Litigiu de asigurari sociale Conditiile si dreptul asiguratilor la indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Conditii de acordare în cazul suspendarii temporare a activitatii angajatorului.

Decizie 627-R din 29.05.2007


SECTIA CIVILA MIXTA

MATERIE- LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE

Conditiile si dreptul asiguratilor la indemnizatiile de asigurari

sociale de sanatate.

Conditii de acordare în cazul suspendarii temporare a activitatii

angajatorului.

Potrivit art.32 alin.(1) din O.U.G. nr.158/2005,În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îsi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia înceteaza prin diviziune ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizara judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute de art.2 alin.(1), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate".

Textul mai sus evocat, vizeaza, fara nici un echivoc, doar acele drepturi prevazute la art.2 alin.(1), care s-au nascut anterior suspendarii activitatii angajatorului, nu si pe cele ulterioare.

(Decizia civila nr.627/R/29 mai 2007)

(dosar 6370/111/2006)

Prin sentinta civila nr. 109/LM din 29 ianuarie 2007 pronuntata în dos. nr. 6370/111/2006, Tribunalul Bihor a admis actiunea formulata de reclamanta P.C., în contradictoriu cu pârâta CASA DE ASIGURARI  DE SANATATE  BIHOR, cu sediul în Oradea, Sos. Borsului, km.4 si în consecinta, pârâta a fost obligata sa plateasca reclamantei suma de 795 RON reprezentând indemnizatii pentru concedii medicale in perioada ianuarie 2006-aprilie 2006. Fara cheltuieli de judecata.

 Pentru a pronunta astfel, tribunalul a retinut ca reclamanta este angajata societatii SC C. SRL, având încheiat cu aceasta contract individual de munca pe durata nedeterminata, sub nr. 3/24.03.2003.

In data de 01.07.2004, SC C.SRL si-a suspendat activitatea pâna la data de 30.06.2007.

Potrivit art. 32 alin.1 din OUG 158/2005, în cazul in care, potrivit legii, angajatorul îsi suspenda temporar activitatea, drepturile nascute anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national de asigurari de catre casele nationale de sanatate. Acest text de lege nu limiteaza insa acest drept la creantele anterioare suspendarii activitatii, asa cum a interpretat parata, ci are rolul de a sublinia ca aceste creante, chiar anterioare suspendarii activitatii societatii, urmeaza a fi achitate din fondurile casei de asigurari de sanatate. Or, atâta vreme cat aceasta norma are un rol evident de asigurare a protectiei sociale a salariatilor pentru perioada cat activitatea societatii la care sunt angajati , ea trebuie aplicata in mod extensiv, si nu limitativ asa cum a facut-o pârâtul.

Împotriva acestei sentinte, în termen a declarat recurs Casa de Asigurari de Sanatate Bihor solicitând modificarea în totalitate a hotarârii atacate, în sensul respingerii cererii reclamantei.

În motivarea recursului se arata ca instanta de fond a retinut în mod gresit ca prevederile art. 32 alin. 1 din OUG 158/2005 nu limiteaza drepturile prev. de art. 2 alin. 1 la creantele anterioare suspendarii activitatii, desi textul articolului mai sus evocat este neechivoc în sensul ca sunt vizate numai riscurile ivite anterior suspendarii.

În drept invoca dispozitiile art. 32 din OUG 158/2005, art. 88 lit. a  din Ordinul comun nr. 60/32/2006 emis de Ministerul Sanatatii si CNAS.

Examinând recursul, prin prisma motivelor invocate precum si din oficiu, Curtea apreciaza ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente:

Art. 2 alin. 1 din OUG 158/2005 reglementeaza concediile medicale si indemnizatiile de asigurari de sanatate, la care au dreptul asiguratii în conditiile respectivei ordonante.

Art. 32 alin. 1 din acelasi act normativ mai prevede ca în cazul în care, potrivit legii, "angajatorul îsi suspenda temporar activitatea, drepturile prevazute la art. 2 alin. 1, care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate...".

În speta, riscul, adica îmbolnavirea s-a produs ulterior (ianuarie 2006) suspendarii activitatii angajatorului (iulie 2004) astfel ca în mod gresit instanta de fond a facut aplicatiunea art. 32 alin. 1 mai sus evocat.

Fata de considerentele mai sus expuse, Curtea în temeiul art. 304 (1) art. 312 alin. 1 coroborat cu art. 316 (2), 296 Cod procedura civila, a admis recursul si a schimbat în tot hotarârea atacata, în sensul respingerii actiunii formulate de reclamanta.