Uzucapiune

Sentinţă civilă 1396 din 16.09.2015


Constată că prin actiunea inregistrată pe rolul acestei instante la data de 22.10.2014 sub nr. 4276/260/2014, reclamanta SV prin AV DE a solicitat in contradictoriu cu  pârâta  UAT BALCANI, să se constate ca este proprietara ca efect al uzucapiunii  cu privire la suprafata de 400 mp  teren curti- constructii situat in intravilanul com. Balcani, satul Frumoasa, jud. Bacău.

Actiunea a fost legal timbrată, cu chitanţă  anulata la dosar.

 Analizând  actele dosarului instanta retine următoarele:

Constată că  reclamanta  detine un teren de 400 mp  curti- constructii  conform actiunii si care prin  măsurătoarea expertului  T R  reprezintă  510 mp pentru care s-a solicitat  majorare de pertit.

Conform actelor la dosar, respectiv adeverinta de rol, identificare cadastrală, cu vecini megiesi,  precum si din adresa Primăriei Balcani  nr. 42444/11.05.2014, instanta poate aprecia faptul  că terenul resepectiv nu este teren proprietate publică sau privată  a comunei, nu se află in litigiu cu vecinii megiesi,  aspect ce conduce la ideea că  terenul este al reclamantei.

Posesia indelungată  rezultată  din declaratiile martorilor BI si BF, precum si inregistrarea terenrului la rolul agricol al reclamantei conduc de asemenea la ideea că terenul apartine acestuia.

Termenul uzucapiunii este implinit intrucât reclamanta stăpâneste acest teren din 1985. Pe acest teren reclamanta are si gospodărie, casă  si anexă.

Instanta raportat la prevederile  V.C. C.  sub imperiul căruia a inceput să  curgă  termenul uzucapiunii  de 30 ani,  apreciază că actiunea a fost dovedită,  o va admite va admite si cererea de majorare de petit si va constata faptul  că  reclamanta este proprietara unei suprafate de teren de 500 mp identificat de expertul T R,  teren situat in com.  Balcani, sat  Frumoasa, jud. Bacău,  cu vecini : drum acces, LM, SV, str. V si AM.

Va lua act că  nu s-au solicitat cheltuieli  de judecată.