Rezoluţiune contract întreţinere

Sentinţă civilă 145/2014 din 27.01.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-C.

TG-C.

Sentinţa civilă nr. 145/2014

Şedinţa publică de la 27 Ianuarie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE: A.A.

Grefier: M.V.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul V.R., cu domiciliul în comuna S., sat B., judeţul G. şi pe pârâtul V.M., cu domiciliul în comuna S., sat B., judeţul G., având ca obiect rezoluţiune contract întreţinere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

S-a făcut referatul de către grefierul de şedinţă şi s-a constatat că mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din data de 20.01.2014, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, după care s-a reţinut cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg. C. la data de 03.09.2013 sub nr. …/317/2013, reclamantul V.R., prin avocat ales, P.N., cu sediul profesional în Tg. C., str. T., nr. 14, judeţul G. a chemat în judecată pe pârâtul V.M., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa să dispună rezoluţiunea contractului de întreţinere încheiat între el şi pârât, autentificat sub nr. 3424/15.07.2002 la Biroul Notarului Public „C.P.” din Tg. J., judeţul G., pentru neexecutarea fără justificare a obligaţiilor de întreţinere asumate prin contract. Nu a solicitat cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că în fapt, prin susmenţionatul contract de întreţinere a înstrăinat fiului său înfiat, pârâtul V.M., prin curator Z.A., deoarece la acea dată era minor, imobilul casă şi teren, proprietate exclusivă a sa, individualizate conform contractului, în schimbul întreţinerii sale, pe toată perioada vieţii, constând în locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, tratament medicamentos, iar la deces să fie înmormântat conform obiceiului locului.

Dat fiind faptul că în prezent, pârâtul a plecat în Italia unde s-a căsătorit şi i-a transmis că nu se va mai întoarce în România, i se impune cererea de faţă.

În drept a invocat art. 2.263 alin. 2 şi 3 din Noul Cod civil.

A arătat că în dovedire se va folosi de proba cu acte şi martori.

Au fost anexate: împuternicire avocaţială, procesul verbal de informare gratuită privind avantajele medierii cu nr. 3 din data de 30.08.2013, contractul de întreţinere autentificat sub nr. 3424/15.07.2002 la Biroul Notarului Public „C.P.” din Tg. J., judeţul G. şi în fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul titlul de proprietate  nr. 14886132/09.12.2002, autorizaţie pentru executare de lucrări  cu nr. 1143 din 25 august 1977 eliberată de Consiliul Popular al  comunei S. şi două tichete recomandate.

Prin rezoluţia din data de 10.09.2013 i s-au comunicat reclamantului lipsurile cererii de chemare în judecată, respectiv să indice codul numeric personal al pârâtului în măsura în care îi este cunoscut; să arate numele, prenumele şi adresa martorilor.

La data de 17.09.2013 reclamantul, prin avocat P.N. a depus la dosar o notă prin care s-a indicat codul numeric personal al pârâtului, fiind depus în  fotocopie certificatul de naştere ale acestuia, arătând numele, prenumele şi adresa martorilor, respectiv: Z.A. şi C. I. din comuna S., sat B., judeţul G..

Prin rezoluţia din 19.09.2013 s-a dispus comunicarea exemplarului nr. 2 al acţiunii şi al înscrisurilor anexate şi având în vedere că pârâtul V.M. nu a formulat întâmpinare în termenul prevăzut de lege, în temeiul art. 201 şi art. 203 alin. 1 din Codul de procedură civilă, republicat, prin rezoluţia din 22.10.2013 s-a fixat primul termen de judecată la data de 18.11.2013, pentru când au fost citate părţile.

În şedinţa publică din data de 18 noiembrie 2013, avocat P.N. a învederat că actele de procedură comunicate de instanţă către pârât au fost primite de reclamant, întrucât pârâtul este plecat la muncă în străinătate de mai mulţi ani şi a solicitat citarea pârâtului prin publicitate.

Astfel, apărătorul reclamantului a învederat că va face dovada citării pârâtului într-un ziar central de largă răspândire, iar instanţa a dispus citarea pârâtului conform dispoziţiilor  art. 167 teza I Cod procedură civilă prin afişarea citaţiei la uşa instanţei, pe portalul instanţei de judecată şi la domiciliul acestuia.

În baza art. 167 alin. 3 coroborat cu art. 58 Cod procedură civilă, instanţa a numit curator special pe doamna A. C. F., aflată în tabelul avocaţilor curatori speciali din cadrul Baroului G..

La data de 29.11.2013 a fost depusă la dosar întâmpinare formulată de curatorul special A.C.F. prin care s-a solicitat respingerea acţiunii.

La termenul de judecată din 09.12.2013 avocat P.N. a depus la dosar dovada citării pârâtului în ziarul „Impact în G.”.

Curatorul A.C.F. a depus la dosar delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie nr. 03622/06.12.2013, iar instanţa a fixat onorariul provizoriu pentru curator, în cuantum de 300 lei, în sarcina reclamantului V.R. şi s-a pus în vedere acestuia să achite acest onorariu sub sancţiunea suspendării cauzei conform art. 242 alin. 1 Cod procedură civilă.

La termenul de judecată din 16.12.2013 a fost depusă chitanţa privind achitarea onorariului, iar instanţa a încuviinţat proba testimonială solicitată de reclamant şi s-a dispus citarea martorilor M. F. şi C.I., întrucât curatorul special s-a opus la audierea martorei Z.A., aceasta fiind sora reclamantului.

În şedinţa publică din 20.01.2014, în temeiul art. 321 Cod procedură civilă, instanţa a procedat la audierea martorilor M. F. şi C. I., sub prestare de jurământ, potrivit art. 319 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei (filele 41 şi 42).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de întreţinere autentificat sub nr. 3424/15.07.2002 la Biroul Notarului Public „C.P.” din Tg. J., judeţul G. (fila 5), încheiat între V.R., în calitate de întreţinut şi V.M., minor, în calitate de întreţinător, asistat de curator Z.A., reclamantul a înstrăinat în deplină proprietate şi liniştită posesie pârâtului, fiul său, bunurile situate în intravilanul satului B., comuna S., judeţul G., compuse din 911 mp teren curţi-construcţii şi arabil, tarlaua 21, parcelele 873 şi 874, având vecini la nord – V.I. C., la est – I. P. şi M. D., la sud – moştenitorii D. Gh. E. şi la vest – Drum comunal B. I, împreună cu o casă, construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din trei camere şi sală şi o perdea la spate, situate pe terenul descris mai sus.

În contract s-a menţionat că în schimbul bunurilor înstrăinate, întreţinătorul este obligat să întreţină în timpul vieţii atât pe întreţinut, cât şi pe soţia sa V. D., din momentul în care va împlini vârsta de 18 ani, asigurându-le locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, tratament medicamentos, iar la deces să-i înmormânteze conform obiceiului locului.

Pretenţia formulată de reclamantul - creditor este rezoluţiunea contractului de  întreţinere, temeiul juridic al acţiunii în rezoluţiune fiind dispoziţiile dreptului comun - art. 1020 din Codul civil de la 1864 aplicabil în cauză faţă de data încheierii contractului şi de dispoziţiile prevăzute de art. 102 din Legea nr. 71/2011, chiar dacă a invocat art. 2.263 alin. 2 şi 3 din Noul Cod civil.

Pentru admisibilitatea rezoluţiunii judiciare, ce reprezintă o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic, constând în desfiinţarea retroactivă a acestuia şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii, se cer întrunite anumite condiţii printre care: una dintre părţi să nu-şi fi executat obligaţiile ce-i revin; neexecutarea să fi fost imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia.

Contractul de întreţinere este un contract nenumit, cu titlu oneros, sinalagmatic, translativ de proprietate şi consensual, căruia i se aplică regulile de drept comun pentru contractele bilaterale, înscrise în art. 1020-1021 din vechiul Cod Civil, cu privire la condiţia rezolutorie, aceasta fiind subînţelesă dacă una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate.

Obligaţia nu poate fi îndeplinită decât dacă s-a executat integral, faţă de toţi beneficiarii şi consecinţa neexecutării acesteia îndreptăţeşte pe cel sau pe cei faţă de care obligaţia nu s-a îndeplinit, să ceară desfiinţarea convenţiei şi restabilirea situaţiei anterioare cu privire la toate bunurile din contract.

În concluzie, rezoluţiunea vizează contractul în întregime, dat fiind caracterul indivizibil al obligaţiilor asumate.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză rezultă că reclamantul locuieşte şi se gospodăreşte singur, fiind divorţat, iar pârâtul a plecat în Italia unde s-a stabilit de câţiva ani şi nu l-a mai vizitat pe reclamant, dar nici nu a contribuit la întreţinerea acestuia.

Instanţa reţine că pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract, acţiunea promovată de reclamant fiind întemeiată.

Constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru rezoluţiunea contractului în  ceea ce priveşte neexecutarea obligaţiei şi caracterul imputabil al acesteia, instanţa urmează să admită acţiunea şi va dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere încheiat între părţi, autentificat sub nr. 3424/15.07.2002 la Biroul Notarului Public „C.P.”, cu sediul în Tg. J., str. Eroilor, nr. 1, judeţul G..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamantul V.R., cu domiciliul în comuna S., sat B., judeţul G., CNP - …, în contradictoriu cu pârâtul V.M., cu domiciliul în comuna S., sat B., judeţul G., CNP - ….

Dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere încheiat între părţi, autentificat sub nr. 3424/15.07.2002 la Biroul Notarului Public „C.P.”, cu sediul în Tg. J., str. Eroilor, nr. 1, judeţul G..

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecătoria Tg. C..

Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.01.2014. 

Preşedinte,

A.A.

Grefier,

M.V.