Pretentii

Sentinţă civilă 253 din 23.03.2015


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 30.10.2013, reclamanta SC A.T.A SA Bucuresti, a chemat in judecata pe pârâtul CD, solicitând instantei, obligarea acestuia la plata despagubirilor, in suma de 18505,64 lei, suma reprezentând contravaloarea reparatiilor autoturismul marca Iveco, a dobânzii legale incepând cu data introducerii cererii de chemare in judecata pâna la achitarea integrala a debitului, cu cheltuieli de judecata.

 In motivarea cererii, reclamanta a invederat instantei, faptul ca la data de 12.10.2012,  pârâtul CD, in timp ce se deplasa cu tractorul marca New Holland pe DJ 642, din directia Tia Mare-Doanca, ajungând la adresa de domiciliu a oprit brusc, a efectuat manevra de mers inapoi, fara sa se asigure intrând astfel in coliziune cu autoturismul marca Iveco, care stationase in spatele tractorului, asa cum rezulta din procesul-verbal seria CP nr.(…) emis de catre IPJ Olt-Sectia nr.3 Politia Rurala Corabia.

 Avariile produce la autoturismul marca Iveco, au fost constatate atât de catre organele de politie, conform autorizatiei de reparatii seria(…) nr (…) cât si de reprezentantul SC  A.T.A SA Bucuresti, prin notele de constatare si reconstatare intocmite in dosarul de dauna.

 Reclamanta, in urma accidentului si in baza politei tip CASCO, a achitat despagubiri in cuantum total de 18505,64 lei, reprezentând contravaloarea reparatiilor autoturismului marca Iveco avariat la data de 12.10.2012, suma pe care solicita sa o recupereze de la pârât, deoarece tractorul marca New Holland la momentul producerii evenimentului rutier nu detinea asigurare de raspundere auto valabila.

 De asemenea, reclamanta mentioneaza ca, prin adresa nr.(...), l-a invitat pe pârât in vederea informarii cu privire la avantajele medierii insa pârâtul nu s-a prezentat.

In drept, au fost invocate dispozitiile art.48 din Legea nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in România, art.54 alin.1 din OUG nr.195/2002, rep., art.2210 alin.1 C.civ., art.1357 C.civ. si art.1381 C.civ., art.451 C.pr.civ. si OG nr.13/2011.

 Reclamanta, in temeiul art.411 alin.1 pct. 2 C.pr.civ., a solicitat judecarea in lipsa.

 Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in suma de 1030 lei, conform OP nr.7 din data de 12.11.2013 (f.78).

 In dovedirea cererii, reclamanta a depus urmatoarele inscrisuri.

 Pârâtul legal citat, a depus la data de 23.12.2013, intâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, deoarece nu rezulta daca reclamanta are calitatea de asigurator pentru autoturismul marca Iveco, iar pe fond a solicitat respingerea cererii formulate de catre reclamanta ca nefondata, intrucât lucrarile de reparatii pretinse a fi efectuate pentru repararea autoturismului marca Iveco nu a fost determinate de catre fapta sa si nu se impuneau, raportat la avariile autoturismului produse prin accidentul din data de 12.10.2012. Totodata, reparatiile nu sunt efectuate toate la aceeasi data ci pe parcursul a 3 luni de zile si la unitati service diferite. Astfel, instanta urmeaza a stabili care dintre reparatiile efectuate se impuneau a fi facute raportat la avariile suferite de catre autoturism si care este valoarea acestora, pârâtul fiind de acord cu achitarea sumei rezultate.

 Reclamanta a formulat raspuns la intâmpinare, prin care solicita respingerea exceptiei invocata de catre pârât, intrucât are calitate prin raportare la polita de asigurare si anexa pe care o ataseaza, invederând totodata ca dovada platii despagubirii rezulta din inscrisurile depuse in cauza, precum si faptul ca exista legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul adus autoturismului marca Iveco.

 Reclamanta, a depus urmatoarele inscrisuri, conform cu originalul: polita de asigurare tip CASCO si anexa la polita (f.92-97).

 Instanta a incuviintat in baza art. 255 C.pr.civ. rap. la art.258 C.pr.civ., probele propuse prin cerere si intâmpinare, ca fiind pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei,

 La termenul din data 31.03.2014, instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata de catre pârât, la data de 28.04.2014, s-a procedat la audierea martorului RS, iar la termenul din data de 24.11.2014, s-a depus raportul de expertiza intocmit de expertul  PC (f.235-254).

 De asemenea, instanta la acelasi termen, dupa punerea in discutie a obiectiunilor formulate de catre pârât, a solicitat d-ului expert sa dea lamuririle necesare, atasându-se la dosar supliment la raportul de expertiza, la data de 23.03.2015 (f.272-274).

 Analizând actele si lucrarile dosarului instanta  a retinut  urmatoarele:

 Reclamanta SC ATA SA Bucuresti a formulat cerere de chemare in judecata prin care solicita obligarea pârâtului CD, la plata despagubirilor in suma de 18505,64 lei, reprezentând contravaloarea reparatiilor autoturismului marca Iveco, a dobânzii legale incepând cu data introducerii cererii de chemare in judecata pâna la achitarea integrala a debitului.

 Potrivit art.22 din Legea nr.136/1995, rep. si art.2210 C.civ., in limitele indemnizatiei platite si din momentul platii, in asigurarile de bunuri, asiguratorul este subrogat – de drept si fara nicio formalitate - in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.

 Insa, pentru a opera dispozitiile legale mai sus mentionate trebuie sa fie indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale.

 Potrivit art.1349 alin.1 C.civ., „Orice persoana are indatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune si sa nu aduca atingere, prin actiunile ori inactiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane”.

 Totodata,  din economia dispozitiilor art.1357 C. civ. reiese ca cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savârsita cu vinovatie, este obligat sa il repare, autorul prejudiciului urmând a raspunde chiar si pentru cea mai usoara culpa.

 Sunt consacrate astfel, in aceste doua texte de lege elementele care trebuie intrunite cumulativ pentru a putea opera raspunderea civila delictuala, si anume: existenta unui prejudiciu, existenta unei fapte ilicite, existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu si existenta vinovatiei celui ce a cauzat prejudiciul, constând in intentia, neglijenta sau imprudenta cu care a actionat.

 In prezenta cauza, instanta apreciaza ca, sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, pentru urmatoarele considerente:

 Din procesul-verbal de contraventie (…) din data de 12.10.2012 coroborat cu declaratiile conducatorilor implicati in evenimentul rutier (f.66-69) si declaratia martorului RS , instanta retine existenta faptei ilicite, in sensul ca la data de 12.10.2012, pârâtul CD, a condus tractorul marca New Holland, tractând discul aferent, din directia Tia Mare-Doanca si când a ajuns in fata domiciliului a frânat brusc si fara sa se asigure a efectuat manevra de mers inapoi pentru a intra pe usile curtii, lovind cu discul autoturismul condus de catre MMS , care se afla in spatele sau.

 Prejudiciul, ca element esential al raspunderii civile delictuale, consta in rezultatul negativ suferit de o anumita persoana, ca urmare a faptei ilicite savârsite de o alta persoana, iar pentru a fi susceptibil de reparare acesta trebuie sa aiba un caracter cert atât in privinta existentei, cât si a posibilitatilor de evaluare.

 Dovada existentei prejudiciului si a intinderii acestuia revine, in temeiul dispozitiilor art.249 C.pr.civ., victimei faptei ilicite, care are calitatea de persoana care face o afirmatie in fata judecatorului, in acceptiunea acestui text de lege.

 La data de 12.10.2012, când s-a produs evenimentul rutier, erau in vigoare prevederile Ordinului nr. 14/2011 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

 Astfel, prin art. 18 alin.1 din Normele privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule s-a prevazut ca: „Documentul de asigurare obligatorie RCA eliberat de un asigurator RCA in schimbul unei prime platite de proprietarul sau utilizatorul unui vehicul garanteaza, pentru perioada de valabilitate inscrisa, despagubirea prejudiciilor provocate prin accidente de vehicule produse in limitele teritoriale de acoperire, in conformitate cu prevederile prezentelor norme sau cu dispozitiile legislatiei privind asigurarea obligatorie RCA, in vigoare la data producerii accidentului, ale statului in care acesta s-a produs”.

 Totodata, in art.50 alin.1 „Despagubirile pentru vehicule nu pot depasi cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului si nici limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare RCA; alin.3-Cuantumul pagubei la vehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul, stabilite la preturile practicate de unitatile de specialitate, la care se adauga cheltuielile cu transportul vehiculului, precum si cele efectuate pentru limitarea pagubelor, dovedite cu documente justificative, potrivit art. 55. Prin unitati de specialitate se intelege persoanele juridice legal autorizate, care au in obiectul lor de activitate comercializarea de vehicule, parti componente, piese inlocuitoare si de materiale pentru acestea, cu exceptia celor in regim de consignatie, si/sau executarea de lucrari de intretinere si reparatie la vehicule; alin.4-La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate.

alin.5- Prin parti componente sau piese care necesita inlocuirea se intelege, numai cele a caror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic din cauza gradului de avariere al acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul de reparatie, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente depasesc valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente; alin.7- Preturile partilor componente, ale pieselor inlocuitoare noi si ale materialelor sunt cele practicate de unitatile de specialitate; alin.9-Costul reparatiilor efectuate la vehicule se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitatile de specialitate [...]”.

 In cauza de fata, prejudiciul consta in contravaloarea reparatiei autoturismului marca Iveco.

 La momentul producerii evenimentului rutier, autoturismul marca Iveco era asigurat CASCO, potrivit politei de asigurare nr. (…) si a anexei (f.92-97), iar numitul MMS a formulat cerere de despagubire (f.62), intocmindu-se dosarul de dauna nr.(…).

Reclamanta, in temeiul politei de asigurare a autoturismului marca Iveco a achitat persoanei pagubite contravaloarea reparatiilor in suma de 18505,64 lei, potrivit inscrisurilor depuse la dosar.

 Pentru solutionarea cauzei, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate auto, iar ulterior s-au solicitat lamuriri expertului privind obiectivul nr.3.

 Astfel, prin raportul de expertiza tehnica de specialitate auto depus la data de 24.11.2014 (f.235-254) si lamuririle solicitate, depuse la dosarul instantei, la data de  23.03.2015 (f.272-274), s-a retinut ca:

 1.-in ceea ce priveste dinamica accidentului, din analiza inscrisurilor de la dosarul cauzei (declaratiile date de pârât si numitul MMS, procesul-verbal nr.(…) din data de 12.10.2012, autorizatia de reparatie seria (…) , nota de constatare si nota de reconstatare) si a fotografiilor autoutilitarei (f.112-195), accidentul s-a produs asa cum au declarat cei doi conducatori auto.

2.-ca exista legatura de cauzalitate intre avariile autoutilitarei si evenimentul rutier, iar inlocuirea unor repere si repararea altora a fost stabilita la vizualizarea autoutilitarei avariate si demontate.

3- ca la repararea autoutilitarei nu trebuiau inlocuite urmatoarele piese: aripa fata dreapta, oglinda exterioara stânga si radiator intercooler, iar aripa stânga fata, nu trebuia reparata. Raportat la facturile de achizitie a pieselor, dupa scaderea discounturilor, dar si la factura si devizul de reparatii in privinta manoperei, valoarea care se va scadea din costul reparatiei de 18505,64 lei, este de 2402,36 lei.

Astfel, valoarea reparatiei autoutilitarei marca Iveco, este de 16103,27 lei, care este si prejudiciul produs prin evenimentul rutier.

 Instanta retine din concluzia nr.2 a raportului de expertiza, ca intre fapta ilicita si prejudiciul produs exista un raport de cauzalitate in sensul ca aceasta fapta a provocat prejudiciul respectiv.

 Potrivit, art. 1357 alin.2 C.civ. „autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa”.

 Vinovatia consta in atitudinea subiectiva a celui ce a savârsit fapta ilicita, fata de aceasta fapta, exprimata in imputabilitatea acelei fapte, vinovatie ce poate fi retinuta in prezenta cauza, imprejurare ce rezulta din declaratia pârâtului, care a relatat ca se considera vinovat de producerea accidentului si ca este de acord sa achite contravaloarea pagubelor produse autoutilitarei marca Iveco

 In aceste conditii, instanta retine din intreg materialul probatoriul administrat in cauza (expertiza judiciara, plansele foto, inscrisurile din dosarul de daune) ca sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale, prevazute de art. 1349 si art.1357 C.civ.

 Fata de aceste considerente, instanta va admite in parte cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamanta, va dispune obligarea pârâtului catre reclamanta la plata sumei de 16103,27 lei, reprezentând despagubiri si la plata dobânzii legale incepând cu data introducerii cererii de chemare in judecata (30.10.2013) pâna la achitarea integrala a debitului.

In temeiul art.453 alin.1 C.pr.civ., pârâtul va fi obligat la plata sumei de 1030 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, in favoarea reclamantei constatându-se culpa procesuala a acestuia, in masura dovedirii lor, (taxa de timbru-1030 lei- OP nr.7 din data de 12.11.2013-f.78).

 

30.10.2015