .... sa lase reclamantei în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 0,3152 ha identificat în raportul de expertiza efectuat de expert Macavei Gheorghe, respectiv cu vecinii: N-Dodenciu Frevonia (Nicolae), E-Rîul Tismana, S-Anescu Maria, V-D.C. 501, precum si sa plateasca reclamantei suma de 1081,85 lei reprezentând contravaloarea uzufructului de pe terenul ocupat, pe ultimii 3 ani.

Obliga pe pârâtul .... sa lase reclamantei în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 0,3440 ha identificat în raportul de expertiza efectuat de expert Macavei Gheorghe, cu vecinii: N-Gridan Nicolae, E-D.C. 501, S- Anescu Maria, V-O.S. Motru, mai putin terenul în suprafata de 6,80 m.p. (L-8,5m si l-0,80m) pe care este edificata o parte din casa pârâtului, precum si sa plateasca reclamantei suma de 639,38 lei reprezentând contravaloarea uzufructului de pe terenul ocupat, pe ultimii 3 ani.

Respinge cererea reclamantei privind obligarea pârâtilor la plata daunelor morale.

Obliga în solidar pe pârâtii ..... sa plateasca reclamantei, suma de 1395 lei cheltuieli de judecata

Obliga pârâtul .... sa plateasca reclamantei suma de 1388 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din  10.05.2010,  la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

DORINA IVANISI Grefier,

ELENA CARBUNESCU

Red. D.I

Tehn. C.E./. 09 Iunie 2010

6 ex.

1