Pretenţii

Sentinţă civilă 320/2014 din 19.02.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă nr.320

Şedinţa publică de la 19 Februarie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE CV

Grefier M.N.M.

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile formulate de reclamantul S.C.J.U.C., cu sediul în C., str. T., nr.1, judeţul D., în contradictoriu cu pârâtul G.G.C., domiciliat în comuna H., sat H., judeţul G., având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, s-a prezentat pârâtul, lipsă fiind  reclamanta.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care arată că dosarul este la primul termen de judecată cu părţile legal citate.

Verificând competenţa de soluţionare a cauzei, potrivit art. 131 C.pr.civ., constată că Judecătoria T.-C. este competentă general, material şi teritorial, conform art. 94 şi art.107 Cod procedură civil, să soluţioneze prezenta cauză.

Pârâtul a depus la dosar cerere de chemare în garanţie a numitului R.G.C..

Instanţa, faţă de dispoziţiile prevăzute de art.73 alin.3 Cod procedură civilă şi în lipsa unei cereri  în forma prevăzută de art.73 alin.1 Cod procedură civilă, în termenul acordat pentru depunerea întâmpinării, a respins cererea ca tardiv formulată şi a acordat cuvântul asupra probatoriului în acţiunea principală.

Pârâtul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Instanţa, în temeiul art.258 Cod procedură civilă a încuviinţat părţilor proba cu înscrisurile depuse la dosar, după care, nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, a declarat încheiată cercetarea procesului şi a acordat cuvântul în dezbateri asupra fondului cauzei.

Pârâtul G. G.– C. a solicitat respingerea  acţiunii.

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-C., la data de 12.12.2013, sub nr…./317/2013, reclamantul S.C.J.U.C. l-a chemat în judecată pe pârâtul G.G.C., solicitând ca, în urma probelor ce se vor administra, să fie obligat pârâtul la plata sumei de 9599,77 lei, reprezentând contravaloarea zilelor de  spitalizare ocazionate  de spital cu serviciile  medicale.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat, în esenţă, că în data de 21.10.2010, pârâtul G.G.C., cu CNP ….,  a fost internat la Secţia NCH a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă C., pentru perioada 21.10.- 05.11.2010, iar contravaloarea zilelor de spitalizare a fost în cuantum de 9599,77 lei, sumă ce nu a  fost  achitată până în prezent, fiind întrunite astfel condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale pentru, prevăzute de art.998 şi 999 C.Civil precum şi condiţiile prevăzute de art.313 din Legea  95/2006 privind reforma  în domeniul sănătăţii.

A mai arătat că pârâtul a fost victima unui accident de circulaţie, iar sumele ocazionate de spitalizare nu sunt suportate din fondul naţional de asigurări de sănătate, ci se recuperează de la persoanele care datorează debitul, că reclamanta a suferit o diminuare a patrimoniului cu efectuarea cheltuielilor de spitalizare, la baza acesteia stând atitudinea pârâtului care nu a înţeles să solicite tragerea la răspundere a celui care l-a accidentat.

În drept, şi-a întemeiat  acţiunea  pe dispoziţiile art.998 şi 999 Cod civil, 112 Cod procedură civilă şi art. 313 din Legea 95/2006 privind  reforma  în domeniul sănătăţii, solicitând judecarea  cauzei şi în lipsă.

 În dovedire acţiunii  reclamantul a depus la dosarul cauzei, în copie, decontul de cheltuieli întocmit de Secţia Neurochirurgie.

 Cererea de chemare în judecată a fost comunicată către pârât care, la data de 30.12.2013 a depus la dosar întâmpinare  prin care a solicitat  introducerea  în cauză a  numitului G.G.C., cât şi a E.A.R.S.A. Agenţia  T-J, cu sediul  social în T-J, str. Bulevardul  Republicii  bl.10, sc.2, ap.17, judeţul G., arătând  că la data de 21.10.2010 a  fost victima unui accident rutier produs de către  R.C.G., în timp ce conducea autovehiculul Volkswagen marca CADDY LIFE, cu numărul de  înmatriculare GJ -98- …, accident în urma căruia a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul de Urgenţă C., pentru acordare şi îngrijiri medicale în stare  de  comă, fiind necesare  un număr de  50-55 zile îngrijiri medicale.

A mai arătat că în data de 24.01.2011 a dat declaraţie  în prezenţa părinţilor, întrucât era  minor la acea dată, în faţa organelor de anchetă penală, că nu doreşte să depună plângere împotriva autorului accidentului rutier şi că nu are pretenţii de natură civilă împotriva acestuia şi consideră că obligaţia de plată pentru suma de 9599,77 lei, pentru care este chemat în judecată,  revine în totalitate societăţii  E. A. – R., întrucât  autovehiculul implicat deţinea poliţa de asigurare Seria RO/16/H16 DV nr.3000491126, emisă  la  data de 20.09.2010, fiind valabilă până la  data de 20.03.2011.

În drept, şi-a întemeiat  întâmpinarea pe dispoziţiile  art.205  din Noul Cod de Procedură Civilă.

A depus  în copie: poliţa de asigurare Seria RO/16/H16  DV nr.3000491126, emisă  la  data de 20.09.2010; bilet de ieşire din spital, referat cu propunerea de a nu se începe  urmărirea penală  din data de 21.02.2011 emis de I.P.J. G. – Serviciul Rutier în dosarul nr.3139/P/2010, rezoluţie  de  confirmare  a  propunerii  de neîncepere  a  urmăririi penale din data de  29.03.2011 emisă de  Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-C. în dosarul nr.3139/P/2010, schiţa accidentului.

Întâmpinarea şi înscrisurile ataşate au fost comunicate reclamantului, însă acesta nu a depus răspuns la întâmpinare.

La termenul de judecată din data de 19.02.2014 pârâtul  G. G. C. a  depus la dosar cerere de chemare în garanţie a numitului R.G.C., solicitând obligarea chematului în garanţie la plata sumei de 9599,77 lei, cu titlu  de cheltuieli de  spitalizare şi la plata  cheltuielilor  de  judecată, cererea fiind respinsă ca tardivă de către instanţă.

Analizând cauza dedusă judecăţii, instanţa reţine că pârâtul a fost internată în perioada 21.10-05.11.2010 la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă C., ca urmare a traumatismelor suferite într-un accident de circulaţie, costurile serviciilor medicale fiind de 9599,77 lei conform  decontului de cheltuieli depus de reclamant la dosar.

Potrivit art.313 alin.1 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuieli efective ocazionate cu asistenţa medicală acordată.

Atât reclamantul cât şi pârâtul au arătat că, acesta din urmă, a fost victima unui accident de circulaţie şi, în această situaţie, reclamantul nu se poate îndrepta împotriva victimei accidentului, având posibilitatea formulării acţiunii civile împotriva persoanei vinovate de producerea acestuia, conform prevederilor art.313 din Legea nr.95/2006, persoană care este ţinută să repare prejudiciul cauzat prin fapta sa, conform acestor dispoziţii legale.

Susţinerea reclamantei că pârâtul nu a formulat plângere prealabilă împotriva celui vinovat de producerea accidentului şi prin această neglijenţă  s-a produs prejudiciul pe care este ţinut a-l repara, conform art.999 din Codul civil de la 1864,  nu poate fi reţinută, întrucât inacţiunea constituie faptă ilicită, în sensul prevăzut de art. 998-999, doar atunci când norma legală obligă pe o persoană să acţioneze într-un anumit mod, iar cerinţa legală nu este respectată.

Ori, prin dispoziţiile Codului penal, referitoare la infracţiunile pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă, se instituie dreptul de a formula plângerea în favoarea persoanei vătămate şi nu o obligaţie în sarcina acesteia, pentru ca omisiunea formulării unei astfel de plângeri sau retragerea ei să constituie faptă ilicită.

Având în vedere situaţia pârâtului, de victimă a accidentului şi că, în cauză, nu sunt îndeplinite condiţiile pentru angajarea răspunderii civile delictuale în sarcina acesteia, instanţa urmează să respingă acţiunea formulată de reclamantă, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul S.C.J.U.C., cu sediul în C., str.T., nr.1, judeţul D., în contradictoriu cu pârâtul G.G.C., domiciliat în comuna H., sat H., judeţul G., CNP …., având ca obiect pretenţii.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecătoria T.-C.

Pronunţată în şedinţă publică azi 19.02.2014.

Preşedinte,

Grefier,