Reclamanta a cesionat dreptul la despăgubiri decurgând dintr-o poliţă rca, cesionarul solicitând despăgubirile asigurătorului r.c.a.

Hotărâre 11228/2017 din 21.09.2017


 ROMANIA

JUDECĂTORIA TIMISOARA OPERATOR DATE 2881

SECTIA I CIVILĂ

DOSAR NR.5655 /325/2017

 

SENTINȚA CIVILĂ NR. xxxxx

Ședința publică din data de 21 septe mbrie 2017

P_________:  G______ H_____

Grefier: M______ M___

 

Pe rol se află soluționarea cererii precizată formulată de reclamanta C__ S________ S____ SRL, în contradictoriu cu pârâta S_________ DE A________ R__________ C___ I________ SA prin S_________ DE A________ R__________ C___ I________ SA-SUCURSALA TIMIȘOARA,  si intervenientul fortat  M______ D____ M____, având ca obiect pretentii.

La apelul nominal făcut în sedință publică, se prezintă pentru reclamantă avocat, în substituirea avocatului M______ V___, lipsă fiind pârâta si interveninetul forțat.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care, instanța se declară competentă să soluționeze cauza.

Instanta constată că la data de 08 mai 2017, pârâta a depus la dosar întâmpinare părin care a solicitat respingerea cererii ca rămasă fără obiect.

Avocatul reclamantei solicită incuviintarea probei cu inscrisurile aflate la dosar si sustine că nu este necesară depunerea dosarului de daună. Totodata depune la dosar factura ________ nr. 704/20.09.2017 si chitanta nr. 406/20.09.2017, carte atestă plata  onorariului de avocat.

Instanța, în condtiile art. 244 si 394 din Noul Cod de Procedură Civilă, constatând cauza in stare de judecată, închide dezbaterile si acordă cuvântul in fond.

Avocatul reclamantei a solicitat admiterea cererii precizate, obligarea pârâtei, pentru repararea prejudiciului creat prin întârziere, la plata penalitatilor si la plata cheltuielilor de judecată.

 

INSTANȚA,

 

În deliberare asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Timișoara , sub nr. XXXXXXXXXXXXX, la data de 08 martie 2017, reclamanta C__ S________ S____ SRL, în contradictoriu cu pârâta S_________ DE A________ R__________ C___ I NSURANCE SA prin S_________ DE A________ R__________ C___ I________ SA-SUCURSALA TIMIȘOARA,  și intervenientul fortat  M______ D____ M____, i-a solicitat instantei ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 6.160 ,65 lei, reprezentând pretentii raportat la cuantumul despagubirilor in dosarul de daună nr. RCA/TM/308/2017; obligarea pârâtei la plata sumei de 36,96 lei reprezentând penalități de intârziere aferente sumei de 6.160,65 de lei, calculată de la data scadentei, respectiv 05.03.2017 si până la data introducerii cererii de chemare in judecata, 08.03.2017; obligarea pârâtei la plata penalităților de intârziere de la data introducerii cererii si până la data achitării efective a debitului principal in valoare de 6.160,65 lei. Totodată reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

In fapt, reclamanta arată că in data de 13.02.2017, autoturismul marca Audi A4 cu nr. de inmatriculare XXXXXXXXX, a fost implicat intr-un eveniment rutie r, in urma caruia a fost avariat, din vina intervenientuluio fortat.

Menționează reclamanta că autoturismul condus de intervenientul fortat era asigurat prin polița de a________ de tip RCA, valabila la data producerii accidentului, polită emisă de catre pârâtă si, drept urmare, s-a deschis dosarul de daună nr. RCA/TM/308/2017.

Precizează reclamanta că pârâta a intocmit nota de constatare prin care s-au consemnat reperele avariate si s-au stabilit masirile tehnologice ce trebuie urmate si respectate pentru efectuarea reparatiilor.

Sustine reclamanta că in baza notei de constatare si in temeiul dispozitiilor art. 51 alin. 4 din Normele RCA, păgubita a apelat la serive-ul autorizat Bogmiradi SRL din Timisoara care a emis un deviz de reparatie, in conformitate cu cele constatate de comun acord cu pârâta, valoarea totală a reparatiilor ridicându-se la cuantumul sumei de 6.160,65 lei.

Subliniază reclamanta că prin Contractul de cesiune de creanță nr.- 91/21.02.2017, a preluat de la B_____ F_____-O_____ ( proprietarul autoturismului Audi A4 cu nr. de inmatriculare XXXXXXXXX ), creanta in valoare de 6.160,65 lei la care se adaugă accesoriile acesteia ( dobânzi, penalități ), creanta ce urmează a fi incasată de la pârâtă.

Mai arată reclamanta că la data de 22.02.2017 au fos depuse la dosarul de daună RCA/TM/308/2017: cererea de despagubire impreună cu toate documentele necesare cuantificarii daunei ( deviz, reparatie ), notificând asiguratorul cu privire la cesiunea de creantă intervenită.

In drept, reclamanta a invocat dispozitiile Legii 136/1995, dispozitiile Normei ASF 23/2014 privind Normele de Aplicare in materie de a________ RCA.

La data de 21 iunie 2017, reclamanta a depus la dosar o precizare a cererii, prin care a solicitat obligarea pârâzei la plata sumei de  de 221,76 reprezentând penalități de intârziere aferente debitului principal de 6160,65 oei, calculate de la data scadentei – 05.03.2017 si până la data plății – 23.03.2017. Totodată a solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Față de cererea reclamantei, la data de 08 mai 2017, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecată ca rămasă fără obiect. Totodată a arătat reclamantei faptul că a achitat suma de 6160,00 Ron, in data de 22.03.2017.

La dosar s-au depus propbe cu înscrisuri, probe din analiza carora, instanța constata că a rămas fără obiect petitul principal, de obligare a pârâtei la plata despăgubirilor din dosarul de daună RCA/TM/308/2017, în cuantum de 6160,65 lei, achitate de pârâtă recla mantei la data de 22 martie 2017, astfel cum atestă extrasul privind tranzacțiile prin UniCredit Bank din data de 22 martie 2017, depus la fila 60 dosar .

Instanța a avut în vedere însă faptul că petitul de despăgubire a fost datat 21 februarie 2017, înregistrat la data de 22 februarie 2017 la s_________ de Asigurări, iar în condițiile prevăzute de art. 37 alin. 5 din Norma 23/2014 se impunea plata de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii și cuantificării daunei, data scadenței plății sumei solicitate fiind 05 martie 2017.

Prin urmare, instanța o va obliga pe pârâtă să-i plătească reclamantei suma de 221,76 lei cu titlu de penalități calculate de la data de 05 martie 2017 și până la data de 23 martie 2017.

În temeiul art. 451 din Ncpciv. alin. 2 din NCpciv., instanța, având în vedere aspectele potrivit căruia scadența debitului datorat de pârâtă reclamantei a fost 5 martie 2017, data formulării cererii reclamantei – 08 martie 2017, data plății debitului principal de către pârâtă – 22 martie 2017, va dispune reducerea cheltuielilor de judecată, limitându-le la suma de 500 de lei, apreciind că onorariul avocatului reclamantei este vădit disproporționat la momentul încasării lui, 20 septembrie 2017, față de pretenția precizată și astfel de complexitatea cauzei, această măsură neproducând niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și reclamantă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte cererea formulată și precizată de reclamanta C__ S________ S____ SRL, CUI RO28176539, cu sediul procedural ales la Cabinet avocat M______ V___ in Timisoara, __________________. 46, jud. T____, în contradictoriu cu pârâta S_________ DE A________-R__________ C___ I________ SA, prin S_________ DE A________ R__________ C___ I________ SA, Sucursala Timișoara, CUI xxxxxxxx, cu sediul in Timisoara, _________________________, nr. 16-18, ____________, jud. T____, și intervenientul fortat  M______ D____ M____ , CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in Timisoara, _______________________. 22, jud. Timis, sens în care:

Constată rămas fără obiect petitul principal, de obligare a pârâtei la plata despăgubirilor din dosarul de daună RCA/TM/308/2017, în cuantum de 6160,65 lei, achitate de pârâtă reclamantei la data de 22 martie 2017.

Obligă pe pârâtă să-i plătească reclamantei suma de 221,76 lei cu titlu de penalități calculate de la data de 05 martie 2017 și până la data de 23 martie 2017.

Obligă pe pârâtă să-i plătească reclamantei suma de 500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din data de 21 septembrie 2017.