Declinare pl. contrav.

Hotărâre 1235 din 15.09.2015


Admite exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Balş invocată de către intimată prin întâmpinare.

Declină competenţa de soluţionare a plangerii contraventionale formulata de petentul R.C., în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE, împotriva procesului-verbal de contraventie, Seria PMHX nr.002014, întocmit la data de 05.06.2015, în favoarea Judecătoriei Strehaia, judeţul Mehedinţi.

Prin plângerea contravenţională  inregistrată pe rolul Judecatoriei Bals la nr. 1134/184/11.06.2015, petentul R.C., în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE, a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta, să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie atacat, ca fiind nelegal şi netemeinic, şi pe cale de consecinţă: restituirea permisului de conducere reţinut; exonerarea sa de la plata amenzii şi, în subsidiar:restituirea permisului de conducere; înlocuirea sancţiunii amenzii cu cea a avertismentului.

In fapt, petentul a motivat ca la data de 05.06.2015 ora 19.57 agentul constatator l-a sancţionat contravenţional pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută şi sancţionată de art. 102/3/E OUG nr. 195/2002, reţinând în sarcina sa că a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare XXXX cu viteza de 102 km/h în localitate, depăşind cu 52 km/h viteza maximă admisă... aşa-zisa contravenţie ar fi fost săvârşită pe raza localităţii Tîmna din judeţul Mehedinţi.

Petentul a arătat că nu ştie dacă cele relatate în procesul verbal de contravenţie corespund adevărului deoarece nu i s-a prezentat înregistrarea video de la cinemometru, nu ştie dacă agentul constatator este autorizat să opereze pe astfel de cinemometre şi nici dacă cinemometrul avea discriminator de direcţie. In baza normelor metrologice 3.3.3 Cinemometrul trebuie să fie prevăzut cu un discriminator de direcţie, care să permită selectarea sensului de deplasare a autovehiculelor a căror viteză este măsurată. Trecerea de la un sens de deplasare Ia altul poate fi efectuată manual şi/sau automat. Discriminatorul de direcţie împreună cu alte mijloace suplimentare (cu care este dotat, prin construcţie, cinemometru!) trebuie să asigure identificarea sigură a autovehiculului a cărui viteză este măsurată şi în cazul în care acesta nu se afla singur în raza de măsurare a cinemometruluî. Dacă acest lucru nu este posibil, cinemometrul trebuie să anuleze rezultatul măsurării în cazul în care două sau mai multe autovehicule cu viteze diferite traversează simultan fasciculul de radiaţie.

De asemenea, petentul a arătat că procesul verbal nu este încheiat cu respectarea dispoziţiilor legii, iar el nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa şi solicită sancţionarea, conform art. 17 din OG. 2/2001, ilegalitatea actului supus judecăţii, având în vedere faptul că agentul a omis să menţioneze acest aspect, prevăzut imperativ ca element de nulitate de către legiuitor şi să fie anulat procesul verbal atacat.

In ceea ce priveşte starea de fapt, petentul a arătat că evenimentele nu s-au petrecut cum sunt relatate în procesul verbal. Această nemulţumire şi-a exprimat-o chiar în cuprinsul procesului verbal de contravenţie la rubrica "Alte menţiuni":”Nu cred ca am circulat cu această viteză ".

 In subsidiar, petentul, având în vedere cele relatate, a solicitat înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment şi restituirea permisului de conducere, astfel: art. 21 alin. 3 din O.G. 2/2001 aprobat cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 prevede că "sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi de circumstanţele personale ale contravenientului, precum şi de celelalte date înscrise în procesul verbal".

 In drept, petentul a invocat dispoziţiile art. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi O.U.G. nr. 195/2002 Rep. privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pe H.G. 1391/2006 - Regulamentul de aplicare al O.U.G. 195/2002 Rep.

În susţinerea plângerii sale petentul a depus procesul-verbal de contraventie, CI, dovadă şi taxă judiciară în sumă de 20 lei, conform chitanţei POB 08061212106/08.06.2015.

Intimata a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Balş, motivat de faptul că petentul a săvârşit contravenţia pe raza localităţii Tîmna din judeţul Mehedinţi, aflată în raza de competenţă a Judecătoriei Stehaia, judeţul Mehedinţi.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata ca nu este competenta  sa solutioneze cauza.

Potrivit art. 31 din OG 2/2001, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, iar în conformitate cu dispoziţiile  art. 32 (2) din acelaşi act normativ, plângerea împotriva procesului-verbal de contraventie se soluţionază de judecătoria în raza căreia s-a săvârşit contravenţia.

Având în vedere că fapta a fost săvârşită în localitatea Tîmna, aflată în raza de competenţă a Judecătoriei Stehaia, judeţul Mehedinţi, competenţa  de soluţionare a cauzei aparţine Judecătoriei Stehaia, judeţul Mehedinţi.

In raport de aceste considerente si avand in vedere dispoziţiile 158, alin. 3 Cod procedură civilă raportat la art. 32 (2) din OG 2/2001, instanţa urmează să admită excepţia de necompetenţă teritorială invocată de către intimată prin întâmpinare şi să decline competenta de solutionare a plângerii contravenţionale formulate de către petentă în favoarea Judecătoriei Stehaia, judeţul Mehedinţi.

Data publicarii pe site: 19.11.2015

Domenii speta