Partajare bunuri comune

Sentinţă civilă 2249 din 07.07.2014


Prin Sentinţa civilă nr.2249/07.07.2014 pronunţată în Dosarul civil nr.XXX/204/2012 a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta SC L SRL şi însuşită de SC CMAD SRL (cesionara a SC L SRL) şi în consecinţă s-a dispus partajul în cota de ½ pentru fiecare, ale bunurilor comune dobândite de soţii pârâţi în timpul căsătoriei constând din teren şi construcţii conform celor 2 expertize tehnice de specialitate construcţii şi topometrie, atribuindu-se bunurile pârâtei iar pârâtul a fost despăgubit cu sultă şi totodată au fost obligaţi în solidar să plătească reclamantei suma de 1503 lei cu titlu de despăgubiri.

 Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a avut în vedere următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Câmpina sub nr. XXX/204/2010 reclamanta SC L SRL prin reprezentanţii săi legali a chemat in judecată pe pârâţii BMG şi BR, pentru a prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună partajul bunurilor comune ale acestora, respectiv imobilul cu nr. cadastral 862 compus din teren in suprafaţă de 759 mp împreună cu construcţia C1 locuinţă, C2 anexă în scopul satisfacerii creanţei societăţii reclamante împotriva pârâtei debitoare BMG.

 În motivarea acţiunii, s-a arătat că in baza contractului de colaborare comercială nr. 230/2007 societatea reclamantă a livrat marfă societăţii RE & ML SRL pentru care s-au emis 7 facturi conform anexelor depuse la dosar. Din valoarea acestora a rămas de achitat suma de 18456,71 lei la care se adaugă cheltuielile de executare silită.

Societatea debitoare a emis la data de 6.05.2009 biletul la rodin seria BPOS3AA nr.0283078 scadent la 11.02.2009 in valoare de 28906,71 lei avalizat de pârâtă şi refuzat la plată din lipsă totală de disponibil. Cum cererea de executare silită înaintată la BEJ RCC nu a putut fi soluţionată deoarece pârâta debitoare figurează înregistrată in evidenţele fiscale cu imobilul bun comun cu soţul său, având in vedere disp.art.493 c.p.c. s-a promovat prezenta acţiune de partaj in scopul satisfacerii creanţei.

In drept, s-au invocat art.33 cod familiei 493 c.p.c.

In dovedirea acţiunii s-au depus la doar înscrisuri: contractul de colaborare comercială 230/2002, facturile la care s-a făcut referire şi înscrisuri din dosarul de executare silită (f.13-20).

Pârâţii au formulat întimpinare, solicitând respingere a acţiunii ca inadmisibilă, motivat de eronata modalitate de recuperare a unei datorii rezultate din contract comercial pe calea dreptului civil şi eludarea dispoziţiilor codului comercial (f.37-38).

Reclamanta a răspuns susţinerilor pârâţilor prin invocarea art. 33,35,47,106 din Legea 58/1934 cu ref. la calitatea pârâtei de avalist, calitate in care aceasta este ţinută de plata datoriei in acelaşi mod ca acela pentru care a garantat. S-a menţionat împrejurarea că societatea RE & MI L este insolvabilă iar art. 13 din contractul 230/2007 indică curtea de arbitraj Galaţi ca instanţă competentă să soluţioneze doar litigiile dintre părţile contractante, respectiv c ele două societăţi.

 S-au depus la dosar cererea de executare silită însoţită de alte înscrisuri din dosarul de executare nr. 890/2009 al BEJ DFL (f.56-60) precum şi notificarea deschiderii procedurii insolvenţei, certificatul din dosarul XXX/120/2010 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

 A fost solicitat şi ataşat la dosar in copie dosarul de executare silită nr.1890/3.11.2009 al BEJ RCC.

 Pârâţii prin apărător au formulat o completare la întimpinare, invocând şi excepţia lipsei de interes în promovarea prezentei acţiuni cu consecinţa respingerii acţiunii ca inadmisibilă faţă de posibilitatea înscrierii societăţii reclamante la masa credală după investirea titlului executoriu şi punerea lui in executare.

Prin sentinţa civilă nr.1074/04.04.20100, Judecătoria Câmpina a admis excepţia lipsei de interes invocată d pârâţi şi a respins acţiunea formulată de reclamanta SC L SRL în contradictoriu cu pârâţii, ca inadmisibilă pentru lipsa de interes.

Împotriva Sentinţei civile nr.1074/2011, a formulat recurs reclamanta SC L SRL, admis prin Decizia civilă nr. 1546/29.11.2011, casată în tot sentinţa recurată şi trimisă cauza la instanţa de judecată pentru continuarea judecăţii.

A reţinut instanţa de control judiciar, că au fost încălcate dreptul la apărare al reclamantei şi principiul contradictorialităţii, excepţia lipsei de interes a reclamantei formulată de intimaţi nefiind pusă în discuţia părţilor.

La instanţa de fond cauza a fost înregistrată sub nr. 334/2012 iar la termenul din 14 mai 2012 a fost respinsă excepţia lipsei de interes invocată de pârâţi prin întâmpinare.

Au fost solicitate şi admise de către reclamantă probe cu înscrisuri şi expertize tehnice topometrice şi construcţii, iar pentru pârâţi proba cu înscrisuri .

La termenul din 24 septembrie 2012 instanţa a luat act de faptul că reclamanta a cesionat dreptul său de creanţă către SC CM and D SRL G şi a fost introdusă în cauză această societate iar prin adresa depusă la dosar la 22.11.2002 aceasta şi-a însuşit acţiunea promovată de reclamanta intimată.

In cauză, pârâţii au fost amendaţi de mai multe ori întrucât au refuzat să primească expertul construcţii pentru a efectua expertiza dispusă în cauză.

Reclamanta a depus la dosar cerere prin care a solicitat obligarea în solidar a pârâţilor la plata sumei de 1503 lei reprezentând paguba cauzată prin amânarea judecăţii, ca urmare a faptului că nu au permis expertului accesul în imobil în vederea efectuării expertizei construcţii.

A arătat reclamanta că suma reprezintă dobânda legală penalizatoare calculată conform art. 3 al. 21 din OG 13/2011, iar valoarea la care s-a calculat dobânda legală este suma datorată în prezent de avalist din valoarea biletului la ordin avalizat scăzându-se suma datorată de 5000 lei.

In continuare, reclamanta a arătat că pârâţii au pricinuit cu intenţie amânarea judecării cauzei împiedicând exercitarea atribuţiilor expertului desemnat în cauză.

Pârâţii au depus la dosar înscrisuri respectiv Încheierea din 17.12.2010, notificarea deschiderii procedurii insolvenţei, tabelul preliminar al creanţelor, Încheierea de şedinţă din 25.02.2011, Tabelul definitiv al creanţelor din 07.03.2011, Lista furnizori creditori, Raport de activitate administrat judecării, Sentinţa civilă nr. 533/2011, Sentinţa civilă nr.740/2013, Buletinul procedurilor de insolvenţă 17045/2013.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele:

In baza relaţiilor comerciale, reclamanta intimată SC L SRL a livrat SC RL SRL mărfuri pentru plata cărora beneficiarii au emis Biletul la ordin BPO531A nr. 02883078 la data de 06.05.2009 în valoare de 18906,1 lei , instrument de plată avalizat de pârâta BMG.

Reclamanta a solicitat Biroului Executorului Judecătoresc RC punerea în executare a biletului la ordin care a fost refuzat la plată în procedura obişnuită pentru lipsă disponibilităţi .

Creditoarea s-a îndreptat împotriva pârâtei BMG care a avalizat biletul la ordin, astfel încât în conformitate cu definiţia avalistului dată de art.187 din Norma Cadru 6/1994, aceasta a garantat obligaţia asumată de unul dintre debitori biletului la ordin numit avalizat.

Reclamanta a solicitat ca formă de executare alături de celelalte prevăzute de lege şi vânzarea la licitaţie a imobilelor teren şi construcţii situate în com. Filipeştii de Pădure jud. Prahova, bunuri comune ale celor 2 pârâţi, conform Adresei nr. 571/2010 (f.26), Încheierea nr.4549/2010 a OCPI Prahova – BCPI Câmpina (f.17-18).

Potrivit disp. art.974 CC, creditorii pot exercita toate drepturile şi acţiunile debitorilor, în afara celor strict personale, potrivit disp. art.400 CPC , împărţirea bunurilor comune poate fi hotărâtă şi la cererea părţii interesate şi în cadrul contestaţiei la executare , iar conf. disp. art.493 CPC creditorii personali care au un debitor coproprietar sau codevălmaş, nu vor putea urmări partea acestuia din imobile proprietate comună decât după ce se va cere împărţeala acestora.

Rezultă aşadar, că acţiunea ce face obiectul prezentei cauze de împărţeală a bunurilor comune are o natură mixtă, în sensul că pentru promovarea ei este necesar a exista o creanţă certă, lichidă şi exigibilă a creditorului contra debitorului, şi primul respectiv creditorul să aibă un interes.

In cazul în speţă instanţa apreciază că cele 2 condiţii sunt îndeplinite de către creditoare.

Susţinerile pârâţilor, în sensul că reclamanta creditoare trebuia să se îndrepte împotriva societăţii debitoare şi nu împotriva avalistului precum şi apărarea în sensul că societatea debitoare se află în insolvenţă, iar creditoarea s-a înscris la masa credală nu are nici un fel de relevanţă în cazul în speţă, ştiut fiind faptul că intrarea în insolvenţă a debitoarei cu consecinţa suspendării de drept a executării silite, priveşte exclusiv persoana debitorului avalizat şi nicidecum pe avalist care are un raport juridic distinct cu creditorul, o altă obligaţie independentă de cea născută între debitor şi creditor, astfel încât poate fi urmărit separat de creditor, chiar în ipoteza intrării în insolvenţă a debitorului.

Pe de altă parte, eventualele excepţii, apărări de natura celor anterior analizate ar putea fi invocate într-o altfel de acţiune şi nicidecum în prezenta cauză care are ca obiect partaj bunuri comune promovată de creditor.

Instanţa mai reţine faptul, că reclamanta a formulat la data de 24.01.2014 o cerere prin care a solicitat obligarea în solidar a pârâţilor la plata sumei de 1503 lei reprezentând despăgubiri pentru paguba cauzată prin amânarea judecării cauzei ca urmare a faptului că aceştia nu au permis expertului constructor să efectueze raportul de expertiză suma ce reprezintă dobânda legală conform OG 13/2011.

Conform disp. art.1083 CPC, cel care cu intenţie sau din culpă, a pricinuit amânarea judecării sau executării silite la cererea părţii interesate va putea fi obligat de către instanţa de judecată la plata unei despăgubiri pentru paguba cauzată prin amânare.

In cazul în speţă, pârâţii au dat dovadă de o totală rea credinţă împiedicând şi nepermiţând expertului tehnic constructor însoţit şi de agentul de poliţie la solicitarea instanţei, să efectueze raportul de expertiză dispus în cauză, împrejurare faţă de care s-au acordat nu mai puţin de 14 termene de judecată pentru efectuarea acestei probe şi fiind amendaţi pârâţii de 4 ori fiecare, cu maximul prevăzut de lege.

Este cert faptul că reclamanta creditoare a fost prejudiciată prin amânarea judecării cauzei şi implicit a executării silite suferind astfel o pagubă de cel puţin egală cu cea solicitată reprezentând dobânda legală prin nesoluţionarea într-un termen rezonabil a litigiului.

Astfel fiind , instanţa în temeiul disp. art.673 CPC, 493 CC (art. 353 NCC ) art. 108 ind. 3 rap. la art.105 ind. 1 lit. h CPC va admite acţiunea completată, şi se va dispune partajul bunurilor comune ale părţilor constând în teren şi construcţii conform expertizei topo şi construcţii efectuate în cauză, în cotă de ½ fiecare, prin atribuirea bunurilor pârâtei debitoare BMG şi despăgubirea pârâtului BR cu contravaloarea cotei de ½.

Instanţa a optat pentru această variantă faţă de menţiunea expertului în sensul că nu se pot face 2 unităţi locative (f. 274) distincte şi faţă de solicitarea reclamantei.

Totodată, vor fi obligaţi pârâţii să plătească reclamantei suma de 1503 lei reprezentând despăgubiri pentru paguba cauzată prin amânarea judecării cauzei.

In temeiul disp. art. 274 CPC vor fi obligaţi pârâţii să plătească suma de 9061,38 lei reprezentând taxa timbru, onorariu apărători, onorariu experţi, contravaloarea transportului apărătorului reclamantei pe ruta Galaţi -Câmpina - Galaţi .

Nu a avut instanţa în vedere şi nu a luat în considerare suma de 325,46 lei reprezentând taxa de timbru (f.153) întrucât reclamanta s-a aflat în culpă procesuală, atâta timp cât suspendarea judecăţii cauzei s-a făcut pentru neprezentarea părţilor şi nu s-a solicitat judecarea în lipsă (inclusiv de către reclamantă care avea interes).