Majorare pensie întreţinere

Sentinţă civilă 74/2014 din 16.01.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Civilă Nr. 74/2014

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. M.

Grefier L. I. B.

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile având ca obiect majorare pensie întreţinere  formulată de reclamanta P. E. I., cu domiciliul în Ţ., str. P., nr. …, judeţ Gorj, în contradictoriu cu pârâtul T. V. C., cu domiciliul în Ţ., str. S., nr. .., judeţ Gorj şi Autoritatea tutelară din cadrul consiliului local Ţ., cu sediul în Ţ., judeţ Gorj şi a cererii de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul T. C., cu domiciliul în Ţ., str. Stadionului, nr. 13, judeţ Gorj, în contradictoriu cu reclamanta P. E. I., pârâtul T. V. C. şi Autoritatea tutelară din cadrul consiliului local Ţ., având ca obiect stabilire program vizitare minor.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta  prin reprezentant convenţional avocat N. M., lipsind pârâtul, intervenientul în interes propriu şi reprezentanţii autorităţii tutelare.

Procedura  de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că prin Serviciul Registratură, la data de 02.12.2013 au fost depuse veniturile realizate de pârât de către …. SRL, după care,

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Avocat N. M. pentru reclamantă solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată şi majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul, cu cheltuieli de judecată şi depune concluzii scrise.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti la data de ….2013 sub numărul …/317/2013, reclamanta P. E. I. a chemat în judecată pe pârâtul T. V. C. şi Autoritatea tutelară din cadrul consiliului local Ţ. solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce se va pronunţa,  să  se dispună majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr. …/….2010 a Judecătoriei Tg. Cărbuneşti.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr. …/….2010 a Judecătoriei Tg. Cărbuneşti pronunţată în dosarul nr. …/317/2009 a fost desfăcută căsătoria dintre părţi, iar minorul T. C. Virgil, născut la data de ….2005 a fost încredinţat spre creştere şi educare reclamantei, fiind obligat pârâtul la plata unei pensii lunare de întreţinere în cuantum de 300 lei.

A precizat că la stabilirea pensiei de întreţinere au fost avute în vedere atât nevoile minorului cât şi veniturile pe care pârâtul le realiza la acea dată.

A arătat că în prezent pârâtul s-a recăsătorit, având în întreţinere un alt copil minor, iar veniturile pe care le realizează sunt mult mai mari decât cele avute în vedere la momentul anului 2010, acesta fiind angajat în Italia la o firmă de transport. În plus, a precizat că şi nevoile minorului au crescut.

Cererea de chemare în judecată a fost întemeiată în drept pe disp. art. 531 Cod civil, art. 451 Cod procedură civilă.

În dovedire, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a probei cu interogatoriul pârâtului, iar în cadrul probei cu înscrisuri a depus la dosarul cauzei, în copie: sentinţa civilă nr. …/...2010 a Judecătoriei Tg. Cărbuneşti pronunţată în dosarul nr. …/317/2009, carte identitate pârât, carnet de muncă pârât, scrisoare de angajare emisă de … SRL.

Prin rezoluţia din data de 24.07.2013 instanţa a constatat că cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prev. la art. 201 alin. 1 Cod procedură civilă, şi a dispus comunicarea cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor aferente acesteia către pârât, cu menţiunea că are obligaţia de a depune întâmpinare, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.

Prin Serviciul Registratură, la data de 26.08.2013 pârâtul a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a precizat că este angajat pe timp determinat, fiind de acord cu majorarea pensiei de întreţinere, însă la stabilirea cuantumului acesteia instanţa să aibă în vedere că mai are în întreţinere un copil minor rezultat din actuala căsătorie a pârâtului.

A precizat că deşi instanţa a stabilit odată cu desfacerea căsătoriei şi un program de vizitare al minorului, acesta nu este respectat, în sensul că nu i se permite de către mama şi bunica reclamantei să viziteze minorul, nici pârâtului, nici bunicilor paterni.

A mai arătat că deşi minorul a fost încredinţat spre creştere şi educare reclamantei, aceasta nu se ocupă de creşterea acestuia întrucât este plecată în Italia, minorul fiind crescut de către mama şi bunica reclamantei.

A solicitat stabilirea unui program de vizitare minor permanent, iar în timpul cât acesta nu se află în ţară, bunicii paterni să poată lua minorul la domiciliul acestora în conformitate cu programul stabilit de către instanţă.

A precizat că este de acord cu achitarea către reclamantă a cheltuielilor de judecată.

Întâmpinarea a fost întemeiată pe disp. art. 18, 42, 43, 94, 97 din Codul familiei, art. 115-120 şi 607-619 Cod procedură civilă şi legea 272/2004.

În dovedire, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, depunând la dosarul cauzei, în copie: scrisoare de angajare emisă de … SRL, carte identitate pârât, carte identitate a soţiei acestuia, numita C. I. M., carte identitate a tatălui pârâtului, extras pentru rezumare din actul de naştere eliberat de Primăria din B., procura specială autentificată sub nr. …/….2013.

Prin rezoluţia din data de 27.08.2013 instanţa a dispus comunicarea întâmpinării către reclamantă, cu menţiunea de a depune în termen de 10 zile de la comunicare răspuns la întâmpinare.

La data de 06.09.2013 reclamanta a depus răspuns la întâmpinarea formulată de pârât prin care a arătat că nu este adevărată susţinerea pârâtului că ar lucra pe perioadă determinată, întrucât societatea la care pârâtul lucrează încheie contracte de muncă cu angajaţii pe perioadă de un an, potrivit uzanţei acesteia, după împlinirea perioadei de un an contractele sunt reînnoite.

A precizat că nu este adevărat că nu se ocupă de creşterea şi educarea copilului şi nici că mama acesteia nu îi permite pârâtului să viziteze minorul, aceasta fiind de acord ca pârâtul să viziteze minorul, însă minorul este cel care nu doreşte să se întâlnească cu pârâtul şi tatăl acestuia, fiind speriat, solicitând ca pârâtul şi părinţii acestuia să viziteze minorul doar la domiciliul reclamantei.

Prin rezoluţia din data de 09.09.2013 instanţa a stabilit termen de judecată la data de 03.10.2013, dispunând citarea părţilor.

Prin încheierea de şedinţă din data de 03.10.2013 procuratorul T. C., pentru pârât a învederat că înţelege să formuleze cerere de intervenţie în interes propriu, cerere încuviinţată de către instanţa de judecată.

La data de 17.10.2013 pârâta a depus la dosarul cauzei întâmpinare la cererea de intervenţie în interes propriu prin care a arătat că este de acord ca minorul să aibă legături personale cu bunicul patern, însă modalitatea de vizitare a minorului să se facă în prezent doar la domiciliul minorului.

În şedinţa din data de 17.10.2013 instanţa a încuviinţat emiterea de adrese către ..SRL şi către I. N. p. S. pentru a comunica veniturile realizate de pârât şi dacă acesta figurează în evidenţele instituţiei cu venituri, cuantumul acestora şi societatea la care acesta figurează cu venituri.

În şedinţa din Camera de Consiliu din data de 23.10.2013 a fost audiat minorul, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la fila 43 din dosarul cauzei.

Prin Serviciul Registratură, la data de 02.12.2013 au fost depuse veniturile realizate de pârât de către … SRL.

Analizând ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauză, instanţa reţine

următoarea situaţie de fapt:

Din căsătoria reclamantei şi a pârâtului a rezultat minorul T. C. Virgil, născut la data de ….2005, iar prin sentinţa civilă nr. …/….2010 a Judecătoriei Tg. Cărbuneşti pronunţată în dosarul nr. …./317/2009 a fost desfăcută căsătoria dintre părţi, minorul T. C. Virgil, născut la data de ….2005 fiind încredinţat spre creştere şi educare reclamantei, iar pârâtul obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere în cuantum de 300 lei.

Instanţa  reţine că, potrivit veniturilor comunicate de .. SRL, pârâtul are salariul de încadrare în cuantum de 792,66 euro.

Potrivit art.499 C.civ., tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională iar în caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă.

De asemenea, se vor avea în vedere disp. art.531 C.civ potrivit cărora dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.

Cum, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere se are în vedere  nevoia celui ce o cere şi mijloacele celui ce urmează a o plăti, instanţa urmează să admită acţiunea şi să majoreze pensia de întreţinere de la  300 lei lunar la 800 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii, 23.07.2013 şi până la majoratul minorului sau intervenirea altei cauze legale de modificare sau stingere a obligaţiei.

La stabilirea pensiei de întreţinere s-au avut în vedere prevederile art.402 C.civ. raportat la disp.art.529 C.civ,  veniturile realizate de pârât şi faptul că pârâtul mai are în întreţinere un minor.

Referitor la capătul de cerere privind stabilirea unui program de vizitare minor, instanţa va admite în parte cererea reconvenţională şi va încuviinţa ca pârâtul să aibă legături personale cu minorul în sensul de a-i permite acestuia să îl ia la domiciliul său, în prima săptămână a fiecărei luni calendaristice, de sâmbătă, orele 11,oo, până duminică, orele 16,oo, cu obligaţia acestuia de a-l readuce la domiciliul reclamantei la expirarea acestui program.

Pentru a stabili astfel programul de vizitare, instanţa a avut în vedere declaraţia minorului, interesul superior al acestuia de a avea legături personale cu ambii părinţi cât şi disp. art.401 C.civ., potrivit cărora „părintele separat de copilul său are dreptul de a avea legături personale cu acesta, în caz de neînţelegere între părinţi, instanţa va decide cu privire la modalităţile de exercitare a acestui drept”.

Totodată, instanţa va admite cererea de intervenţie formulată de intervenientul T. G. ,şi stabileşte ca acesta să aibă legături personale cu minorul, în sensul de a-l vizita , la domiciliul reclamantei,  a treia sâmbătă a fiecărei luni calendaristice, începând cu orele 10,00, până la orele 14,00, în prezenţa reclamantei.

Pentru a stabili astfel programul de vizitare instanţa a avut în vedere declaraţia minorului, în sensul că îi este teamă să meargă la domiciliul intervenientului.

Întrucât a fost admisă acţiunea formulată de reclamantă, în conformitate cu art. 453 Cod procedură civilă va obliga pârâtul la 500 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN  NUMELE  LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea formulată de reclamanta P. E. I., cu domiciliul în Ţ., str. P., nr. .., judeţ Gorj, în contradictoriu cu pârâtul T. V. C., cu domiciliul în Ţ., str. S., nr. …, judeţ Gorj şi Autoritatea tutelară din cadrul consiliului local Ţ., cu sediul în Ţ., judeţ Gorj şi în consecinţă:

Majorează  pensia de întreţinere în sarcina pârâtului şi în favoarea minorului,300lei lunar,potrivit s.c…./2010 a acestei instanţe, la câte 800 lei lunar, începând cu data de 23.07.2013 şi până la majoratul acestuia, sau intervenirea altei cauze legale de modificare sau stingere a obligaţiei.

Admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă şi în consecinţă:

Încuviinţează ca pârâtul să aibă legături personale cu minorul (cu date pers), în sensul de a-i permite acestuia să îl ia la domiciliul său, în prima săptămână a fiecărei luni calendaristice, de sâmbătă, orele 11,oo, până duminică, orele 16,oo, cu obligaţia acestuia de a-l readuce la domiciliul reclamantei la expirarea acestui program.

Admite cererea de intervenţie formulată de intervenientul T. G., cu domiciliul în Ţ., str. S., nr. …, judeţ Gorj, şi stabileşte ca acesta să aibă legături personale cu minorul, în sensul de a-l vizita , la domiciliul reclamantei,  a treia sâmbătă a fiecărei luni calendaristice, începând cu orele 10,00, până la orele 14,00, în prezenţa reclamantei.

Obligă pârâtul la 500 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.

Cu drept de apel.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 16.01.2014.

Preşedinte,

M. M.

Grefier,

L. I. B.